,  , ++
> > C++ > ++

 
 
Batarchuk
0 / 0 / 0
: 27.03.2011
: 28
1

?

07.06.2011, 09:59. 354. 1
( )

, . ???
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
#include <iostream>
#include <string>
 
 
  using namespace std;
{
    class Program
    {
 
        static void Main(string[] args)
        {
            Time t1 = Read();
            Time t2 = Read();
            Time plus = t1 + t2;
            Time minus = t1 - t2;
            Console.WriteLine("Plus:");
            Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", plus.Hours, plus.Minutes, plus.Seconds);
            Console.WriteLine("Minus:");
            Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", minus.Hours, minus.Minutes, minus.Seconds);
            Console.ReadKey(true);
        }
  static Time Read()
        {
            //Áåñêî*å÷*ûé öèêë äëÿ ÷òå*èÿ ä***ûõ ñ êë*âè*òóðû.
            //Ïðåðûâ*åìñÿ òîãä*, êîãä* âñå ââåäå*î âåð*î
            for (; ; )
            {
                try
                {
                    //Ââîäèì ÷*ñû
                    Console.WriteLine("Please input hours");
                    int h = int.Parse(Console.ReadLine());
                    //Ââîäèì ìè*óòû
                    Console.WriteLine("Please input minutes");
                    int m = int.Parse(Console.ReadLine());
                    //Ââîäèì ñåêó*äû
                    Console.WriteLine("Please input seconds");
                    int s = int.Parse(Console.ReadLine());
                    Time t = new Time(h, m, s);
                    return t;
                }
                catch(Exception e)
                {
                    Console.WriteLine(e.Message);
                }
            }
        }
    }
 
    class Time
    {
        public Time(int hours, int minutes, int seconds)
        {
            //Ïðîâåðÿåì ÷òîáû ìè*óòû è ñåêó*äû áûëè îò 0 äî 59 è ÷*ñû áîëüøå èëè ð*â*û 0.
            //Åñëè ýòîãî *åò - âîçáóæä*åì èñêëþ÷å*èå (ñèã**ë îá îøèáêå)
            if (seconds < 0 || seconds > 59 || minutes < 0 || minutes > 59 || hours < 0)
                throw new Exception("Incorrect data");
            sec = hours * 3600 + minutes * 60 + seconds;
        }
        //×*ñû
        public int Hours 
        {
            get
            {
                return sec / 3600;
            }
        }
        //Ìè*óòû
        public int Minutes
        {
            get
            {
                return (sec / 60) % 60;
            }
        }
        //Ñåêó*äû
        public int Seconds
        {
            get 
            {
                return sec % 60;
            }
        }
        //Îáùåå êîëè÷åñòâî ñåêó*ä
        private int sec;
        //Ñëîæå*èå
        public static Time operator +(Time t1, Time t2)
        {
            Time res = new Time(0, 0, 0);
            res.sec = t1.sec + t2.sec;
            return res;
        }
      
        //Âû÷èò**èå
        public static Time operator -(Time t1, Time t2)
        {
            Time res = new Time(0, 0, 0);
            res.sec = t1.sec - t2.sec;
            return res;
        }
        //-------------------------------------------------
    }
}
++?
0
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
07.06.2011, 09:59
:

?
Power4(x,a,ξ) ( , , ξ - , ||&gt;1; a,ξ &gt;...

?
: #include &lt;iostream&gt; using namespace std; ...

?
parts.dat . ...

?
, , : Test.cpp #include &lt;iostream&gt; ...

. ?
. void FK1(char&amp; a, char&amp; a1, char&amp; a2, int c) switch (c) ...

1
Mxa
535 / 440 / 162
: 10.12.2009
: 1,857
07.06.2011, 11:01 2
48 .
C++
1
2
3
4
class <NameOfClass>
{
    //...
};
0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
07.06.2011, 11:01

IF. - ?
, &quot;&quot; &quot;&quot;, ...

?
: #include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;iostream&gt; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;math.h&gt;...

?
#include &lt;iostream&gt; #include &lt;queue&gt; #include &lt;string&gt; using namespace std; int main(){ ...
:
2

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru