,  ,

++

> > >

 
 
 
:  :  - 58,   - 4.78
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
#1

- C++

06.11.2010, 18:20. 8331. 104
( )

Pascal
1
2
3
4
5
type  celltype = record 
elt: integer; 
next: ^celltype 
end; 
DICTIONARY = array[0..B-1]  of  ^celltype;
?
C++
1
2
3
4
5
6
7
typedef struct spis
{
    char *s;
    spis *next;
};
 
typedef struct spis *dict[maxn];
?
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
06.11.2010, 18:20
(C++):

- C++
... 1 , ...

- C++
. , ?

- C++
. , - , . ...

- C++
. , , . error C2440: =: "Book *" ...

- C++
, : 1. PRICE, : -...

- C++
? #include <iostream> struct S { int i; }; void f1(S*s1,int k=0){ s1->i=k;};

104
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 02:16  [] #76
.

:

. . .... . . . .... ...

11
?

3

:

? - ..

0
accept
4832 / 3253 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
16.11.2010, 02:20 #77
, ,


Artishok

C
1
char *x1=new char[strlen(x)+1];
0
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 02:43  [] #78
.

20

:

?28

:

0
accept
16.11.2010, 03:11
  #79

:

, , , ?

0
accept
4832 / 3253 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
16.11.2010, 03:11 #80
duplicate
0
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 09:39  [] #81
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
#include <iostream>
 
#define maxn 10
 
 struct spis //ýëåìå*ò õåø-ò*áëèöû óçåë ñïèñê*
 {
    char *val;
    struct spis *next;
};
 
typedef struct spis *dictionary[maxn];//ê*æäîå dictionary[i]-ðåçóëüò*ò õåø-ôó*êöèè
 
 
int ord(char o)//ïåðåâîä ñèìâîë* â êîä
{
    return (unsigned char) o;
}
 
int hash (char *x)//õåø-ôó*êöèÿ
{
 int i,sum=0;
 for(i=0;i<strlen(x);i++)
    sum+=ord(x[i]);//ñóììèðóåì êîäû ñèìâîëîâ
  return sum%maxn; 
}
 
void makenull(dictionary k)//îá*óëå*èå õåø-ò*áëèöû
{
    for(int i=0;i<maxn;i++)
    k[i]=0;
}
 
bool member(char *x,dictionary k)//ïðîâåðê* ** **ëè÷èå
{
    spis *cur;
    cur=k[hash(x)];//**÷*ëü*îå ç**÷å*èå ð*â*î ç*ãîëîâêó ñåãìå*ò* êîòîðîìó ïðè**äëåæèò x
    while (cur!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî êî*ö* 
    {
        if (cur->val==x)//åñëè åñòü
         return true;//ç**÷èò åñòü
        else //è**÷å
         cur=cur->next;//ïåðåìåù*òüñÿ
    }
    return false;
}
 
void insert(char *x,dictionary k)//âò*âê*
{
    
    int symb;//*îìåð ñåãìå*ò*
    spis *oldhead;//äëÿ áûâøåé ãîëîâû
    if (!member(x,k)) //åñëè *åò òî
    {
        char *x1=new char[strlen(x)+1];//äëÿ õð**å*èÿ ïî óê*ç*òåëþ
        strcpy(x1,x);
        symb=hash(x1);//ñîçä*åì êîä äëÿ ñòðîêè
        oldhead=k[symb]; //ñò*ðîé ãîëîâå ïðèñâîèòü ç**÷å*èå k-õåøåâñêîãî
        k[symb]=new spis; //*îâûé ýëåìå*ò òèï* spis c êîäîì symb
        k[symb]->val=x1; //ç*ïèñ*òü ç**÷å*èå
        k[symb]->next=oldhead; //óê*ç*òåëü ** ñëåäóþùèé ýëåìå*ò ñäåë*òü ** ñò*ðóþ ãîëîâó
    }
}
 
void del(char *x,dictionary k) //óä*ëå*èå
{
 
    int symb;//äëÿ õð**å*èÿ êîä* 
    spis *cur;//óê*ç*òåëü ** ýëåìå*ò* òèï* spis
    symb=hash(x);//ïîëó÷*åì êîä äëÿ òîãî ÷òî õîòèì óä*ëèòü
    bool f=true;
    if (k[symb]!=0)//åñëè òî ÷òî ïîëó÷å*î *å *îëü
    {
        if (k[symb]->val==x)
         { //åñëè ñëó÷èëîñü ÷òî ýëåìå*ò óä*ëÿåìûé ãîëîâ*
          spis *chuck=k[symb];//äîïîë*èòåëü*îé ïåðåìå**îé ç**÷å*èå õåø
          k[symb]=k[symb]->next; //ãîëîâîé ñò*ë áûâøèé next
          delete chuck;//óä*ëåÿì èç ï*ìÿòè
          delete [] chuck->val;//õð**èòñÿ ïî óê*ç*òåëþ ïîýòîìó ïîñëå âûäåëå*èÿ èçâëå÷åì
         }
          else //è**÷å
          {
            cur=k[symb];//ïðèñâîèì ç**÷å*èå ýëåìå*ò* ñ êîäîì symb
            while((cur->next!=0)&&(f))//ïîê* ïî ýòîìó êîäó ïî ñïèñêó *å äîéäåò ïîñëåä*åãî èëè *å **éäåò
             if (cur->next->val==x)//åñëè ýëåìå*ò ñëåäóþùèé èìååò ýòî ç**÷å*èå òî
             {
                spis *chuck=cur->next;//ïðèñâ*èâ*åì ïåðåìå**îé ç**÷å*èÿ òîãî êîãî õîòèì óä*ëèòü
                cur->next=cur->next->next;//ýëåìå*ò ïðåä óê*çûâ*åò óæå *å ** *åãî ** ç* ñëåäóþùèé ç* *èì
                delete [] chuck->val;//óä*ëå*èå ñòðîêè
                delete chuck;//óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
                f=false;//öèêë ç*âåðøå*
             }
             else
             cur=cur->next;//Ïåðåìåù*åìñÿ ïî ñïèñêó
          }
    }
}
 
void show(dictionary k)//ïðîñìîòð ò*áëèöû
{
    spis *cur;//äëÿ ñîõð**å*èÿ ãîëîâû
     int i=0;
     while (i<maxn)
     {
          if (k[i]==0)
           {
            cout<<i<<" ";
            i++;
           }
           else
            {
             cur=k[i];
             cout<<i<<" ";
             while (cur->next!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî ïîñëåä*åãî ýëåìå*ò*
             {
              cout<<cur->val<<" ";//ïîëå ä***ûõ âûâîäèòü
              cur=cur->next;
             }
             i++;
            }
          cur=0;
          cout<<endl;//ïåõîä ** ñëåäóþùóþ ñòðîêó*/
       }
}
 
int main()
{
   dictionary d;
   char s1[10];
   cin>>s1; 
   for(int i=0;i<maxn;i++)
   d[i]=new spis;//ò*ê ê*ê ì*ññèâ óê*ç*òåëåé
   insert(s1,d);
  // strcpy(s1,"wet");
  // del(s1,d);
  // show(d);
  // makenull(d);
  return 0;
}
. .

2
accept
, , , ?

:

.. . . . . . 20

0
accept
4832 / 3253 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
16.11.2010, 11:43 #82
C++
1
2
          delete chuck;//  
          delete [] chuck->val;
C++
1
2
          delete [] chuck->val;
          delete chuck;//  
C++
1
if (k[symb]->val==x)
C++
1
if (cur->next->val==x)
, strcmp()

C++
1
2
for(int i=0;i<maxn;i++)
   d[i]=new spis;//   
,
spis->next',

- , , spis->next'
0
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 13:42  [] #83

:

! ! , .


..

16
accept
- , , spis->next'
0
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 13:45  [] #84
accept
C++
1
2
3
4
delete chuck;//
* * * * * delete [] chuck->val;
C++
1
2
3
4
delete [] chuck->val;
* * * * * delete chuck;//
?
0
accept
4832 / 3253 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
16.11.2010, 13:46 #85
strcmp() ?

47
Artishok
?
0
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 13:52  [] #86
accept
strcmp() ?

47.
.

1
?

4
0
accept
4832 / 3253 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
16.11.2010, 13:53 #87
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
int main()
{
    dictionary d;
    char s1[10];
 
    makenull(d);
 
    cin >> s1; 
    insert(s1, d);
    show(d);
    return 0;
}
0
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 14:02  [] #88
?

44
!! i

26


1
insert =

2

:

. .. .

0
accept
4832 / 3253 / 165
: 10.12.2008
: 10,569
16.11.2010, 14:45 #89
show()
C++
1
2
3
        cur = k[i];
        cout<< i << " ";
        while (cur->next != 0) //  cur != 0
- ,
0
Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 20:39  [] #90
...
.

1 21
.

. .
member .. .


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
 
#define maxn 10
 
 struct spis //ýëåìå*ò õåø-ò*áëèöû óçåë ñïèñê*
 {
    char *val;
    struct spis *next;
};
 
typedef struct spis *dictionary[maxn];//ê*æäîå dictionary[i]-ðåçóëüò*ò õåø-ôó*êöèè
 
 
int ord(char o)//ïåðåâîä ñèìâîë* â êîä
{
    return (unsigned char) o;
}
 
int hash (char *x)//õåø-ôó*êöèÿ
{
 int i,sum=0;
 for(i=0;i<strlen(x);i++)
    sum+=ord(x[i]);//ñóììèðóåì êîäû ñèìâîëîâ
  return sum%maxn; 
}
 
void makenull(dictionary k)//îá*óëå*èå õåø-ò*áëèöû
{
    for(int i=0;i<maxn;i++)
    k[i]=0;
}
 
bool member(char *x,dictionary k)//ïðîâåðê* ** **ëè÷èå
{
    spis *cur;
    cur=k[hash(x)];//**÷*ëü*îå ç**÷å*èå ð*â*î ç*ãîëîâêó ñåãìå*ò* êîòîðîìó ïðè**äëåæèò x
    while (cur!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî êî*ö* 
    {
        if (strcmp(cur->val,x))//åñëè åñòü
         return true;//ç**÷èò åñòü
        else //è**÷å
         cur=cur->next;//ïåðåìåù*òüñÿ
    }
    return false;
}
 
void insert(char *x,dictionary k)//âò*âê*
{
    
    int symb;//*îìåð ñåãìå*ò*
    spis *oldhead;//äëÿ áûâøåé ãîëîâû
    if (!member(x,k)) //åñëè *åò òî
    {
        char *x1=new char[strlen(x)+1];//äëÿ õð**å*èÿ ïî óê*ç*òåëþ
        strcpy(x1,x);
        symb=hash(x1);//ñîçä*åì êîä äëÿ ñòðîêè
        oldhead=k[symb]; //ñò*ðîé ãîëîâå ïðèñâîèòü ç**÷å*èå k-õåøåâñêîãî
        k[symb]=new spis; //*îâûé ýëåìå*ò òèï* spis c êîäîì symb
        k[symb]->val=x1; //ç*ïèñ*òü ç**÷å*èå
        k[symb]->next=oldhead; //óê*ç*òåëü ** ñëåäóþùèé ýëåìå*ò ñäåë*òü ** ñò*ðóþ ãîëîâó
    }
}
 
void del(char *x,dictionary k) //óä*ëå*èå
{
 
    int symb;//äëÿ õð**å*èÿ êîä* 
    spis *cur;//óê*ç*òåëü ** ýëåìå*ò* òèï* spis
    symb=hash(x);//ïîëó÷*åì êîä äëÿ òîãî ÷òî õîòèì óä*ëèòü
    bool f=true;
    if (k[symb]!=0)//åñëè ò*ì *å ïóñòî
    {
        if (strcmp(k[symb]->val,x))
         { //åñëè ñëó÷èëîñü ÷òî ýëåìå*ò óä*ëÿåìûé ãîëîâ*
          spis *chuck=k[symb];//äîïîë*èòåëü*îé ïåðåìå**îé ç**÷å*èå õåø
          k[symb]=k[symb]->next; //ãîëîâîé ñò*ë áûâøèé next
          delete [] chuck->val;//õð**èòñÿ ïî óê*ç*òåëþ ïîýòîìó ïîñëå âûäåëå*èÿ èçâëå÷åì
          delete chuck;
         }
          else //è**÷å
          {
            cur=k[symb];//ïðèñâîèì ç**÷å*èå ýëåìå*ò* ñ êîäîì symb
            while((cur->next!=0)&&(f))//ïîê* ïî ýòîìó êîäó ïî ñïèñêó *å äîéäåò ïîñëåä*åãî èëè *å **éäåò
             if (strcmp(cur->next->val,x))//åñëè ýëåìå*ò ñëåäóþùèé èìååò ýòî ç**÷å*èå òî
             {
                spis *chuck=cur->next;//ïðèñâ*èâ*åì ïåðåìå**îé ç**÷å*èÿ òîãî êîãî õîòèì óä*ëèòü
                cur->next=cur->next->next;//ýëåìå*ò ïðåä óê*çûâ*åò óæå *å ** *åãî ** ç* ñëåäóþùèé ç* *èì
                delete [] chuck->val;//óä*ëå*èå ñòðîêè
                delete chuck;//óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
                f=false;//öèêë ç*âåðøå*
             }
             else
             cur=cur->next;//Ïåðåìåù*åìñÿ ïî ñïèñêó
          }
    }
}
 
void show(dictionary k)//ïðîñìîòð ò*áëèöû
{
    spis *cur;//äëÿ ñîõð**å*èÿ ãîëîâû
     int i=0;
     while (i<maxn)
     {
          if (k[i]==0)
           {
            cout<<i<<" ";//ç**÷å*èÿ õåø ôó*êöèé
            i++;
           }
           else
            {
             cur=k[i];//äëÿ ïåðåìåùå*èÿ
             cout<<i<<" ";
             while (cur!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî ïîñëåä*åãî ýëåìå*ò*
             {
              cout<<cur->val<<" ";//ïîëå ä***ûõ âûâîäèòü
              cur=cur->next;
             }
             i++;
            }
          cur=0;
          cout<<endl;//ïåõîä ** ñëåäóþùóþ ñòðîêó*/
       }
}
 
int main()
{
   dictionary d;
   int el;//ïåðåìå**ÿ ñ÷èòûâ**èÿ
   
   makenull(d);//ïðåäâ*ðèòåëü*îå îá*óëå*èå
   
   while(0<1)
   {
    system("cls");
    cout<<"Insert into table-------1"<<endl;
    cout<<"Show table--------------2"<<endl;
    cout<<"Del elem----------------3"<<endl;
    cout<<"Find elem---------------4"<<endl;
    cout<<"Clean-------------------5"<<endl;
    cin>>el;
    switch(el)
    {
        case 1:
        {
            system("cls");
            char emb[80];
            cin>>emb;
            insert(emb,d);
            getchar();
            break;
        }
        case 2:
        {
            system("cls");
            show(d);
            getchar();
            break;
        }
        case 3:
        {
            system("cls");
            char dell[80];
            cin>>dell;
            del(dell,d);
            getchar();
            break;
        }
        case 4:
        {
            system("cls");
            char imb[80];
            cin>>imb;
            if (member(imb,d))
              cout<<"Elem exist"<<endl;
              else
              cout<<"There is no such element"<<endl;
              getchar();
              break;
        }
        case 5:
        {
            system("cls");
            makenull(d);
            cout<<"Hash table is clean now"<<endl;
            getchar();
            break;
        }
    }
   }
   return 0;
}
2
.
trousers - . ... spiderman

46
.

.

. .... .
- tail Head . ?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
#include <iostream.h>                                                                       
#include <stdlib.h>                                                                         
#include  <stdio.h>                                                                         
                                                                                            
//äåê ðå*ëèçîâûâ*åòñÿ â ä***îì ñëó÷*å ÷åðåç äâó**ïð*âëå**ûé ñïèñîê                          
                                                                                            
struct deque                                                                                
{                                                                                           
    int val;                                                                                   
    deque *prev,*next;                                                                      
};                                                                                          
                                                                                            
deque *head=0,*tail=0;                                                                      
                                                                                            
void insertnach(int x)                                                                      
{                                                                                           
  deque *tmp1=new deque;//ñîçä*åì *îâûé ýëåìå*ò                                             
  tmp1->val=x;//â ïîëå ä***ûõ âïèñûâ*åì ç**÷å*èå                                            
  if (head==0)                                                                              
  {                                                                                         
    head=tmp1;//åäè*ñòâå**ûé ýëåìå*ò ïîê* è **÷*ëî                                           
    tail=tmp1;//è õâîñò                                                                      
    head->prev=0;//ç**óëÿåì ññûëêè                                                           
    tail->next=0;                                                                            
    head->next=0;                                                                            
    tail->prev=0;                                                                            
  }                                                                                         
  else                                                                                      
  {                                                                                         
    head->prev=tmp1;//ýëåìå*ò ïåðåä ãîëîâîé *îâûé                                            
    tmp1->next=head;//ýëåìå*ò *îâûé èäåò ïåðåä ñò*ðûì                                        
    head=tmp1;//*îâ*ÿ ãîëîâ* *îâûé ýëåìå*ò                                                   
    head->prev=0;                                                                            
  }                                                                                         
}                                                                                           
                                                                                            
void insertlast(int x)                                                                      
{                                                                                           
    deque *tmp=new deque;//ñîçä*åì ýëåìå*ò                                                     
    tmp->val=x;                                                                                
    if (tail==0)//åñëè ïóñòîé äåê                                                              
    {                                                                                          
        head=tmp;//ýëåìå*ò è ãîëîâ*                                                               
        tail=tmp;//è õâîòñ                                                                        
        tail->next=0;//ç**óëÿåì ññûëêè                                                            
        head->prev=0;                                                                             
        head->next=0;                                                                             
        tail->prev=0;                                                                             
                                                                                                  
    }                                                                                          
    else                                                                                       
    {                                                                                       
        tail->next=tmp;//ñëåäóþùèé ýëåìå*ò ç*  õâîñòîì *îâûé                                      
        tmp->prev=tail;//äëÿ *îâîãî ýëåìå*ò* ïðåäûäóùèé - õâîñò                                   
        tail=tmp;//õâîñò *îâûé ýëåìå*ò                                                            
        tail->next=0;                                                                             
    }                                                                                          
}                                                                                           
                                                                                            
void showfront()                                                                            
{                                                                                           
    deque *el;                                                                                 
    el=head;                                                                                   
    while(el!=0)//èäåì äî óê*ç*òåëÿ ** ïóñòîòó                                                 
    {                                                                                          
        cout<<el->val<<" ";                                                                       
        el=el->next;//äâèã*åì ïî óê*ç*òåëÿì                                                       
    }                                                                                          
}                                                                                           
                                                                                            
void showback()                                                                             
{                                                                                           
    deque *el1;                                                                                
    el1=tail;                                                                                  
    while(el1!=0)//èäåì äî óê*ç*òåëÿ ** ïóñòîòó                                                
    {                                                                                          
        cout<<el1->val<<" ";                                                                      
        el1=el1->prev;                                                                            
    }                                                                                          
}                                                                                           
                                                                                            
void popfront()                                                                             
{                                                                                           
    if (head==tail)                                                                            
    {                                                                                          
        delete head;                                                                              
        delete tail;                                                                              
    }                                                                                          
    else                                                                                       
    {                                                                                          
     deque *el2;                                                                               
     el2=head;//ç**÷å*èå óä*ëÿåìîãî                                                            
     head=head->next;//*îâ*ÿ ãîëîâ* áûâøèé ñëåäóþùèé ýëåìå*ò                                   
     head->prev=0;//ä*ëåå ïóñòîò*                                                              
     delete el2;                                                                               
    }                                                                                          
}                                                                                           
                                                                                            
void popback()                                                                              
{                                                                                           
     if (head==tail)//åñëè îäè* èëè *åò âîîáùå                                              
     {                                                                                      
        delete head;                                                                          
        delete tail;                                                                          
     }                                                                                      
     else                                                                                   
     {                                                                                      
        deque *el3;                                                                           
        el3=tail;                                                                             
        tail=tail->prev;                                                                      
        tail->next=0;                                                                         
        delete el3;                                                                           
     }                                                                                      
}                                                                                           
                                                                                            
void clean()                                                                                
{                                                                                           
    deque *del;                                                                                
    while(head!=0)//ïîê* *å î÷èñòèòñÿ                                                          
    {                                                                                          
      del=head; //ïðèñâ*åì ç**÷å*èå ãîëîâå                                                     
      head=head->next;//èçìå*ÿì ãîëîâó                                                         
      delete del;//óä*ëÿåì ýëåìå*ò ãîëîâ*                                                      
    }                                                                                          
}                                                                                           
                                                                                               
                                                                                               
int main()                                                                                  
{                                                                                           
    while(0<1)                                                                                 
        {                                                                                   
            system("cls");                                                                     
            cout<<"Insert in front----1"<<endl;                                                      
            cout<<"Insert into back---2"<<endl;                                             
            cout<<"Show back----------3"<<endl;                                             
            cout<<"Show front---------4"<<endl;                                             
            cout<<"Pop back-----------5"<<endl;                                             
            cout<<"Pop front----------6"<<endl;                                             
            int el;                                                                         
            cin>>el;                                                                        
            switch(el)                                                                      
            {                                                                               
                case 1:                                                                        
                {                                                                              
                    system("cls");                                                                
                    int elem;                                                                              
                    cin>>elem;                                                                    
                    insertnach(elem);                                                             
                    break;                                                                        
                }                                                                              
                case 2:                                                                        
                {                                                                              
                    system("cls");                                                                
                    int elem;                                                                              
                    cin>>elem;                                                                    
                    insertlast(elem);                                                             
                    break;                                                                        
                }                                                                              
                case 3:                                                                        
                {                                                                              
                    if ((head==0)&&(tail==0))                                                     
                    {                                                                             
                        system("cls");                                                               
                        cout<<"It's free"<<endl;                                                              
                        getchar();                                                                   
                        break;                                                                       
                    }                                                                             
                    system("cls");                                                                         
                    showback();                                                              
                    getchar();                                                               
                    break;                                                                   
                }                                                                              
                case 4:                                                                        
                {                                                                              
                    if ((head==0)&&(tail==0))                                               
                    {                                                                       
                      system("cls");                                                        
                      cout<<"It's free"<<endl;                                                             
                      getchar();                                                            
                      break;                                                                
                    }                                                                       
                    system("cls");                                                                         
                    showfront();                                                                           
                    getchar();                                                                             
                    break;                                                                                 
                }                                                                              
                case 5:                                                                        
                {                                                                              
                    system("cls");                                                                
                    popback();                                                                    
                    cout<<"one element poped"<<endl;                                              
                    getchar();                                                                    
                    break;                                                                        
                }                                                                              
                case 6:                                                                        
                {                                                                              
                    system("cls");                                                                
                    popfront();                                                                   
                    cout<<"One element poped"<<endl;                                              
                    getchar();                                                                    
                    break;                                                                        
                }                                                                              
            }                                                                               
        }                                                                                   
    clean();                                                                                   
}
27


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
typedef struct
{
 int val;
int dt,dh;
}deque;
int main()
{
  deque k;
  k.dt=0;
k.dh=maxn-1;

C++
1
2
3
4
5
typedef struct deque
{
 int val;
int dh,dt;
}k;
k.dt k.dh?
0
16.11.2010, 20:39
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
16.11.2010, 20:39
! :

- C++
1. P1 ( , P1 = nil). - ...

- C++
, , ...

, - C++
, ? struct mystruct{ int a; char ch; ...

( ) - C++
, , ...
:
90

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru