,  ,

++

> > >

 
 
gLodich
0 / 0 / 0
: 20.06.2010
: 4
#1

++ - C++

22.06.2010, 17:48. 387. 6
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <memory.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
 
const int sizeQuestions = 21;
string arAnswers = "";
 
struct  weapons{
    string name;
    string value;
}w[150];
 
struct questions{
     string name;
     string *answer;
     int size;
     int *request;
};
 
void baseWeapon(void) {
     w[0].name="Bosch2000\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[0].value="15a,16a,17a,18a,19a,20a,$";
     w[1].name="Bosch2010\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\6-7êã.";
     w[1].value="15a,16a,17a,18a,19a,20b,$";
     w[2].name="Bosch2310\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[2].value="15a,16a,17a,18a,19b,20a,$";
     w[3].name="Bosch3010\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[3].value="15a,16a,17a,18b,19a,20a,$";
     w[4].name="Bosch2000\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[4].value="15a,16a,17b,18a,19a,20a,$";
     w[5].name="Bosch20020\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[5].value="15a,16b,17a,18a,19a,20a,$";
     w[6].name="Bosch2090\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[6].value="15a,16b,17b,18b,19b,20b,$";
     w[7].name="Bosch2090\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[7].value="15a,16b,17b,18b,19b,20a,$";
     w[8].name="Bosch2290\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[8].value="15a,16b,17b,18b,19a,20a,$";
     w[9].name="Bosch3290\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[9].value="15a,16b,17b,18a,19b,20b,$";     
     w[10].name="Bosch3291\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[10].value="15a,16b,17a,18b,19b,20b,$";
     w[11].name="Bosch3296\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[11].value="15a,16a,17b,18b,19b,20b,$";
     w[12].name="Bosch3396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[12].value="15a,16a,17b,18a,19b,20a,$";
     w[13].name="Bosch3496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\c ñóøêîé\6-7êã.";
     w[13].value="15a,16b,17a,18b,19a,20b,$";
     w[14].name="Bosch8496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[14].value="15a,16a,17b,18b,19a,20a,$";
     w[15].name="Bosch7496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[15].value="15a,16b,17b,18a,19a,20a,$";
     w[16].name="Bosch12496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[16].value="15a,16b,17a,18a,19b,20a,$";
     w[17].name="Bosch13496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\6-7êã.";
     w[17].value="15a,16a,17b,18b,19a,20b,$";
     w[18].name="Bosch23496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[18].value="15a,16a,17b,18b,19b,20a,$";
     w[19].name="Bosch20396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[19].value="15a,16a,17a,18b,19b,20a,$";
     w[20].name="Bosch00396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[20].value="15a,16a,17a,18b,19b,20b,$";
     w[21].name="Bosch00396\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[21].value="15a,16b,17a,18b,19a,20a,$";
     w[22].name="SAMSUNG2000\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[22].value="15b,16a,17a,18a,19a,20a,$";
     w[23].name="SAMSUNG2010\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\6-7êã.";
     w[23].value="15b,16a,17a,18a,19a,20b,$";
     w[24].name="SAMSUNG2310\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[24].value="15b,16a,17a,18a,19b,20a,$";
     w[25].name="SAMSUNG3010\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[25].value="15b,16a,17a,18b,19a,20a,$";
     w[26].name="SAMSUNG29900\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[26].value="15b,16a,17b,18a,19a,20a,$";
     w[27].name="SAMSUNG20020\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[27].value="15b,16b,17a,18a,19a,20a,$";
     w[28].name="SAMSUNG2090\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[28].value="15b,16b,17b,18b,19b,20b,$";
     w[29].name="SAMSUNG2090\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[29].value="15b,16b,17b,18b,19b,20a,$";
     w[30].name="SAMSUNG2290\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[30].value="15b,16b,17b,18b,19a,20a,$";
     w[31].name="SAMSUNG3290\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[31].value="15b,16b,17b,18a,19b,20b,$";    
     w[32].name="SAMSUNG3291\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[32].value="15b,16b,17a,18b,19b,20b,$";
     w[33].name="SAMSUNG3296\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[33].value="15b,16a,17b,18b,19b,20b,$";
     w[34].name="SAMSUNG3396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[34].value="15b,16a,17b,18a,19b,20a,$";
     w[35].name="SAMSUNG3496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\c ñóøêîé\6-7êã.";
     w[35].value="15b,16b,17a,18b,19a,20b,$";
     w[36].name="SAMSUNG8496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[36].value="15b,16a,17b,18b,19a,20a,$";
     w[37].name="SAMSUNG7496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[37].value="15b,16b,17b,18a,19a,20a,$";
     w[38].name="SAMSUNG12496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[38].value="15b,16b,17a,18a,19b,20a,$";
     w[39].name="SAMSUNG13496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\6-7êã.";
     w[39].value="15b,16a,17b,18b,19a,20b,$";
     w[40].name="SAMSUNG23496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[40].value="15b,16a,17b,18b,19b,20a,$";
     w[41].name="SAMSUNG20396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[41].value="15b,16a,17a,18b,19b,20a,$";
     w[42].name="SAMSUNG00396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[42].value="15b,16a,17a,18b,19b,20b,$";
     w[43].name="SAMSUNG00396\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[43].value="15b,16b,17a,18b,19a,20a,$";
     w[44].name="INDESIT2000\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[44].value="15c,16a,17a,18a,19a,20a,$";
     w[45].name="INDESIT2010\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\6-7êã.";
     w[45].value="15c,16a,17a,18a,19a,20b,$";
     w[46].name="INDESIT2310\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[46].value="15c,16a,17a,18a,19b,20a,$";
     w[47].name="INDESIT3010\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[47].value="15c,16a,17a,18b,19a,20a,$";
     w[48].name="INDESIT29900\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[48].value="15c,16a,17b,18a,19a,20a,$";
     w[49].name="INDESIT20020\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\ñ ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[49].value="15c,16b,17a,18a,19a,20a,$";
     w[50].name="INDESIT2090\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[50].value="15c,16b,17b,18b,19b,20b,$";
     w[51].name="INDESIT2090\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[51].value="15c,16b,17b,18b,19b,20a,$";
     w[52].name="INDESIT2290\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[52].value="15c,16b,17b,18b,19a,20a,$";
     w[53].name="INDESIT3290\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[53].value="15c,16b,17b,18a,19b,20b,$";    
     w[54].name="INDESIT3291\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[54].value="15c,16b,17a,18b,19b,20b,$";
     w[55].name="INDESIT3296\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[55].value="15c,16a,17b,18b,19b,20b,$";
     w[56].name="INDESIT3396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[56].value="15c,16a,17b,18a,19b,20a,$";
     w[57].name="INDESIT3496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\c ñóøêîé\6-7êã.";
     w[57].value="15c,16b,17a,18b,19a,20b,$";
     w[58].name="INDESIT8496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[58].value="15c,16a,17b,18b,19a,20a,$";
     w[59].name="INDESIT7496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\áåëûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[59].value="15c,16b,17b,18a,19a,20a,$";
     w[60].name="INDESIT12496\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\áåëûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[60].value="15c,16b,17a,18a,19b,20a,$";
     w[61].name="INDESIT13496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\c ñóøêîé\6-7êã.";
     w[61].value="15c,16a,17b,18b,19a,20b,$";
     w[62].name="INDESIT23496\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ýëåêòðî**îå\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[62].value="15c,16a,17b,18b,19b,20a,$";
     w[63].name="INDESIT20396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\3.5-4êã.";
     w[63].value="15c,16a,17a,18b,19b,20a,$";
     w[64].name="INDESIT00396\Âåðòèê*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\áåç ñóøêè\6-7êã.";
     w[64].value="15c,16a,17a,18b,19b,20b,$";
     w[65].name="INDESIT00396\Ôðî*ò*ëü**ÿ\Ìåõ**èê*\÷åð*ûé\c ñóøêîé\3.5-4êã.";
     w[65].value="15c,16b,17a,18b,19a,20a,$";   
 
}
 
void requestUser (questions *q) {
    char c;
    int temp;
    for (int i = 0; i < sizeQuestions; i++) {
        cout << i+1 << ") " << q[i].name.c_str() << endl;
        for (int j = 0; j < q[i].size; j++)
            cout << j+1 << ". " << q[i].answer[j].c_str() << endl;
        cout << "Ââåäèòå îòâåò:" << endl;
        while (c = getch()) {
            if (c > '0' && c < '0' + q[i].size+1)
                break;
            else {
                cout << "Ââåäèòå êîððåêò*ûé îòâåò" << endl;
                continue;
            }
        }
        cout << "Îòâåò: " << q[i].answer[atoi(&c) - 1].c_str() << endl << endl;
        temp = (i + 1) / 10;
        if (temp == 0);
        else
            arAnswers += '0' + temp;
        temp = (i + 1) % 10;
        arAnswers += '0' + temp;
        arAnswers += 'a' + atoi(&c) - 1;
        arAnswers += ",";
        if (i == 30 && c == '2')
            i++;
    }
    cout << endl << endl << arAnswers.c_str()<< endl;
}
 
void compare () {
    int j = 0, begin = 0, end = 0, g = 0;
    string temp;
    bool flag = false;
    for (int i = 0; i < 150; i ++) {
        j = 0, begin = 0, end = 0, g = 0;
        flag = false;
        while (w[i].value[j] != '$') {
            g = j;
            begin = j;
            while (w[i].value[g] != '$') {
                if (w[i].value[g] == ',') {
                    end = g;
                    break;
                }
                g++;
            }
            if (w[i].value[begin] >= '0' && w[i].value[begin] <= '9'
            && w[i].value[begin+1] >= '0' && w[i].value[begin+1] <= '9') {
                if (end - begin == 4) {
                    temp = "";
                    temp.append(w[i].value, begin, end - begin - 1);
                    if (arAnswers.find(temp) != -1) {
                        if (arAnswers.find(temp) != 0) {
                            if (arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] < '0'
                                || arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] > '9')
                                flag = true;
                        }
                        else
                            flag = true;
                    }
                    temp = "";
                    temp.append(w[i].value, begin, end - begin - 2);
                    temp.append(w[i].value, begin+3, end - begin - 3);
                    if (arAnswers.find(temp) != -1) {
                        if (arAnswers.find(temp) != 0) {
                            if (arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] < '0'
                                || arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] > '9')
                                flag = true;
                        }
                        else
                            flag = true;
                    }
                    if (!flag)
                        break;
                }
                else {
                    temp = "";
                    temp.append(w[i].value, begin, end - begin);
                    if (arAnswers.find(temp) == -1) {
                        break;
                    }
                    else if (arAnswers.find(temp) != 0) {
                        if (arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] < '0'
                        || arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] > '9')
                            break;
                    }
                }
                flag = false;
            }
            else {
                if (end - begin == 3) {
                    temp = "";
                    temp.append(w[i].value, begin, end - begin - 1);
                    if (arAnswers.find(temp) != -1) {
                        if (arAnswers.find(temp) != 0) {
                            if (arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] < '0'
                                || arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] > '9')
                                flag = true;
                        }
                        else
                            flag = true;
                    }
                    temp = "";
                    temp.append(w[i].value, begin, end - begin - 2);
                    temp.append(w[i].value, begin+2, end - begin - 2);
                    if (arAnswers.find(temp) != -1) {
                        if (arAnswers.find(temp) != 0) {
                            if (arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] < '0'
                                || arAnswers[arAnswers.find(temp) - 1] > '9')
                                flag = true;
                        }
                        else
                            flag = true;
                    }
                    if (!flag)
                        break;
                }
                else {
                    temp = "";
                    temp.append(w[i].value, begin, end - begin);
                    if (arAnswers.find(temp) == -1) {
                        break;
                    }
                    else if (arAnswers.find(temp) != 0) {
                        if (arAnswers[arAnswers.find(temp) - 2] < '0'
                        || arAnswers[arAnswers.find(temp) - 2] > '9')
                            break;
                    }
                }
                flag = false;
            }
            j = end + 1;
        }
        if (w[i].value[j] == '$') {
            cout << w[i].name ;
        }
    }
}
 
int main(void)
{
    int i;
   setlocale(LC_ALL, "Russian");
   questions *q = new questions[sizeQuestions];
   //questions q[30];
  q[0].name="Ãäå âû ïðîæèâ*åòå?";
    q[0].answer=new string[2];
    q[0].size=2;
     q[0].answer[0]="â êâ*ðòèðå";
     q[0].answer[1]="â ñâîåì äîìå";
  q[1].name="Óê*æèòå â*ø òèï âîäîñ**áæå*èÿ?";
    q[1].answer=new string[2];
    q[1].size=2;
     q[1].answer[0]="öå*òð*ëü*îå";
     q[1].answer[1]="ñîáñòâå**îå";    
  q[2].name="Ê*êîé òèï ê***ëèç*öèè?";
    q[2].answer=new string[2];
    q[2].size=2;
     q[2].answer[0]="öå*òð*ëü*ûé";
     q[2].answer[1]="äðóãîå";  
  q[3].name="Ê*êîé òèï Ýëåêòðîñ**áæå*èÿ?";
    q[3].answer=new string[2];
    q[3].size=2;
     q[3].answer[0]="220 Âîëüò";
     q[3].answer[1]="110 Âîëüò";
  q[4].name="Í* ê*êîì ýò*æå ïðîæèâ*åòå?";
    q[4].answer=new string[2];
    q[4].size=2;
     q[4].answer[0]="äî 5-ãî";
     q[4].answer[1]="âûøå 5-ãî";
  q[5].name="Ñ**-óçåë ó â*ñ ?";
    q[5].answer=new string[2];
    q[5].size=2;
     q[5].answer[0]="Ð*çäåëü*ûé";
     q[5].answer[1]="Ñîâìåùå**ûé";
  q[6].name="Ãäå õîòèòå ð*çìåñòèòü ñòèð*ëü*óþ ì*øè*ó?";
    q[6].answer=new string[2];
    q[6].size=2;
    q[6].answer[0]="** êóõ*å";
    q[6].answer[1]="â â***îé êîì**òå";
  q[7].name="Ïðåäïî÷òå*èå ê*êîìó á*êó âû îòä*åòå?";
   q[7].answer=new string[2];
   q[7].size=2;
    q[7].answer[0]="*åðæ*âåþù*ÿ ñò*ëü";
    q[7].answer[1]="ìåò*ëëîïë*ñòèê";
  q[8].name="ê*êîé ïðåäïî÷èò*åòå èñïîëüçîâ*òü ñòèð*ëü*ûé ïîðîøîê?";
   q[8].answer=new string[3];
   q[8].size=3;
    q[8].answer[0]="îòå÷åñòâå**ûé";
    q[8].answer[1]="èìïîðò*ûé";
    q[8].answer[2]="áåç ð*ç*èöû";
  q[9].name="Ê*ê âû óç**ëè ïðî **øó êîìï**èþ?";
   q[9].answer=new string[4];
   q[9].size=4;
    q[9].answer[0]="È*òåð*åò";
    q[9].answer[1]="Ðåêë*ìì* ïî òåëåâèçîðó";
    q[9].answer[2]="÷åðåç ç**êîìûõ/äðóçåé/";
    q[9].answer[3]="äðóãîå";
q[10].name="Ê*êîé óðîâå*ü øóì*îñòè Ñòèð.Ì*øè* âû ïðåäïî÷èò*åòå?";
    q[10].answer=new string[2];
    q[10].size=2;
     q[10].answer[0]="åâðîñò**ä*ðò";
     q[10].answer[1]="ðîññèéñêèé";
  q[11].name="Ê*êîé ïðåäïî÷èò*åòå ñðîê ã*ð**òèè?";
    q[11].answer=new string[3];
    q[11].size=3;
    q[11].answer[0]="1 ãîä";
    q[11].answer[1]="2 ãîä*";
    q[11].answer[2]="3 ãîä*";
  q[12].name="Ê*êîé ýêîëîãè÷åñêèé êë*ññ ñòèð.Ì*øè*û âû ïðåäïî÷èò*åòå?";
   q[12].answer=new string[3];
   q[12].size=3;
    q[12].answer[0]="Âûñîêèé À";
    q[12].answer[1]="Ñðåä*èé C";
    q[12].answer[2]="Íèçêèé  F";
  q[13].name="Õîòåëè áû âû ïðåîáðåñòè ñòèð*ëü*óþ ì*øè*ó â **øåé êîìï**èè?";
   q[13].answer=new string[2];
   q[13].size=2;
    q[13].answer[0]="ä*";
    q[13].answer[1]="*åò";
  q[14].name="Ê*ê*ÿ äëÿ â*ñ ôîðì* îïë*òû áîëüøå ïîäõîäèò?";
   q[14].answer=new string[2];
   q[14].size=2;
    q[14].answer[0]="Í*ëè÷*ûé";
    q[14].answer[1]="Áåç**ëè÷*ûé ð*ñ÷åò";
 q[15].name="Ê*êóþ ì*ðêó ñòèð*ëü*ûõ ì*øè* âû ïðåäïî÷èò*åòå";
   q[15].answer=new string[3];
   q[15].size=3;
    q[15].answer[0]="Bosch";
    q[15].answer[1]="SAMSUNG";
    q[15].answer[2]="INDESIT";
q[16].name="Ñ ê*êîé ç*ãðóçêîé áåëüÿ âû ïðåäïî÷èò*åòå";
   q[16].answer=new string[2];
   q[16].size=2;
    q[16].answer[0]="Âåðòèê*ëü*îé";
    q[16].answer[1]="Ôðî*ò*ëü*îé";   
q[17].name="Ê*êîãî òèï* óïð*âëå*èÿ ì*øè*êó â*ì áû õîòåëîñü ?";
   q[17].answer=new string[2];
   q[17].size=2;
    q[17].answer[0]="Ìåõ**è÷åñêîå";
    q[17].answer[1]="Ýëåêòðî**îå";
q[18].name="Ê*êîé öâåò âû ïðåäïî÷èò*åòå?";
   q[18].answer=new string[2];
   q[18].size=2;
    q[18].answer[0]="áåëûé";
    q[18].answer[1]="÷åð*ûé";
q[19].name="Ñ ñóøêîé èëè áåç?";
   q[19].answer=new string[2];
   q[19].size=2;
    q[19].answer[0]="Ñ ñóøêîé";
    q[19].answer[1]="áåç ñóøêè";
q[20].name="Ñ ê*êèì îáüåìîì ç*ãðóçêè áåëüÿ?";
   q[20].answer=new string[2];
   q[20].size=2;
    q[20].answer[0]="3.5-4êã.";
    q[20].answer[1]="6-7êã."; 
 
    
    
    
    
    baseWeapon();
    requestUser(q);
    compare();
    _getch();
       return 0;
}
1
(. ) ????
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
22.06.2010, 17:48
++ (C++):

- C++
!! , . ...

- Delphi
Delphi - -?

+ - Windows XP
Windows . ...

- Windows
, . 50 , 2 , ...

- - PHP
- ??? PHP+AJAX??? - ...

- - SEO
! , - ? ? .. ...

6
accept
4831 / 3252 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
23.06.2010, 08:46 #2
\\
0
gLodich
0 / 0 / 0
: 20.06.2010
: 4
23.06.2010, 09:33  [] #3
???
0
Lord_Voodoo
-
8606 / 2227 / 61
: 07.03.2007
: 10,798
: 1
23.06.2010, 09:37 #4
gLodich,
0
gLodich
0 / 0 / 0
: 20.06.2010
: 4
23.06.2010, 10:49  [] #5

BOSHC2121//c c/
\\
0
Lord_Voodoo
-
8606 / 2227 / 61
: 07.03.2007
: 10,798
: 1
23.06.2010, 11:05 #6
gLodich, , , ... ,
0
accept
4831 / 3252 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
23.06.2010, 11:33 #7
C++
1
cout << endl << endl << arAnswers.c_str()<< endl;
C++
1
cout << endl << endl << arAnswers << endl;
compare()

34
c_str() ,

9
, , , -,
,
- ( - - )
0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
23.06.2010, 11:33
! :

- Lazarus - Lazarus
! lazarus v. 1.0.12 - . . .. ...

- Windows 7
Windows 7. ...

- -
- ? ( .) ...

? - Web
. , , ...
:
7

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru