, , ++
> > C++ > ++

 
 
yurchik1
1 / 1 / 1
: 28.09.2015
: 40
1

04.06.2017, 16:32. 168. 5
( )

. , , , . , , . , . . malloc, , , ?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
#include <iostream> // ïîäêëþ÷*åì áèáëèîòåêó ââîä*-âûâîä*
#include <iomanip> // ïîäêëþ÷*åì áèáëèîòåêó äëÿ ôîðì*òèðîâ**èÿ ïîòîêîâ
#include <string.h> // ïîäêëþ÷*åì áèáëèîòåêó ñ ôó*êöèÿìè ð*áîòû ñî ñòðîê*ìè
#include <windows.h> // ïîäêëþ÷*åì ç*ãîëîâî÷*ûé ô*éë äëÿ óñò**îâêè êîäîâîé ñòð**èöû
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
using namespace std; // îáúÿâëÿåì ïðîñòð**ñòâî èìå* std
struct inv         // ýëåìå*ò ì*ññèâ* ñòðóêòóð
{
    char surname[30]; // èìÿ ï*ññ*æèð*
    char name[30]; // ô*ìèëèÿ ï*ññ*æèð*
    char patronymic[30]; // îò÷åñòâî ï*ññ*æèð*
    int numberR;    // *îìåð ðåéñ*
    int numberB;   // *îìåð á*ã*æ*
    double massa; // âåñ á*ã*æ*
};
 
//ãëîá*ëü*ûå ïåðåìå**ûå
 
 
// Ïðîòîòèïû ôó*êöèé
int menu_select(); // ôó*êöèÿ ñ÷èòûâ**èÿ ïó*êò* ìå*þ â ïåðåìå**óþ
void enter(inv *invInfo,int); // ôó*êöèÿ ââîä* ýëåìå*ò* ñòðóêòóðû
void list(inv *invInfo,int); // ôó*êöèÿ âûâîä* ñòðóêòóð
inv* addstruct(inv* invInfo,int); // ôó*êöèÿ äëÿ âûäåëå*èÿ äè**ìè÷åñêîé ï*ìÿòè ïîä ñòðóêòóðó
void input_file(inv *invInfo,int);
void output_file(inv *invInfo,int);
 
 
int main() // ãë*â**ÿ ôó*êöèÿ ïðîãð*ììû
{setlocale(LC_CTYPE,"Russian"); // ðóññèôèê*òîð
    int choice;  //ïåðåìå***ÿ äëÿ âûáîð* ïîëüçîâ*òåëÿ ïó*êò* èç ìå*þ
    bool flag = true;  //ïîä*èì*åì ôë*ã ð*áîòû öèêë*
 int n=0, // ïåðåìå***ÿ äëÿ ç*ïèñè êîëè÷åñòâ* ñòðóêòóð â ì*ññèâå
    nul; // ïåðåìå***ÿ äëÿ ïðîâåðêè ç*ïîë*å*îñòè ì*ññèâ* ñòðóêòóð
  inv *invInfo=0; // îáúÿâëå*èå ïåðåìå**îé äëÿ ñîäåðæèìîãî ñòðóêòóðû
                 // ñ å¸ **÷*ëü*ûì ç**÷å*èåì
    // öèêë âûáîð* ïó*êòîâ ìå*þ:
    while(flag)  //ïîê* ïîä*ÿò ôë*ã
    {
        choice = menu_select(); //ñ÷èòûâ*åì ïó*êò ìå*þ â ïåðåìå**óþ
        switch (choice) // ñòðóêòóð* switch äëÿ â*ðè*òèâ*îñòè âûáîð* ïîëüçîâ*òåëÿ
        {
            case 1:  //åñëè ïîëüçîâ*òåëü ââåë 1
 
 
                        invInfo=addstruct(invInfo, n);  // ïðèñâîèëè ïåðåìå**îé ñîäåðæèìîãî ñòðóêòóðû
                         //ç**÷å*èå ð*áîòû ôó*êöèè äëÿ âûäåëå*èÿ äè**ìè÷åñêîé ï*ìÿòè
                        enter (invInfo,n); //ââîä ñòðóêòóðû
                        nul++; // óâåëè÷èâ*åì ïåðåìå**óþ äëÿ ïðîâåðêè ç*ïîë*å**îñòè ì*ññèâ* ** 1
                        n++;// óâåëè÷èâ*åì êîëè÷åñòâî ñòðóêòóp
                        break; // êî*åö ñòðóêòóðû
            case 2:  //åñëè ïîëüçîâ*òåëü ââåë 2
                list(invInfo,n); //âûâîä ñòðóêòóð, âåñ á*ã*æ* ï*ññ*æèðîâ êîòîðûõ ïðåâûø*åò ââåä¸**ûé.
                break; // êî*åö ñòðóêòóðû
            case 3:
                input_file(invInfo,n);//ç*ïèñü ñòðóêòóðû â ô*éë
                break;
            case 4:
            
                output_file(invInfo,n);//ç*ïèñü ñòðóêòóðû â ô*éë
                break;
            case 5:  //åñëè ïîëüçîâ*òåëü ââåë 3
                flag=false; //îïóñòèòü ôë*ã öèêë* (ïðîèçîéäåò âûõîä èç ïðîãð*ììû)
                break; // êî*åö ñòðóêòóðû
                default://åñëè ïîëüçîâ*òåëü ââåë ïó*êò êîòîðîãî *å ñóùåéñòâóåò
                cout<<"Îòñóòñòâóåò ä***ûé ïó*êò, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç"<<endl;
        }
    }
    system("pause"); // ï*óç* ïåðåä âûõîäîì
    return 0; // êî*åö ïðîãð*ììû
}
// ôó*êöèÿ ñ÷èòûâ**èÿ ïó*êò* ìå*þ â ïåðåìå**óþ
int menu_select() // îïèñ**èå ôó*êöèè **÷*ëü*îãî ìå*þ
{
    int choice; //ïåðåìå***ÿ äëÿ ñîõð**å**èÿ âûáîð* ïîëüçîâ*òåëÿ
    //ïðèãë*øå*èå ** ââîä è ïîê*ç ìå*þ â êî*ñîëè
    cout << "Ââåäèòå Â*ø âûáîð" << endl // ïðèãë*øå*èå ** ââîä
         << "1)Ââîä è*ôîðì*öèè î ï*ññ*æèðå."<<endl // ïåðâûé ïó*êò ìå*þ äëÿ ââîä* è*ôîðì*öèè î ï*ññ*æèðå
         << "2)Âûâåñòè ** ýêð** ï*ññ*æèðîâ, ÷åé âåñ á*ã*æ* ïðåâûø*åò ìè*èì*ëü*ûé"<<endl // âòîðîé ïó*êò ìå*þ
         // äëÿ âûâîä* ** ýêð** è*ôîðì*öèè î ï*ññ*æèð*õ âåñ á*ã*æ* êîòîðûõ ïðåâûø*åò 65 êã.
         << "3)Ç*ïèñü ñòðóêòóðû â ô*éë"<<endl // òðåòèé ïó*êò ìå*þ äëÿ âûõîä* èç ïðîãð*ììû
         << "4)Âûâîä ñîäåðæèìîãî ô*éë* ** ýêð**"<<endl
         << "5)Âûõîä"<<endl;
    cin >> choice; //ñ÷èòûâ**èå âûáîð* ïîëüçîâ*òåëÿ
    return choice; //âîçâð*ò âûáîð* èç ôó*êöèè
}
// ôó*êöèÿ ââîä* ýëåìå*ò* ñòðóêòóðû
void enter(inv *invInfo,int n) // ôó*êöèÿ äëÿ ââîä* ñòðóêòóðû
{
    cout << "Ââåäèòå èìÿ: "; // ïðèøë*øå*èå ** ââîä èìå*è ï*ññ*æèð*
    cin >> invInfo[n].name; // ñ÷èòûâ*åì ÔÈÎ
    cout << "Ââåäèòå ô*ìèëèþ: "; // ïðèøë*øå*èå ** ââîä ô*ìèëèè ï*ññ*æèð*
    cin >> invInfo[n].surname; //ñ÷èòûâ*åì ÔÈÎ
    cout << "Ââåäèòå îò÷åñòâî: "; // ïðèøë*øå*èå ** ââîä îò÷åñòâ* ï*ññ*æèð*
    cin >> invInfo[n].patronymic; //ñ÷èòûâ*åì ÔÈÎ
    cout << "Ââåäèòå *îìåð ðåéñ*: ";// ïðèãë*ø*åì ** ââîä *îìåð* ðåéñ
    cin >> invInfo[n].numberR; // ñ÷èòûâ*åì *îìåð ðåéñ*
    cout << "Ââåäèòå ðåãèñòð*öèî**ûé *îìåð á*ã*æ*: "; // ïðèãë*ø*åì ** ââîä ðåãèñòð*öèî**îãî *îìåð* á*ã*æ*
    cin >> invInfo[n].numberB; // ñ÷èòûâ*åì *îìåð á*ã*æ*
    cout << "Ââåäèòå âåñ á*ã*æ*: "; // ïðèøë*øå*èå ** ââîä âåñ* á*ã*æ*
    cin >> invInfo[n].massa; // ñ÷èòûâ*åì âåñ á*ã*æ*
 
}
// ôó*êöèÿ âûâîä* ñòðóêòóð
void list(inv *invInfo, int n) // ôó*êöèÿ äëÿ âûâîä* ýëåìå*òîâ ñòðóêòóðû
{
int z=0; // îáúÿâèëè âñïîìîã*òåëü*óþ ïåðåìå**óþ z
int k;
cout<<"Ââåäèòå ç**÷å*èå âåñ* á*ã*æ*, êîòîðîå *å äîëæ*î ïðåâûø*òüñÿ ";
cin>>k;
    for(int i = 0; i < n; i++) // öèêë äëÿ âñåõ ñòðóêòóð
    {
            if(invInfo[i].massa>k) // åñëè ì*ññ* á*ã*æ* ï*ññ*æèðîâ áîëüøå 65 êã.
            {
            //ôîðì*òèðîâê* âûâîä*
            z++; // óâåëè÷èâ*åì ç**÷å*èå z ** åäè*è÷êó
            cout<<"Îá**ðóæå*û ñëåäóþùèå ï*ññ*æèðû ñ ïðåâûøå**ûì âåñîì á*ã*æ*!:"<<endl; // âûâîä ñîîáùå*èÿ
            cout << "Èìÿ:" << invInfo[i].name << endl; // âûâîä èìå*è ïîëüçîâ*òåëÿ
            cout << "Ô*ìèëèÿ:" << invInfo[i].surname << endl; // âûâîä ô*ìèëèè ïîëüçîâ*òåëÿ
            cout << "Îò÷åñòâî:" << invInfo[i].patronymic << endl; // âûâîä îò÷åñòâ* ïîëüçîâ*òåëÿ
            cout << "Íîìåð ðåéñ*:" << invInfo[i].numberR << endl; // âûâîä *îìåð* ðåéñ*
            cout << "Ðåãèñòð*öèî**ûé *îìåð á*ã*æ* :" << invInfo[i].numberB << endl; // âûâîä ðåãèñòð*öèî**îãî *îìåð* á*ã*æ*
            cout << "Ì*ññ* á*ã*æ* :" << invInfo[i].massa <<endl; // âûâîä ì*ññû á*ã*æ*
            cout << endl; // ïåðåâîä ñòðîêè
}
if (z==0) // åñëè ç**÷å*èå z ïî ïðåæ*åìó *îëü, òî ñòðóêòóð ê âûâîäó *å èìååòñÿ, * ïðè èõ âûâîäå áóäåò ñäåë**î ñëåäóþùåå
{
    cout<<"Âñå ï*ññ*æèðû ïðîøëè ïðîâåðêó óñïåø*î!"<<endl; // âûâîä ñîîáùå*èÿ îá óñïåø*îé ïðîâåðêå
}
    }
}
inv* addstruct(inv* invInfo,int n) // ôó*êöèÿ äëÿ âûäåëå*èÿ äè**ìè÷åñêîé ï*ìÿòè
{
    if(n == 0) // åñëè ñòðóêòóðû ïóñòûå
    {
        invInfo = new inv[n+1]; //  âûäåëå*èå ï*ìÿòè äëÿ ñ*ìîé ïåðâîé ñòðóêòóðû
    }
    else // è**÷å
    {
        inv* temparray=new inv[n+1]; // ñîçä*¸ì âðåìå**ûé ì*ññèâ äëÿ ïîñëåäóþùèõ ýëåìå*òîâ ïî ìåðå èõ äîá*âëå*èÿ
        for(int i=0;i < n; i++) // öèêë äëÿ ïåðå*îñ* ýëåìå*òîâ ì*ññèâ* ð*çìåðîì n
        {
            temparray[i] = invInfo[i]; // ïåðå*îñèì âî âðåìå**ûé ì*ññèâ ýëåìå*òû **øèõ ñòðóêòóð
        }
        delete [] invInfo; // îñâîáîæä*åì ï*ìÿòü
        invInfo = temparray; //ïîê*çûâ*åì óê*ç*òåëþ invInfo ** ê*êîé *îâûé ó÷*ñòîê ï*ìÿòè **äî òåïåðü ññûë*òüñÿ
    }
    return invInfo; // âîçâð*ù*åì ç**÷å*èå óê*ç*òåëÿ
}
void input_file(inv *invInfo,int n)
{
    char buffer[80];//áóôåð äëÿ õð**å*èÿ ïóòè ê ô*éëó
    cout<<"Ââåäèòå ïóòü ê ô*éëó äëÿ ñîõð**å*èÿ: ";//ïðèãë*øå*èå ** ââîä
    cin>>buffer;//ââîä ïóòè ê ô*éëó
    ofstream file(buffer);//îòêðûòèå ô*éë* ** ç*ïèñü
    for(int i  = 0;i < n;i++)
    {
            //ç*ïèñü ïîëåé ñòðóêòóðû ÷åðåç ïðîáåë â ô*éë
            file<<invInfo[i].name<<" "
            <<invInfo[i].surname<<" "
            <<invInfo[i].patronymic<<" "
            <<invInfo[i].numberR<<" "
            <<invInfo[i].numberB<<" "
            <<invInfo[i].massa<<"\n";
            }
            file.close();
}
 
 
void output_file (inv *invInfo,int n)
{
    char buffer[80];//áóôåð äëÿ õð**å*èÿ ïóòè ê ô*éëó
    cout<<"Ââåäèòå ïóòü ê ô*éëó äëÿ c÷èòûâ**èÿ: ";//ïðèãë*øå*èå ** ââîä
    cin>>buffer;//ââîä ïóòè ê ô*éëó
    ifstream file(buffer);//îòêðûòèå ô*éë* ** ç*ïèñü
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        file>>invInfo[i].name
            >>invInfo[i].surname
            >>invInfo[i].patronymic
            >>invInfo[i].numberR
            >>invInfo[i].numberB
            >>invInfo[i].massa;
 
    }
 
    int z = 0; //ïåðåìå***ÿ äëÿ õð**å*èÿ êîëè÷åñòâ* *å*óëåâûõ ñòðóêòóð
    int k;
    cout<<"Ââåäèòå ç**÷å*èå âåñ* á*ã*æ*, êîòîðîå *å äîëæ*î ïðåâûø*òüñÿ ";
    cin>>k;
   
 
   
   
   
    for (int i = 0; i < n; i++)//öèêë ç*ïîë*å*èÿ êî*êðåò*îé ñòðóêòóðû
    {
   
        if(n==0)
    {
        malloc(sizeof(file));
    }
        
        if (invInfo[i].massa>k)  //åñëè ââåäå***ÿ â îïèñêå öå** è äëè** ñîâï*ä*åò
                                                                                
        {
            if(n==0)
    {
        malloc(sizeof(file));
    }
            cout<<"Îá**ðóæå*û ñëåäóþùèå ï*ññ*æèðû ñ ïðåâûøå**ûì âåñîì á*ã*æ*!:"<<endl; // âûâîä ñîîáùå*èÿ
            cout << "Èìÿ:" << invInfo[i].name << endl; // âûâîä èìå*è ïîëüçîâ*òåëÿ
            cout << "Ô*ìèëèÿ:" << invInfo[i].surname << endl; // âûâîä ô*ìèëèè ïîëüçîâ*òåëÿ
            cout << "Îò÷åñòâî:" << invInfo[i].patronymic << endl; // âûâîä îò÷åñòâ* ïîëüçîâ*òåëÿ
            cout << "Íîìåð ðåéñ*:" << invInfo[i].numberR << endl; // âûâîä *îìåð* ðåéñ*
            cout << "Ðåãèñòð*öèî**ûé *îìåð á*ã*æ* :" << invInfo[i].numberB << endl; // âûâîä ðåãèñòð*öèî**îãî *îìåð* á*ã*æ*
            cout << "Ì*ññ* á*ã*æ* :" << invInfo[i].massa <<endl; // âûâîä ì*ññû á*ã*æ*
            cout << endl; // ïåðåâîä ñòðîêè
            z++;//óâåëè÷èâ*åì ïåðåìå**óþ ïðîâåðêè
        }
    }
  
            if(!z){//åñëè óñëîâèå *å âûïîë*ÿåòñÿ âûâîäèì ïîëüçîâ*òåëþ
                cout << "Íåò ñîâï*äå*èé."<<'\n';
            }
 
 
 
    file.close();//ç*êðûòèå ô*éë*
}
0
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
04.06.2017, 16:32
:


int **mas1 = new int*; for (int e = 0; e &lt; q; e++) mas1 = new int; int **mas2 = new...

wchar_t
: char *str=new char; strcpy(str,&quot;stroka&quot;); int l=strlen(str); wchar_t *wstr=new...


, , . , ...


! . ...


, :) sizeof(char) 1...

5
Antikl
++
309 / 300 / 156
: 15.07.2015
: 1,593
: 6
04.06.2017, 16:47 2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
//  malloc
#include <iostream>
#include <cstdlib>
 
int main()
{
  int len;
 
  std::cout << "  : ";
  std::cin >> len;
 
  char * buffer = (char*) malloc(len + 1);          //   
  if (buffer==NULL) exit (1);                       //   , 
 
  for (int ix = 0; ix < len; ix++)
    buffer[ix] = rand() % 26 + 'a';
  buffer[len]='\0';                                 // 
 
  std::cout << " : " << buffer << "n";
  free(buffer);                                     // 
 
  return 0;
}
6
ostringstream s
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#include <iostream>
#include <sstream>
 
int main()
{
  std::ostringstream s;
  s << " ."
    << std::endl;
  std::cout << s.str(); // : printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}
0
nd2
2840 / 2407 / 1057
: 29.01.2016
: 8,046
04.06.2017, 17:01 3
yurchik1
malloc
++ new[], . malloc?
0
yurchik1
1 / 1 / 1
: 28.09.2015
: 40
04.06.2017, 17:10  [] 4
new ,
0
Antikl
++
309 / 300 / 156
: 15.07.2015
: 1,593
: 6
04.06.2017, 17:13 5
yurchik1
new
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    int *a = new int; //   int
    int *b = new int(5); // 
 
    *a = 10;
    *b = *a + *b;
 
    cout << "b is " << *b << endl;
 
    delete b;
    delete a;
 
    return 0;
}
0
nd2
2840 / 2407 / 1057
: 29.01.2016
: 8,046
04.06.2017, 17:15 6
yurchik1
new ,
, malloc .
yurchik1
, .
, - , : , .
0
04.06.2017, 17:15
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
04.06.2017, 17:15


, . , . ,...! , Cell. ...
:
6

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru