, ,

++

> > >

 
 
sanya_bumerang
0 / 0 / 0
: 13.12.2013
: 4
#1

- C++

15.12.2013, 18:47. 420. 1
( )

(
, , .
HELP!!!

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
#include<iostream.h>
#include<fstream.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<iomanip.h>
#include <dos.h>
#include <io.h>
#include <Windows.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <vcl.h>
#include <locale.h>
#include <clocale>
 
 
 
using namespace std;
 
 
 struct Recept { // ÂËÎÆÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ.
        char name[50]; // **çâ**èå ðåöåïò*.
            struct Ingredienty { //ñòðóêòóð* â êîòîðîé áóäóò õð**èòüñÿ è*ãðåäèå*òû äëÿ áóäóùåãî áëþä*.
                  char Nazvanie[50]; // **çâ**èå è*ãðåäèå*ò*.
             int kolicestvo; //êîëè÷åñòâî è*ãðåäèå*ò*.
             }
          Ingredient[10];
       char Prigotovlenie[500]; // ðåöåïò ïðèãîòîâëå*èÿ.
   int kol;
   }Receptura;
struct Sklad { //Ñòðóêòóð* òîâ*ðîâ ** ñêë*äå.
         char Naimenovanie[50];
         int cena;
         int kolicestvo;
         }NaSklade;
// ######################## ãë*â**ÿ ïðîãð*ìì*. ##########################
int main(int argc, char *argv[])
{
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
         char n,p;//<-ïåðåì***ûå âûáîð*
    int w,i,N,j;//<-ïåðåìå**ûå ñ÷¸ò÷èê*
    w=1;
    while(1){
    system("cls");//<î÷èñòèòü îê*î êî*ñîëè
    cout<<"\tÌÅÍÞ\n[1]-ÍÎÂÛÉ ÐÅÖÅÏÒ \n[2]-ÏÎÈÑÊ ÐÅÖÅÏÒÀ \n[3]-ÄÎÁÀÂÈÒÜ ÏÐÎÄÓÊÒ ÍÀ ÑÊËÀÄ\n[4]-ÂÑÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÍÀ ÑÊËÀÄÅ\n[5]-ÓÄÀËÈÒÜ ÐÅÖÅÏÒ \n "<<endl;
    cin>>n;
    switch (n) // ÂÛÁÎÐ ÏÓÍÊÒÀ ÌÅÍÞ.
    {
        case '1': //<ÍÎÂÛÉ ÐÅÖÅÏÒ (ÄÎÁÀÂËÅÍÈÅ!).
        { system("cls");
        FILE *f=fopen("receptura.txt","ab+");
        cout<<"Ââåäè **çâ**èå ðåöåïò*: "; cin>>Receptura.name;
        cout<<"Ââåäè êîëè÷åñòâî è*ãðåäèå*òîâ: "; cin>>Receptura.kol;
        for(int i=0; i<Receptura.kol; i++)                   {
            cout<<"Ââåäè **çâ**èå è*ãðåäèå*ò*: "; cin>>Receptura.Ingredient[i].Nazvanie;
            cout<<"Ââåäè êîëè÷åñòâî è*ãðåäèå*ò*: "; cin>>Receptura.Ingredient[i].kolicestvo;
        }
        cout<<"Ââåäè ðåöåïò ïðèãîòîâëå*èÿ: "; cin>>Receptura.Prigotovlenie;
        fwrite(&Receptura, sizeof(Receptura),1,f);
        }break; //- Êî*åö äîá*âëå*èÿ.
 
        case '2': // Ñ×ÈÒÛÂÀÍÈÅ ÐÅÖÅÏÒÀ.
            {
system("cls");
        string sname;
        int skol;
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
        cout<<"ââåäè **çâ**èå ðåöåïò* äëÿ ïîèñê*: "; cin>>sname;
        FILE *f=fopen("receptura.txt", "rb+");
        FILE *f1=fopen("search.txt", "ab+");
        for (;!feof(f);) {
fread(&Receptura, sizeof(Receptura),1,f);
        if (Receptura.name == sname)
        {
        cout<<"Í*çâ**èå ðåöåïò*: "; cout<<Receptura.name<<endl;
        skol = Receptura.kol;
        for(int i=0; i<skol; i++)
        {
            cout<<"Í*çâ**èå è*ãðåäèå*ò*: "; cout<<Receptura.Ingredient[i].Nazvanie<<'\t';
            cout<<"Êîëè÷åñòâî è*ãðåäèå*ò*: "; cout<<Receptura.Ingredient[i].kolicestvo<<endl;
        }
        cout<<"Ðåöåïò ïðèãîòîâëå*èÿ: "; cout<<Receptura.Prigotovlenie<<endl<<endl;
    fwrite(&Receptura, sizeof(Receptura),1,f1);
            }
            }
            } break;          // ÊÎÍÅÖ Ñ×ÈÒÛÂÀÍÈß ÐÅÖÅÏÒÀ.
 
    case '3': // Äîá*âèòü â ïðîäóêò ** ñêë*äå
            {
system("cls");
FILE*fw;
fw=fopen("sklad.txt","a"); //open file
            N=1;
        for (int i=0;i<N;i++)
            {
        cout<<"Ââåäè **èìå*îâ**èå òîâ*ð*: "; cin>>NaSklade.Naimenovanie; cout<<endl;
        cout<<"Ââåäè öå*ó òîâ*ð*: "; cin>>NaSklade.cena; cout<<endl;
        cout<<"Ââåäè êîëè÷åñòâî òîâ*ð*: "; cin>>NaSklade.kolicestvo; cout<<endl;
        getch();
            fwrite(&NaSklade,sizeof (Sklad),1,fw);
            }  fclose(fw);
 }
 
 
 
    case '4': // ïðîäóêòû ** ñêë*äå
                            {
                      system("cls");
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
FILE*fw;
fw=fopen("sklad.txt","r"); //open file
while
 (fread(&NaSklade,sizeof (Sklad),1,fw)>0)
{
        cout<<"Ââåäè **èìå*îâ**èå òîâ*ð*: "<<NaSklade.Naimenovanie; cout<<endl;
        cout<<"Ââåäè öå*ó òîâ*ð*: "<<NaSklade.cena; cout<<endl;
        cout<<"Ââåäè êîëè÷åñòâî òîâ*ð*: "<<NaSklade.kolicestvo; cout<<endl;
cout<<"-"<<endl;
         }
        fclose(fw);
 
 
    }         break;
 
     case '5': // ÓÄÀËÈÒÜ ÏÐÎÄÓÊÒ ÍÀ ÑÊËÀÄÅ
            {
system("cls");
char str[100];
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
    int koll;
FILE*fw;
cout<<"Ââåäèòå **çâ**èå ïðîäóêò* äëÿ óä*ëå*èÿ: ";cin>>str;
fw=fopen("receptura.txt","r+");
while (fread(&NaSklade,sizeof (Sklad),1,fw)>0)
if(NaSklade.Naimenovanie!=str){
        cout<<"**èìå*îâ**èå òîâ*ð*: "<<NaSklade.Naimenovanie; cout<<endl;
        cout<<"Öå** òîâ*ð*: "<<NaSklade.cena; cout<<endl;
        cout<<"Êîëè÷åñòâî òîâ*ð*: "<<NaSklade.kolicestvo; cout<<endl;
                 cout<<"";
    fwrite(&NaSklade,sizeof(Sklad),1,fw);
    fclose(fw);
    }
    }// ç*êðûòèå switch
    }// ç*êðûòèå switch
    return 0;
}     }
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
15.12.2013, 18:47
(C++):

- C++
: . , . ...

- C++
http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&amp;num=1404 , -, ......

- . - C++
, #include &lt;iostream&gt; #include &lt;string&gt; using namespace std; int main() { string word; ...

- C++
2 , main: class people { public: std::string name; int count; people() { srand( time(0) );

17 ? - C++
17 , ? - ? - ....

- C++
, , , ! , , ...

1
BRcr
4015 / 2305 / 156
: 03.02.2011
: 5,064
: 10
16.12.2013, 13:50 #2
. , return 0...
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
struct Recept { // .
 
    char name[50]; // .
 
    struct Ingredienty
    { //     .
 
        char Nazvanie[50]; // .
        int kolicestvo; // .
    } Ingredient[10];
 
    char Prigotovlenie[500]; // .
    int kol;
} Receptura;
 
struct Sklad { //  .
 
    char Naimenovanie[50];
    int cena;
    int kolicestvo;
} NaSklade;
 
// ######################## . ##########################
int main(int argc, char *argv[]) {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    char n, p; // <- 
    int w, i, N, j; // <- 
    w = 1;
    while (1) {
        system("cls"); // < 
        cout << "\t\n[1]- \n[2]- \n[3]-  \n[4]-  \n[5]- \n "
            << endl;
        cin >> n;
        switch (n) //  .
        {
        case '1': // < (!).
            {
                system("cls");
                FILE *f = fopen("receptura.txt", "ab+");
                cout << " : ";
                cin >> Receptura.name;
                cout << " : ";
                cin >> Receptura.kol;
                for (int i = 0; i < Receptura.kol; i++) {
                    cout << " : ";
                    cin >> Receptura.Ingredient[i].Nazvanie;
                    cout << " : ";
                    cin >> Receptura.Ingredient[i].kolicestvo;
                }
                cout << " : ";
                cin >> Receptura.Prigotovlenie;
                fwrite(&Receptura, sizeof(Receptura), 1, f);
            } break; // - .
 
        case '2': //  .
            {
                system("cls");
                string sname;
                int skol;
                SetConsoleCP(1251);
                SetConsoleOutputCP(1251);
                cout << "  : ";
                cin >> sname;
                FILE *f = fopen("receptura.txt", "rb+");
                FILE *f1 = fopen("search.txt", "ab+");
                for (; !feof(f);) {
                    fread(&Receptura, sizeof(Receptura), 1, f);
                    if (Receptura.name == sname) {
                        cout << " : ";
                        cout << Receptura.name << endl;
                        skol = Receptura.kol;
                        for (int i = 0; i < skol; i++) {
                            cout << " : ";
                            cout << Receptura.Ingredient[i].Nazvanie << '\t';
                            cout << " : ";
                            cout << Receptura.Ingredient[i].kolicestvo << endl;
                        }
                        cout << " : ";
                        cout << Receptura.Prigotovlenie << endl << endl;
                        fwrite(&Receptura, sizeof(Receptura), 1, f1);
                    }
                }
            } break; //  .
 
        case '3': //   
            {
                system("cls");
                FILE*fw;
                fw = fopen("sklad.txt", "a"); // open file
                N = 1;
                for (int i = 0; i < N; i++) {
                    cout << " : ";
                    cin >> NaSklade.Naimenovanie;
                    cout << endl;
                    cout << " : ";
                    cin >> NaSklade.cena;
                    cout << endl;
                    cout << " : ";
                    cin >> NaSklade.kolicestvo;
                    cout << endl;
                    getch();
                    fwrite(&NaSklade, sizeof(Sklad), 1, fw);
                }
                fclose(fw);
            }
 
        case '4': //  
            {
                system("cls");
                SetConsoleCP(1251);
                SetConsoleOutputCP(1251);
                FILE*fw;
                fw = fopen("sklad.txt", "r"); // open file
                while (fread(&NaSklade, sizeof(Sklad), 1, fw) > 0) {
                    cout << " : " <<
                        NaSklade.Naimenovanie;
                    cout << endl;
                    cout << " : " << NaSklade.cena;
                    cout << endl;
                    cout << " : " << NaSklade.kolicestvo;
                    cout << endl;
                    cout << "-" << endl;
                }
                fclose(fw);
 
            } break;
 
        case '5': //   
            {
                system("cls");
                char str[100];
                SetConsoleCP(1251);
                SetConsoleOutputCP(1251);
                int koll;
                FILE*fw;
                cout << "  : ";
                cin >> str;
                fw = fopen("receptura.txt", "r+");
                while (fread(&NaSklade, sizeof(Sklad), 1, fw) > 0)
                    if (NaSklade.Naimenovanie != str) {
                        cout << " : " <<
                            NaSklade.Naimenovanie;
                        cout << endl;
                        cout << " : " << NaSklade.cena;
                        cout << endl;
                        cout << " : " << NaSklade.kolicestvo;
                        cout << endl;
                        cout << "";
                        fwrite(&NaSklade, sizeof(Sklad), 1, fw);
                        fclose(fw);
                    }
            } //  switch
        } //  switch
        return 0;
    }
}
0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
16.12.2013, 13:50
! :

- C++
, . #ifndef API_H #define API_H #include &lt;cmath&gt; class Matrix { ...

- C++
int x, y; char rs='y'; y=rand()%999+1; &quot; &quot;. ...

- C++
. , , . ...

, . - C++
: . , . ...
:
2

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru