, , ++
> > C++ > ++

 
 
 4.57/14: : - 14,  - 4.57
Alexey R
5 / 5 / 1
: 23.11.2009
: 608
1

String

13.09.2010, 14:21. 2595. 10
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
//Èñïîëüçîâ**èå êë*ññ* string.
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using namespace std;
 
class String
{
      public:
            //Êî*ñòðóêòîðû
             String();
             String(const char *const);
             String(const String &);
             ~String();
             
             //Ïåðåãðóæå**ûå îïåð*òîðû
             char & operator[](unsigned short offset);
             char operator[](unsigned short offset) const;
             String operator+(const String&);
             void operator+=(const String&);
             String & operator= (const String&);
             
             //Îñ*îâ*ûå ìåòîäû äîñòóï*
             unsigned short GetLen()const { return itsLen; }
             const char * GetString()const { return itsString; }
      private:
              String (unsigned short),//ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîï
              char * itsString;
              unsigned short itsLen;
}
 
//Êî*ñòðóêòîð. ç*ä***ûé ïî óìîë÷**èþ ñîçä*¸ò ñòðîêó *óëåâîé äëè*û.
String::String()
[
        itsString = new char[1];
        itsString[0] = '\0';
        itsLen=0;
}
 
//Ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîð 
//èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ìåòîä*ìè êë*ññ* äëÿ ñîçä**èÿ ñòðîê òðåáóåìîé äëè*û
String::String(unsigned short len);
{
        itsString = new char[len+1];
        for (unsigned short i = 0);
        itsString[i] = '\0';
        itslen=len;
}
//ïðåîáð*çîâ**èå ì*ññèâ* ñèìâîëîâ â ñòðîêó.
String::String(const char * const cString)
{
       itsLen = strlen(cString);
       itsString = new char[itsLen+1];
       for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
       itsString[i] = cString[i];
       itsString[itsLen] ='\0';
}
//Êî*ñòðóêòîð-êîïèðîâùèê
String::String (const String & rhs)
{
               itsLen=rhs.GetLen();
               itsString = new char[itsLen+1]
               for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
               itsString[i] = rhs[i];
               itsString[itsLen] ='\0';
}
//Äåñòðóêòîð äëÿ îñâîáîæäå*èÿï*ìÿòè
String::~String()
{
                delete [] itsString;
                itsLen = 0;
}
//îïåð*òîð ïðèñâ*è**èÿ îñâîáîæä*åò ï*ìÿòü è êîïèðóåò òóä* string è size
String& String::operator=(const String & rhs)
{
        if(this == &rhs)
        return *this;
        delete [] itsString;
        itslen=rhs.Getlen();
        itsString = new char[itsLen+1];
        for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
        itsString[i] = rhs[i];
        itsString[itsLen] ='\0';
        return 8this;
}
//Íåêî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ
//âîçâð*ù*åò ññûëêó ** ñèìâîë ò*ê. ÷òî åãî ìîæ*î èçìå*èòü!
char & String::operator[](unsigned short offset)
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Êî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ äëÿ ð*áîòû ñ êî*ñò**ò*ûìè îáüåêò*ìè
char String::operator[](unsigned short offset) ñùòûå
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Ñîçä**èå *îâîé ñòðîêè ïóò¸ì äîá*âëå*èÿ òåêóùåé ñòðîêè ê  rhs
String& String::operator+(const String& rhs)
{
        unsigned short totalLen = itsLen +rhs.GetLen();
        String temp(totalLen);
        unsigned short  i;
        for (i = 0; i<itsLen; i++)
        temp[i] = itsString[i];
        for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++, i++)
        temp[i] = rhs[j];
        temp[totallen]='\0';
        return temp;
]
 
//Èçìå*ÿåò åêóùóþ ñòðîêó è âîçâð*ù*åò void
void String::operator+=9const String&rhs)
{
     unsigned short rhsLen = rhsGetLen();
     unsigned short totalLen = itsGetLen + rhsGetLen;
     String temp(totalLen);
     unsigned short  i;
     for (i = 0; i<itsLen; i++)
     temp[i] = itsString[i];
     temp[totallen]='\0';
     *this = temp;
}
 
int main()
{
    String s1{"initial test"};
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    char * temp = "Hello World";
    s1 = temp;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    chat tempTwo[20];
    strCpy(temptwo, "; nice to be here!");
    s1+= tempTwo
    cout << "TempTwo;\t" << tempTwo << endl;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='0';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    cout << "S1[999]\t" << s1[999] <<endl;
    
    String s2("Another string");
    String s3;
    s3 = s1 + s2;
    cout << "S3:\t" << s3.Getstring() << endl;
    
    String s4;
    s4 = "Why does this work&";
    cout << "S4:\t" << s4.Getstring() << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}
28
invalid use of non-static data member `String::itsString'
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
13.09.2010, 14:21
:

string.
: int x = s1.find ( ' ' ); // while (...

istringstream string string.h
14 &lt;string&gt; &lt;string.h&gt; &lt;sstream&gt;...


- &quot;&quot; , ( ...


. . L2 - , ...

/
! / ...

10
easybudda
 C ++
10108 / 6016 / 1508
: 25.07.2009
: 11,404
13.09.2010, 14:27 2
Alexey R
String (unsigned short),//
(unsigned short) ,
2
Alexey R
5 / 5 / 1
: 23.11.2009
: 608
13.09.2010, 14:37  [] 3
easybudda
(unsigned short) ,
.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
//Èñïîëüçîâ**èå êë*ññ* string.
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using namespace std;
 
class String
{
      public:
            //Êî*ñòðóêòîðû
             String();
             String(const char *const);
             String(const String &);
             ~String();
             
             //Ïåðåãðóæå**ûå îïåð*òîðû
             char & operator[](unsigned short offset);
             char operator[](unsigned short offset) const;
             String operator+(const String&);
             void operator+=(const String&);
             String & operator= (const String&);
             
             //Îñ*îâ*ûå ìåòîäû äîñòóï*
             unsigned short GetLen()const { return itsLen; }
             const char * GetString()const { return itsString; }
      private:
              String (unsigned short);//ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîï
              char * itsString;
              unsigned short itsLen;
}
 
//Êî*ñòðóêòîð. ç*ä***ûé ïî óìîë÷**èþ ñîçä*¸ò ñòðîêó *óëåâîé äëè*û.
String::String()
{
        itsString = new char[1];
        itsString[0] = '\0';
        itsLen=0;
}
 
//Ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîð 
//èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ìåòîä*ìè êë*ññ* äëÿ ñîçä**èÿ ñòðîê òðåáóåìîé äëè*û
String::String(unsigned short len);
{
        itsString = new char[len+1];
        for (unsigned short i = 0);
        itsString[i] = '\0';
        itslen=len;
}
//ïðåîáð*çîâ**èå ì*ññèâ* ñèìâîëîâ â ñòðîêó.
String::String(const char * const cString)
{
       itsLen = strlen(cString);
       itsString = new char[itsLen+1];
       for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
       itsString[i] = cString[i];
       itsString[itsLen] ='\0';
}
//Êî*ñòðóêòîð-êîïèðîâùèê
String::String (const String & rhs)
{
               itsLen=rhs.GetLen();
               itsString = new char[itsLen+1]
               for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
               itsString[i] = rhs[i];
               itsString[itsLen] ='\0';
}
//Äåñòðóêòîð äëÿ îñâîáîæäå*èÿï*ìÿòè
String::~String()
{
                delete [] itsString;
                itsLen = 0;
}
//îïåð*òîð ïðèñâ*è**èÿ îñâîáîæä*åò ï*ìÿòü è êîïèðóåò òóä* string è size
String& String::operator=(const String & rhs)
{
        if(this == &rhs)
        return *this;
        delete [] itsString;
        itslen=rhs.Getlen();
        itsString = new char[itsLen+1];
        for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
        itsString[i] = rhs[i];
        itsString[itsLen] ='\0';
        return 8this;
}
//Íåêî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ
//âîçâð*ù*åò ññûëêó ** ñèìâîë ò*ê. ÷òî åãî ìîæ*î èçìå*èòü!
char & String::operator[](unsigned short offset)
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Êî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ äëÿ ð*áîòû ñ êî*ñò**ò*ûìè îáüåêò*ìè
char String::operator[](unsigned short offset) ñùòûå
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Ñîçä**èå *îâîé ñòðîêè ïóò¸ì äîá*âëå*èÿ òåêóùåé ñòðîêè ê  rhs
String& String::operator+(const String& rhs)
{
        unsigned short totalLen = itsLen +rhs.GetLen();
        String temp(totalLen);
        unsigned short  i;
        for (i = 0; i<itsLen; i++)
        temp[i] = itsString[i];
        for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++, i++)
        temp[i] = rhs[j];
        temp[totallen]='\0';
        return temp;
}
 
//Èçìå*ÿåò åêóùóþ ñòðîêó è âîçâð*ù*åò void
void String::operator+=(const String&rhs)
{
     unsigned short rhsLen = rhsGetLen();
     unsigned short totalLen = itsGetLen + rhsGetLen;
     String temp(totalLen);
     unsigned short  i;
     for (i = 0; i<itsLen; i++)
     temp[i] = itsString[i];
     temp[totallen]='\0';
     *this = temp;
}
 
int main()
{
    String s1{"initial test"};
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    char * temp = "Hello World";
    s1 = temp;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    chat tempTwo[20];
    strCpy(temptwo, "; nice to be here!");
    s1+= tempTwo
    cout << "TempTwo;\t" << tempTwo << endl;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='0';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    cout << "S1[999]\t" << s1[999] <<endl;
    
    String s2(" Another string");
    String s3;
    s3 = s1 + s2;
    cout << "S3:\t" << s3.Getstring() << endl;
    
    String s4;
    s4 = "Why does this work&";
    cout << "S4:\t" << s4.Getstring() << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}
:
28 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp invalid use of non-static data member `String::itsString'
35 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp from this location
35 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp expected `]' before ';' token
36 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
36 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp expected `,' or `;' before '=' token
37 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
37 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp expected `,' or `;' before '=' token
38 C:\DC\Jess Liberty\12 12.cpp expected declaration before '}' token
0
Shaper
23 / 23 / 4
: 05.05.2010
: 82
13.09.2010, 14:52 4
28 . *itsString. , .

PS: - "" "". , .
0
Alexey R
5 / 5 / 1
: 23.11.2009
: 608
13.09.2010, 16:10  [] 5
.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
//Èñïîëüçîâ**èå êë*ññ* string.
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using namespace std;
 
class String
{
      public:
            //Êî*ñòðóêòîðû
             String();
             String(const char *const);
             String(const String &);
             ~String();
             
             //Ïåðåãðóæå**ûå îïåð*òîðû
             char & operator[](unsigned short offset);
             char operator[](unsigned short offset) const;
             String operator+(const String&);
             void operator+=(const String&);
             String & operator= (const String&);
             
             //Îñ*îâ*ûå ìåòîäû äîñòóï*
             unsigned short GetLen()const { return itsLen; }
             const char * GetString()const { return itsString; }
      private:
              String (unsigned short);//ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîï
              char *itsString;
              unsigned short itsLen;
}
 
//Êî*ñòðóêòîð. ç*ä***ûé ïî óìîë÷**èþ ñîçä*¸ò ñòðîêó *óëåâîé äëè*û.
String::String()
{
        itsString = new char[1];
        itsString[0] = '\0';
        itsLen=0;
}
 
//Ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîð 
//èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ìåòîä*ìè êë*ññ* äëÿ ñîçä**èÿ ñòðîê òðåáóåìîé äëè*û
String::String(unsigned short len);
{
        itsString = new char[len+1];
        for (unsigned short i = 0);
        itsString[i] = '\0';
        itslen=len;
}
//ïðåîáð*çîâ**èå ì*ññèâ* ñèìâîëîâ â ñòðîêó.
String::String(const char * const cString)
{
       itsLen = strlen(cString);
       itsString = new char[itsLen+1];
       for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
       itsString[i] = cString[i];
       itsString[itsLen] ='\0';
}
//Êî*ñòðóêòîð-êîïèðîâùèê
String::String (const String & rhs)
{
               itsLen=rhs.GetLen();
               itsString = new char[itsLen+1]
               for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
               itsString[i] = rhs[i];
               itsString[itsLen] ='\0';
}
//Äåñòðóêòîð äëÿ îñâîáîæäå*èÿï*ìÿòè
String::~String()
{
                delete [] itsString;
                itsLen = 0;
}
//îïåð*òîð ïðèñâ*è**èÿ îñâîáîæä*åò ï*ìÿòü è êîïèðóåò òóä* string è size
String& String::operator=(const String & rhs)
{
        if(this == &rhs)
        return *this;
        delete [] itsString;
        itslen=rhs.Getlen();
        itsString = new char[itsLen+1];
        for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
        itsString[i] = rhs[i];
        itsString[itsLen] ='\0';
        return 8this;
}
//Íåêî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ
//âîçâð*ù*åò ññûëêó ** ñèìâîë ò*ê. ÷òî åãî ìîæ*î èçìå*èòü!
char & String::operator[](unsigned short offset)
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Êî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ äëÿ ð*áîòû ñ êî*ñò**ò*ûìè îáüåêò*ìè
char String::operator[](unsigned short offset) ñùòûå
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Ñîçä**èå *îâîé ñòðîêè ïóò¸ì äîá*âëå*èÿ òåêóùåé ñòðîêè ê  rhs
String& String::operator+(const String& rhs)
{
        unsigned short totalLen = itsLen +rhs.GetLen();
        String temp(totalLen);
        unsigned short  i;
        for (i = 0; i<itsLen; i++)
        temp[i] = itsString[i];
        for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++, i++)
        temp[i] = rhs[j];
        temp[totallen]='\0';
        return temp;
}
 
//Èçìå*ÿåò åêóùóþ ñòðîêó è âîçâð*ù*åò void
void String::operator+=(const String&rhs)
{
     unsigned short rhsLen = rhsGetLen();
     unsigned short totalLen = itsGetLen + rhsGetLen;
     String temp(totalLen);
     unsigned short  i;
     for (i = 0; i<itsLen; i++)
     temp[i] = itsString[i];
     temp[totallen]='\0';
     *this = temp;
}
 
int main()
{
    String s1{"initial test"};
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    char * temp = "Hello World";
    s1 = temp;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    chat tempTwo[20];
    strCpy(temptwo, "; nice to be here!");
    s1+= tempTwo
    cout << "TempTwo;\t" << tempTwo << endl;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='0';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() <<endl;
    
    cout << "S1[999]\t" << s1[999] <<endl;
    
    String s2(" Another string");
    String s3;
    s3 = s1 + s2;
    cout << "S3:\t" << s3.Getstring() << endl;
    
    String s4;
    s4 = "Why does this work&";
    cout << "S4:\t" << s4.Getstring() << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}
34, 42, 63, 79, 84, 97

1 13
34
new types may not be defined in a return type.
0
Shaper
23 / 23 / 4
: 05.05.2010
: 82
13.09.2010, 16:18 6
42 .
62 .
79. Getlen itslen . , . GetLen L . itsLen L .
84. ? 8this? .
97. "" ?
122. rhsGetLen(); . , itsGetLen() ?
123. rhsGetLen.
141. chat tempTwo[20]

...

34 - . - .
1
Alexey R
5 / 5 / 1
: 23.11.2009
: 608
13.09.2010, 16:43  [] 7
- . 19, 34, 107, 109, 122, 128, 136 137
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
//Èñïîëüçîâ**èå êë*ññ* string.
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using namespace std;
 
class String
{
      public:
            //Êî*ñòðóêòîðû
             String();
             String(const char *const);
             String(const String &);
             ~String();
             
             //Ïåðåãðóæå**ûå îïåð*òîðû
             char & operator[](unsigned short offset);
             char operator[](unsigned short offset) const;
             String operator+(const String&);
             void operator+=(const String&);
             String & operator= (const String &);
             
             //Îñ*îâ*ûå ìåòîäû äîñòóï*
             unsigned short GetLen()const { return itsLen; }
             const char * GetString()const { return itsString; }
      private:
              String (unsigned short);//ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîï
              char * itsString;
              unsigned short itsLen;
}
 
//Êî*ñòðóêòîð. ç*ä***ûé ïî óìîë÷**èþ ñîçä*¸ò ñòðîêó *óëåâîé äëè*û.
String::String()
{
        itsString = new char[1];
        itsString[0] = '\0';
        itsLen=0;
}
 
//Ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîð 
//èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ìåòîä*ìè êë*ññ* äëÿ ñîçä**èÿ ñòðîê òðåáóåìîé äëè*û
String::String(unsigned short len)
{
        itsString = new char[len+1];
        for (unsigned short i = 0; i<=len; i++)
        itsString[i] = '\0';
        itsLen=len;
}
//ïðåîáð*çîâ**èå ì*ññèâ* ñèìâîëîâ â ñòðîêó.
String::String(const char * const cString)
{
       itsLen = strlen(cString);
       itsString = new char[itsLen+1];
       for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
       itsString[i] = cString[i];
       itsString[itsLen] ='\0';
}
//Êî*ñòðóêòîð-êîïèðîâùèê
String::String (const String & rhs)
{
               itsLen=rhs.GetLen();
               itsString = new char[itsLen+1];
               for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
               itsString[i] = rhs[i];
               itsString[itsLen] ='\0';
}
//Äåñòðóêòîð äëÿ îñâîáîæäå*èÿï*ìÿòè
String::~String()
{
                delete [] itsString;
                itsLen = 0;
}
//îïåð*òîð ïðèñâ*è**èÿ îñâîáîæä*åò ï*ìÿòü è êîïèðóåò òóä* string è size
String& String::operator=(const String & rhs)
{
        if(this == &rhs)
        return *this;
        delete [] itsString;
        itsLen=rhs.GetLen();
        itsString = new char[itsLen+1];
        for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
        itsString[i] = rhs[i];
        itsString[itsLen] ='\0';
        return *this;
}
//Íåêî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ
//âîçâð*ù*åò ññûëêó ** ñèìâîë ò*ê. ÷òî åãî ìîæ*î èçìå*èòü!
char & String::operator[](unsigned short offset)
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Êî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ äëÿ ð*áîòû ñ êî*ñò**ò*ûìè îáüåêò*ìè
char String::operator[](unsigned short offset) const
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Ñîçä**èå *îâîé ñòðîêè ïóò¸ì äîá*âëå*èÿ òåêóùåé ñòðîêè ê  rhs
String& String::operator+(const String& rhs)
{
        unsigned short totalLen = itsLen + rhs.GetLen();
        String temp(totalLen);
        unsigned short  i;
        for (i = 0; i<itsLen; i++)
        temp[i] = itsString[i];
        for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++, i++)
        temp[i] = rhs[j];
        temp[totalLen]='\0';
        return temp;
}
 
//Èçìå*ÿåò òåêóùóþ ñòðîêó è âîçâð*ù*åò void
void String::operator+=(const String& rhs)
{
     unsigned short rhsLen = rhsGetLen();
     unsigned short totalLen = itsLen + rhsLen;
     String temp(totalLen);
     unsigned short  i;
     for (i = 0; i<itsLen; i++)
     temp[i] = itsString[i];
     for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++; i++)
     temp[i] = rhs[i-itsLen];
     temp[totalLen]='\0';
     *this = temp;
}
 
int main()
{
    String s1{"initial test"};
    cout << "S1:\t" << s1.GetString() << endl;
    
    char * temp = "Hello World";
    s1 = temp;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    char tempTwo[20];
    strcpy(tempTwo, "; nice to be here!");
    s1+= tempTwo;
    cout << "TempTwo;\t" << tempTwo << endl;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='0';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='o';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
 
    cout << "S1[999]\t" << s1[999] <<endl;
    
    String s2(" Another string");
    String s3;
    s3 = s1 + s2;
    cout << "S3:\t" << s3.GetString() << endl;
    
    String s4;
    s4 = "Why does this work&";
    cout << "S4:\t" << s4.GetString() << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}
0
Crudelis
681 / 430 / 78
: 06.05.2010
: 1,109
13.09.2010, 16:51 8
; , 34, 42, 63, 79, 84, 97
1
Alexey R
5 / 5 / 1
: 23.11.2009
: 608
13.09.2010, 16:58  [] 9
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
//Èñïîëüçîâ**èå êë*ññ* string.
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using namespace std;
 
class String
{
      public:
            //Êî*ñòðóêòîðû
             String();
             String(const char *const);
             String(const String &);
             ~String();
             
             //Ïåðåãðóæå**ûå îïåð*òîðû
             char & operator[](unsigned short offset);
             char operator[](unsigned short offset) const;
             String operator+(const String&);
             void operator+=(const String&);
             String & operator= (const String &);
             
             //Îñ*îâ*ûå ìåòîäû äîñòóï*
             unsigned short GetLen()const { return itsLen; }
             const char * GetString()const { return itsString; }
      private:
              String (unsigned short);//ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîï
              char * itsString;
              unsigned short itsLen;
};
 
//Êî*ñòðóêòîð. ç*ä***ûé ïî óìîë÷**èþ ñîçä*¸ò ñòðîêó *óëåâîé äëè*û.
String::String()
{
        itsString = new char[1];
        itsString[0] = '\0';
        itsLen=0;
}
 
//Ç*êðûòûé êî*ñòðóêòîð 
//èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ìåòîä*ìè êë*ññ* äëÿ ñîçä**èÿ ñòðîê òðåáóåìîé äëè*û
String::String(unsigned short len)
{
        itsString = new char[len+1];
        for (unsigned short i = 0; i<=len; i++)
        itsString[i] = '\0';
        itsLen=len;
}
//ïðåîáð*çîâ**èå ì*ññèâ* ñèìâîëîâ â ñòðîêó.
String::String(const char * const cString)
{
       itsLen = strlen(cString);
       itsString = new char[itsLen+1];
       for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
       itsString[i] = cString[i];
       itsString[itsLen] ='\0';
}
//Êî*ñòðóêòîð-êîïèðîâùèê
String::String (const String & rhs)
{
               itsLen=rhs.GetLen();
               itsString = new char[itsLen+1];
               for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
               itsString[i] = rhs[i];
               itsString[itsLen] ='\0';
}
//Äåñòðóêòîð äëÿ îñâîáîæäå*èÿï*ìÿòè
String::~String()
{
                delete [] itsString;
                itsLen = 0;
}
//îïåð*òîð ïðèñâ*è**èÿ îñâîáîæä*åò ï*ìÿòü è êîïèðóåò òóä* string è size
String& String::operator=(const String & rhs)
{
        if(this == &rhs)
        return *this;
        delete [] itsString;
        itsLen=rhs.GetLen();
        itsString = new char[itsLen+1];
        for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
        itsString[i] = rhs[i];
        itsString[itsLen] ='\0';
        return *this;
}
//Íåêî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ
//âîçâð*ù*åò ññûëêó ** ñèìâîë ò*ê. ÷òî åãî ìîæ*î èçìå*èòü!
char & String::operator[](unsigned short offset)
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Êî*ñò**ò*ûé îïåð*òîð è*äåêñèðîâ**èÿ äëÿ ð*áîòû ñ êî*ñò**ò*ûìè îáüåêò*ìè
char String::operator[](unsigned short offset) const
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//Ñîçä**èå *îâîé ñòðîêè ïóò¸ì äîá*âëå*èÿ òåêóùåé ñòðîêè ê  rhs
String String::operator+(const String& rhs)
{
        unsigned short totalLen = itsLen + rhs.GetLen();
        String temp(totalLen);
        unsigned short  i;
        for (i = 0; i<itsLen; i++)
        temp[i] = itsString[i];
        for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++, i++)
        temp[i] = rhs[j];
        temp[totalLen]='\0';
        return temp;
}
 
//Èçìå*ÿåò òåêóùóþ ñòðîêó è âîçâð*ù*åò void
void String::operator+=(const String& rhs)
{
     unsigned short rhsLen = rhsGetLen();
     unsigned short totalLen = itsLen + rhsLen;
     String temp(totalLen);
     unsigned short  i;
     for (i = 0; i<itsLen; i++)
     temp[i] = itsString[i];
     for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++; i++)
     temp[i] = rhs[i-itsLen];
     temp[totalLen]='\0';
     *this = temp;
}
 
int main()
{
    String.s1{"initial test"};
    cout << "S1:\t" << s1.GetString() << endl;
    
    char * temp = "Hello World";
    s1 = temp;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    char tempTwo[20];
    strcpy(tempTwo, "; nice to be here!");
    s1+= tempTwo;
    cout << "TempTwo;\t" << tempTwo << endl;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='0';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='o';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
 
    cout << "S1[999]\t" << s1[999] <<endl;
    
    String s2(" Another string");
    String s3;
    s3 = s1 + s2;
    cout << "S3:\t" << s3.GetString() << endl;
    
    String s4;
    s4 = "Why does this work&";
    cout << "S4:\t" << s4.GetString() << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}
122, 128, 136 137
0
ForEveR
 ++
7996 / 4755 / 651
: 24.06.2010
: 10,547
: 3
13.09.2010, 19:11 10
rhsGetLen();

. GetLen();

C++
1
for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++; i++)
? . . i , . + - .

C++
1
String.s1{"initial test"};


C++
1
String s1("initial test");
4
. .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
// string.
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using namespace std;
 
class String
{
      public:
            //
             String();
             String(const char *const);
             String(const String &);
             ~String();
             
             // 
             char & operator[](unsigned short offset);
             char operator[](unsigned short offset) const;
             String operator+(const String&);
             void operator+=(const String&);
             String & operator= (const String &);
             
             // 
             unsigned short GetLen()const { return itsLen; }
             const char * GetString()const { return itsString; }
      private:
              String (unsigned short);// 
              char * itsString;
              unsigned short itsLen;
};
 
//.    .
String::String()
{
        itsString = new char[1];
        itsString[0] = '\0';
        itsLen=0;
}
 
// 
//    
String::String(unsigned short len)
{
        itsString = new char[len+1];
        for (unsigned short i = 0; i<=len; i++)
        itsString[i] = '\0';
        itsLen=len;
}
//  .
String::String(const char * const cString)
{
       itsLen = strlen(cString);
       itsString = new char[itsLen+1];
       for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
       itsString[i] = cString[i];
       itsString[itsLen] ='\0';
}
//-
String::String (const String & rhs)
{
               itsLen=rhs.GetLen();
               itsString = new char[itsLen+1];
               for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
               itsString[i] = rhs[i];
               itsString[itsLen] ='\0';
}
// 
String::~String()
{
                delete [] itsString;
                itsLen = 0;
}
//    string size
String& String::operator=(const String & rhs)
{
        if(this == &rhs)
        return *this;
        delete [] itsString;
        itsLen=rhs.GetLen();
        itsString = new char[itsLen+1];
        for (unsigned short i = 0; i<itsLen; i++)
        itsString[i] = rhs[i];
        itsString[itsLen] ='\0';
        return *this;
}
// 
//  .  !
char & String::operator[](unsigned short offset)
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//    
char String::operator[](unsigned short offset) const
{
     if (offset > itsLen)
     return itsString[itsLen-1];
     else
     return itsString[offset];
}
 
//     rhs
String String::operator+(const String& rhs)
{
        unsigned short totalLen = itsLen + rhs.GetLen();
        String temp(totalLen);
        unsigned short  i;
        for (i = 0; i<itsLen; i++)
        temp[i] = itsString[i];
        for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++, i++)
        temp[i] = rhs[j];
        temp[totalLen]='\0';
        return temp;
}
 
//   void
void String::operator+=(const String& rhs)
{
     unsigned short rhsLen = rhs.GetLen();
     unsigned short totalLen = itsLen + rhsLen;
     String temp(totalLen);
     unsigned short  i;
     for (i = 0; i<itsLen; i++)
     temp[i] = itsString[i];
     for (unsigned short j = 0; j<rhs.GetLen(); j++, i++)
     temp[i] = rhs[i-itsLen];
     temp[totalLen]='\0';
     *this = temp;
}
 
int main()
{
    String s1("initial test");
    cout << "S1:\t" << s1.GetString() << endl;
    
    char * temp = "Hello World";
    s1 = temp;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    char tempTwo[20];
    strcpy(tempTwo, "; nice to be here!");
    s1+= tempTwo;
    cout << "TempTwo;\t" << tempTwo << endl;
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='0';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
    
    cout << "S1[4]\t" << s1[4] <<endl;
    s1[4]='o';
    cout << "S1\t" << s1.GetString() << endl;
 
    cout << "S1[999]\t" << s1[999] <<endl;
    
    String s2(" Another string");
    String s3;
    s3 = s1 + s2;
    cout << "S3:\t" << s3.GetString() << endl;
    
    String s4;
    s4 = "Why does this work&";
    cout << "S4:\t" << s4.GetString() << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}
1
Alexey R
5 / 5 / 1
: 23.11.2009
: 608
14.09.2010, 08:59  [] 11
.
0
14.09.2010, 08:59
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
14.09.2010, 08:59


! - , ? ...

string
(, ba). , ...

string.h
, &lt;string.h&gt; ...
:
11

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru