,  CyberForum.ru

- C++

 
: : - 10,  - 5.00
MrGluck
 ++
  MrGluck
4919 / 2662 / 243
: 29.11.2010
: 7,398
22.10.2011, 00:53     #1
, .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
 
struct  bin_tree
{
   int value;
   bin_tree *left, *right;
}*pHead = NULL; // óê*ç*òåëü ** âåðøè*ó ð*âå* *óëþ
 
// äîá*âëå*èå óçë* äåðåâ*
void add_node(bin_tree* tree, int value); 
// ïðîâåðê* ** "ïóñòîòó" äåðåâ*, åñëè óê*ç*òåëü ** âåðøè*ó ð*âå* *óëþ, ñîçä*åò óçåë
void add_bin_tree(int value);
//Ðåêóðñèâ*î ð*ñïå÷*òûâ*åì ýòî äåðåâî îò ìå*üøåãî ýëåìå*ò* ê áîëüøåìó
void print(bin_tree* tree, int level);
 
int main()
{
    int mass[] = {10, 12, 19, 92, 1, 9, 20, 10, 91, 61, 14, 88, 9};
    for (int i = 0; i < sizeof(mass) / sizeof(int); i++)
        add_bin_tree(mass[i]);
    print(pHead, 0);
    //cout<< pHead->value<< " "<< pHead->left->value<< " "<< pHead->right->value<< " ";
    getch();
    return 0;
}
 
void add_node(bin_tree* tree, int value) // äîá*âëå*èå êî*êðåò*îãî óçë* äåðåâ*
{
    if(value < tree->value)
    { 
        if(tree->left != NULL) // åñëè ç**÷å*èå ìå*üøå, äâèã*åìñÿ ïî "ëåâîé âåòêå"
            add_node(tree->left, value);
        else
        {  
            tree->left = new bin_tree;
            tree->left->value = value;
            tree->left->left = NULL;
            tree->left->right = NULL;
        }
    }
 
    if(value > tree->value) // è**÷å äâèã*åìñÿ ïî ïð*âîé 
    { 
        if(tree->right != NULL)
            add_node(tree->right, value);
        else
        {
            tree->right = new bin_tree;
            tree->right->value = value;
            tree->right->left=NULL;
            tree->right->right=NULL;
        }
    }
 
    if(value == tree->value)                
        cout<< value<< " is already in tree"<< endl;
}
 
void add_bin_tree(int value)
{
    if(pHead == NULL) // åñëè äåðåâî ïóñòîå - ñîçä*äèì ïåðâûé óçåë
    {
       pHead = new bin_tree;
       pHead->value = value;
       pHead->left = NULL;
       pHead->right = NULL;
    }
    else
        add_node(pHead, value); // åñëè â âåðøè*å óæå ÷òî-òî åñòü - äîá*âëÿåì ñëåâ* èëè ñïð*â* 
}
 
void print(bin_tree* tree, int level)
{      
    if (tree->left != NULL) 
        print(tree->left, level + 1);
    for (int i = 0; i < level; i++)
         cout<< " ";
    cout<< tree->value<< endl;
    if (tree->right != NULL) 
       print(tree->right, level + 1);
}
2 :
1. , ? : , , , /2 ( /2 + 0,5). , ? , ?
2. , , .

.
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
22.10.2011, 00:53    
:

C++
C++
C++
C++
C++
.
CheToZudit
9 / 9 / 2
: 22.10.2011
: 19
22.10.2011, 05:42     #2
. - .

54
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
# include <iostream>
 
using namespace std;
 
class Tree          // tree
{
public:
    struct Node     // struct of Tree's elem
    {
        int key;
        Node *left;     
        Node *right;
        void PrintEl(int lvl);
    };
 
private:
    Node *root;     // -  
    void Insert(int k, Node *&root);    //  -
public:
    Tree() {root = 0;}
    Node* GetRoot() {return *&root ;}
    void BuildTree();   // build tree (:
    void TraceLeft(Node *root);
    void PrintTree();
};
 
int main()
{
    Tree tree;
    tree.BuildTree();
    cout << "It's your tree (:" << endl;
    //tree.TraceLeft(tree.GetRoot());
    tree.PrintTree();
    return 0;
}
 
void Tree::BuildTree()
{
    int k;      // it's temporary for key
    cout << "Enter key" << endl;
    while (cin >> k)
        Insert(k, root);
}
 
void Tree::Insert(int k, Node *&root)
{
    if (root == 0)
    {
        root = new Node;
        root->key = k;
        root->left = 0; root->right = 0;
    }
    else if (k < root->key)
            Insert(k, root->left);
        else if (k > root->key)
            Insert(k, root->right);
}
void Tree::TraceLeft(Node *root)
{
    if (root != 0)
    {
        TraceLeft(root->left);
        cout << root->key << " ";
        TraceLeft(root->right);
    }
}
void Tree::PrintTree()
{
    cout << endl;
    if (root)
        root->PrintEl(0);
}
void Tree::Node::PrintEl(int lvl)
{
    for (int i  = 0; i < lvl; i++)
        cout << " ";
    cout << key << endl;
    if (left)
        left->PrintEl(lvl + 1);
    if (right)
        right->PrintEl(lvl + 1);
}
- . , ,
MrGluck
 ++
  MrGluck
4919 / 2662 / 243
: 29.11.2010
: 7,398
26.10.2011, 12:08  []     #3
. . .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <conio.h>
#include <fstream>
using namespace std;
 
struct node
{
    int Key; 
    int Count; 
    int bal; 
    node *Left, *Right;
};
 
class TREE 
{
  private:
    // h - ôë*ã, ñèã**ëèçèðóþùèé îá óâåëè÷å*èè âûñîòû ïîääåðåâ*:
    // true - âûñîò* ïîääåðåâ* óâåëè÷èë*ñü, 
    // false - âûñîò* ïîääåðåâ* *å óâåëè÷èë*ñü.
    bool h;
    node *Tree;
  public:
    TREE() {Tree = NULL; h = false;}
    void Search (int, node **);
    void Print (node **, int);
    void Traversal (node **);
    node** GetTree() {return &Tree;}
};
 
int main ()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    TREE A;
    int el, n;
    cout<< "Êîëè÷åñòâî âåðøè* â äåðåâå: "; 
    cin>> n;
    cout<< "È*ôîðì*öèî**ûå ïîëÿ âåðøè* äåðåâ*:\n";
    for (int i=0; i < n; i++)
    { 
        cin>> el;
        A.Search (el, A.GetTree());
    }
    cout<< "\nÀÂË-äåðåâî:\n\n"; 
    A.Print (A.GetTree(), 0);
    A.Traversal (A.GetTree());
    getch();
    return 0;
}
 
void TREE::Search (int x, node **p)
// x - êëþ÷ âåðøè*û, ïîìåù*åìîé â ÀÂË-äåðåâî.
// *p - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü ÀÂË-äåðåâ*.
// h - ôë*ã, ñèã**ëèçèðóþùèé îá óâåëè÷å*èè âûñîòû ïîääåðåâ*:
// true - âûñîò* ïîääåðåâ* óâåëè÷èë*ñü, 
// false - âûñîò* ïîääåðåâ* *å óâåëè÷èë*ñü.
// Ïðè ïåðâîì îáð*ùå*èè ê ôó*êöèè Search() h=false.
{
    node *p1, *p2;
    h = false;
    if (*p == NULL) // åñëè óê*ç*òåëü ** äåðåâî ð*âå* 0
    {  
        *p = new(node);
        h = true; 
        (**p).Key = x; 
        (**p).Count = 1; 
        (**p).Left = (**p).Right = NULL;
        (**p).bal = 0; 
    }
    else 
    if (x <= (**p).Key) 
    {
        Search (x, &((**p).Left)); 
        if (h == true)
            switch ((**p).bal) 
            { 
                case 1 :  (**p).bal = 0; h = false; break; 
                case 0 : (**p).bal = -1; break; 
                case -1: 
                          p1 = (**p).Left; 
                          if ((*p1).bal==-1) 
                          {    
                              (**p).Left = (*p1).Right; 
                              (*p1).Right = *p; 
                              (**p).bal = 0; 
                              *p = p1; 
                          } 
                          else 
                          {
                              p2 = (*p1).Right; 
                              (*p1).Right = (*p2).Left; 
                              (*p2).Left = p1; 
                              (**p).Left = (*p2).Right; 
                              (*p2).Right = *p;
                              if ((*p2).bal == -1) 
                                  (**p).bal = 1; 
                              else 
                                  (**p).bal = 0; 
                              if ((*p2).bal == 1) 
                                  (*p1).bal = -1; 
                              else 
                                  (*p1).bal = 0;
                              *p = p2;
                          } 
                          (**p).bal = 0; 
                          h = false; 
                          break; 
            }
    }
    if (x > (**p).Key) 
    {    
        Search (x, &((**p).Right)); 
        if (h == true)
            switch ((**p).bal) 
            { 
                case -1: (**p).bal = 0; h = false; break; 
                case  0: (**p).bal = 1; break;
                case  1:
                          p1 = (**p).Right; 
                          if ((*p1).bal == 1) 
                          {
                              (**p).Right = (*p1).Left; 
                              (*p1).Left = *p; 
                              (**p).bal = 0; 
                              *p = p1; 
                          } 
                          else
                          {
                               p2 = (*p1).Left; 
                               (*p1).Left = (*p2).Right; 
                               (*p2).Right = p1; 
                               (**p).Right = (*p2).Left; 
                               (*p2).Left = *p; 
                               if ((*p2).bal == 1) 
                                   (**p).bal = -1; 
                               else 
                                   (**p).bal = 0; 
                               if ((*p2).bal == -1) 
                                   (*p1).bal = 1; 
                               else 
                                   (*p1).bal = 0; 
                               *p = p2; 
                          } 
                          (**p).bal = 0; 
                          h = false; 
                          break;
             }
    }
}
 
void TREE::Print (node **w, int lvl)
//Èçîáð*æå*èå äåðåâ* w ** ýêð**å äèñïëåÿ
//         (ðåêóðñèâ*ûé *ëãîðèòì).
//*w - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü äåðåâ*.
{
    if  (*w != NULL)
    {
        Print (&((**w).Right), lvl + 1);
        for (int i = 0; i < lvl; i++) 
            cout<< "   ";
        cout<< (**w).Key<< endl;
        Print (&((**w).Left), lvl + 1);
    }
}
 
void TREE::Traversal (node **w)
//*w - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü äåðåâ*.
{
    ofstream o("bin.txt");
    if  (*w != NULL)
    {
        Traversal (&((**w).Right));
        o<< (**w).Key<< " ";
        Traversal (&((**w).Left));              
    }
    o.close();
}
16 49
MrGluck
. .
...
fasked
C++
  fasked
4924 / 2504 / 180
: 07.10.2009
: 4,306
: 1
26.10.2011, 12:40     #4
MrGluck
?
: AVL, red-black.
MrGluck
, , .
, .
MrGluck
 ++
  MrGluck
4919 / 2662 / 243
: 29.11.2010
: 7,398
26.10.2011, 13:00  []     #5
fasked
: AVL, red-black.

, .
, .

, , , , , . ( 3)
fasked
C++
  fasked
4924 / 2504 / 180
: 07.10.2009
: 4,306
: 1
26.10.2011, 14:08     #6
MrGluck
, , , , , . ( 3)
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
void TREE::Traversal (node **w)
//*w -  .
{
    ofstream o("bin.txt");
    if  (*w != NULL)
    {
        Traversal (&((**w).Right));
        o<< (**w).Key<< " ";
        Traversal (&((**w).Left));
    }
    o.close();
}
ofstream . , Traversal. - ( ) . , . ofstream .
Yandex
26.10.2011, 14:08    

: 01:42. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru