, , ++
> > C++ > ++

 
 
 
 5.00/7: : - 7,  - 5.00
MrGluck
 C ++
8102 / 4953 / 1436
: 29.11.2010
: 13,439
1

08.10.2011, 04:46. 1241. 20
( )

Student.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#ifndef _STUDENT_H
#define _STUDENT_H
 
class Student
{
      public:
          Student();
          void del();
          void add_surname(char* y);
          void add_name(char* y);
          void add_otchestvo(char* y);
          void add_date(char* y);
          void add_adress(char* y);
          void add_stip(int x);
          void change_free();
          char* get_surname();
          char* get_name();
          char* get_otchestvo();
          char* get_date();
          char* get_adress();
          int get_stip();
          bool get_free();
      private:
          char *surname, *name, *otchestvo, *date, *adress;
          int stip;
          bool free;
};
 
#endif

Student.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#include <iostream>
#include "Student.h"
 
Student::Student()
{
    free = 1;
}
 
void Student::del()
{
    free = 1;
}
 
void Student::add_surname(char *y)
{
     surname = new char (strlen(y) - 1);
     strcpy(surname, y);
}
 
void Student::add_name(char *y)
{
     name = new char (strlen(y) - 1);
     strcpy(name, y);
}
 
void Student::add_otchestvo(char *y)
{
     otchestvo = new char (strlen(y) - 1);
     strcpy(otchestvo, y);
}
 
void Student::add_date(char* y)
{
     date = new char (strlen(y) - 1);
     strcpy(date, y);
}
 
void Student::add_adress(char* y)
{
     adress = new char (strlen(y) - 1);
     strcpy(adress, y);
}
 
void Student::add_stip(int x)
{
     stip = x;
}
 
void Student::change_free()
{
     free = 0;
}
 
char* Student::get_surname()
{
      return surname;
}
 
char* Student::get_name()
{
      return name;
}
 
char* Student::get_otchestvo()
{
      return otchestvo;
}
 
char* Student::get_date()
{
      return date;
}
 
char* Student::get_adress()
{
      return adress;
}
 
int Student::get_stip()
{
     return stip;
}
 
bool Student::get_free()
{
     return free;
}

main.cpp

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#define N 20
#include "Student.h"
using namespace std;
 
Student s[N];
 
// ïîèñê ñâîáîä*îãî ýëåìå*ò*
int poiskfree(); // return index
// ïîèñê ïî ÷èñëîâîìó ç**÷å*èþ
int poiski(int x);
// ïîèñê ïî ñèìâîëü*îìó ç**÷å*èþ
int poiskc(char* y, int choose);
// ïîèñê ýëåìå*ò* ñ ìè*èì*ëü*ûì ç**÷å*èåì ïîëÿ
int poiskmin();
// ñîðòèðîâê* ïî âîçð*ñò**èþ
void sortup_surname();
void sortup_name();
void sortup_otchestvo();
void sortup_adress();
void sortup_stip();
// ñîðòèðîâê* ïî óáûâ**èþ
void sortdown_surname();
void sortdown_name();
void sortdown_otchestvo();
void sortdown_adress();
void sortdown_stip();
// ÷òå*èå ô*éë*
bool read_from_file(char* filename);
// ç*ïèñü â ô*éë
bool write_in_file(char* filename);
 
int main()
{
    
    setlocale(LC_ALL,"Russian");
    int number = 0, index, choose;
    do
    {
         system("cls");
         cout<< "Êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ: "<< number
             << "\n×òî æåë*åòå ñäåë*òü: \n"
             << "1.  Óä*ëèòü ýëåìå*ò\n"
             << "2.  Í*éòè ñâîáîä*ûé ýëåìå*ò\n"
             << "3.  Ââåñòè *îâûé ýëåìå*ò\n"
             << "4.  Âûâåñòè ýëåìå*ò\n"
             << "5.  Âûâåñòè âñå ýëåìå*òû\n"
             << "6.  Ïîèñê ïî ç**÷å*èþ\n"
             << "7.  Ïîèñê ìè*èì*ëü*îãî ç**÷å*èÿ\n"
             << "8.  Îòñîðòèðîâ*òü ïî âîçð*ñò**èþ\n"
             << "9.  Îòñîðòèðîâ*òü ïî óáûâ**èþ\n"
             << "10. Ñ÷èò*òü ñ ô*éë*\n"
             << "11. Ç*ïèñ*òü â ô*éë\n\n"
             << "Â*ø âûáîð: ";
         cin>> choose;
         switch(choose)
         {
             case 1:
             {
                  cout<< "Ââåäèòå è*äåêñ: ";
                  cin>> index;
                  if (s[index].get_free() == 0)
                      number--;
                  s[index].del();
                  break;
             }
             case 2:
             {
                  cout<< "Ñâîáîä*ûé ýëåìå*ò: "<< poiskfree();
                  break;
             }
             case 3:
             {
                  char surname[20], name[20], otchestvo[20], date[10], adress[50];
                  int stip;
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ. \nÂâåäèòå è*äåêñ: ";
                      cin>> index;
                      if (index < -1 || index > 20)
                          cout<< "Íåâåð*ûé è*äåêñ, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (index < -1 || index > 20);
                  if (index == -1)
                      break;
                  cout<< "Ââåäèòå èìÿ: ";
                  cin>> name;
                  cout<< "Ââåäèòå ô*ìèëèþ: ";
                  cin>> surname;
                  cout<< "Ââåäèòå îò÷åñòâî: ";
                  cin>> otchestvo;
                  cout<< "Ââåäèòå ä*òó ðîæäå*èÿ â ôîðì*òå dd.mm.yyyy: ";
                  cin>> date;
                  cout<< "Ââåäèòå *äðåñ: ";
                  cin>> adress;
                  cout<< "Ââåäèòå ñòèïå*äèþ: ";
                  cin>> stip;
                  s[index].add_name (name);
                  s[index].add_surname (surname);
                  s[index].add_otchestvo (otchestvo);
                  s[index].add_date (date);
                  s[index].add_adress (adress);
                  s[index].add_stip (stip);
                  s[index].change_free();
                  number++;
                  break;
             }
             case 4:
             {
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ. \nÂâåäèòå è*äåêñ: ";
                      cin>> index;
                      if (index < -1 || index > 20)
                          cout<< "Íåâåð*ûé è*äåêñ, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                      // åñëè ýëåìå*ò ïóñò
                      else if (s[index].get_free() == 1)
                          cout<< "Ýëåìå*ò ïóñò, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (index < -1 || index > 20 || s[index].get_free() == 1);
                  if (index == -1)
                      break;
                  cout<< "Ñòóäå*ò ïîä è*äåêñîì "<< index<< ":\n"
                      << "Ô.È.Î. : "<< s[index].get_surname()<< " "<< s[index].get_name()<< " "<< s[index].get_otchestvo()
                      << "\nÄ*ò* ðîæäå*èÿ: "<< s[index].get_date()
                      << "\nÀäðåñ: "<< s[index].get_adress()
                      << "\nÑòèïå*äèÿ: "<< s[index].get_stip()<< "\n";
                  break;
             }
             case 5:
             {
                  for (int i=0; i < N; i++)
                      if (s[i].get_free() == 0)
                          cout<< "Ñòóäå*ò ïîä è*äåêñîì "<< i<< ":\n"
                          << "Ô.È.Î. : "<< s[i].get_surname()<< " "<< s[i].get_name()<< " "<< s[i].get_otchestvo()
                          << "\nÄ*ò* ðîæäå*èÿ: "<< s[i].get_date()
                          << "\nÀäðåñ: "<< s[i].get_adress()
                          << "\nÑòèïå*äèÿ: "<< s[i].get_stip()<< endl<< endl;
                  break;
             }
             case 6:
             {
                  int poisk_choose;
                  do
                  {
                      system("cls");
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ\n"
                          << "Ïî ê*êîìó êðèòåðèþ áóäåì èñê*òü:\n"
                          << "1. ñòèïå*äèè\n"
                          << "2. èìå*è\n"
                          << "3. ô*ìèëèè\n"
                          << "4. îò÷åñòâó\n"
                          << "5. ä*òå ðîæäå*èÿ\n"
                          << "6. *äðåñó\n"
                          << "Â*ø âûáîð: ";
                      cin>> poisk_choose;
                      if ((poisk_choose < 1 || poisk_choose > 6) && poisk_choose != -1)
                          cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while ((poisk_choose < 1 || poisk_choose > 6) && poisk_choose != -1);
                  if (poisk_choose == -1)
                      break;
                  if (poisk_choose == 1)
                  {
                      int poiskstip;
                      cout<< "Ââåäèòå ñòèïå*äèþ: ";
                      cin>> poiskstip;
                      if (poiski(poiskstip) == -1)
                          cout<< "Ýëåìå*ò *å **éäå*\n";
                      else
                          cout<< "Ýëåìå*ò ïîä *îìåðîì "<< poiski(poiskstip) << " óäîâëåòâîðÿåò ïîèñê\n";
                  }
                  else
                  {
                      char poiskchar[20];
                      cout<< "Ââåäèòå ñëîâî: ";
                      cin>> poiskchar;
                      if (poiskc(poiskchar, poisk_choose) == -1)
                          cout<< "Ýëåìå*ò *å **éäå*\n";
                      else
                          cout<< "Ýëåìå*ò ïîä *îìåðîì "<< poiskc(poiskchar, poisk_choose) << " óäîâëåòâîðÿåò ïîèñê\n";
                  }
                  break;
             }
             case 7:
             {
                  if (poiskmin() == -1)
                      cout<< "Ýëåìå*ò *å **éäå*\n";
                  else
                      cout<< "Ýëåìå*ò ïîä *îìåðîì "<< poiskmin() << " óäîâëåòâîðÿåò ïîèñê\n";
                  break;
             }
             case 8:
             {
                  int sortup_choose;
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ\n"
                          << "Ïî ê*êîìó êðèòåðèþ áóäåì ñîðòèðîâ*òü:\n"
                          << "1. Ïî èìå*è\n"
                          << "2. Ïî ô*ìèëèè\n"
                          << "3. Ïî îò÷åñòâó\n"
                          << "4. Ïî ñòèïå*äèè\n"
                          << "Â*ø âûáîð: ";
                      cin>> sortup_choose;
                      if (sortup_choose > 5 || sortup_choose < 1 && sortup_choose != -1)
                          cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå. ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (sortup_choose > 5 || sortup_choose < 1 && sortup_choose != -1);
                  if (sortup_choose == -1)
                      break;
                  if (sortup_choose == 1)
                      sortup_name();
                  if (sortup_choose == 2)
                      sortup_surname();
                  if (sortup_choose == 3)
                      sortup_otchestvo();
                  if (sortup_choose == 4)
                      sortup_stip();                      
                  break;
             }
             case 9:
             {
                  int sortdown_choose;
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ\n"
                          << "Ïî ê*êîìó êðèòåðèþ áóäåì ñîðòèðîâ*òü:\n"
                          << "1. Ïî èìå*è\n"
                          << "2. Ïî ô*ìèëèè\n"
                          << "3. Ïî îò÷åñòâó\n"
                          << "4. Ïî ñòèïå*äèè\n"
                          << "Â*ø âûáîð: ";
                      cin>> sortdown_choose;
                      if (sortdown_choose > 5 || sortdown_choose < 1 && sortdown_choose != -1)
                          cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå. ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (sortdown_choose > 5 || sortdown_choose < 1 && sortdown_choose != -1);
                  if (sortdown_choose == -1)
                      break;
                  if (sortdown_choose == 1)
                      sortdown_name();
                  if (sortdown_choose == 2)
                      sortdown_surname();
                  if (sortdown_choose == 3)
                      sortdown_otchestvo();
                  if (sortdown_choose == 4)
                      sortdown_stip();                      
                  break;
             }
             case 10:
             {
                  char filename[80];
                  do
                  {                       
                       cout<< "Ââåäèòå èìÿ ô*éë*: ";
                       cin>> filename;
                       if (ifstream(filename) == false)
                           cerr<< "Íåâîçìîæ*î îòêðûòü "<< filename<< endl;
                  } while (ifstream(filename) == false);
                  if (read_from_file (filename) == 0)
                      cerr<< "Îøèáê* ïðè ÷òå*èè ô*éë*\n";
                  break;
             }
             case 11:
             {
                  char _filename[80];
                  cout<< "Ââåäèòå èìÿ ô*éë*: ";
                  cin>> _filename;
                  if (write_in_file (_filename) == 0)
                      cerr<< "Îøèáê* ïðè ç*ïèñè â ô*éë\n";
                  break;
             }
             default:
                 cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå";
         }
         cout<< "\nÆåë*åòå ïðîäîëæèòü y/n?\n";
    } while (getch()!= 'n');
    return 0;
}
 
int poiskfree()
{
    for (int i=0; i < N; i++)
        if (s[i].get_free() == true)
            return i;
}
 
int poiski (int x)
{
    for (int i=0; i < N; i++)
    {
        if (s[i].get_stip() == x)
            return i;
        if (i == N-1)
            return -1;
    }
}
 
int poiskc (char *y, int choose)
{
    for (int i=0; i < N; i++)
    {
        if ((choose == 2 && stricmp(s[i].get_name(), y) == 0) || 
            (choose == 3 && stricmp(s[i].get_surname(), y) == 0) ||
            (choose == 4 && stricmp(s[i].get_otchestvo(), y) == 0) ||
            (choose == 5 && stricmp(s[i].get_date(), y) == 0 ||
            (choose == 6 && stricmp(s[i].get_otchestvo(), y) == 0)))
            return i;
        if (i == N-1)
            return -1;
    }
}
 
int poiskmin()
{
    int min = 65535, minindex = -1;
    for (int i=0; i < N; i++)
        if (s[i].get_free() == 0 && s[i].get_stip() < min)
        {
            min = s[i].get_stip();
            minindex = i;
        }
    return minindex;
}
 
void sortup_surname()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_surname() > s[j+1].get_surname())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_name()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_name() > s[j+1].get_name())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_otchestvo()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_otchestvo() > s[j+1].get_otchestvo())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_adress()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_adress() > s[j+1].get_adress())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_stip()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_stip() > s[j+1].get_stip())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_surname()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_surname() < s[j+1].get_surname())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_name()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_name() < s[j+1].get_name())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_otchestvo()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_otchestvo() < s[j+1].get_otchestvo())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_adress()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_adress() < s[j+1].get_adress())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_stip()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_stip() < s[j+1].get_stip())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
bool write_in_file(char* filename)
{
     ofstream o(filename, ios::binary);
     if (o.bad())
         return 0;
     for (int i=0; i < N && !o.eof(); i++)
     {
             o.write((char*)&s[i], sizeof(s[i]));
             if (o.bad())
                 return 0;
     }
     o.close();
     return 1;
}
 
bool read_from_file(char* filename)
{
     ifstream i(filename, ios::binary);
     if (i.bad())
         return 0;
     for (int j=0; j < N && !i.eof(); j++)
     {
         i.read((char*)&s[j], sizeof(s[j]));
         if (i.bad())
             return 0;
     }
     i.close();
     return 1;
}
, . - . - .
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
08.10.2011, 04:46
:

,
, , , . ...

. .
++, , ....


( ), ...


, , . ...


. 90, ....

20
Deviaphan
 ++
1306 / 1221 / 72
: 22.03.2011
: 3,744
08.10.2011, 11:01 2
.
, .
1
aeshes
442 / 205 / 21
: 07.10.2011
: 462
08.10.2011, 11:38 3
, ,

C++
1
otchestvo = new char (strlen(y) - 1);
, :
C++
1
otchestvo = new char [strlen(y) - 1];
1

, )
1
Jupiter
 ++
6570 / 3991 / 400
: 26.03.2010
: 9,273
: 1
: 2
08.10.2011, 12:31 4
MrGluck
surname = new char (strlen(y) - 1);
new
C++
1
surname = new char [strlen(y) + 1];
1
rangerx
1944 / 1553 / 478
: 31.05.2009
: 2,913
08.10.2011, 13:05 5
, :
1) add_x set_x.
2) ..
C++
1
char* get_x() const;
, , char* - const char*.
C++
1
const char* get_x() const;
3) Student . .
4) new , , . , .
5) , . , , .
6)
MrGluck
surname = new char (strlen(y) - 1);
1 char strlen(y) - 1.
C++
1
surname = new char[ strlen(y) + 1];
7)
C++
1
2
surname = new char (strlen(y) - 1);
strcpy(surname, y);
8) .
9) const char*, char*.
10) true\false, 1\0.
11) <cstring> strcpy.
1
#pragma
955 / 226 / 14
: 12.04.2009
: 926
08.10.2011, 15:32 6
, C C++ ( free() )
C++
1
2
3
bool free;
bool get_free();
change_free()
get_free ( change_free ), . bool, is_ , get_, - , . set-, .
1
Gepar
1181 / 537 / 77
: 01.07.2009
: 3,517
08.10.2011, 16:42 7
- ?
C++
1
surname, *name, *[B]otchestvo[/B],
. "Hello, my is ..."
MrGluck
int get_stip();
? (strip) ?
, :
C++
1
2
3
4
5
void Student::add_surname(char *y)
{
     surname = new char (strlen(y) - 1);
     strcpy(surname, y);
}
? - ? , - .
- .
1
Jupiter
 ++
6570 / 3991 / 400
: 26.03.2010
: 9,273
: 1
: 2
08.10.2011, 18:11 8
Gepar
, : - ?
)
1
Gepar
1181 / 537 / 77
: 01.07.2009
: 3,517
08.10.2011, 19:31 9
Jupiter, , , , - .
1
Jupiter
 ++
6570 / 3991 / 400
: 26.03.2010
: 9,273
: 1
: 2
08.10.2011, 19:35 10
Gepar

new char (strlen(y) - 1) - strlen(y) - 1 ASCII
1
MrGluck
 C ++
8102 / 4953 / 1436
: 29.11.2010
: 13,439
09.10.2011, 00:28  [] 11
. . , . , . , ?

Student.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#ifndef _STUDENT_H
#define _STUDENT_H
 
class Student
{
      public:
          Student(char *n, char *s, char *p, char *d, char *a, int st);
          Student (Student& s);
          void operator = (Student& s);
          ~Student();
          void del();
          const char* get_surname() const;
          const char* get_name() const;
          const char* get_patronymic() const;
          const char* get_date() const;
          const char* get_adress() const;
          const int get_stip() const;
          const bool get_free() const;
      private:
          char *surname, *name, *patronymic, *date, *adress;
          int stip;
          bool is_free;
};
 
#endif
Student.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
#include <iostream>
#include "Student.h"
 
Student::Student(char *n, char *s, char *p, char *d, char *a, int st)
{
    name = new char [strlen(n) + 1];
    strcpy(name, n);
    surname = new char [strlen(s) + 1];
    strcpy(surname, s);
    patronymic = new char [strlen(p) + 1];
    strcpy(patronymic, p);
    date = new char [strlen(d) + 1];
    strcpy(date, d);
    adress = new char [strlen(a) + 1];
    strcpy(adress, a);
    stip = st;
    is_free = true;
}
 
Student::Student(Student& s)
{
    name = new char [strlen(s.name) + 1];
    strcpy(name, s.name);
    surname = new char [strlen(s.surname) + 1];
    strcpy(surname, s.surname);
    patronymic = new char [strlen(s.patronymic) + 1];
    strcpy(patronymic, s.patronymic);
    date = new char [strlen(s.date) + 1];
    strcpy(date, s.date);
    adress = new char [strlen(s.adress) + 1];
    strcpy(adress, s.adress);
    stip = s.stip;
    is_free = s.is_free;
}
 
void Student::operator = (Student& s)
{
    name = new char [strlen(s.name) + 1];
    strcpy(name, s.name);
    surname = new char [strlen(s.surname) + 1];
    strcpy(surname, s.surname);
    patronymic = new char [strlen(s.patronymic) + 1];
    strcpy(patronymic, s.patronymic);
    date = new char [strlen(s.date) + 1];
    strcpy(date, s.date);
    adress = new char [strlen(s.adress) + 1];
    strcpy(adress, s.adress);
    stip = s.stip;
    is_free = s.is_free;
}
    
Student::~Student()
{
    delete[] name;
    delete[] surname;
    delete[] patronymic;
    delete[] date;
    delete[] adress;
}
 
void Student::del()
{
    is_free = true;
}
 
const char* Student::get_surname() const
{
      return surname;
}
 
const char* Student::get_name() const
{
      return name;
}
 
const char* Student::get_patronymic() const
{
      return patronymic;
}
 
const char* Student::get_date() const
{
      return date;
}
 
const char* Student::get_adress() const
{
      return adress;
}
 
const int Student::get_stip() const
{
     return stip;
}
 
const bool Student::get_free() const
{
     return is_free;
}
main.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#define N 20
#include "Student.h"
using namespace std;
 
Student s[N];
 
// ïîèñê ñâîáîä*îãî ýëåìå*ò*
int poiskfree(); // return index
// ïîèñê ïî ÷èñëîâîìó ç**÷å*èþ
int poiski(int x);
// ïîèñê ïî ñèìâîëü*îìó ç**÷å*èþ
int poiskc(char* y, int choose);
// ïîèñê ýëåìå*ò* ñ ìè*èì*ëü*ûì ç**÷å*èåì ïîëÿ
int poiskmin();
// ñîðòèðîâê* ïî âîçð*ñò**èþ
void sortup_surname();
void sortup_name();
void sortup_patronymic();
void sortup_adress();
void sortup_stip();
// ñîðòèðîâê* ïî óáûâ**èþ
void sortdown_surname();
void sortdown_name();
void sortdown_patronymic();
void sortdown_adress();
void sortdown_stip();
// ÷òå*èå ô*éë*
bool read_from_file(char* filename);
// ç*ïèñü â ô*éë
bool write_in_file(char* filename);
 
int main()
{
    
    setlocale(LC_ALL,"Russian");
    int number = 0, index, choose;
    do
    {
         system("cls");
         cout<< "Êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ: "<< number
             << "\n×òî æåë*åòå ñäåë*òü: \n"
             << "1.  Óä*ëèòü ýëåìå*ò\n"
             << "2.  Í*éòè ñâîáîä*ûé ýëåìå*ò\n"
             << "3.  Ââåñòè *îâûé ýëåìå*ò\n"
             << "4.  Âûâåñòè ýëåìå*ò\n"
             << "5.  Âûâåñòè âñå ýëåìå*òû\n"
             << "6.  Ïîèñê ïî ç**÷å*èþ\n"
             << "7.  Ïîèñê ìè*èì*ëü*îãî ç**÷å*èÿ\n"
             << "8.  Îòñîðòèðîâ*òü ïî âîçð*ñò**èþ\n"
             << "9.  Îòñîðòèðîâ*òü ïî óáûâ**èþ\n"
             << "10. Ñ÷èò*òü ñ ô*éë*\n"
             << "11. Ç*ïèñ*òü â ô*éë\n\n"
             << "Â*ø âûáîð: ";
         cin>> choose;
         switch(choose)
         {
             case 1:
             {
                  cout<< "Ââåäèòå è*äåêñ: ";
                  cin>> index;
                  if (s[index].get_free() == false)
                      number--;
                  s[index].del();
                  break;
             }
             case 2:
             {
                  cout<< "Ñâîáîä*ûé ýëåìå*ò: "<< poiskfree();
                  break;
             }
             case 3:
             {
                  char surname[20], name[20], patronymic[20], date[10], adress[50];
                  int stip;
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ. \nÂâåäèòå è*äåêñ: ";
                      cin>> index;
                      if (index < -1 || index > 20)
                          cout<< "Íåâåð*ûé è*äåêñ, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (index < -1 || index > 20);
                  if (index == -1)
                      break;
                  cout<< "Ââåäèòå èìÿ: ";
                  cin>> name;
                  cout<< "Ââåäèòå ô*ìèëèþ: ";
                  cin>> surname;
                  cout<< "Ââåäèòå îò÷åñòâî: ";
                  cin>> patronymic;
                  cout<< "Ââåäèòå ä*òó ðîæäå*èÿ â ôîðì*òå dd.mm.yyyy: ";
                  cin>> date;
                  cout<< "Ââåäèòå *äðåñ: ";
                  cin>> adress;
                  cout<< "Ââåäèòå ñòèïå*äèþ: ";
                  cin>> stip;
                  s[index](name, surname, patronymic, date, adress, stip);
                  number++;
                  break;
             }
             case 4:
             {
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ. \nÂâåäèòå è*äåêñ: ";
                      cin>> index;
                      if (index < -1 || index > 20)
                          cout<< "Íåâåð*ûé è*äåêñ, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                      // åñëè ýëåìå*ò ïóñò
                      else if (s[index].get_free() == true)
                          cout<< "Ýëåìå*ò ïóñò, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (index < -1 || index > 20 || s[index].get_free() == true);
                  if (index == -1)
                      break;
                  cout<< "Ñòóäå*ò ïîä è*äåêñîì "<< index<< ":\n"
                      << "Ô.È.Î. : "<< s[index].get_surname()<< " "<< s[index].get_name()<< " "<< s[index].get_patronymic()
                      << "\nÄ*ò* ðîæäå*èÿ: "<< s[index].get_date()
                      << "\nÀäðåñ: "<< s[index].get_adress()
                      << "\nÑòèïå*äèÿ: "<< s[index].get_stip()<< "\n";
                  break;
             }
             case 5:
             {
                  for (int i=0; i < N; i++)
                      if (s[i].get_free() == false)
                          cout<< "Ñòóäå*ò ïîä è*äåêñîì "<< i<< ":\n"
                          << "Ô.È.Î. : "<< s[i].get_surname()<< " "<< s[i].get_name()<< " "<< s[i].get_patronymic()
                          << "\nÄ*ò* ðîæäå*èÿ: "<< s[i].get_date()
                          << "\nÀäðåñ: "<< s[i].get_adress()
                          << "\nÑòèïå*äèÿ: "<< s[i].get_stip()<< endl<< endl;
                  break;
             }
             case 6:
             {
                  int poisk_choose;
                  do
                  {
                      system("cls");
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ\n"
                          << "Ïî ê*êîìó êðèòåðèþ áóäåì èñê*òü:\n"
                          << "1. ñòèïå*äèè\n"
                          << "2. èìå*è\n"
                          << "3. ô*ìèëèè\n"
                          << "4. îò÷åñòâó\n"
                          << "5. ä*òå ðîæäå*èÿ\n"
                          << "6. *äðåñó\n"
                          << "Â*ø âûáîð: ";
                      cin>> poisk_choose;
                      if ((poisk_choose < 1 || poisk_choose > 6) && poisk_choose != -1)
                          cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå, ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while ((poisk_choose < 1 || poisk_choose > 6) && poisk_choose != -1);
                  if (poisk_choose == -1)
                      break;
                  if (poisk_choose == 1)
                  {
                      int poiskstip;
                      cout<< "Ââåäèòå ñòèïå*äèþ: ";
                      cin>> poiskstip;
                      if (poiski(poiskstip) == -1)
                          cout<< "Ýëåìå*ò *å **éäå*\n";
                      else
                          cout<< "Ýëåìå*ò ïîä *îìåðîì "<< poiski(poiskstip) << " óäîâëåòâîðÿåò ïîèñê\n";
                  }
                  else
                  {
                      char poiskchar[20];
                      cout<< "Ââåäèòå ñëîâî: ";
                      cin>> poiskchar;
                      if (poiskc(poiskchar, poisk_choose) == -1)
                          cout<< "Ýëåìå*ò *å **éäå*\n";
                      else
                          cout<< "Ýëåìå*ò ïîä *îìåðîì "<< poiskc(poiskchar, poisk_choose) << " óäîâëåòâîðÿåò ïîèñê\n";
                  }
                  break;
             }
             case 7:
             {
                  if (poiskmin() == -1)
                      cout<< "Ýëåìå*ò *å **éäå*\n";
                  else
                      cout<< "Ýëåìå*ò ïîä *îìåðîì "<< poiskmin() << " óäîâëåòâîðÿåò ïîèñê\n";
                  break;
             }
             case 8:
             {
                  int sortup_choose;
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ\n"
                          << "Ïî ê*êîìó êðèòåðèþ áóäåì ñîðòèðîâ*òü:\n"
                          << "1. Ïî èìå*è\n"
                          << "2. Ïî ô*ìèëèè\n"
                          << "3. Ïî îò÷åñòâó\n"
                          << "4. Ïî ñòèïå*äèè\n"
                          << "Â*ø âûáîð: ";
                      cin>> sortup_choose;
                      if (sortup_choose > 5 || sortup_choose < 1 && sortup_choose != -1)
                          cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå. ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (sortup_choose > 5 || sortup_choose < 1 && sortup_choose != -1);
                  if (sortup_choose == -1)
                      break;
                  if (sortup_choose == 1)
                      sortup_name();
                  if (sortup_choose == 2)
                      sortup_surname();
                  if (sortup_choose == 3)
                      sortup_patronymic();
                  if (sortup_choose == 4)
                      sortup_stip();                      
                  break;
             }
             case 9:
             {
                  int sortdown_choose;
                  do
                  {
                      cout<< "Ââåäèòå '-1' äëÿ âîçâð*ò* â ãë*â*îå ìå*þ\n"
                          << "Ïî ê*êîìó êðèòåðèþ áóäåì ñîðòèðîâ*òü:\n"
                          << "1. Ïî èìå*è\n"
                          << "2. Ïî ô*ìèëèè\n"
                          << "3. Ïî îò÷åñòâó\n"
                          << "4. Ïî ñòèïå*äèè\n"
                          << "Â*ø âûáîð: ";
                      cin>> sortdown_choose;
                      if (sortdown_choose > 5 || sortdown_choose < 1 && sortdown_choose != -1)
                          cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå. ïîïðîáóéòå åùå ð*ç\n";
                  } while (sortdown_choose > 5 || sortdown_choose < 1 && sortdown_choose != -1);
                  if (sortdown_choose == -1)
                      break;
                  if (sortdown_choose == 1)
                      sortdown_name();
                  if (sortdown_choose == 2)
                      sortdown_surname();
                  if (sortdown_choose == 3)
                      sortdown_patronymic();
                  if (sortdown_choose == 4)
                      sortdown_stip();                      
                  break;
             }
             case 10:
             {
                  char filename[80];
                  do
                  {                       
                       cout<< "Ââåäèòå èìÿ ô*éë*: ";
                       cin>> filename;
                       if (ifstream(filename) == false)
                           cerr<< "Íåâîçìîæ*î îòêðûòü "<< filename<< endl;
                  } while (ifstream(filename) == false);
                  if (read_from_file (filename) == false)
                      cerr<< "Îøèáê* ïðè ÷òå*èè ô*éë*\n";
                  break;
             }
             case 11:
             {
                  char _filename[80];
                  cout<< "Ââåäèòå èìÿ ô*éë*: ";
                  cin>> _filename;
                  if (write_in_file (_filename) == false)
                      cerr<< "Îøèáê* ïðè ç*ïèñè â ô*éë\n";
                  break;
             }
             default:
                 cout<< "Âû ââåëè *åâåð*îå ç**÷å*èå";
         }
         cout<< "\nÆåë*åòå ïðîäîëæèòü y/n?\n";
    } while (getch()!= 'n');
    return 0;
}
 
int poiskfree()
{
    for (int i=0; i < N; i++)
        if (s[i].get_free() == true)
            return i;
}
 
int poiski (int x)
{
    for (int i=0; i < N; i++)
    {
        if (s[i].get_stip() == x)
            return i;
        if (i == N-1)
            return -1;
    }
}
 
int poiskc (char *y, int choose)
{
    for (int i=0; i < N; i++)
    {
        if ((choose == 2 && stricmp(s[i].get_name(), y) == 0) || 
            (choose == 3 && stricmp(s[i].get_surname(), y) == 0) ||
            (choose == 4 && stricmp(s[i].get_patronymic(), y) == 0) ||
            (choose == 5 && stricmp(s[i].get_date(), y) == 0 ||
            (choose == 6 && stricmp(s[i].get_patronymic(), y) == 0)))
            return i;
        if (i == N-1)
            return -1;
    }
}
 
int poiskmin()
{
    int min = 65535, minindex = -1;
    for (int i=0; i < N; i++)
        if (s[i].get_free() == false && s[i].get_stip() < min)
        {
            min = s[i].get_stip();
            minindex = i;
        }
    return minindex;
}
 
void sortup_surname()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_surname() > s[j+1].get_surname())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_name()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_name() > s[j+1].get_name())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_patronymic()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_patronymic() > s[j+1].get_patronymic())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_adress()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_adress() > s[j+1].get_adress())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortup_stip()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_stip() > s[j+1].get_stip())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_surname()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_surname() < s[j+1].get_surname())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_name()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_name() < s[j+1].get_name())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_patronymic()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_patronymic() < s[j+1].get_patronymic())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_adress()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_adress() < s[j+1].get_adress())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
void sortdown_stip()
{
     for (int i = N-1; i > 0; i--)
         for (int j=0; j < i; j++)
             if (s[j].get_stip() < s[j+1].get_stip())
                 swap(s[j], s[j+1]);
}
 
bool write_in_file(char* filename)
{
     ofstream o(filename, ios::binary);
     if (o.bad())
         return 0;
     for (int i=0; i < N && !o.eof(); i++)
     {
             o.write((char*)&s[i], sizeof(s[i]));
             if (o.bad())
                 return 0;
     }
     o.close();
     return 1;
}
 
bool read_from_file(char* filename)
{
     ifstream i(filename, ios::binary);
     if (i.bad())
         return 0;
     for (int j=0; j < N && !i.eof(); j++)
     {
         i.read((char*)&s[j], sizeof(s[j]));
         if (i.bad())
             return 0;
     }
     i.close();
     return 1;
}
0
aeshes
442 / 205 / 21
: 07.10.2011
: 462
09.10.2011, 01:44 12
1) void. ,
C++
1
2
3
4
5
const Student& Student::operator=(const Student& z)
{
...
return *this;
}
2)
C++
1
s[index](name, surname, patronymic, date, adress, stip);
set,
C++
1
s[index].set(name, surname, patronymic, date, adress, stip);

C++
1
s[index]=Student(name, surname, patronymic, date, adress, stip);
3) = , ,
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
if(name)
    delete [] name;
if(z.name)
{
    name=new char[strlen(z.name)+1];
    strcpy(name,z.name);
}
else
    name=0;
4)
C++
1
 if(&z==this) return *this;
1
rangerx
1944 / 1553 / 478
: 31.05.2009
: 2,913
09.10.2011, 01:54 13
MrGluck
Student(char *n, char *s, char *p, char *d, char *a, int st);
char* c const.
C++
1
2
Student(const char *n, const char *s, const char *p, 
        const char *d, const char *a, int st);
MrGluck
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Student::Student(char *n, char *s, char *p, char *d, char *a, int st)
{
    name = new char [strlen(n) + 1];
    strcpy(name, n);
    surname = new char [strlen(s) + 1];
    strcpy(surname, s);
    patronymic = new char [strlen(p) + 1];
    strcpy(patronymic, p);
    date = new char [strlen(d) + 1];
    strcpy(date, d);
    adress = new char [strlen(a) + 1];
    strcpy(adress, a);
    stip = st;
    is_free = true;
}
...
C++
1
2
3
4
5
char* cstrdup(const char *src)
{
    char *dest = new char[ strlen(src) + 1 ];
    return strcpy(dest, src);
}
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Student(const char *n, const char *s, const char *p, 
        const char *d, const char *a, int st)
{
    name = cstrdup(n);
    surname = cstrdup(s);
    patronymic = cstrdup(p);
    date = cstrdup(d);
    adress = cstrdup(a);
    stip = st;
    is_free = true;
}

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Student::Student(const Student &s)
{
    name = cstrdup(s.name);
    surname = cstrdup(s.surname);
    patronymic = cstrdup(s.patronymic);
    date = cstrdup(s.date);
    adress = cstrdup(s.adress);
    stip = s.stip;
    is_free = s.is_free;
}

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Student &Student::operator = (const Student &s)
{    
    //   
    if(&s == this) 
        return *this;
 
    //  (  - ...)
    cleanUp(); 
 
    name = cstrdup(s.name);
    surname = cstrdup(s.surname);
    patronymic = cstrdup(s.patronymic);
    date = cstrdup(s.date);
    adress = cstrdup(s.adress);
    stip = s.stip;
    is_free = s.is_free;
    
    return *this;
}
private cleanUp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
void Student::cleanUp()
{
    delete[] name;
    delete[] surname;
    delete[] patronymic;
    delete[] date;
    delete[] adress;
}

C++
1
2
3
4
Student::~Student()
{
    cleanUp();
}
1
Gepar
1181 / 537 / 77
: 01.07.2009
: 3,517
09.10.2011, 02:31 14
Jupiter
new char (strlen(y) - 1) - strlen(y) - 1 ASCII
( ) , . "", 4? 4.

3
, char ... char ... , .
0
MrGluck
 C ++
8102 / 4953 / 1436
: 29.11.2010
: 13,439
09.10.2011, 04:20  [] 15
,

1 23
rangerx,
aeshes, .

: . , , , , , , . ?

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
bool write_in_file(char* filename)
{
     ofstream o(filename, ios::binary);
     if (o.bad())
         return false;
     for (int i=0; i < N && !o.eof(); i++)
     {
             o.write((char*)&s[i], sizeof(s[i]));
             if (o.bad())
                 return false;
     }
     o.close();
     return true;
}
 
bool read_from_file(char* filename)
{
     ifstream i(filename, ios::binary);
     if (i.bad())
         return false;
     for (int j=0; j < N && !i.eof(); j++)
     {
         i.read((char*)&s[j], sizeof(s[j]));
         if (i.bad())
             return false;
     }
     i.close();
     return true;
}
0
Gepar
1181 / 537 / 77
: 01.07.2009
: 3,517
09.10.2011, 13:41 16
MrGluck
,
, , , , length , )

MrGluck, seekg, , s[j], - , , )
1
MrGluck
 C ++
8102 / 4953 / 1436
: 29.11.2010
: 13,439
09.10.2011, 15:59  [] 17
Gepar
MrGluck, seekg,
, (
0
Gepar
1181 / 537 / 77
: 01.07.2009
: 3,517
09.10.2011, 16:45 18
MrGluck, - , - n , , ( main) , - , .
0
rangerx
1944 / 1553 / 478
: 31.05.2009
: 2,913
10.10.2011, 13:51 19
MrGluck, \ ( "", " ")... , (, , ).
P.S. main.cpp .
C++
1
if (s[j].get_name() > s[j+1].get_name()) // ,  
1
MrGluck
 C ++
8102 / 4953 / 1436
: 29.11.2010
: 13,439
10.10.2011, 18:44  [] 20
rangerx
MrGluck, \ ( "", " ")... , (, , ).
? , ? / .
P.S. main.cpp .
C++
1
if (s[j].get_name() > s[j+1].get_name()) // ,  
name, public?
0
10.10.2011, 18:44
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
10.10.2011, 18:44

.
. ...


, ...

O, , .
, , , , ....
:
20

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru