,  ,

++

> > >

 
 
Stick
4 / 4 / 0
: 26.11.2009
: 128
: 1
#1

- C++

04.01.2011, 15:17. 507. 1
( )

. . :
In function `main':
[Linker error] undefined reference to `sumSequece(std::ostream&, std::istream&)'
ld returned 1 exit status
? DevC++ 4.9.9.2

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
// SeparateModule - äåìî*ñòðèðóåò, ê*ê ìîæ*î ð*çáèòü
//                  ïðîãð*ììó ** *åñêîëüêî îòäåëü*ûõ ìîäóëåé.
//                  óñòðîèâ **ïèñ**èå è ïðîâåðêóæ
//                  ýòîò ìîäóëü ñîäåðæèò ôó*êöèþ, 
//                  âûçûâ*óìóþ èç main()
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
// sumSequece - ñóììèðóåò ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü
//               ÷èñåë, ââåä¸**ûõ ñ êë*âè*òóðû, ïîê*
//               ïîëüçîâ*òåëü *å ââåä¸ò îòðèö*òåëü*îå ÷èñëî
//               Âîçâð*ù*åò ñóììó ââåä¸**ûõ ÷èñåë
 
int sumSequece(ostream& out, istream& in)
{
    // áåñêî*å÷*ûé öèêë
    int accumulator;
    for(;;)
    {
           //ââîä ñëåäóþùåãî ÷èñë*
           int value = 0;
           out << "Ââåäèòå ñëåäóþùåå ÷èñëî :";
           in  >> value;
           
           // åñëè î*î îòðèö*òåëü*îå...
           if (value < 0)
           {
                     // ... òîãä* âûõîäèì èç öèêë*
                     break;
           }
           // è**÷å äîá*âëÿåì ÷èñëî ê ïåðåìå**îé accumukator
           accumulator = accumulator + value;
    }
    // âîçâð*ù*åì ç**÷å*èå ñóììû
    return accumulator;
}
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
// MainModule -     äåìî*ñòðèðóåò, ê*ê ìîæ*î ð*çáèòü
//                  ïðîãð*ììó ** *åñêîëüêî îòäåëü*ûõ ìîäóëåé.
//                  óñòðîèâ **ïèñ**èå è ïðîâåðêó;
//                  ýòîò ìîäóëü ñîäåðæèò ôó*êöèþ main()
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
int sumSequece(ostream& out, istream& in);
 
int main(int arg, char* pszArgs[])
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian"); // ðóññê*ÿ êîäèðîâê*
    
    cout << "Ýò* ïðîãð*ìì* ñóììèðóåò ÷èñë*, "
         << "ââåä¸**ûå ïîëüçîâ*òåëåì. \n Ââîä ê*æäîé "
         << "ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè ç*âåðø*åòñÿ "
         << "ââîäîì îòðèö*òåëü*îãî ÷èñë* \n"
         << "×òîáû ç*âåðøèòü ââîä ïîñëåäîâ*òåëü*îñòåé"
         << "*óæ*î ââåñòè\näâ* îòðèö*òåëü*ûõ ÷èñë* ïîäðÿä\n";
         
    // ñóììèðóåì ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè ÷èñåë
    int accumulatedValue;
    do
    {
        // ñóììèðóåì ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè ÷èñåë, ââåä¸**ûå ñ êë*âè*òóðû
        cout << "\nÂâåäèòå î÷åðåä*óþ ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü\n";
        accumulatedValue = sumSequece(cout, cin);
        
        // âûâîä îáùåé ñóììû ** ýêð**
        cout << "\nÎáù*ÿ ñóìì* ð*â** "
             << accumulatedValue
             << "\n";
     
     // ... ïîê* âîçâð*ù*åì*ÿ ñóìì* *å ð*â*î 0   
    } while (accumulatedValue != 0);
    cout << "Ïðîãð*ìì* ç*âåðøå**\n";
    
    system("PAUSE");
    return 0;
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
04.01.2011, 15:17
(C++):

. , . string char[] - C++
! . : unsigned int. ...

- C++
&quot;C++ &quot;. ) ...

- C++
, - .

- C++
( ). - . , ? ...

- C++
, Python?

cpp - C++
/ unit1.h int al; unit1.cpp #include &quot;windows.h&quot; #include...

1
Nameless One
 ++
5783 / 3432 / 255
: 08.02.2010
: 7,448
04.01.2011, 15:47 #2
, *.cpp ( ). .
1
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
04.01.2011, 15:47
! :

- C++
// module.h #ifndef module #define module #include &quot;module 2.h&quot; struct A { B b;

- C++
! ++, . , ...

() - C++
3 , . UNIT. ...

++ - C++
Pascal? ...
:
2

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru