,  ,

++

> > >

 
 
hawandi
0 / 0 / 0
: 10.12.2012
: 17
#1

- C++

25.12.2013, 21:12. 366. 5
( )

1) () 2)
1 )
, , ,
,
http://rghost.ru/51205829 ( ,. , )
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
25.12.2013, 21:12
(C++):

)( ) - C++
#include <iostream> #include <windows.h> #include <conio.h> using namespace std; void main() { #pragma region ...

) - C++
, , , , , (5) + i(2) 5 + 2i, (2) + i (-1) ...

(++) - C++
: , . : , ...

( : 1*2+2*3*4+...+k(k+1)*...*2k) - C++
: k. : 1*2+2*3*4+...+k(k+1)*...*2k .. k ...

: - C++
: ) ; )...

- C++
, , , )) #include <iostream> ...

5
zss
 ++
6820 / 6382 / 2133
: 18.12.2011
: 16,744
: 1
25.12.2013, 21:17 #2
, , ?
0
hawandi
0 / 0 / 0
: 10.12.2012
: 17
25.12.2013, 21:19  [] #3
http://rghost.ru/51205829 ( cpp )
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
/* Ââåñòè êë*ññ äëÿ ð*áîòû ñ îáúåêòîì  äðîáü È îðã**èçîâ*òü:
*)ñëîæå*èå(âû÷èò**èå) äâóõ äðîáåé; 
á)ïðèâåäå*èå äðîáè ê *åñîêð*òèìîìó âèäó.
*/
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <math.h>
using namespace std;
 
class drob 
{   // 2/3 : ñ=0, a=2, b=3
    //  5è3/4 : c=5, a=3, b=4   (***ëîã 23/4)
 
    int a,b; // a-÷èñëèòåëü b-ç**ìå**òåëü
    int c;   // öåëûõ                   
public:
    drob (int c1, int a1=0,int b1=1); // êî*ñòðóêòîð
    void prn(); // ïå÷*òü     
 
    void cd(); // ïåðåâîä èç öåëûõ â ïðîáü: 5è3/4 â 23/4
    void dc(); // ïåðåâîä èç äðîáè â öåëîå: 23/4 â 5è3/4
 
    // ÍÎÄ( a, b ) = ÍÎÄ( a, a mod b );
    int findNOD( int x, int y ); // Í*èìå*ü*èé îáùèé äåëèòåëü
    // ÍÎÊ( a, b ) = (a * b) / ÍÎÄ( a, b );
    int findNOK( int x, int y ); // Í*èìå*üøåå îáùåå êð*ò*îå
 
    drob sum( const drob &d2);   // ñëîæå*èå äðîáåé
    drob dev( const drob &d2);   // âû÷èò**èå äðîáåé
};
// êî*ñòðóêòîð
drob::drob(int c1, int a1,int b1)
{
    if( b1 == 0 ) // Ç**ìå**òåëü *å ìîæåò áûòü = 0
    {
        cout << "error b=0, default b=1" << endl;
        b1=1;
    }
    c = c1; a=a1; b=b1;
}
// ïå÷*òü
void drob::prn()
{
    if( c!=0 )
        cout << c ;
    if( a!=0 )
    {
        if( c!=0 )
            cout << "and";
        cout << a << "/" << b;
    }
    cout << endl;
}
 
void drob::cd() // ïåðåâîä 5è3/4 â 23/4
{
    if( c==0 )
        return;
    if( c > 0 )
        a = c*b+a;
    else
        a = c*b-a;
    c=0;
}
void drob::dc() // ïåðåâîä 23/4 â 5è3/4
{   
    if( abs(a)<b ) 
        return;
    if( c < 0 && a > 0)
    {
        a=-a;
    }
 
    if( a%b ==0 )
    {
        if( a>=0 )
            c+=a/b; 
        else
            c-=a/b;
        a=0; b=1;
        return;
    }
    if( a > 0 )
    {
        c+=a/b;
        a = a%b;
    }
    else
    {
        c+=a/b;
        a = -a%b;
    }
}
 
// findNOD(15,45) = 15
// findNOD(35,10) = 5
int drob::findNOD( int x, int y ) 
{
    while( y > 0)
    {
        int z = x % y;
        x = y; y = z;
    }
    return x;
}
// findNOK(3,4) = 12
// findNOK(35,10) = 70
int drob::findNOK( int x, int y )
{
    return (x*y)/ findNOD( x, y );
}
// ñóìì*
/*
2/3 + 3/4
unib = 12
ïåðâóþ äðîáü 2/3 äîì*îæ*åì ** 4 (12/3)
âòîðóþ äðîáü 3/4 äîì*îæ*åì ** 3 (12/4)
8/12 + 9/12 = 17/12
*/
drob drob::sum( const drob &d2)
{
    drob res = *this; // ðåçóëüòèðóþù*ÿ äðîáü ( *this + d2 )
    // Ïîèñê îáùåãî ç**ìå**òåëÿ
    int unib = findNOK( res.b, d2.b );
    // ñëîæå*èå äðîáåé
    // äîì*îæ*åì ÷èñëèòåëè ** *óæ*ûå ì*îæèòåëè è ñêë*äûâ*åì èõ
    res.a = res.a * (unib/res.b) + d2.a * (unib/d2.b); // ÷èñëèòåëü äðîáè-ðåçóëüò*ò*
    res.b = unib; // ç**ìå**òåëü äðîáè-ðåçóëüò*ò*
    res.c = res.c + d2.c; // åñëè ó äðîáåé áûëè öåëûå - òîæå ñëîæèì èõ
    return res; // âîçâð*ù*åì îòâåò
}
// ð*ç*îñòü
drob drob::dev( const drob &d2)
{
    drob res = *this; // ðåçóëüòèðóþù*ÿ äðîáü ( *this - d2 )
    res.cd();       // ïåðåâîäèì öåëûå â äðîáü ó ïåðâîé äðîáè
    drob dd2 = d2;  // êîïèÿ âòîðîé äðîáè (÷òîáû *å ïîðòèòü âòîðóþ äðîáü)
    dd2.cd();       // ïåðåâîäèì öåëûå â äðîáü ó "âòîðîé" äðîáè
    // Ïîèñê îáùåãî ç**ìå**òåëÿ
    int unib = findNOK( res.b, dd2.b );
    // âû÷èò*åì äðîáè
    res.a = res.a * (unib/res.b) - dd2.a * (unib/dd2.b); // ÷èñëèòåëü ðåçóëüò*ò*
    res.b = unib;   // ç**ìå**òåëü ðåçò*
    return res; // âîçâð*ù*åì îòâåò
}
 
int main()
{
    setlocale (LC_ALL,"Russian");
 
    drob d1(5,2,3),// 5 öåëûõ è 2/3
        d2(0,3,4), // 3/4
        d3(2), // 2 öåëûõ
        d4( -1, 15,2 ), // -1 öåë*ÿ è 15/2
        d5(-5,2,3); // 5 öåëûõ è 2/3
    // òåñòèðîâ**èå ïå÷*òè è ïåðåâîä* äðîáåé   
    d1.prn(); // 5and2/3
    d2.prn(); // 3/4
    d3.prn(); // 2
    d4.prn(); // -1and15/2
    d1.cd(); 
    d1.prn(); // 17/3
    d4.dc();
    d4.prn(); // -8and1/2
    d4.cd();
    d4.prn(); // -17/2
    d5.prn(); // -5and2/3
    d5.cd();  
    d5.prn(); // -17/3
    d5.dc();
    d5.prn(); // -5and2/3
 
cout << "========================================" << endl;
    drob n1(0,2,3), n2( 0, 3,4);
    cout << "sum: " << endl;
    n1.prn(); n2.prn();    //   2/3     3/4
    drob n3 = n1.sum(n2);
    cout << "sum= " ;
    n3.prn(); // sum= 17/12
cout << "========================================" << endl;
    cout << "dev: " << endl;
    n1.prn(); n2.prn(); //   2/3     3/4
    n3 = n1.dev(n2);
    cout << "dev= " ;
    n3.prn(); // dev= -1/12
 
    cout << "dev: " << endl;
    n2.prn(); n1.prn(); //   3/4     2/3     
    n3 = n2.dev(n1);
    cout << "dev= " ;
    n3.prn(); // dev= 1/12
 
    return 0;
}
0
zss
 ++
6820 / 6382 / 2133
: 18.12.2011
: 16,744
: 1
25.12.2013, 21:30 #4
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
void privesti()
{
    cd();
    int nod=findNOD(a,b);
    a/=nod;
    b/=nod;
//   - !
}
0
hawandi
0 / 0 / 0
: 10.12.2012
: 17
25.12.2013, 21:49  [] #5
0
volotomon
1 / 1 / 0
: 09.06.2013
: 10
26.12.2013, 00:16 #6
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
void privedenie ()
    {
        long tchis, tznam, temp, gcd;
        tchis = labs(chis);   //   ( cmath)
        tznam = labs(znam);
        if (tznam == 0)
            { cout<<" !"; exit(1);}
        else if (tchis == 0)
            { chis = 0; znam = 1; return;}
        while(tchis !=0)   //   
            {
                if(tchis < tznam)
                    {temp = tchis; tchis = tznam; tznam = temp;}
                tchis = tchis - tznam;
            }
        gcd = tznam;
        chis = chis/gcd;
        znam = znam/gcd;
    }
0
26.12.2013, 00:16
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
26.12.2013, 00:16
! :

- C++
#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int n ; cin &gt;&gt; n; int M = (n-1) + (n-2); ...

- C++
{ifstream in(&quot;1.txt&quot;); in &gt;&gt; n &gt;&gt; m; a = new int*; for (int i = 0; i &lt; n; ++i) { a = new int; for (int j = 0; j &lt; m; ++j) in...

( ) - C++
, , ...

- C++
... ? ...
:
6

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru