,  CyberForum.ru

++


 
 
: : - 29,  - 4.62
2 / 2 / 0
: 11.12.2010
: 16
#1

, . - C++

12.12.2010, 18:48. 3624. 4
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
 
 
using namespace std;
 
 
 
// 
 
template<class DataT> class tree
{
    DataT info;
    tree*llink;
    tree *rlink;
public:
    tree *root;
    tree(){root=NULL;};
    void in(tree<DataT> *&t);
    void btree1(tree<DataT> *t);
    void btree2(tree<DataT> *t);
    void btree3(tree<DataT> *t);
    void btree4(tree<DataT> *t);
    void btree5(tree<DataT> *t);
    void btree6(tree<DataT> *t);
 
};
 
template<class DataT>void tree<DataT>::in(tree<DataT> *&t)
{
    DataT c;
    cin>>c;
    if(c!='.')
    {
        t=new tree<DataT>;
        t->info=c;
        in(t->llink);
        in(t->rlink);
    }else{
        t=NULL;
    }
 
}
 
 
//   
template<class DataT>void tree<DataT>::btree1(tree<DataT> *t)
{
    if(t!=NULL)
    {
    btree1(t->llink);
    cout<<t->info;
    btree1(t->rlink);
    }
}
 
//   
template<class DataT>void tree<DataT>::btree2(tree<DataT> *t)
{
    if(t!=NULL)
    {
        cout<<t->info;
    btree2(t->llink);
        btree2(t->rlink);
    }
}
 
//
 
    q=first;
    while(q!=NULL)
    {
    cout<<q->info;
    q=q->link;
    }
}
 
int comand=0;
 
//  
int main()
{
    cout<<" ";
    cout<<endl;
    tree<char> t;
    cout<<endl;
    t.in(t.root);
 
cout<<" :\n";
t.btree1(t.root);
   cout<<endl;
cout<<" :\n";
t.btree2(t.root);
   cout<<endl;
}
, , . ?

14
, , )... . , ...
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
 
 
using namespace std;
 
 
 
// 
 
template<class telem> class stack
{
    telem *x;
    int top;
    int n;
public:
    stack(int size);
   ~stack(){delete x;}
   void push(telem y);
   telem pop();
   int emptry()
   {
       if (top==0) return 1;
       else return 0;
   }
};
 
template<class telem> stack<telem>::stack(int size)
{
    x = new telem [size];
    if(!x)
    {
    cout << "  \n"; exit (1);
    }
    n = size;
    top =0;
}
 
template<class telem>void stack<telem>::push(telem y)
{
    if (top==n)
      {
          cout<<" \n";return;
      }
    x[top]=y;
    top++;
}
 
template<class telem>telem stack<telem>::pop()
{
    if(top==0)
    {
    cout<< " \n";
    return 0;
    }
    top--;
    return x[top];
}
 
//postroenie dereva
 
template<class DataT> class tree
{
    DataT info;
    tree*llink;
    tree *rlink;
public:
    tree *root;
    tree(){root=NULL;};
    void in(tree<DataT> *&t);
    void btree1(tree<DataT> *t);
    void btree2(tree<DataT> *t);
    void btree3(tree<DataT> *t);
    void btree4(tree<DataT> *t);
    void btree5(tree<DataT> *t);
    void btree6(tree<DataT> *t);
 
};
 
template<class DataT>void tree<DataT>::in(tree<DataT> *&t)
{
    DataT c;
    cin>>c;
    if(c!='.')
    {
        t=new tree<DataT>;
        t->info=c;
        in(t->llink);
        in(t->rlink);
    }else{
        t=NULL;
    }
 
}
 
 
//   
template<class DataT>void tree<DataT>::btree1(tree<DataT> *t)
{
    if(t!=NULL)
    {
    btree1(t->llink);
    cout<<t->info;
    btree1(t->rlink);
    }
}
 
//   
template<class DataT>void tree<DataT>::btree2(tree<DataT> *t)
{
    if(t!=NULL)
    {
        cout<<t->info;
    btree2(t->llink);
        btree2(t->rlink);
    }
}
 
//   
template<class DataT>void tree<DataT>::btree3(tree<DataT> *t)
{
    if(t!=NULL)
    {
        btree3(t->llink);
        btree3(t->rlink);
    cout<<t->info; 
   }
}
 
//  
template<class DataT>void tree<DataT>::btree4(tree<DataT> *t)
{
    stack <tree<DataT>*> x(100);
    tree<DataT> *p;
    p=t;
m: while(p!=NULL)
    {
    x.push(p);
    p=p->llink;
    }
    if(!x.emptry())
    {
    p=x.pop();
    cout<<p->info;
    p=p->rlink;
    goto m;
    }
}
 
//  
template<class DataT>void tree<DataT>::btree5(tree<DataT> *t)
{
    stack <tree<DataT>*> s(100);
    tree<DataT> *p;
    p=t;
    s.push(p);
    while(!s.emptry())
    {
    p=s.pop();
    cout<<p->info;
    if(p->rlink!=NULL)
        s.push(p->rlink);
    if(p->llink!=NULL)
        s.push(p->llink);
    }
}
 
// 
template<class DataT>void tree<DataT>::btree6(tree<DataT> *t)
{
    struct obxod{char info; obxod *link; void btree6(tree<DataT> *t);};
    stack <tree<DataT>*> s(100);
    tree *p;
    
    p=t;
    obxod *first=NULL;
    obxod *q;
    s.push(p);
    while(!s.emptry())
    {
    p=s.pop();
    q=new obxod;
    q->info=p->info;
    q->link = first;
    first = q;
 
    if(p->llink!=NULL)
        s.push(p->llink);
    if(p->rlink!=NULL)
        s.push(p->rlink);
    }
//
 
    q=first;
    while(q!=NULL)
    {
    cout<<q->info;
    q=q->link;
    }
}
 
int comand=0;
 
//  
int main()
{
    cout<<" ";
    cout<<endl;
    tree<char> t;
    cout<<endl;
    t.in(t.root);
 
cout<<" :\n";
t.btree1(t.root);
   cout<<endl;
cout<<" :\n";
t.btree2(t.root);
   cout<<endl;
cout<<" :\n";
t.btree3(t.root);
   cout<<endl;
cout<<" :\n";
t.btree4(t.root);
   cout<<endl;
cout<<" :\n";
t.btree5(t.root);
   cout<<endl;
cout<<" :\n";
t.btree6(t.root);
   cout<<endl;
       
}
1
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
12.12.2010, 18:48
! , . (C++):

- C++
: . 3 - 1 , 2 3 ...

- C++
, . : *(+(d,e),c) ...

- C++
: . ...

- C++
struct Bin { string name; string city; int players; int score; }; void ReadFromBin(Point*&amp; Tree) { Bin q;

"" - C++
: . : . , , ...

- C++
! ++ Console Wizzard! , ...

4
Artishok
277 / 276 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
15.12.2010, 17:02 #2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
 
 
//äëÿ óäîáñòâ* ðåêîìå*äóåòñÿ ââîäèòü ýëåìå*òû
/*
 50->44->46->45->48->60->59->62
*/
struct uzel
{
   int key;//õð**èòñÿ â âåðøè*å êëþ÷-ç**÷å*èå
   struct uzel *left, *right;//óê*ç*òåëè ** ïð*âîå è ëåâîå ïîääåðåâî
};
 
struct stack
{
  uzel *val;
  struct stack *next;//äîá*âèë â **÷*ëî èçâëåê â **÷*ëî
};
 
 
uzel* not(int val)
{
  uzel *nod=new uzel;
  nod->key=val;
  nod->left=0;
  nod->right=0;
  return nod;
}
 
void add_tree(uzel **root, int val)//äîá*âëå*èå ýëåìå*ò*
{
  if (*root==0) *root = not(val);//åñëè 0 ñîçä*åì *îâóþ ãîëîâó
  if (val < (*root)->key)//åñëè ìå*üøå ç**÷å*èÿ òî âëåâî
  {
   if ((*root)->left==0)//åñëè 0 òî ïðîñòî ç*ïèøåì â ëåâûé óçåë ýëåìå*ò
     (*root)->left = not(val);
   else
     add_tree(&(*root)->left, val);//è**÷å **äî äîá*âòü âëåâî âëåâî
  }
  if (val > (*root)->key)//åñëè áîëüøå òî âïð*âî
  {
   if ((*root)->right==0)
     (*root)->right = not(val);//äîñò*òî÷*î ç*ïèñ*òü òóä* ýëåìå*ò
   else
     add_tree(&(*root)->right, val);//â ïð*âîå ïð*âîå ïîääåðåâî
  }
   return;
}
 
void find_tree(uzel *root, int val)//ïîèñê ýëåìå*ò*
{
  if (root==0)//åñëè *åò *è îä*îãî ýëåìå*ò* òî âåð*óòü 0
    return;
  if (val == (root)->key)//**øëè - âîò è ñë*â*î
    cout<<"ELem exist";
  if (val < (root)->key)//åñëè ìå*üøå òî èñê*òü â ëåâîì ïîääåðåâå
    find_tree((root)->left, val);
  if (val > (root)->key)//è**÷å âïð*âîì
    find_tree((root)->right, val);
}
 
int rightmost(uzel *root)//ñ*ìûé ïð*âûé
{
  while (root->right != NULL)//ïîê* *å äîéäåò äî ïð*âîãî ñ ññûëêîé 0
    root = root->right;//ïî ïð*âûì ïîäóçë*ì ø*ã*òü
  return root->key;//âåð*ÿåì òî ÷òî òóä* ç*òåñ*ëîñü
}
 
uzel* del_tree(uzel *root, int val)//óä*ëå*èå
{
  if (root==0) return 0;//åñëè 0 ò*ê 0
  if (root->key == val) //åñëè **øëè òî
  {
        //ýòî ýëåìå*ò-ëèñò
     if (root->left==0 && root->right==0) 
     {
      delete root;//äîñò*òî÷*î ïðîñòî óä*ëèòü
      return 0;
     }
     if (root->right==0 && root->left != 0)//åñëè åñòü îäè* ïîòîìîê ëåâûé 
     {
      uzel *temp = root->left;//òî ïåðåìå**îé òèï* "óçåë" ç*ïèøåì ç**÷å*èå óçë*-ïîòîìê* ñëåâ*
      delete root;
      return temp;
     }
     if (root->left==0 && root->right != 0) //òî æå äëÿ ïð*âîãî
     {
      uzel *temp = root->right;
      delete root;
      return temp;
     }
     root->key = rightmost(root->left);//òåïåðü â óä*ëÿåìîé ïîçèöèè áóäåò ñòîÿòü ýëåìå*ò ñ*ìûé ïð*âûé ëåâîãî ïîääåðåâ*
     root->left = del_tree(root->left, root->key);//èùåì â ëåâîì ïîääåðåâå ýëåìå*ò ñ óä*ëÿåìûì ç**÷å*èåì è ïðîâîäèì åãî äåçè*òåãð*öèþ
     return root;
  }
  if (val < root->key)//åñëè ç**÷å*èå ìå*üøå òîãî ÷òî â êîð*å òî âûïîë*èòü âñå *åîáõîäèìûå îïåð*öèÿ äëÿ ëåâîãî ïîääåðåâ* 
  {
   root->left = del_tree(root->left, val);
   return root;
  }
  if (val > root->key)//òî æå äëÿ ïð*âîãî 
  { 
   root->right = del_tree(root->right, val);
   return root;
  }
 return root;
}
 
 
void print_tree(uzel *root)//âûâåñòè äåðåâî
{
 if (root == 0) 
    return;
   print_tree(root->left);
   cout<<root->key<<" ";
   print_tree(root->right);
}
 
      
void print_tree_2(uzel *root)
{
  uzel *dr=root;
  struct stack
  {
    uzel *val;
    struct stack *next;
  }*st=0;
  do
  {
   if (dr != NULL) 
   {
    stack *elem=new stack;
    elem->val=dr;//óçåë ç*ïèñûâ*åì â ñòåê
    if (st==0)
    {
     st=elem;
     st->next=0;
    }
    else
    {
     elem->next=st;//áûâø*ÿ ãîëîâ* ñò**åò âòîðûì ýëåìå*òîì
     st=elem;
    }
    cout << dr->key <<" ";
    dr = dr->right;
    }  
    else 
    {                           
     if (st == NULL) break;//åñëè ñòåê ïóñò
     dr = st->val;
     //èçâëå÷å*èå èç ñòåê*
     stack *temp;
     temp=st;
     st=st->next;
     delete temp;
     dr = dr->left;
    }
   }while(true);
}
 
void creator(uzel *root,int x,int y,int c)//âûâîä äåðåâ* ââèäå äåðåâ*
{
    if (root == 0) 
    return; 
    COORD coord={x,y}; //êîîðäè**òû x y
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),coord);
    y=y+8;
    cout<<root->key;
    creator(root->left,x-c,y,(c/2));
    creator(root->right,x+c,y,(c/2));
}
 
int main()
{
    uzel *trie=0;
    int ch;
    while(0<1)
    {
        system("cls");
        cout<<"Insert into tree----------1"<<endl;
        cout<<"View left-root-right------2"<<endl;
        cout<<"Delete elem---------------3"<<endl;
        cout<<"Find element--------------4"<<endl;
        cout<<"Unrec view----------------5"<<endl;
        cout<<"View tree-----------------6"<<endl;
        cin>>ch;
        switch(ch)
        {
            case 1:
            {
                system("cls");
                int ins=0;
                cout<<"Put element in tree"<<endl;
                cin>>ins;
                add_tree(&trie,ins);
                break;
            }
            case 2:
            {
                system("cls");
                print_tree(trie);
                getchar();
                break;
            }
            case 3:
            {
                system("cls");
                int del=0;
                cout<<"Elem fo delete"<<endl;
                cin>>del;
                trie=del_tree(trie,del);
                cout<<"If element exist- it deleted"<<endl;
                getchar();
                break;
            }
            case 4:
            {
                system("cls");
                int fin=0;
                cout<<"Insert element to find"<<endl;
                cin>>fin;
                find_tree(trie,fin);
                getchar();
                break;
            }
            case 5:
            {
                system("cls");
                print_tree_2(trie);
                getchar();
                break;
            }
            case 6:
            {
                system("cls");
                creator(trie,40,1,18);
                getchar();
                break;
            }
        }
    }
                
    return 0;
}
1
2 / 2 / 0
: 11.12.2010
: 16
15.12.2010, 18:36  [] #3
windows.h
...
0
Artishok
277 / 276 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
15.12.2010, 21:07 #4
. .
windows.h setconsolecursorposition
0
isaak
103 / 40 / 9
: 17.10.2010
: 668
15.12.2010, 21:42 #5
Visual Studio 2008 :

Error 1 error C2084: function 'int main(void)' already has a body c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\bcrypt.h 3 p1016
Error 2 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'NCryptBuffer' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 111 p1016
Error 3 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 111 p1016
Error 4 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 111 p1016
Error 5 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'NCryptBufferDesc' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 113 p1016
Error 6 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 113 p1016
Error 7 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 113 p1016
Error 8 error C2061: syntax error : identifier 'NCryptBufferDesc' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 447 p1016
Error 9 error C2061: syntax error : identifier 'NCryptBufferDesc' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 461 p1016
Error 10 error C2061: syntax error : identifier 'NCryptBufferDesc' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\ncrypt.h 557 p1016
Error 11 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'hCNGContentEncryptKey' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 8161 p1016
Error 12 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 8161 p1016
Error 13 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 8161 p1016
Error 14 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'hCNGContentEncryptKey' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 8542 p1016
Error 15 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 8542 p1016
Error 16 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 8542 p1016
Error 17 error C2061: syntax error : identifier 'BCRYPT_KEY_HANDLE' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 14115 p1016
Error 18 error C2061: syntax error : identifier 'BCRYPT_KEY_HANDLE' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\wincrypt.h 14129 p1016
0
15.12.2010, 21:42
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
15.12.2010, 21:42
! :

- C++
: , n- . . ...

- C++
, , . , , ,...

- C++
! ( ) , , ...

- C++
. ...
:
5

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru