,  ,

++

> > >

 
 
STALKER_DANILA
0 / 0 / 0
: 16.06.2016
: 5
#1

- C++

16.06.2016, 12:32. 162. 3
( )

, . :

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <windows.h>
# define N 100
 
using namespace std;
unsigned K=0;
 
struct klient {
    char FIO[30];
    char adres[30];
    double sum_vklada;
} ;
struct bank {
    double nazv;
    char god_procent [15];
} ;
struct BS {
    klient kl;
    bank bk;
    char strana[30];
} k, B[50];
 
struct vsp{
    char newFirm[20];
};
 
bank* masiv=new bank[50];
vsp* v1=new vsp[50];
 
void outtofile(void){
    ofstream fout;
    fout.open("f1.txt");
    for (int i=0;i<K;i++){
        fout<<B[i].kl.FIO<<"\t"<<B[i].kl.adres<<"\t"<<B[i].kl.sum_vklada<<"\t"<<B[i].bk.nazv<<"\t"<<B[i].bk.god_procent<<"\t"<<B[i].strana<<endl;
    }
    fout.close();
}
 
void readfile(void){
    ifstream fin;
    fin.open("f1.txt");int i=0;
    while(!fin.eof()){
        fin>>B[i].kl.FIO>>B[i].kl.adres>>B[i].kl.sum_vklada>>B[i].bk.nazv>>B[i].bk.god_procent>>B[i].strana;
        i++;
    }
    K+=i;
    fin.close();
}
 
 
 
void vvod(void){
    system("cls");
    unsigned i=K;
    cout<<"Ââåä³òü Ô*ì³ë³þ: "; cin>>B[i].kl.FIO;
    cout<<"Ââåä³òü âóëèöþ: "; cin>>B[i].kl.adres;
    cout<<"Ââåä³òü ñóìó âêë*ä*: "; cin>>B[i].kl.sum_vklada;
    cout<<"Ââåä³òü **çâó á**êó: "; cin>>B[i].bk.nazv;
    cout<<"Ââåä³òü ð³÷*èé ïðîôå*ò: "; cin>>B[i].bk.god_procent;
    cout<<"Ââåä³òü Êð*¿*ó: "; cin>>B[i].strana;
    cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl;
    cout<<endl;
    K++;
    system("pause");
}
 
 
void poisk(void){
    system("cls");
    double nazv;
    cout<<"Ââåä³òü **çâó á**êó:"; cin>>nazv;
    for (int i=0; i<K; i++)
        if (nazv==B[i].bk.nazv){
            cout<<"Ô²Î: "; cout<<B[i].kl.FIO<<endl;
            cout<<"Àäðåñ*: "; cout<<B[i].kl.adres<<endl;
            cout<<"Ñóì* âêë*äó: "; cout<<B[i].kl.sum_vklada<<endl;
            cout<<"Í*çâ* á**êó: "; cout<<B[i].bk.nazv<<endl;
            cout<<"г÷*èé ïðîöå*ò: "; cout<<B[i].bk.god_procent<<endl;
            cout<<"Êð*¿**: "; cout<<B[i].strana<<endl;
            cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl;
            cout<<endl;
        }
    system("pause");
    
}
 
void poisk_bank(void){
    double nazv,s=0;
    cout<<"Ââåä³òü ê³ëüê³ñòü á**ê³â:"; cin>>nazv;
    for (int i=0; i<K; i++)
        s+=B[i].bk.nazv;
    
    cout<<"ʳëüê³ñòü s "<<endl;
    system("pause");
    
}
 
 
void vuvodnaekran(void){
    system("cls");
    for(int i=0;i<K;i++){
        cout<<"Ô²Î: "; cout<<B[i].kl.FIO<<endl;
        cout<<"Àäðåñ*: "; cout<<B[i].kl.adres<<endl;
        cout<<"Ñóì* âêë*äó: "; cout<<B[i].kl.sum_vklada<<endl;
        cout<<"Í*çâ* á**êó: "; cout<<B[i].bk.nazv<<endl;
        cout<<"г÷*èé ïðîöå*ò: "; cout<<B[i].bk.god_procent<<endl;
        cout<<"Êð*¿**: "; cout<<B[i].strana<<endl;
        cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl;
        cout<<endl;
    }
    system("pause");
    
}
 
void redakt (void)
{system("cls");
    int f;
    int tmp;
    for (int i=0; i<K; i++){
        cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl;
        cout <<"Ç*ïèñü - "<<i+1<<endl;
        cout<<"Ô²Î: "<<B[i].kl.FIO<<endl;
        cout<<"Àäðåñ*: "; cout<<B[i].kl.adres<<endl;
        cout<<"Ñóì* âêë*äó: "; cout<<B[i].kl.sum_vklada<<endl;
        cout<<"Í*çâ* á**êó: "; cout<<B[i].bk.nazv<<endl;
        cout<<"г÷*èé ïðîöå*ò: "; cout<<B[i].bk.god_procent<<endl;
        cout<<"Êð*¿**: "; cout<<B[i].strana<<endl;
        cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl;
        cout<<endl;
    }
    cout<<"Ââåä³òü *îìåð ç*ïèñó ÿêó õî÷åòå â³äðåãóâ*òè + Enter"<<endl;
    cin>>tmp;
    tmp=tmp-1;
    cout<<"Ô²Î: "<<endl<<"(ßêùî õî÷åòå â³äðåãóâ*òè öåé ïó*êò **òèñ*³òü 1; ÿêùî *³ **òèñ*³òü áóäü ÿêó ³*øó öèôðó)  -"; cin>>f;
    if (f==1) cin>>B[tmp].kl.FIO;
    
    cout<<"Àäðåñ*: "<<endl<<"(ßêùî õî÷åòå â³äðåãóâ*òè öåé ïó*êò **òèñ*³òü 1; ÿêùî *³ **òèñ*³òü áóäü ÿêó ³*øó öèôðó)  -"; cin>>f;
    if (f==1 )cin>>B[tmp].kl.adres;
    
    cout<<"Ñóì* âêë*äó: "<<endl<<"(ßêùî õî÷åòå â³äðåãóâ*òè öåé ïó*êò **òèñ*³òü 1; ÿêùî *³ **òèñ*³òü áóäü ÿêó ³*øó öèôðó)  -"; cin>>f;
    if (f==1 ) cin>>B[tmp].kl.sum_vklada;
    
    cout<<"Í*çâ* á**êó: "<<endl<<"(ßêùî õî÷åòå â³äðåãóâ*òè öåé ïó*êò **òèñ*³òü 1; ÿêùî *³ **òèñ*³òü áóäü ÿêó ³*øó öèôðó)  -"; cin>>f;
    if (f==1 ) cin>>B[tmp].bk.nazv;
    
    cout<<"г÷*èé ïðîöå*ò: "<<endl<<"(ßêùî õî÷åòå â³äðåãóâ*òè öåé ïó*êò **òèñ*³òü 1; ÿêùî *³ **òèñ*³òü áóäü ÿêó ³*øó öèôðó)  -"; cin>>f;
    if (f==1 )cin>>B[tmp].bk.god_procent;
    
    cout<<"Êð*¿**: "<<endl<<"(ßêùî õî÷åòå â³äðåãóâ*òè öåé ïó*êò **òèñ*³òü 1; ÿêùî *³ **òèñ*³òü áóäü ÿêó ³*øó öèôðó)  -"; cin>>f;
    if (f==1 )cin>>B[tmp].strana;
    
    cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl;
    cout<<endl;
    
    system("pause");
}
 
 
int Sortirovka()                                   // Ôó*êö³ÿ, ÿê* ç**õîäèòü
{system("cls");                                    // ô³ðìó êîòð* **é÷*ñò³øå
    int i,j,b;                                     // âèñòóï*ë* ó ðîë³ ïîçèâ*÷*
    for(i=0;i<K-1;i++)
        for(j=i+1;j<K;j++)
            if(strcmp(B[i].bk.god_procent,B[j].bk.god_procent)>0)
            {   swap(masiv[i],masiv[j]);
            }
    cout<<"Ô³ðìè , ç* ÿêîìè ïîðóøóâ*ë*ñü ê*ð** ñïð*â*  :"<<"\n";
    for(i=0;i<K;i++)
        cout<<B[i].bk.god_procent<<"\n";
    cin.sync(); cin.get();
    char str[255]; int k=1, r=0; int v[100];
    strcpy(v1[r].bank,masiv[r].bank);
    for(i=0; i<K;i++)
    {
        strcpy(str,B[i].bk.god_procent);
        if(!strcmp(str,B[i+1].bk.god_procent))k++;
        else {v[r]=k;strcpy(v1[r].bank,B[i].bk.god_procent);k=1;r++;}
    }
    cout<<"Ô³ðìè îáâè*óâ*÷å*³ ò* ê³ëüê³ñòü ¿õ îáâè*óâ*÷å*ü:"<<"\n";
    for (i=0;i<r;i++)
        cout<<v[i]<<" "<<v1[i].bank<<"\n";
    int vmax;vmax==2;
    for(i=1; i<r;i++){
        if(v[i]>vmax)
        {vmax=v[i],b=i;
        }
    }
    
    cout<<"\n";
    cout<<"Ô³ðì*, ç* ÿêîþ  ïîðóøóâ*ë*ñü ê*ð** ñïð*â* á³ëüøå 2 ð*ç³â: "<<"\n";
    cout<<vmax<<" "<<v1[b].bank<<"\n";
    
    system("pause");
    return 0;
}
 
 
int main(void)
{
    unsigned menu;
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    outtofile();
    Sortirovka();
    
    do{
        system("cls");
        cout<<"Âèáåð³òü ïó*êò ìå*þ:"<<endl;
        cout<<"1.Ââ³ä ä**èõ ó ðó÷*ó"<<endl;
        cout<<"2.Ç*ïèñ ó ô*éë"<<endl;
        cout<<"3.Âèâîä ** ºêð**"<<endl;
        cout<<"4.Ïîøóê"<<endl;
        cout<<"5.Ïîøóê á**êó"<<endl;
        cout<<"6.Ðåä*ãóâ***ÿ ç*ïèñó"<<endl;
        cout<<"7.Ñîðòèðîâê*"<<endl;
        cout<<"0.Âûõîä"<<endl;
        cin>>menu;
        switch(menu){
        case 1: vvod();break;
        case 2: outtofile(); break;
        case 3: vuvodnaekran(); break;
        case 4: poisk(); break;
        case 5: poisk_bank(); break;
        case 6: redakt (); break;
        case 7:Sortirovka(); break;
        case 8: menu=0; break;
        default:menu=0;}
    }while(menu!=0);
    
    return 0;
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
16.06.2016, 12:32
! (C++):

( ) - C++
. 15, 18, 24, 26, 27, 28, 36 invalid types...

, , - C++
, , .

++ . - C++
( ) . ++ #include...

! ? - C++
...

- C++
. 1. (m x n), (ij) = (i+j)*tan(j). 2. , ...

( (core dumped) - C++
. , ? char ch; string s; while ((ch = cin.get()) != '0' ) ...

3
nmcf
5903 / 5214 / 1790
: 14.04.2014
: 21,400
16.06.2016, 13:45 #2
? B, masiv?
0
STALKER_DANILA
0 / 0 / 0
: 16.06.2016
: 5
16.06.2016, 15:26  [] #3

C:\Users\User\Desktop\.cpp|175|error: invalid use of 'bank::bank'|
C:\Users\User\Desktop\.cpp|180|error: 'struct vsp' has no member named 'bank'|
0
nmcf
5903 / 5214 / 1790
: 14.04.2014
: 21,400
16.06.2016, 16:53 #4
bank:
C++
1
strcpy(v1[r].bank,masiv[r].bank);
.
0
16.06.2016, 16:53
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
16.06.2016, 16:53
! :

. . - C++
#include &lt;iostream&gt; #include &lt;Windows.h&gt; using namespace std; class CMyString{ char *pStr; public: ...

- C++
? , ! #include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;iostream&gt; #include &lt;fstream&gt; ...

- C++
, . , &lt;graphics.h&gt;....

- C++
. &quot;&quot; . , 6 . . , &quot; &quot;...
:
4

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru