,   CyberForum.ru

++


 
2 / 2 / 1
: 12.12.2010
: 9
#1

- C++

17.12.2010, 00:16. 271. 0
( )

:

, : , , , , , , . :
- ;
- ;
- (, );
- ;
- ;
- , ;
- , ;
- ;
- .


:

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using namespace std;
 
 
struct Tgroupe
  { char faculty[50];
  char groupe[50];
  int amt;
  float score;
  int scholarshi;
   char name [50];
  Tgroupe *next;
  Tgroupe *prev;
};
 
Tgroupe*first(char *f, char *g, int *a, float *s, int *s, char *n);
void*add (Tgroupe *pend, char *g, int *a, float *s, int *s, char *n);
bool remove(Tgroupe **pbeg, Tgroupe **pend, int key);
void print(Tgroupe *const pbeg);
void print_item(Tgroupe *item);
void*find_f(Tgroupe *const pbeg, char f[50]);
Tgroupe*sort(Tgroupe *pbeg, Tgroupe *pend);
bool remove_g(Tgroupe *pbeg, Tgroupe *pendm, char*key);
//-----------------------------------------------------------
//ôó*êöèÿ è*èöè*ëèç*öèè ïåðâîãî ýëåìå*ò* ñïèñê*
int main(void);
Tgroupe*first(char *f, char *g, int *a, float *s, int *s, char *n);
 Tgroupe *temp=new Tgroupe;
 strcpy (temp->name,n);
 temp->groupe=g;
 temp->amt=a;
 temp->score=s;
 temp->scholarshi =s;
 temp->faculty =f;
 
 temp->next=0;
 temp->prev=0;
  return temp;
  }
//ôó*êöèÿ äîá*âëå*èÿ ºëåìå*ò* â ñïèñîê
void*add (Tgroupe *pend, char *g, int *a, float *s, int *s, char *n);
{
 Tgroupe *temp=new Tgroupe;
 strcpy(temp->name,n);
 temp->groupe =g;
 temp->amt =a;
 temp->score =s;
 temp->scholarshi =s;
 temp->faculty =f;
 temp->next=0;
 temp->prev= *pend;
 (*pend)->next = temp;
*pend=temp;
}
 
//ôó*êöèÿ âûâîä* ñïèñê* ** ýêð**
void print(Tgroupe *const pbeg)
{
          int i=0;
          while (temp){
            i++;
            cout<<i<<"Faculty "<< temp->faculty <<endl;
            cout<<i<<"group"<<temp->groupe <<endl;
            cout<<i<<"amount of students "<< temp->amt  <<endl;
            cout<<i<<"amount of students that receive scholarships"<<temp->scholarshi <<endl;
            if (temp->family)
               cout<<i<<"GPA of grupe "<< temp->score <<endl;
            else
               cout<<i<<"name warden "<<temp->name<<endl;
 
            cout<<endl<<"------------------------------------------------------"<<endl<<endl;
            temp=temp->next;
          }
}
//ôó*êöèÿ âûâîä* îä*îãî ýëåìå*ò* ñïèñê* ** ýêð**
void print_item(Tgroupe *item)
cout<<i<<"Faculty "<< temp->faculty <<endl;
            cout<<i<<"group"<<temp->groupe <<endl;
            cout<<i<<"êamount of students "<< temp->amt  <<endl;
            cout<<i<<"mount of students that receive scholarships "<<temp->scholarshi <<endl;
             if (temp->family)
               cout<<i<<"GPA of grupe "<< temp->score <<endl;
            else
               cout<<i<<"name warden "<<temp->name<<endl;
 
            cout<<"------------------------------------------------------"<<endl;
}
//ôó*êöèÿ ïîèñê* ýëåìå*ò* ïî ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
 void*find_f(Tgroupe*const pbeg, char f[20])
 {
      Tgroupe*temp=pbeg;
      while (temp)
      {
            if (strcmp(temp->faculty,f)==)
            print_item(temp);
            temp=temp->next;
            }
 }
 //ôó*êöèÿ ñîðòèðîâêè ñïèñê* ïî ÑÐÅÄÍÅÌÓ ÁÀËÓ
 Tgroupe*sort(Tgroupe*pbeg, Tgroupe*pend)
 {
        Tgroupe*boof=new Tgrupe;
        Tgroupe*a=new Tgroupe;
        Tgroupe*b=new Tgroupe;
        Tgroupe*ptr=new Tgroupe;
        for (int i = 0; i < 100; j++){
            ptr = pbeg;
            for (int j = 0; j < 100; j++){
                a=ptr;
                b=ptr->next;
                if (strcmp (a->score,b->score)>0){
                           boof=a->next
                           a->next=b->next;
                           b->next=boof;
                           boof=a->prev;
                           a->prev=b->prev;
                           b->prev=boof;
                           };
                ptr = ptr->next;
                };
};
return 0;
};
//ôó*êöèÿ óä*ëå*èÿ ñïèñê* ïî ÃÐÓÏÅ
bool remove_g(Tgroupe*pbeg; Tgroupe*pendm char*key)
             Tgroupe *temp=pbeg;
         while (temp){
                 if (strcmp(temp->groupe,key)==0)
                 temp=temp->next;
         if (temp == pbeg){
            pbeg = pbeg->next;
            pbeg->prev = 0;}
        else if (temp == pend){
            pend = pend->prev;
            pend->next = 0;}
        else {
            (temp->prev)->next = temp->next;
            (temp->next)->prev = temp->prev;}
        delete temp;
        return true;
    }
    return false;
}
//ãîëîâ**ÿ ôó*êöèÿ
int mai();
{
    Tgroupe*pbeg,*pend, *temp;
    FILE*fp;
    int i;
    short action;
    int key;
    bool res_del;
    while(action!=14){
                      SYSTE("cls");
 
    cout<<"********************************************************************************"<<endl<<endl;
    cout<<"êóðñîâ*ÿ ð*áîò* ñòóäå*ò* ãðóïû ÀÈ-091 Óñòå*þê Ðîì*** Â*ñèëåâè÷*"<<endl<<endl;
    cout<<"********************************************************************************"<<endl<endl;
    cout<<"  Database on grupa Institute!!!!!!"<<endl;
    cout<<"1.initialize the new list of the group"<<endl;
    cout<<"2.add a new group to the list"<<endl;
    cout<<"3.list the groups on the screen"<<endl;
    cout<<"4.remove the group from the list"<<endl;
    cout<<"5.Search by faculty"<<endl;
    cout<<"6.the display of groups, the average score that more tasks"<<endl;
    cout<<"7.number of students that receive scholarships"<<endl;
    cout<<"8.Sort the list of groupe by Average score"<<endl;
    cout<<"9.sav"<<endl;
    cout<<"10.extract from the file"<<endl;
    cout<<"11.exit"<<endl;
    cin>>action;
    switch (action)
    {
           case 1: {
                cout<<"Enter information"<<endl;
                i=1;
                cout<<i<<"...";
                char*n=new char;
                char*s=new char;
                char*a=new char;
           cout<<"Enter faculty...";
           cin>>f;
           cout<<"Enter grupa...";
           cin>>g;
           cout<<"Enter amount students...";
           cin>>a;
           cout<<"Enter the average score performance pogruppe...";
           cin>>p;
           cout<<"Enter amount students that receive scholarships...";
           cin>>s;
           cout<<"Enter the name of the elder group...";
           cin>>n;
                 pbeg=first(f,g,a,p,s,n);
                 pend=pbeg;
                 delet f,g;
                 break;
                 };
           case 2: {
                system("cls");
                              cout<<"Enter information:"<<endl;
                i++;
                cout<<i<<"...";
                char*nl=new char;
                            char*sl=new char;
                            char*al=new char;
                 cout<<"Enter faculty...";
           cin>>f1;
           cout<<"Enter grupa...";
           cin>>g1;
           cout<<"Enter amount students...";
           cin>>a;
           cout<<"Enter the average score performance pogruppe...";
           cin>>p;
           cout<<"Enter amount students that receive scholarships...";
           cin>>s;
           cout<<"Enter the name of the elder group...";
           cin>>n;
    add(&pend, f1,g1,a,p,s,n);
    delet f1,g1;
    break;
};
case 3: {
                 system("cls");
                 if (pbeg == NULL)
                 {
                        cout<<endl<<endl;
                        cout<<"                   Spisok pyst!";
                        getch();
                        return;
                 }
                 else print(pbeg);
                 getch();
            break;
            };
case 5: {//ïîèñê ïî ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ
                 system("cls");
                 cout<<"Insert faculty that you need: ";
                 temp=pbeg;
                 char *f1=new char;
                 cin>>f1;
                 find_f(temp, f1);
                 getch();
                 delete f1;
          break;
          };
 
case 6: {
                 system("cls");
                 cout<<"GROUPS that have an average score below average."<<endl;
                 cout<<endl;
                 cout<<"Please, enter the needed score:   ";
                 float dohod;                                          //ýò*ëî**îå ç**÷å*èå äîõîä*
                 cin>>dohod;
                 temp=pbeg;
                 if (pbeg==NULL)
      {
          cout<<endl<<endl;
          cout<<"                             Spisok pyst!";
          getch();
          return;
      }
                else{ i=1;
                 while (temp){
                       cout<<i<<endl;
                       if ((temp->profit)>=dohod){
                          print_item(temp);
                       }
                       temp=temp->next;
                       i++;
                 }}
                 getch();
          break;
          };
case 7: {
                 system("cls");
                 cout<<" counting the number of students who receive a scholarship to a given department"<<endl;
                 cout<<endl;
                 temp=pbeg;
                 if (pbeg==NULL)
      {
          cout<<endl<<endl;
          cout<<"                             Spisok pyst!";
          getch();
          return;
      }
                else { i=1;
                 while (temp){
                       cout<<i<<endl;
                       if (temp->group){
                          print_item(temp);
                       }
                       temp=temp->next;
                       i++;
                 }}
                 getch();
          break;
          };
 
case 8: {//ñîðòèðîâê* ñïèñê*  ïî ñðåä*åìó á*ëó
              system("cls");
              cout<<"This is sorting by score!";
              temp=sort(pbeg,pend);
              print(temp);
              getch();
          break;
          };
case 9: {//ñîõð**å*èå ñïèñê* â ô*éë
              cout<<"This is dumping our list to the file";
               fp=fopen("D:\\University.txt","w+b");
              Tgroupe *buf=pbeg;
              while(buf){
                    fwrite(&buf,sizeof(Tgroupe),1,fp);
                    buf=buf->next;}
              fclose(fp);
              getch();
              cout<<"Congratulation you the file is done";
              delete buf;
          break;
          };
case 10: {//èçâëå÷å*èå ñïèñê* èç ô*éë*
              system("cls");
              cout<<"This is retrieval the list from file\n";
              fp=fopen("D:\\University.txt","r+b");
              Tgroupe *buf=new Tgroupe;
              while(!feof(fp)){
                    fread(&buf,sizeof(Tgroupe),1,fp);
                    print_item(buf);
             }
             fclose(fp);
             getch();
          break;
          };
          case 4: {//óä*ëå*èå ïî ãðóïïå
              system("cls");
              cout<<"This is deleting items from the list used the groupe";
              cout<<"Insert groupe that you need: ";
              temp=pbeg;
              char *g1=new char;
              cin>>g1;
              res_del=remove_g(pbeg, pend, s1);
                 if (res_del){
                    cout<<"OK"<<endl;
                    i--;
                    getch();
                    }
                 else cout<<"we have some problems while deleting :("<<endl;
              getch();
          break;
          };
case 11: return 0;
   };/
};
getch();
return 0;
}
5


expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token

expected constructor, destructor, or type conversion before '->' token

1 22
,
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
17.12.2010, 00:16    
:
Stack around the voriable 'text' was corrupted. C++
C++ (
. C++
C++ .
! ((( C++
C++
? C++
C++ ?
? C++
C++
C++ ?
C++:
.

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru