!  ,  , ++
> > C++ > ++

 
 
carl3133
0 / 0 / 0
: 22.11.2015
: 56
1

05.04.2017, 19:50. 338. 5
( )

, :
1) "" , map "" ..
2) , 110010 .. , ,
3) , ?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <list>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#include <string>
 
using namespace std;
 
class Node
{
public:
    int a; // 
    char c; // 
    Node *left, *right; //óê*ç*òåëü ** ëåâûé, ïð*âûé ñû*
    Node()
    {
        left = right = NULL;
    }
    Node(Node *L, Node *R) // 
    {
        left =  L;
        right = R;
        a = L-> a + R-> a;// * åãî ïåðåìå***ÿ ñóììîé ýòèõ 2õ ïåðåìå**ûõ
    }
};
 
struct MyCompare
{
    bool operator()(const Node* l, const Node* r) const  // 
    { 
        return l -> a < r -> a; 
    }
};
 
vector <bool> code; // 0 è 1
map <char,vector<bool> > table; // *ññîöè*öèÿ ñèìâîë* ñ êîäîì.
 
void BuildTable(Node *root); // Ïðîòîòèï ôó*êöèè 
 
int main ()
{
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    int count , k;
    cout << "        ??\n 1 - \n 2 - " << endl;
    cin >> count;
    
////// ñ÷èò*åì ÷*ñòîòû ñèìâîëîâ
    if (count == 1)
    {
        ifstream f("1.txt");
        map <char,int> m; //*ññîöè*òèâ*ûé ì*ññèâ 
        while (!f.eof())
        {
            char c = f.get();
            m[c]++;
        }
 
    //âûâîä *ññîöè*òèâ*îãî ì*ññèâ* (ñ ïîìîùüþ èòåð*òîð*)
 
   map<char, int>::iterator i;
    for(i = m.begin(); i != m.end(); ++i)
    cout << i-> first << " : " << i-> second << endl; //first - ïåðâûé ýëåìå*ò, first - âòîðîé...
////// ç*ïèñûâ*åì **÷*ëü*ûå óçëû â ñïèñîê list
 
   list <Node*> t; //ñïèñîê óê*ç*òåëåé ** Node
   for(map<char,int>::iterator itr=m.begin(); itr!=m.end(); ++itr) //èòåð*òîð *óæå* ÷òîáû ïðîéòèñü ïî ýëåìå*ò*ì êî*òåé*åð*, ò.å. ïðîõîæóñü ïî m*ð
    { 
       Node *p = new Node; //ñîçä**èå *îâîãî óçë*
       p -> c = itr -> first; //åãî ñ ñò**îâèòñÿ itr->first
       p -> a = itr -> second;
       t.push_back(p); //óê*ç*òåëü ** âñ¸ ýòî äåëî â ëèñò, ò.å. ç*ãðóçê* ïåðâî**÷*ëü*ûìè óçë*ìè
       //ò.å. èä¸ò ïðîõîä ïî map è ç*ãðóæ*þòñÿ *îäû
    }
 
//////  ñîçä*åì äåðåâî
 
while (t.size()!=1) //ïîê* *å îñò**åòñÿ 1 ýëåìå*ò (ïîñëåä*èé îñò*âøèéñÿ - âåðøè**(êîðå*ü))
{
    t.sort(MyCompare()); // ñîðòèðîâê*
    Node *SonL = t.front(); //áåðó ïåðâûé ýëåìå*ò è **ç**÷*þ åãî 1ì ýë-òîì â ñïèñêå
    t.pop_front(); //óä*ëÿþ 1é ýëåìå*ò, ** åãî ìåñòî ñò**îâèòñÿ 2é
    Node *SonR = t.front();//êîòîûðé ** ïåðâîì ìåñòå, òåïåðü SonR òîæå óä*ëÿþ
    t.pop_front();
    Node *parent = new Node(SonL,SonR); //ñîçä**å îòö* (*îâûé óçåë)
    t.push_back(parent);// è êë*ä¸òñÿ â ñïèñîê
}
Node *root = t.front();   //root - óê*ç*òåëü ** âåðøè*ó äåðåâ*
 
//////  -:
 
BuildTable(root);
 
////// 
 
    f.clear(); 
   f.seekg(0); // ïåðåìåù*åì óê*ç*òåëü ñ*îâ* â **÷*ëî ô*éë*
    ofstream g("output.txt");
    int count = 0;
    char buf = 0;
    while (!f.eof())
    { 
    char c = f.get();
      vector<bool> x = table[c];
      for(int n=0; n < x.size(); n++)
       {
            buf = buf | x[n]<<(7-count);   
            count++;   
            if (count==8) 
            {
                count=0;
                g << buf; 
                buf=0; 
            } 
       }
    }
    f.close();
    g.close();
 
 
/////    
 
    int number;
    cout << endl << endl << "       ?\n 1 - \n 2 - " << endl;
    cin >> number;
    cout << endl;
    if (number == 1)
        {
            ifstream F("output.txt", ios::in | ios::binary);
            Node *p = root;
            count = 0;
            char byte;
            byte = F.get();
            while(!F.eof())
                {
                    bool b = byte & (1 << (7-count) );
                    if (b)
                        p = p-> right;
                    else p = p-> left;
                    if (( p-> left == NULL) && (p -> right == NULL))
                        {
                            cout << p-> c; 
                            p = root;
                        }
                     count++;
                    if (count == 8)
                        {
                            count = 0;
                            byte = F.get();
                        }
                }
            F.close();
            cout << "\n     =======   =====";
        }
    getch();
return 0;
}
    else
return 0;
}
 
void BuildTable(Node *root)
{
    if (root -> left!=NULL) // åñëè ñëåâ* *å 0
        {
            code.push_back(0); //ïîø¸ë ïî ëåâîìó ðåáðó è ñò*âëþ 0
            BuildTable(root->left); //äëÿ ëåâîãî ñû**
        }
    if (root -> right!=NULL) //...
        {
            code.push_back(1);
            BuildTable(root -> right);
        }
    if (root -> c) //åñëè **øë*ñü áóêâ*
    table[root -> c] = code; // áóêâ* *ññîöèðóåòñÿ ñ êîäîì
    code.pop_back(); // ñîêð*ù*åì ** 1
}
- , . .. , , .

0
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
05.04.2017, 19:50
:


! jpeg. ...


, , ...


. . ...


- : , ...


. . ...

5
nmcf
6515 / 5744 / 2617
: 14.04.2014
: 24,494
05.04.2017, 22:12 2
carl3133
""
?
0
carl3133
0 / 0 / 0
: 22.11.2015
: 56
05.04.2017, 22:16  [] 3
.. .. , ""
0
nmcf
6515 / 5744 / 2617
: 14.04.2014
: 24,494
05.04.2017, 22:30 4
. 1251 .
.
0
carl3133
0 / 0 / 0
: 22.11.2015
: 56
05.04.2017, 23:10  [] 5
, , ?
0
nmcf
6515 / 5744 / 2617
: 14.04.2014
: 24,494
05.04.2017, 23:43 6
? - , .
0
05.04.2017, 23:43
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
05.04.2017, 23:43

(bmp )
! : ...


&quot; &quot; ...


. -, ...
:
6

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru