,  , ++
> > C++ > ++

 
 
 4.75/4:  :  - 4,   - 4.75
probnik1
0 / 0 / 0
: 13.02.2014
: 5
1

,

13.02.2014, 08:20. 773. 8
( )

2 .
, ! - 2 , , =(
, .. .
( ). ... -
:
" .
.
- .
,
-
-
-
."
0
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
13.02.2014, 08:20
:

, : ; ; ...
! ! .((( ....

P , .
++ P ,...


, : ...

, - , -
. . , ...

, ...
, 3 .

8
Ded_Vasilij
232 / 214 / 63
: 01.09.2012
: 2,103
13.02.2014, 08:36 2
probnik1, , 3, . , , char , .
L2.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#pragma once
#include <iostream>
 
class L2_elem
{
public: 
    char el;//   
    L2_elem* next;
    L2_elem* prev;
    L2_elem();                                      //ç**óëèòü óê*ç*òåëè
    L2_elem (char c, L2_elem* n,L2_elem* p);        //ïðèñâ*èâ**èå ç**÷å*èé
    char get_el();
    L2_elem* get_n();
    L2_elem* get_p();
};
class L2 
{
    L2_elem* head;                              // ãîëîâ*
    L2_elem* tail;                              // õâîñò
    L2_elem* GetElemById(int i);
    
public:
    L2();                                       // è*èöè*ëèç*öèÿ
    ~L2();                                      // äåñòðóêòîð
    L2(const L2 &List);                         // êîïèðîâ**èå
    L2& operator = (const L2& List);            // îïåð*òîð ïåðåãðóçêè
    bool isEmpty ()const;                       // ïðîâåðê* ** ïóñòîòó
    char popHead ();                            // ïîëó÷èòü ýëåìå*ò èç **÷*ë* ñïèñê*
    char popTail ();                            // ïîëó÷èòü ýëåìå*ò èç êî*ö* ñïèñê*
    void pushHead (char c);                     // äîá*âèòü ýëåìå*ò â **÷*ëî ñïèñê*
    void pushTail (char c);                     // äîá*âèòü ýëåìå*ò â êî*åö ñïèñê*       
    void AddAfter(char c, int i);               // äîá*âèòü ýëåìå*ò ïîñëå ç*ä***îãî
    char DelAfter( int i);                      // óä*ëèòü ýëåìå*ò ïîñëå ç*ä***îãî
    
    void printTail()const;                      // ïå÷*òü ñ õâîñò*
    int size ()const;                           // ð*çìåð ñïèñê*
    void makeEmpty();                           // ñäåë*òü ïóñòûì
    static void L2_menu();
    friend std::istream& operator>>(std::istream& i, L2& L);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& o, const L2& L);
};
L2.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
#include <iostream>
#include "L2.h"
#include "error.h"
using namespace std;
L2_elem :: L2_elem()
    : prev(0), next(0)
{
    
}
char L2_elem :: get_el()
{
    return el;
}
 
L2_elem*  L2_elem :: get_p()
{
    return prev;
}
 
L2_elem :: L2_elem (char c, L2_elem* n,L2_elem* p)      //ïðèñâ*èâ**èå ç**÷å*èé
{
    el = c;
    next = n;
    prev = p;
}
 
 
//ðå*ëèç*öèÿ L2
 
L2 :: L2()
{
    head = 0;                                           // ïî óìîë÷**èþ âûçûâ*åòñÿ êî*ñòðóêòîð áåç ï*ð*ìåòðîâ L2_elem
    tail = 0;
}
 
bool L2 :: isEmpty () const                                 // ïðîâåðê* ** ïóñòîòó
{
    return head == 0;
} 
 
void L2 :: makeEmpty()                                  // î÷èñòèòü òåêóùèé ñïèñîê
{   
    
    L2_elem* p = 0;
    while (head)
    {
        p = head;
        head = head->next;          
        delete p;
    }
    head = 0;
    tail = head;
}
 
L2 :: ~L2()                                             // äåñòðóêòîð - î* è â *ôðèêå äåñòðóêòîð
{
    
    makeEmpty();
}
 
L2 :: L2 (const L2 &List)                               // êî*ñòðóêòîð êîïèðîâ**èÿ
{
    try
    {
        head = 0;
        tail = 0;
        L2_elem* temp = List.head;
 
        while (temp)
        {
            char c = temp->el;
            temp = temp->next;
            pushTail(c);
        }
    }
    catch (bad_alloc e)
    {
        makeEmpty();
        throw;      
    }
}
 
L2& L2::operator = (const L2& List)         // îïåð*òîð ïåðåãðóçêè
{
    makeEmpty();
    L2_elem* temp = List.head;
    while(temp)
    {
        char c = temp->el;              
        temp = temp->next;
        pushTail(c);
    }
    return *this;
}
 
void L2 :: pushHead (char c)                            // äîá*âèòü ýëåìå*ò â **÷*ëî ñïèñê*
{
 
    {
        L2_elem* NewEl = new L2_elem(c,head,0); 
        if (isEmpty())
        {
            head = NewEl;
            tail = head;
        }
        else
        {
            NewEl->next = head;
            head->prev = NewEl;
            head = NewEl;
        }
    }
 
}
void L2 :: pushTail (char c)                            // äîá*âèòü ýëåìå*ò â êî*åö ñïèñê*   
{   
        L2_elem* NewEl = new L2_elem(c,0,tail); 
        if ( isEmpty() )                                    // åñëè ñïèñîê ïóñò
        {
            tail = NewEl;                                   // äåë*åì *îâûé ýëåìå*ò õâîñòîì
            head = tail;
        }
        else
        {
            NewEl->prev = tail;
            tail->next =  NewEl;
            tail = NewEl;
        }
}
 
L2_elem *L2::GetElemById(int i)
{
    L2_elem *p = (i<0?0:head); 
    for(int k = 0; k < i && p; k++)
    {
        p = p->next;
    } 
    return p;
}
 
void L2 :: AddAfter(char c, int i)
{
    if (i == 0)
    {
        pushHead(c);
        return;
    }
 
    L2_elem *p = GetElemById(i); 
    if(!p) { throw ListError(); }
 
    if (p == tail)
    {
        pushTail(c);
        return;
    }
    
    L2_elem* NewEl = new L2_elem(c,p->next,p); 
    NewEl->next->prev = NewEl;
    NewEl->prev->next = NewEl;
}
 
char L2 :: DelAfter(int i)              // óä*ëèòü ýëåìå*ò ïîñëå ç*ä***îãî
{
    if (i == 0)
    {
        return popHead();       
    }
 
    L2_elem *p = GetElemById(i);
    if(!p) { throw ListError(); }
 
    if (p == tail)
    {
        return popTail();
    }
 
    char c = p->el;
    p->prev->next = p->next;
    p->next->prev = p->prev;
    delete p;
    return c;
}
 
char L2 :: popHead () 
{
    if ( isEmpty() ) 
    {
        throw ListError();
    }
    char c = head->el;    
    if ( head->next == 0 )                              // åñëè â ñïèñêå âñåãî 1 ýëåìå*ò
    {
        delete head;                                    // óä*ëÿåì åãî
        head = 0;                                       // è ãîâîðèì, ÷òî ñïèñîê ïóñò
        tail = 0;
    }
    else 
    {
        head = head->next;                              // ñäâèã*åì tail ** ïðåäûäóùèé ýëåìå*ò
        delete  head->prev;                             // è óä*ëÿåì ñò*ðûé ïîñëåä*èé ýëåìå*ò
        head->prev = 0;
    } 
    return c;
}
 
char L2 :: popTail () 
{
    if ( isEmpty() ) 
    {
        throw ListError(); 
    } 
    char c = tail->el;    
    if ( tail->prev == 0 )                              // åñëè â ñïèñêå âñåãî 1 ýëåìå*ò
    {
        delete tail;                                    // óä*ëÿåì åãî
        head = 0;                                       // è ãîâîðèì, ÷òî ñïèñîê ïóñò
        tail = 0;
        return c;
    }
    else 
    {
        tail = tail->prev;                              // ñäâèã*åì tail ** ïðåäûäóùèé ýëåìå*ò
        delete ( tail->next );                          // è óä*ëÿåì ñò*ðûé ïîñëåä*èé ýëåìå*ò
        tail->next = 0;
    } 
    return c;
}
 
 
 
 
int L2 :: size()const
{
    if (isEmpty())
    {
        return 0;
    }
    L2_elem* temp = head;
    int size = 0;
    while (temp)
    {       
        temp = temp->next;
        size++;
    }
    return size;
}
 
std::istream& operator>>(std::istream& i, L2& L)
{
    char c;
    cin >>c;
    L.pushHead(c);
    return i;   
}
 
std::ostream& operator<<(std::ostream& o, const L2& L) 
{
    L2_elem* temp = L.tail;
    while (temp)
    {
        o << temp->el << "\t";
        temp = temp->prev;
    }   
    return o;
}
error.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
#pragma once
struct ListError
{
    char* mem;
    char* empty;
};
int Readint();
error.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include <iostream>
#include "error.h"
using namespace std;
int Readint()
{
    unsigned int a;
    cin >> a;
    if (!cin)
    {
        cin.clear();
        while (cin.peek() !='\n')
            cin.ignore();
        cin.ignore();
    }
    return a;
}

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
void L2 :: L2_menu()
{   
    int menu = 0;
    int stop = 0;
    const int N = 11;
    L2 list1, list2;
    
    
    system("cls");
    
    
    while(menu != N)
    {   
        cout << "ÌÅÍÞ L2\n";
        cout << "1. äîá*âèòü ýëåìå*ò â ãîëîâó\n";
        cout << "2. äîá*âèòü ýëåìå*ò â õâîñò\n";
        cout << "3. óä*ëèòü ýëåìå*ò èç ãîëîâû\n";
        cout << "4. óä*ëèòü ýëåìå*ò èç õâîñò*\n";
        cout << "5. ïå÷*òü\n";    
        cout << "6. ð*çìåð\n";
        cout << "7. êîïèðîâ**èå\n";
        cout << "8. ïðèñâ*èâ**èå\n";    
        cout << "9 âñò*âê* ýëåìå*ò* ïîñëå ç*ä***îãî\n";
        cout << "10 óä*ëå*èå ýëåìå*ò* ïîñëå ç*ä***îãî\n";
        cout << "11. âîçâð*ò â ïðåäûäóùåå ìå*þ\n";    
        try
        {
            cout << "ââåäèòå *îìåð ïó*êò* ìå*þ\n";
            menu = Readint();
            switch(menu)
            {
            case 1 : 
                {                   
                        cout <<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ, êîòîðûå âû õîòèòå äîá*âèòü\n";
                        stop = Readint();
                        cout << "Ââåäèòå ñèìâîëû ñ êë*âè*òóðû\n";
                        for (int i = 0; i < stop; i++)
                        {                       
                            cin >> list1;
                            
                        }                                       
                    break;
                }
            case 2 :
                {   
                    cout <<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ, êîòîðûå âû õîòèòå äîá*âèòü\n";
                    stop = Readint();
                    cout << "Ââåäèòå ñèìâîëû ñ êë*âè*òóðû\n";
                    for (int i = 0; i < stop; i++)
                    {                           
                        char x;
                        cin >> x;
                        list1.pushTail(x);
                    }
                    break;
                }
            case 3 :
                {
                    list1.popHead();
                    break;
                }
            case 4 :
                {
                    list1.popTail();
                    break;
                }
            case 5 :
                {
                    cout << list1 <<endl;               
                    break;
                }
            case 6 :
                {
                    cout <<"\nÊîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ â ñïèñêå = "<< list1.size()<<endl;
                    break;
                }
            case 7 :
                {
                    L2 list3(list1);
                    cout << list3;
                    break;
                }
            case 8 :
                {
                    list2 = list1;
                    cout << list1 << "\n" << list2;
                    break;
                }
            case 9 :
                {
                    cout << "ââåäèòå *îìåð ïîçèöèè\n";
                    int i = Readint();
                    cout << "ââåäèòå ñèìâîë\n";
                    char c;
                    cin >> c;
                    list1.AddAfter(c,i);            
                    break;
                }
            case 10 :
                {               
                    cout << "ââåäèòå *îìåð ïîçèöèè\n";
                    int i = Readint();
                    list1.DelAfter(i);
                    break;
                }
            case 11 :
                {               
                    
                    break;
                }           
            }
        }
 
        catch(bad_alloc e)
        {
            cerr << e.what();
        }
        catch (ListError)
        {
            cout << "îøèáê*\n" ;          
        }
    }
}
.
1
probnik1
0 / 0 / 0
: 13.02.2014
: 5
13.02.2014, 08:53  [] 3
... =(
. )
0
Ded_Vasilij
232 / 214 / 63
: 01.09.2012
: 2,103
13.02.2014, 09:10 4
probnik1, , , .
0
13.02.2014, 09:10
probnik1
0 / 0 / 0
: 13.02.2014
: 5
13.02.2014, 09:13  [] 5
Ded_Vasilij
probnik1,
C++
1
void L2 :: L2_menu()
.
, ? ++ =(
0
Ded_Vasilij
232 / 214 / 63
: 01.09.2012
: 2,103
13.02.2014, 09:22 6
probnik1
?
main.cpp
C++
1
2
3
4
5
int main(int argc, char const *argv[])
 {
    L2::L2_menu();
    return 0;
 }
-

1
, L2.cpp -
0
probnik1
0 / 0 / 0
: 13.02.2014
: 5
13.02.2014, 09:32  [] 7
0
 : rar .rar (5.3 , 12 )
probnik1
0 / 0 / 0
: 13.02.2014
: 5
14.02.2014, 08:05  [] 8
( ++ 24 ) ) . - (??) ,
main.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main(int argc, char const *argv[])
 {
    L2 :: L2_menu();
    return 0;
 }
" L2"
l2.cpp <cstdlib> "}" ";" .
0
Ded_Vasilij
232 / 214 / 63
: 01.09.2012
: 2,103
14.02.2014, 08:52 9
probnik1,
C++
1
2
#include "L2.h"
#include "error.h"
0
14.02.2014, 08:52
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
14.02.2014, 08:52

, ,
, , :...

, ,
. , ...


: - // ...
:
9

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru