, ,

++

> > >

 
 
pavel2011
0 / 0 / 0
: 19.02.2011
: 5
#1

Pascal ++ ( - C++

19.02.2011, 12:11. 452. 0
( )


Pascal ++ ( (
?

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <locale> 
#include <string>
#include <cstdio>
//#include <cctype>
using namespace std;
/*
var     1;
begin   2;
end     3;
read    4;
write   5;
integer 6;
+       100;
-       101;
*       102;
/       103;
=       104;
(       105;
)       106;
,       107;
:       108;
;       109
 
ident   200 -òèï èäå*òèôèê*òîð
const   300 -òèï êî*ñò**ò*
*/
const int kT=6;          /* 6 - êîëè÷åñòâî ñëóæåá*ûõ ñëîâ: var, begin, end, read, write, integer*/
const int n_str=500;     /* ïðåäåëü*ûé ð*çìåð èñõîä*îãî òåêñò* â ñèìâîë*õ, âêëþ÷*ÿ ïðîáåëû */
const int n_ident=20;    /* îãð**è÷å*èå ** êîëè÷åñòâî ñëóæåá*ûõ ñëîâ + ïåðåìå**ûõ */
const int n_lex=100;     /* îãð**è÷å*èå ** îáùåå ÷èñëî ëåêñåì */
 
const int TS=10;         /* äëè** èìå*è ëåêñåìû *å ïðåâûø*åò 10 ñèìâîëîâ*/
char a_text[n_str];      /* âõîä**ÿ ïðîãð*ìì* - ïîñèìâîëü*îå ïðåäñò*âëå*èå èñõîä*îãî òåêñò* */
int LL[n_lex];           /* ì*ññèâ â*óòðå**èõ êîäîâ ëåêñåì - ðåçóëüò*ò ëåêñè÷åñêîãî ***ëèç* */
int TT[n_lex];           /* ì*ññèâ òèïîâ äëÿ ê*æäîé ëåêñåìû èñõîä*îãî òåêñò* */
 
string *VV;             /* ò*áëèö* èäå*òèôèê*òîðîâ */
 
FILE *in_text;            /* òåêñòîâîé ô*éë ïðîãð*ììû */
FILE *out_int;            /* âûõîä*îé ô*éë êîäîâ ëåêñåì ñ óê*ç**èåì òèï* */
FILE *out_ident;          /* âûõîä*îé ô*éë èäå*òèôèê*òîðîâ: ñëóæåá*ûå ñëîâ* è ïåðåìå**ûå */
 
FILE prt;                /* ô*éë äëÿ ð*çìåùå*èÿ ïðîòîêîë* âûïîë*å*èÿ ïðîãð*ììû */
int n_text;              /* ñ÷åò÷èê äëè*û ì*ññèâ* a_text */
int nL;                  /* ñ÷åò÷èê äëè*û ì*ññèâ* LL */
int nT;                  /* ñ÷åò÷èê äëè*û ì*ññèâ* TT */
int i;                   /* âñïîìîã*òåëü**ÿ ïåðåìå***ÿ */
 
/* Í*÷*ëü**ÿ óñò**îâê*, ç*ïîë*å*èå ò*áëèöû èäå*òèôèê*òîðîâ âñåìè
ñëóæåá*ûìè ñëîâ*ìè, ïðåäâ*ðèòåëü*î ç*ðåçåðâèðîâ***ûìè â ò*áëèöå
êîäîâ ëåêñåì */
void ust()
{
     VV=new string[n_str];
     VV[0]="test"; 
     VV[1]="var";
     VV[2]="end";
     VV[3]="read";
     VV[4]="write";
     VV[5]="integer";
     nT=kT;
     nL=0;
}
int bukva(char a,int b=0){
//    cout<<b<<" ";
    if (((a>64)and(a<90)) or ((a>96)and(a<122))){
        return 1;
    };
    return 0;
}
int cifra(char a){
    if ((a>=48)and(a<=57)){
       return 1;
    };
    return 0;
}
/* ââîä èñõîä*îãî òåêñò* */
int input(){
    char a;
    n_text=0;
    in_text=fopen("prim.txt","r");
    if(in_text!=NULL)
    {
        while (!feof(in_text)){
              a=fgetc(in_text);
              a_text[n_text]=a;
              n_text++;
        }
        fclose(in_text);
        return 1;
    }
    return 0;    
}
int l_ident(int fi){
    while ((bukva(a_text[fi],1)==1)or (cifra(a_text[fi]))) fi++;
    fi--;
//    cout<<"("<<fi<<":"<<k<<")";
    return fi;
}
int l_const(int fi){
    while (cifra(a_text[fi])) fi++;
    fi--;
    return fi;
}
void ttin(int kk,string str,int kod,int typ){
     int k,i;
     k=0;
     for(i=0;i<nT;i++){
           if (str==VV[i])k=i;
           if (k<=kT){
                 kod=k;
                 typ=0;
           }
           if (k>kT){
                 kod=k;
                 typ=kk;    
           }
           if (k==0){
                 nT++;
                 VV[nT]=str;
                 kod=nT;
                 typ=kk;
           }
     }
}
void lexan(){
     int i,j,k,kod,typ;
     char a;
     string str;
     str=' ';  
     i=0;
     while (i<=n_str){
           a=a_text[i];
           i++;
           cout<<i<<" ";
           if (a>32){
                 if (bukva(a)==1){
                      k=l_ident(i);
                      str=' ';
                      for (j=i;j<=k;j++) str=str+a_text[j];
                      ttin(200, str,kod,typ);
                      nL++;
                      LL[nL]=kod;
                      TT[nL]=typ;
                      i=k;
                 }
                 if (cifra(a)==1){
                      k=l_const(i);
                      str=' ';
                      for (j=i;j<=k;j++) str=str+a_text[j];
                      ttin(300, str,kod,typ); 
                      nL++;
                      LL[nL]=kod;
                      TT[nL]=typ;
                      i=k;                      
                 }
                 if ((bukva(a)!=1) and (cifra(a)!=1)){
                      switch (a){
                             case '+':kod=100;break;
                             case '-':kod=101;break;
                             case '*':kod=102;break;
                             case '/':kod=103;break;
                             case '=':kod=104;break;
                             case '(':kod=105;break;
                             case ')':kod=106;break;
                             case ',':kod=107;break;
                             case ':':kod=108;break;
                             case ';':kod=109;break;
                      }
                      typ=0;
                      nL++;
                      LL[nL]=kod;
                      TT[nL]=typ;
                      i=k;                      
                 }
           }
     }
}
void out(){
     int i;
     out_int=fopen("cod.lex","w+");
     out_ident=fopen("ident.lex","w+");
     for (i=0;i<=nL;i++){
         fputc(LL[i],out_int);
         fputc(TT[i],out_int);
     }
     for (i=0;i<=nL;i++){
//         fputs(VV[i],out_ident);
     }
     fclose(out_int);
     fclose(out_ident);//*/     
} 
int main(int argc, char *argv[])
{
//    int i1;
    setlocale(LC_CTYPE,".1251");  
    cout <<"Ðóññêèé ï*øåò!\n";
    ust();
    FILE *prt;
    if  (input()==1){
        cout << "Ô*éë prim.txt **éäå*" << "\n";
        lexan();
        prt=fopen("prot.lex","w+");
        fputs("Êîëè÷åñòâî ëåêñåì:",prt);
        fputc(nL,prt);
        fputs("\nÊîëè÷åñòâî èäå*òèôèê*òîðîâ è êî*ñò**ò:",prt);
        fputc(nT,prt);
        fputs("\nÐåçóëüò*ò ð*áîòû ëåêñè÷åñêîãî ***ëèç*òîð*:\n",prt);
        fputs("Èñõîä**ÿ ïðîãð*ìì*: \n",prt);
        for(i=0;i<n_text;i++){
            fputc(a_text[i],prt);                   
        }
        fputs("\n òèï ëåêñåìû:êîä ëåêñåìû\n",prt);
        for(i=0;i<=nL;i++){
            fputc(TT[i],prt);                   
            fputs(":",prt);
//            fputs(VV[i],prt);
            if (i%4==0) fputs("\n",prt);
        }
        fputs("\n Ò*áëèö* èäå*òèôèê*òîðîâ è êî*ñò**ò\n",prt);
//        i1=0;
        for(i=1;i<nT;i++){
//            while(VV[i][i1]!=' '){
//                 fputc(VV[i][i1],prt);
//        fputc(VV[i],prt);
//                 i1++;                             
//            };          
            fputs(" ",prt);                   
        }
        fclose(prt); 
        out();        
    } else { 
        cout << "Ô*éë prim.txt *å **éäå*" << "\n";
    }//*/
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}


Pascal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Program stud_work;
{ 
     
 _____________________
      
 _____________________
 var         1
 begin       2
 end         3
 read        4
 write       5
 integer     6
 +         100
 -         101
 *         102
 /         103
 =         104
 (         105
 )         106
 ,         107
 :         108
 ;         109
 0 -    
 ident     200  
 const     300  
}
Const
     kT=6;
   { 6 -  : var, begin, end, read, write, integer}
     n_str=500;
     {   ,  }
     n_ident=20;
     {   + }
     n_lex=100;
     {   }
 
Type
     TS=string[10];
     {   10 }
Var
   a_text : array[1..n_str] of char;
   {  -   }
   LL : array[1..n_lex] of integer;
   {   -  }
   TT : array[1..n_lex] of integer;
   {    }
   VV : array[1..n_ident] of TS; {  }
   in_text : text; {  }
   out_int : file of integer;
            {    }
   out_ident : file of TS;
            {  :  
 }
   prt : text; {    }
   n_text : integer; {  a_text }
   nL : integer; {  LL }
   nT : integer; {  TT }
    i : integer; {  }
{ ,  
 ,  
 }
 
procedure ust;
begin VV[1]:='var';
   VV[2]:='begin';
   VV[3]:='end';
   VV[4]:='read';
   VV[5]:='write';
   VV[6]:='integer';
   nT:=kT; nL:=0;
end;
 
 {  }
procedure input;
var a : char; {  }
begin
    assign(in_text,'prim.lex'); {   }
     {prim.lex   , 
,    }
 
   reset(in_text);         {   }
   n_text:=0;
   while not eof(in_text) do
   begin read(in_text,a); n_text:=n_text+1;
       a_text[n_text]:=a;
   end;
end;
 
{   : cod.lex,ident.lex }
procedure out;
 var i : integer;
begin
   assign(out_int,'cod.lex');
   rewrite(out_int);
   assign(out_ident,'ident.lex');
   rewrite(out_ident);
   write(out_int,nL,nT);
   for i:=1 to nL do write(out_int,LL[i],TT[i]);
   for i:=1 to nT do write(out_ident,VV[i]);
end;
 
{  - true(1), false(0) }
function bukva(a : char): integer;
 var
      k,kz : integer;
begin k:=ord(a); { ord -   ASCII }
   if ( k>=64 ) and ( k<=90 ) or
      ( k>=96 ) and ( k<=122 )
      then kz:=1
      else kz:=0;
   bukva:=kz;
end;
 
{  - true(1), false(0) }
function cifra( a : char) : integer ;
 var k,kz : integer;
begin k:=ord(a);
   if ( k>=48 ) and ( k<=57 )
      then kz:=1
      else kz:=0;
   cifra:=kz;
end;
 
{  ( ,  
 ),  i, k }
function l_ident( i : integer):integer;
  var k:integer;
begin
    k:=i;
    while ( bukva(a_text[k])=1 ) or ( cifra(a_text[k])=1 )
        do k:=k+1;
    k:=k-1;
    l_ident:=k;
end;
 
{  ( i, k ) }
function l_const ( i : integer ) : integer;
  var k:integer;
begin
    k:=i;
    while cifra(a_text[k])=1 do k:=k+1;
    k:=k-1;
    l_const:=k;
end;
 
{   ( str ),  
   ( - VV),  
 VV }
procedure ttin( kk :integer; str : string;
           var kod,typ : integer );
 var k,i : integer;
begin
    {  VV }
    k:=0;
    for i:=1 to nT do
     if str=VV[i] then k:=i;
    {   VV }
     if k<=kT then
    begin kod:=k; typ:=0; end; {  }
     if k>kT then
    begin kod:=k; typ:=kk; end; {  }
    {  ,  }
     if k=0 then
    begin nT:=nT+1; VV[nT]:=str; kod:=nT; typ:=kk; end;
end;
 
{  }
procedure lexan;
var
   i,j,k,kod,typ : integer;
   a: char; str : string;
begin
       i:=0;
    while i<=n_str do
    begin
       i:=i+1;
       a:=a_text[i];
       if ord(a) > 32 then
       begin
        if bukva(a)=1 then
          { a - ,   }
          begin k:=l_ident(i);
               str:='';
               for j:=i to k do str:=str+a_text[j];
               ttin(200,str,kod,typ);
               nL:=nL+1; LL[nL]:=kod; TT[nL]:=typ;
               i:=k;
           end;
           { a - ,  
               }
           if cifra(a)=1 then
           begin k:=l_const(i); {  }
                 str:='';
            for j:=i to k do str:=str+a_text[j];
            ttin(300,str,kod,typ);
            nL:=nL+1; LL[nL]:=kod; TT[nL]:=typ;
            i:=k;
        end;
        { a -   , 
            }
        if ( bukva(a)<>1 ) and ( cifra(a)<>1 ) then
        begin
        {   }
             case a of
               '+': kod:=100;
               '-': kod:=101;
               '*': kod:=102;
               '/': kod:=103;
               '=': kod:=104;
               '(': kod:=105;
               ')': kod:=106;
               ',': kod:=107;
               ':': kod:=108;
               ';': kod:=109;
             end;
             typ:=0;
             nL:=nL+1; LL[nL]:=kod; TT[nL]:=typ;
         end;
       end;
      end; { end of while }
   end;
 {  }
begin
 ust;      {  }
 input; {  }
 lexan; {  }
 assign(prt,'prot.txt');
 { con -  ,
      prot.txt    
                   }
 rewrite(prt);
 writeln(prt,' =',nL,
       '  =',nT);
 writeln(prt);
 writeln(prt,'  ');
 writeln(prt);
 writeln(prt,' ');
     for i:=1 to n_text do
     write(prt,a_text[i]);
 writeln(prt); writeln(prt);
 writeln(prt,'  : ');
     for i:=1 to nL do
 begin write(prt,TT[i]:3,':',LL[i]:3,' ');
     if i mod 4 = 0 then writeln(prt);
 end;
 writeln(prt); writeln(prt);
 writeln(prt,'  ');
     for i:=1 to nT do
        write(prt,VV[i],' '); writeln(prt);
        writeln(prt,' ');
        close(prt);
   out;
end.
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
19.02.2011, 12:11
! Pascal ++ ( (C++):

Perl? - Perl
IDE Perl, http://www.softportal.com/get-70-activeperl.html ...

? - Web
, , . - ...

? ( , ? ) - Delphi
. Hook, , - , \ . ....

? - C++
Exe?

vb e .. - Visual Basic
... ... . vb e : ...

3,4,5 ? - C++
: #include &lt;iostream&gt; #include &lt;conio.h&gt; using namespace std; int main(){ float a,c; char b; skip: ...

0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
19.02.2011, 12:11
! :

? while , - C++
, , 0 1000, . 702 1000. , ...

( ) - Delphi
( ) ...

. ( ) - C ()
( ) program Z_2; uses crt; var i: byte; y, k: real; Begin for i:= 0 to...

, - Visual Basic
,
:
1

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru