,   CyberForum.ru

++


 
_Evg1
0 / 0 / 0
: 01.03.2014
: 5
#1

- C++

01.03.2014, 16:27. 181. 0
( )

!
0
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
//---------------------------------------------------------------------------
 
#include <vcl.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#pragma hdrstop
 
//---------------------------------------------------------------------------
 
#pragma argsused
        struct matr{
                int **a;
                int m;
                int n;
                };
 
 void vvod(matr &x)
  {
  int i,j;
  SetConsoleCP(1251);      // **ñòðîéêè øðèôò*
   SetConsoleOutputCP(1251);// **ñòðîéêè øðèôò*
 
   cout<<"\n Ââåäèòå ðîçðÿä*îñòü ì*òðèöû A:\n" ;
   cout<<"\n";
 cin>>x.m;
 cin>>x.n;
 
 x.a=new int *[x.n];
 for(i=0; i<x.n;i++)
 {
        x.a[i]=new int [x.m];
 }
 cout<<"\n Ââåäèòå åëåìå*òû ì*òðèöû A:\n";
 cout<<"\n";
 for(i=0;i<x.n;i++)
 { for(j=0;j<x.m;j++)
 
    {
 
    cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
      cin>>x.a[i][j];
 
     }
  }
  } ;
  void vuvod_M(matr x)
{
SetConsoleCP(1251);      // **ñòðîéêè øðèôò*
   SetConsoleOutputCP(1251);// **ñòðîéêè øðèôò*
 printf("\n");
for (int i=0;i<x.n;i++)
{ for (int j=0;j<x.m;j++)
 
printf("%d ",x.a[i][j]);
printf("\n");
}
 
 
}
 
matr m1(matr &x,matr &y,matr &c)
  {
  int i,j;
  c.n=x.n;
  c.m=c.m;
  SetConsoleCP(1251);      // **ñòðîéêè øðèôò*
   SetConsoleOutputCP(1251);// **ñòðîéêè øðèôò*
 
 c.a=new int *[c.n];
 for(i=0; i<c.n;i++)
 {
        c.a[i]=new int [c.m];
 }
  }
 
matr m(matr x,matr y,matr &c)
  {
 
 
  SetConsoleCP(1251);      // **ñòðîéêè øðèôò*
   SetConsoleOutputCP(1251);// **ñòðîéêè øðèôò*
 
 
 
for (int i = 0; i < x.n; ++i)
        for (int j = 0; j < y.m; ++j)
         {
int sum = 0;
int n;
for (int k = 0; k < y.n; ++k)
{
sum += x.a[j][k] * y.a[k][j];
c.a[i][j] = sum;
 
}
}
 printf("Ì*òðèöû ïåðåì*îæå*û ");
 }
 
int main(int argc, char* argv[])
{
 matr x;
 matr y;
 matr c;
 
 
int nom;
SetConsoleCP(1251);      // **ñòðîéêè øðèôò*
   SetConsoleOutputCP(1251);// **ñòðîéêè øðèôò*
printf(" _________________________________ \n");
printf("|           Ìå*þ                  |\n");
printf("| 1. Ââîä ì*òðèö                  |\n");
printf("| 2. Âèâîä ** åêð**               |\n");
printf("| 3. Ïðîèçâåäå*èå ì*òðèö          |\n");
printf("| 4. Ðåçóëüòèðóþù*ÿ ì*òðèö*       |\n");
printf("| 0. Âûõîä                        |\n");
printf("|_________________________________|\n");
while(1)
{ printf("\n Âûáåðèòå ðåæèì ìå*þ: ");
scanf(" %d;",&nom);
printf(" \n");
switch(nom)
{
case 1:vvod(x);vvod(y);break;
case 2:vuvod_M(x);vuvod_M(y);break;
case 3:m1(x,y,c);m(x,y,c);break;
case 4:vuvod_M(c);break;
case 0:return 0;
default:printf("Nevirnuy rezhum!");
}
}
getch();
return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------
!
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
01.03.2014, 16:27    
:

C++
C++
C++
C++
3 C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++:
.

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru