,   CyberForum.ru

++


 
JinZh
0 / 0 / 0
: 18.04.2011
: 13
#1

Invalid indirection ( ) - C++

19.04.2011, 14:11. 478. 0
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#include "iostream.h"
#include "conio.h"
 
using namespace std;
 int m; //   
class mass
{
   public: mass_A1(int *, int);  
          ~mass();  
   void min_mass (int *,int);
void max_mass (int *,int);
void output_mass (void);
   private:
            int m[10];
 
}; 
 
 
mass::mass_A1(int *m, int size)
{   int mx = 9, mn = 1;
 
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {
        m[i] = rand()%(mx-mn+1)+mn;
    cout << "\Vvedite m["<<i<<"] element";
    cin >> m[i];
    }
    
}
// ìåòîä 1 min
void mass::min_mass(int *m, int size)
{
    int mx = 9, mn = 1;
    int min;
    for(int i = 1; i <= size; i++) 
    {                   
        m[i] = rand()%(mx-mn+1)+mn;
    }
 
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {   
        min=m[1];
        if (m[i]<=min) min=m[i];
    }
    cout<<"Minimal'niy element = "<<min;
}
 
// ìåòîä 2 max
void mass::max_mass(int *m, int size)
{
    int mx = 9, mn = 1;
    int max;
    for(int i = 1; i <= size; i++) 
    {                   
        m[i] = rand()%(mx-mn+1)+mn;
    }
 
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {   
        max=m[1];
        if (m[i]>=max) max=m[i];
    }
    cout<<"Maximal'niy element = "<<max;
}
 
void mass::output_mass()
{ int size; cout<<"===Vyvod=massiva===";
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {                   
        cout<<"Vyvod. m["<<i<<"element= "<<m[i];
    }
}
 
 
int main()
{   int size;
    mass A1;
    cout<<"Enter size: ";
    cin>>size;
    A1.mass_A1(*m,size); // [B]  Invalid indirection[/B]
    A1.min_mass(*m, size);  //   min
    A1.max_mass(*m, size);  // max
    A1.output_mass();   //  
    
    getch();
    return 0;
 
}
,

1 36
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
 #include "vcl.h"
 #include "iostream.h"
#include "conio.h"
using namespace std;
 
class mass
{
   public: mass_A1(int);  // ïðîòîòèï ÿâ*îãî êî*ñòðóêòîð* êë*ññ* mass äëÿ âûâîä* åëåìå*òîâ ì*ññèâ* ð**äîìîì
          //~mass();    // ïðîòîòèï ÿâ*îãî äåñòðóêòîð* êë*ññ* mass
   void min_mass (int);
void max_mass (int);
void output_mass (void);
   private:
            int m[10];
 
};
 
// Îïðåäåëå*èå ÿâ*îãî êî*ñòðóêòîð*
mass::mass_A1(int size)
{   int mx = 9, mn = 1;
 
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {
        m[i] = rand()%(mx-mn+1)+mn;
    cout << "\Vvedite m["<<i<<"] element";
    cin >> m[i];
    }
 
}
// ìåòîä 1 min
void mass::min_mass(int size)
{
    int mx = 9, mn = 1;
    int min;
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {
        m[i] = rand()%(mx-mn+1)+mn;
    }
 
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {
        min=m[1];
        if (m[i]<=min) min=m[i];
    }
    cout<<"Minimal'niy element = "<<min;
}
 
// ìåòîä 2 max
void mass::max_mass(int size)
{
    int mx = 9, mn = 1;
    int max;
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {
        m[i] = rand()%(mx-mn+1)+mn;
    }
 
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {
        max=m[1];
        if (m[i]>=max) max=m[i];
    }
    cout<<"Maximal'niy element = "<<max;
}
// âûâîä ýëåìå*òîâ ì*ññèâ*
void mass::output_mass()
{ int size; cout<<"===Vyvod=massiva===";
    for(int i = 1; i <= size; i++)
    {
        cout<<"Vyvod. "<<i<<"element= "<<m[i];
    }
}
 
 
int main()
{   int size;
    mass A1; // âûçûâ*þòñÿ *åÿâ*ûé, * ç*òåì ÿâ*ûé êî*ñòðóêòîðû
    cout<<"Enter size: ";
    cin>>size;
        A1.mass_A1(size);
    A1.min_mass(size);  // âûçûâ*åòñÿ ôó*êöèÿ-÷ëå* ïîèñê* min
    A1.max_mass(size);  // âûçûâ*åòñÿ ôó*êöèÿ-÷ëå* ïîèñê* max
    A1.output_mass();   // âûçûâ*åòñÿ ôó*êöèÿ-÷ëå* ïîèñê* max
    
    getch();
    return 0;
 
}
.. .. =)
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
19.04.2011, 14:11     Invalid indirection ( )
:

C++ delete() - free(): invalid next size (fast): 0x098f7008 ***
C++ MAPI: fatal error LNK1136: invalid or corrupt file
Invalid indirection C++
. error: invalid use of non-static data member C++
C++ 2062 invalid indirection
C++ invalid use of member
: Invalid operator< C++
C++
C++ Invalid Operands
C++ - invalid allocation size: 4294967292 bytes
C++ munmap_chunk(): invalid pointer: 0x0000000000401284
C++:
.

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru