,   CyberForum.ru

++


 
Van111
++
208 / 187 / 4
: 03.08.2011
: 2,587
: 12
#1

- C++

20.11.2011, 15:01. 234. 0
( )

, ( )


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
#include "windows.h"
DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID lpParam)
 
{
char szMsg[80];
 
wsprintf(szMsg, "Parameter = %d", *(DWORD*)lpParam);
Sleep(5000);
MessageBox( NULL, szMsg, " ThreadFunc", MB_OK );
 
 
return 0;
 
}
 
 
int main(  )
 
{
 DWORD dwThreadId, dwThrdParam = 1;
 
HANDLE hThread;
 
hThread = CreateThread(
 
NULL,         // *òðèáóòû áåçîï*ñ*îñòè ïî óìîë÷**èþ
 
0,            // ð*çìåð ñòåê* èñïîëüçóåòñÿ ïî óìîë÷**èþ
 
ThreadFunc,   // ôó*êöèÿ ïîòîê*
 
&dwThrdParam, // *ðãóìå*ò ôó*êöèè ïîòîê*
 
0,            // ôë*æêè ñîçä**èÿ èñïîëüçóþòñÿ ïî óìîë÷**èþ
 
&dwThreadId); // âîçâð*ù*åò èäå*òèôèê*òîð ïîòîê*
 
 
 
STARTUPINFO si;
 
PROCESS_INFORMATION pi;
pi.dwThreadId= dwThreadId;
pi.hThread=hThread;
pi.hProcess=0;
pi.dwProcessId=0;
ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
 
si.cb = sizeof(si);
 
ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );
 
// Ç*ïóñòèì äî÷åð*èé ïðîöåññ.
 
if( !CreateProcess( NULL, // Íåò èìå*è ìîäóëÿ (èñïîëüçóåòñÿ êîì**ä**ÿ ñòðîê*).
 
"MyChildProcess",     // Êîì**ä**ÿ ñòðîê*.
 
NULL,                 // Äåñêðèïòîð ïðîöåññ* *å **ñëåäóåìûé.
 
NULL,                 // Äåñêðèïòîð ïîòîê* *å **ñëåäóåìûé.
 
FALSE,                // Óñò**îâèì **ñëåäîâ**èå äåñêðèïòîð* â FALSE.
 
0,                    // Ôë*æêîâ ñîçä**èÿ *åò.
 
NULL,                 // Èñïîëüçóéòå áëîê êî*ôèãóð*öèè ðîäèòåëÿ.
 
NULL,                 // Èñïîëüçóéòå ñò*ðòîâûé ê*ò*ëîã ðîäèòåëÿ.
 
&si,                  // Óê*ç*òåëü ** ñòðóêòóðó STARTUPINFO.
 
&pi )                 // Óê*ç*òåëü ** ñòðóêòóðó PROCESS_INFORMATION.
 
)
 
 
// Æä*òü äî òåõ ïîð, ïîê* äî÷åð*èé ïðîöåññ *å âûéäåò èç ð*áîòû.
 Sleep(2000);
 
// Ç*êðîåì äåñêðèïòîðû ïðîöåññ* è ïîòîê*.
 
CloseHandle( pi.hProcess );
 
CloseHandle( pi.hThread );
 Sleep(20000);
 
 return 0;
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
20.11.2011, 15:01    
:

, - C++
. - . : :...

- C++
: 1 5 test 2 9 111 22 12 99 proverka 10 1 1 23 10 schet 50 12 44 34 74 29 ...

- C++
, ? . .

- C++
. . ...

- C++
, . - ...

!!! - C++
f. g f, .

- C++
: . 6 . ...

- C++
cout ? , - ios :: binary . , ... ...

- C++
! : ... chcp 1251? ...

- C++
, ? 2012.
:
.

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru