, ,

++

> > >

 
 
riki34
2 / 2 / 0
: 10.11.2013
: 24
#1

Visual Studio? - C++

03.12.2013, 00:42. 516. 6
( )

, , exe
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
#include <iostream>
#include <fstream>      //   
 
using namespace std;
 
char* ReadLine(ifstream* File);                     //   
char* DeleteComents(char* String);                  //  
void WriteString(ofstream* File, char* String);     //    
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "Rus");                       //   
    int StringCount = 0;                            //   
    char* filename1 = new char[];
    cout << "i  : " << endl;
    cin >> filename1;
    ifstream* File1 = new ifstream(filename1);      // ³   
    if (!File1->is_open())
    {
        cerr << " i" << endl;
        system("pause");
        return 0;
    }
    char* filename2 = new char[];
    cout << "i  : " << endl;
    cin >> filename2;
    ofstream* File2 = new ofstream(filename2);      // ³   
    if (!File2->is_open())
    {
        cerr << "  " << filename2 << endl;
        system("pause");
        return 0;
    }
    while (!File1->eof())                           //   
    {
        char* String = ReadLine(File1);             // 
        String = DeleteComents(String);             // 
        WriteString(File2, String);                 //   
        StringCount++;                              //   1
    }
    File1->close();                                 //     
    delete File1;                                   //   
    File2->close();                                 //   
    delete File2;                                   //   
    cout << "ii i i " << filename1 << ": "
        << StringCount << endl
        << "i i i  : "
        << filename2 << endl;
    system("pause");                                // 
    return 0;
}
 
char* ReadLine(ifstream* File)
{
    char* Line = new char[500];         //  
    char* ptr = Line;                   //  
    do
    {
        File->get(*ptr);                // 
        ptr++;                          //   
    } while (*(ptr - 1) != '\n');           //    
    return Line;                        //  
}
 
char* DeleteComents(char* String1)
{
    for (int i = 0; i < 500; i++)
    {
        if (String1[i] == '/' && String1[i + 1] == '/') //  
        {
            String1[i] = '\n';                          // ̳  
            for (int j = i + 1; j < 500; j++)
            {
                String1[j] = ' ';                       //  
            }
            break;                                      //  
        }
    }
    return String1;                                     //  
}
 
void WriteString(ofstream* File, char* String1)
{
    for (int i = 0; i < 500; i++)
    {
        File->put(String1[i]);              //   
        if (String1[i] == '\n') { break; }  //   
    }
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
03.12.2013, 00:42
Visual Studio? (C++):

MS Visual Studio 2010 - C++
++ ... MS visual studio 2010 #include &lt;cstdlib&gt; #include &lt;iostream&gt; ...

- C++
.5.18. . &quot; &quot;...

Visual Studio 2010? - C++
! , Microsoft Visual Studio 2010. C++, Win32 Console...

Visual Studio C++ ? - C++
2010 .NET ...

... visual studio ... - C++
- ... -visual studio - ... ...

++ Microsoft Visual Studio - C++
Microsoft Visual Studio Ultimate 2010. ...

6
-==-
 FAQ
03.12.2013, 00:45 #2
Release . Debug()
0
riki34
2 / 2 / 0
: 10.11.2013
: 24
03.12.2013, 01:32  [] #3


43
++
0
-==-
 FAQ
03.12.2013, 02:04 #4
riki34
-
riki34
char* filename2 = new char[];
- ?
http://codepad.org/ueaSpW3G
+ 1 .
std::string;

C++
1
2
string filename;
getline(cin, filename);
0
96
03.12.2013, 02:06 #5
++
1
-==-
 FAQ
03.12.2013, 02:09 #6
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#include <iostream>
#include <fstream>      // Á³áë³îòåê* äëÿ ðîáîòè ç ô*éë*ìè
 
using namespace std;
 
char* ReadLine(ifstream* File);                     // Ôó*êö³ÿ äëÿ ÷èò***ÿ ðÿäê* ç ô*éëó
char* DeleteComents(char* String);                  // Ôó*êö³ÿ äëÿ âèä*ëå**ÿ êîìå*ò*ð³â
void WriteString(ofstream* File, char* String);     // Ôó*êö³ÿ äëÿ ç*ïèñó ðÿäê* ó *îâèé ô*éë
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    setlocale(LC_CTYPE, ".866");                       // Ôó*êö³ÿ äëÿ âèâîäó êèðèëèö³ â êî*ñîëü
    int StringCount = 0;                            // Çì³*** äëÿ îá÷èñëå**ÿ ê³ëüêîñò³ ðÿäê³â
    char* filename1 = new char[256];
    wcout << L"Ââåäiòü **çâó ô*éë* äëÿ ÷èò***ÿ: " << endl;
    cin >> filename1;
    ifstream* File1 = new ifstream(filename1);      // ³äêðèâ*ºìî ïîò³ê äëÿ ÷èò***ÿ ç ô*éëó
    if (!File1->is_open())
    {
        wcerr << L"Ò*êîãî ô*éë* *åiñ*óº" << endl;
        system("pause");
        return 0;
    }
    char* filename2 = new char[256];
    wcout << L"Ââåäiòü **çâó ô*éë* äëÿ ç*ïèñó: " << endl;
    cin >> filename2;
    ofstream* File2 = new ofstream(filename2);      // ³äêðèâ*ºìî ïîò³ê äëÿ ç*ïèñó â ô*éë
    if (!File2->is_open())
    {
        wcerr <<L"Íåâä*ëîñÿ ñòâîðèòè ô*éë " << filename2 << endl;
        system("pause");
        return 0;
    }
    while (!File1->eof())                           // Öèêë ïîêè *å ê³*åöü ô*éëó
    {
        char* String = ReadLine(File1);             // ×èò*ºìî ðÿäîê
        String = DeleteComents(String);             // Âèä*ëÿºìî êîìå*ò*ð³
        WriteString(File2, String);                 // Ç*ïèñóºìî ðÿäîê ó *îâèé ô*éë
        StringCount++;                              // Çá³ëüøóºìî ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â ** 1
    }
    File1->close();                                 // Ç*êðèâ*ºìî ô*éëîâèé ïîò³ê ô*éëó ÷èò***ÿ  
    delete File1;                                   // Âèä*ëÿºìî ïîê*æ÷èê ** ô*éë ÷èò***ÿ
    File2->close();                                 // Ç*êðèâ*ºìî ô*éëîâèé ïîò³ê ô*éëó ç*ïèñó
    delete File2;                                   // Âèä*ëÿºìî ïîê*æ÷èê ** ô*éë ç*ïèñó
    wcout << L"Êiëüêiñòü ðÿäêiâ â ô*éëi ";
    cout  << filename1 << ": "<< StringCount << endl;
    wcout << L"Êîìå*ò*ði âèä*ëå*i i ðåçóëüò*ò ç*ïèñ**î äî ô*éëó: "<< filename2 << endl;
    system("pause");                                // Ç*òðèìê*
    return 0;
}
 
char* ReadLine(ifstream* File)
{
    char* Line = new char[500];         // Ì*ñèâ äëÿ çáåð³ã***ÿ ðÿäê*
    char* ptr = Line;                   // Ïîê*æ÷èê ** ì*ñèâ
    do
    {
        File->get(*ptr);                // Ç÷èòóºìî ñèìâîë
        ptr++;                          // Ðóõ*åìî ïîê*æ÷èê ** **ñòóï*èé åëåìå*ò
    } while (*(ptr - 1) != '\n');           // Öèêë ïîêè *å ç**éäåìî ñèìâîë ïåðå*îñó ê*ðåòêè
    return Line;                        // Ïîâåðò*ºìî ç÷èò**èé ðÿäîê
}
 
char* DeleteComents(char* String1)
{
    for (int i = 0; i < 500; i++)
    {
        if (String1[i] == '/' && String1[i + 1] == '/') // ßêùî ñòî¿òü êîìå*ò*ð
        {
            String1[i] = '\n';                          // ̳*ÿºìî éîãî ** ñèìâîë ïåðå*îñó
            for (int j = i + 1; j < 500; j++)
            {
                String1[j] = ' ';                       // ²*ø³ ñèìîëè ç*ì³*ÿºìî ïðîïóñê*ìè
            }
            break;                                      // Âèõîäèìî ç öèêëó
        }
    }
    return String1;                                     // Ïîâåðò*ºìî ìîäèô³êîâ**èé ðÿäîê
}
 
void WriteString(ofstream* File, char* String1)
{
    for (int i = 0; i < 500; i++)
    {
        File->put(String1[i]);              // Ç*ïèñóºìî ðÿäîê â ô*éë ïîñèìâîëü*î
        if (String1[i] == '\n') { break; }  // ßêùî ñèìâîë ïåðå*îñó ê*ðåòêè òî âèõîäèìî
    }
}
- ,
1
riki34
2 / 2 / 0
: 10.11.2013
: 24
03.12.2013, 04:01  [] #7
-==-
char* filename2 = new char[];
- ?
new char[] 30 , .
debug
C++
1
char* String = ReadLine(File1);
0x00BC1000,


17
, Debug .
0
03.12.2013, 04:01
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
03.12.2013, 04:01
! :

Visual Studio 2013 ? - C++
) 13 ? - . ...

Visual Studio G++ , ? - C++
, , , , , ...

Visual Studio 2015 Previev SDL2 - C++
VS 2013 Express, VS 2015, : error LNK2019: ...

++ - C++
++ ...
:
7

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru