,  CyberForum.ru

++


 
 
EdNaron
0 / 0 / 0
: 07.12.2013
: 18
#1

- C++

13.12.2013, 22:06. 950. 25
( )

, , , .. 0.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
/*IV. Ðå*ëèçîâ*òü â âèäå ÊËÀÑÑÀ **áîð ïîäïðîãð*ìì äëÿ âûïîë*å*èÿ 
ñëåäóþùèõ îïåð*öèé **ä âåêòîð*ìè:
1) ñëîæå*èå;
2) âû÷èò**èå;
3) ñê*ëÿð*îå óì*îæå*èå âåêòîðîâ;
4) óì*îæå*èå âåêòîð* ** ÷èñëî;
5) äëè** âåêòîð*.
Âåêòîð ïðåäñò*âèòü ñëåäóþùèì òèïîì:
struct Vector {double X, Y;};
Èñïîëüçóÿ ýòîò êë*ññ, ðåøèòü ç*ä*÷è:
1. Ä** ì*ññèâ A - ì*ññèâ âåêòîðîâ. Îòñîðòèðîâ*òü åãî â ïîðÿäêå óáûâ**èÿ äëè* âåêòîðîâ.
2. Ñ ïîìîùüþ ä*ò÷èê* ñëó÷*é*ûõ ÷èñåë ñãå*åðèðîâ*òü 2N öåëûõ ÷èñåë. N ï*ð 
ýòèõ ÷èñåë ç*ä*þò N òî÷åê êîîðäè**ò*îé ïëîñêîñòè. Âûâåñòè *îìåð* òðîéêè òî÷åê,
 êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êîîðäè**ò*ìè âåðøè* òðåóãîëü*èê* ñ **èáîëüøèì óãëîì.
*/
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
class Vectors 
{
      public:
   struct Vec {double x, y;};
   void Sum () //ñëîæå*èå
  { struct Sum {double x, y;};
   Sum.x=Vec_a.x + Vec_b.x;
   Sum.y=Vec_b.y + Vec_b.y;}
  // cout<<"Ñóìì* = "<< Sum; //ïðîâåðê*
  
   void Sub () //âû÷èò**èå
  { struct Sub {double x, y;};
   Sub.x=Vec_a.x - Vec_b.x;
   Sub.y=Vec_b.y - Vec_b.y;}
   
   void Scale () //ñê*ëÿð*îå óì*îæå*èå
   {struct Scale {double x, y;};
   Scale.x=Vec_a.x * Vec_b.x;
   Scale.y=Vec_b.y * Vec_b.y;}
   
   void Umnoj () //óì*îæå*èå âåêòîð* ** ÷èñëî t
   {struct Umnoj {double x, y;};
   Umnoj.x=Vec_a.x * t;
   Umnoj.x=Vec_a.y * t;}
   
   void Dlina () //**õîæä*èå äëè**û
   {double Dlina;
   Dlina=sqrt(pow(Vec_a.x,2)+ pow(Vec_a.y,2))}; //ïî ôîðìóëå = êîðå*ü(*^2+b^2)
  
  
  /*Ç*ä*÷* 1 - Ñîðòèðîâê* ïî óáûâ**èþ äëè*
  void Sort()
  for (int i=1; i<n; i++)
  {????????????????????????????
  */
  
  /*Ç*ä*÷* 2 - 
  */
}
int main()
{int n; 
    system("chcp 1251");
    cout<<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ ì*ññèâ*";
    cin>>n;
    struct Vector Vec; //îïðåäåëå*èå ñòðóêòóð*îé ïåðåìå**îé
   // struct vector a = { 3, 5 }; //ïðèìåð âåêòîð* * (3,5)
    cout<<"Ââåäèòå êîîðäè**òó x="; cin>>Vec_a.x; //Ââîäèì ç**÷å*èå õ äëÿ âåêòîð* *
    cout<<endl;
    cout<<"Ââåäèòå êîîðäè**òó y="; cin>>Vec_a.y; //Ââîäèì ç**÷å*èå ó äëÿ âåêòîð* *
    cout << "Vec a  = " << Vec_a.x<<" "<<Vec_a.y //âûâîä âåêòîð* a â âèäå Vec a = 4 ; 2
    Cout<<endl;
    struct vector b = { 2, 3 };
    cout<<"Ââåäèòå êîîðäè**òó x="; cin>>Vec_b.x; //Ââîäèì ç**÷å*èå õ äëÿ âåêòîð* b
    cout<<endl;
    cout<<"Ââåäèòå êîîðäè**òó y="; cin>>Vec_b.y; //Ââîäèì ç**÷å*èå y äëÿ âåêòîð* b
    cout << "Vec b  = " << Vec_b.x<<" ; "<<Vec_b.y << endl; //âûâîä âåêòîð* b â âèäå Vec b = -2 ; 5
    system("PAUSE");
    return 0;
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
13.12.2013, 22:06    
:

C++
C++
C++
++ C++
C++
C++ !!!
! C++
.
EdNaron
0 / 0 / 0
: 07.12.2013
: 18
17.12.2013, 12:20  []     #21
, ... 5
: (5;5) (1;1) (2;2) (3;3) (4;4)
(1;1) (2;2) (3;3) (4;4) (-5.65934e-021;5)

46
EdNaron
, ... 5
: (5;5) (1;1) (2;2) (3;3) (4;4)
(1;1) (2;2) (3;3) (4;4) (-5.65934e-021;5)
, VEC
zss
 ++
6242 / 5845 / 1891
: 18.12.2011
: 14,972
: 1
17.12.2013, 12:50     #22
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
struct VEC 
{
   double X,Y;
};
 
class Vector 
{
private:
    VEC vec;
public:
   Vector(double x=0,double y=0){vec.X=x; vec.Y=y;}
   void Set(double x,double y){vec.X=x; vec.Y=y;} 
   
   Vector Sum (Vector v) //
   { 
        Vector t(*this);
        t.vec.X+=v.vec.X;
        t.vec.Y+=v.vec.Y;
        return t;
    }
    
   Vector Sub (Vector v) //
   { 
        Vector t(*this);
        t.vec.X-=v.vec.X;
        t.vec.Y-=v.vec.Y;
        return t;
    } 
       
  double Scale (Vector v) // 
   {
           return vec.X*v.vec.X+vec.Y*v.vec.Y;
   }
   
  void ScaleA (int k) //  
   {
        vec.X*=k;
        vec.Y*=k;
   } 
    double Dlina () // 
   {
           return sqrt(vec.X*vec.X+vec.Y*vec.Y);
   }    
    void Print()
    {
        cout << "(" << vec.X<<";"<<vec.Y<<")  ";
    }
 
   friend void Sort(Vector *Vec, int n); //   Vector  Vec[].
 
 };
void Sort(Vector *Vec, int n)
{
    Vector tmp;
    for(int i = 0; i < n - 1; ++i) // i - 
    {            
        for(int j = i; j < n - 1; ++j) //  
        {     
            if( Vec[j+1].Dlina() < Vec[j].Dlina()) 
            {
                tmp.vec = Vec[j+1].vec; 
                Vec[j+1].vec = Vec[j].vec; 
                Vec[j].vec = tmp.vec;
            }
        }
    }
}
int main()
{
    double x,kx,y,ky;
    int n,a;
    setlocale(LC_ALL,"Rus");
    cout<<" x="; 
    cin>>x; //  
    cout<<" y="; 
    cin>>y; //  
    Vector Vec_a(x,y); //  Vec_a c Vec_a.X=x Vec_a.Y=y
    Vec_a.Print();
    //cout << "Vec a  = (" << Vec_a.vec.X<<";"<<Vec_a.vec.Y<<")" ;// 
    cout<<endl;
    cout<<" x="; cin>>x; kx=x; //  
    cout<<" y="; cin>>y; ky=y;//  
    Vector Vec_b(x,y); //  Vec_b c Vec_b.X=x Vec_b.Y=y
    cout << "Vec b  = ";
    Vec_b.Print();
    //cout << "Vec b  = (" << Vec_b.vec.X<<";"<<Vec_b.vec.Y<<")"; // a  Vec a = 4 
    Vec_b=Vec_a.Sum(Vec_b); // 
    cout<<endl;
    cout << " = ";
    Vec_b.Print();
    //(" << Vec_b.vec.X<<";"<<Vec_b.vec.Y<<")" ;// a  Vec a = 4 
    Vec_b=Vec_a.Sub(Vec_b); // 
    cout<<endl;
    cout << " = ";
    Vec_b.Print();
    //(" << Vec_b.vec.X<<";"<<Vec_b.vec.Y<<")" ;// a  Vec a = 4 
    cout<<endl;
    Vec_b.Set(kx,ky);
    x=Vec_a.Scale(Vec_b); //  
    cout<<" = "<<x<<endl;
    x=Vec_a.Dlina(); // 
    cout<<" (a) ="<<x<<endl;
    cout<<"  = "; cin>>a;
    Vec_a.ScaleA(a); //  
    cout << "  (a) = ";
    Vec_a.Print();
    //(" << Vec_a.vec.X<<";"<<Vec_a.vec.Y<<")" ;
    cout<<endl;
    
    cout<<" 1:  A - .    . \n";
    cout<<"  = "; cin>>n;
    Vector* vecM=new Vector[n];
    for (int i=0; i<n; i++) // 
    {
        double x,y;
        cout<<" x="; cin>>x;
         cout<<" y="; cin>>y;
         vecM[i].Set(x,y);
    } 
    cout<<endl;
    cout<<" : ";
    for (int i=0; i<n; i++) // 
        vecM[i].Print();
    //{cout << "(" << vecM[i].vec.X<<";"<<Vec_a.vecM[i].Y<<")  " ;}
    cout<<endl;    
    
   Sort(vecM,n);
   cout<<" : ";
    for (int i=0; i<n; i++) // 
        vecM[i].Print();
    //    {cout << "(" << Vec_a.vecM[i].X<<";"<<Vec_a.vecM[i].Y<<")  " ;}
    cout<<endl;       
    delete[] vecM;
         
    system("PAUSE");
    return 0;
}
?
1. Vector, - VEC.
2. Dlina , .
3. (private).
EdNaron
0 / 0 / 0
: 07.12.2013
: 18
17.12.2013, 12:51  []     #23
, ,
Kuzia domovenok
1889 / 1744 / 117
: 25.03.2012
: 5,917
: 1
17.12.2013, 13:06     #24
, ? - - ?
zss
 ++
6242 / 5845 / 1891
: 18.12.2011
: 14,972
: 1
17.12.2013, 13:13     #25

EdNaron
/*IV.
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
17.12.2013, 13:24    
:

C++
++ C++
C++
C++
C++:
EdNaron
0 / 0 / 0
: 07.12.2013
: 18
17.12.2013, 13:24  []     #26
, . , , 0. zss ( ) , . . , . " C++", . .
Yandex
17.12.2013, 13:24    

: 05:59. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru