,  , ++
> > C++ > ++

 
 
svetlana189
0 / 0 / 0
: 24.11.2011
: 1
1

27.11.2011, 15:33. 658. 0
( )

. .
Rashet.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
#include "Raschet.h"
//============= ï*ð*ìåòðû ñõåìû ð*ñ÷åò* =======================
float ShirPel1=1.0;//øèðîò* ïåëå*ã*òîð* 1 ãåîãð.ãð*ä
float ShirPel2=1.0;//øèðîò* ïåëå*ã*òîð* 2 ãåîãð ãð*ä
float DolgPel1=1.0;//äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 1 ãåîðã.ãð*ä
float DolgPel2=1.0;//äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 2 ãåîãð.ãð*ä
extern float OshAzim1=0.5;//îøèáê* *çèìóò* 1 ãð*ä
extern float OshAzim2=0.5;//îøèáê* *çèìóò* 2 ãð*ä
extern float OshUglP1=0.5;//îøèáê* óãë* ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 1 ãð*ä
extern float OshUglP2=0.5;//îøèáê* óãë* ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 2 ãð*ä
extern int debug=0;//óïð*âëå*èå îòë*äî÷*ûì âûâäîì
                    //0-*åò, 1-èç main, 2-èç ôó*êöèé
//=============================================================
 
//================ ð*ñ÷åò ïîëîæå*èÿ ===========================
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
 
/**************************************************************
Ð*ñ÷åò ïîëîæå*èÿ ÂÑ ïî èçìåðå*èÿì 2 ïåëå*ã*òîðîâ ** áîðòó
    Âõîäû: ï*ð*ìåòðû ôó*êöèè
            tsec âðåìÿ èçìåðå*èÿ â öåëûõ ñåêó*ä*õ
            Azim1 *çèìóò ïåëå*ã*òîð* 1, ãð*äóñû
            Azim2 *çèìóò ïåëå*ã*òîð* 2, ãð*äóñû
            UglP1 óãîë ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 1, ãð*äóñû
            UglP2 óãîë ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 2, ãð*äóñû
    Âûõîäû: ï*ð*ìåòðû ôó*êöèè
            Xgrad äîëãîò* ÂÑ, ãåîðã*ôè÷åñêèå ãð*äóñû
            Ygrad øèðîò* ÂÑ, ãåîðã*ôè÷åñêèå ãð*äóñû
            NizGr *èæ*ÿÿ ãð**èö* âûñîòû ÂÑ, ìåòðû
            VerhGr âåðõ*ÿÿ ãð**èö* âûñîòû ÂÑ, ìåòðû
    Ï*ð*ìåòðû ñõåìû èçìåðå*èé: ãëîá*ëü*ûå ïåðåìå**ûå
            ShirPel1 øèðîò* ïåëå*ã*òîð* 1 ãåîãð.ãð*ä
            ShirPel2 øèðîò* ïåëå*ã*òîð* 2 ãåîãð.ãð*ä
            DolgPel1 äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 1 ãåîãð.ãð*ä
            DolgPel2 äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 2 ãåîãð.ãð*ä
            OshAzim1 îøèáê* *çèìóò* 1 ãåîãð ãð*ä
            OshAzim2 îøèáê* *çèìóò* 2 ãåîãð ãð*ä
            OshUglP1 îøèáê* óãë* ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 1 ãåîãð.ãð*ä
            OshUglP2 îøèáê* óãë* ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 2 ãåîãð.ãð*ä
            debug óïð*âëå*èå îòë*äî÷*ûì âûâäîì
                    0-*åò, 1-èç main, 2-èç ôó*êöèé
    Ðåçóëüò*ò ôó*êöèè: êîä îøèáêè
                0-*îðì*,
    Èñïîëüçóåò ãëîá*ëü*ûå ïåðåìå**ûå, *å èçìå*ÿÿ èõ
 
    Ð*çð*áîò÷èê
                Ñèâ*÷óê
**************************************************************/
float min(float a,float b)//ìè*èì*ëü*îå èç 2
{ if(a<b) return a; else return b; }
 
int Raschet(int tsec,float Azim1, float Azim2, float UglP1, float UglP2, float& X1Grad, 
           float& Y1Grad, float& X2Grad, 
           float& Y2Grad, float& NizGr, float& VerhGr, int& hh, int& mm, int& ss )
 
{
    try //ïåðåõâ*ò îøèáîê
    {
        const float pi=4.0*atan(1.0);
        const float Mile=1852.0;//ìîðñê*ÿ ìèëÿ, ìåòðîâ â 1'
        float Xr,Yr,NG,VG,Z;//ð*ñ÷åò*ûå âûõîäû
    //êî*òðîëü âõîäîâ
        if(tsec<0) {return 3;}
        if(Azim1<0||Azim1>360||Azim2<0||Azim2>360) {return 2;}
        if(UglP1<0||UglP1>90||UglP2<0||UglP2>90) {return 3;}
    //÷*ñò*ûå ñëó÷*è
        if (Azim1=0 && Azim2=297 || Azim1=360 && Azim2=297) //6
        {
            Xr=X1Grad;
            Yr=tan(Azim2)*(Xr-X2Grad)-Y2Grad;
            Z=tan(270+UglP2)*(Xr-X2Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim1=63 && Azim2=0 || Azim1=63 && Azim2=360) //7
        {
            Xr=X2Grad;
            Yr=tan(Azim1)*(Xr-X2Grad)-Y1Grad;
            Z=tan(90-UglP1)*(Xr-X1Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim1=180 && Azim2=243)  //8
        {
            Xr=X1Grad;
            Yr=tan(Azim2)*(Xr-X2Grad)-Y2Grad;
            Z=tan(270+UglP2)*(Xr-X2Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim1=117 && Azim2=180)//9
        {
            Xr=X2Grad;
            Yr=tan(Azim1)*(Xr-X2Grad)-Y1Grad;
            Z=tan(90-UglP1)*(Xr-X1Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim1=90 && Azim2=270)//3
        {
            Yr=Y2Grad;
            Xr=(tan(UglP1)*X1Grad-tan(UglP2)*X2Grad)/tan(90-UglP1)-tan(270+UglP2);
            Z=tan(90-UglP1)*(Xr-X1Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim2=270 && UglP1=90)//10
        {
            Xr=X1Grad;
            Yr=Y1Grad;
            Z=tan(270+UglP2)*(Xr-X2Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim1=90 && UglP2=90)//11
        {
            Xr=X2Grad;
            Yr=Y2Grad;
            Z=tan(90-UglP1)*(Xr-X1Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim1=270 && Azim2=270 )//12
        {
            Xr=(tan(UglP1)*X1Grad-tan(UglP2)*X2Grad)/tan(90-UglP1)-tan(270+UglP2);
            Yr=Y2Grad;
            Z=tan(90-UglP1)*(Xr-X1Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
        if (Azim1=90 && Azim2=90 )//13
        {
            Xr=(tan(UglP1)*X1Grad-tan(UglP2)*X2Grad)/tan(90-UglP1)-tan(270+UglP2);
            Yr=Y2Grad;
            Z=tan(90-UglP1)*(Xr-X1Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
 
    //îñ*îâ*îé ð*ñ÷åò
        else{   
            Xr=(tan(Azim1)*X1Grad-tan(Azim2)*X2Grad)/tan(Azim1)-tan(Azim2);
            Yr=tan(Azim1)*(Xr-X1Grad)+Y1Grad;
            Z=tan(90-UglP1)*(Xr-X1Grad);
            NizGr=Z-Z*OshUglP1;
            VerhGr=Z+Z*OshUglP1;}
    //ïðåîáð*çîâ**èå âðåìå*è
        int t,sec,min,tmin,hours;
        t=tsec;
        sec=t%60;
        tmin=t/60;
        hours=tmin/60;
        min=tmin%60;
    //ïåðåä*÷* ðåçóëüò*òîâ
        NizGr=NG;
        VerhGr=VG;
        hh=hours;
        mm=min;
        ss=sec;
        return 0;
    }
    catch(...){printf("\nError in Raschet\n"); return 4;}
}
 
//====================== êî*åö ð*ñ÷åò* ïîëîæå*èÿ ==========================
Main.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
//main.cpp 20.11.2011
//Ãë*â*ûé ìîäóëü ÊÐ ÏÏÎ 481 â*ðè**ò 8
#include "Raschet.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
//============================ìîäóëü ô*éë* èçìåðå*èé, izm================
char FileIzmName[]="izm.txt";
ifstream Fizm;
//int errcount=0;
//ôó*êöèÿ ÷òå*èÿ èçìåðå*èÿ èç îòêðûòîãî ïîòîê* Fizm
//èçìåðå*èå ÷èò*åòñÿ â ï*ð*ìåòðû ññûëêè
//âîçâð*ù*åò ðåçóëüò*ò ÷òå*èÿ
//0-*îðì*, 1-t, 2-r, 3-a
//9-êî*åö ô*éë*, 10- *åèñïð*â**ÿ îøèáê*
int ReadIzmerenie(int& t, float& X1, float& X2, float& a1, float& a2, float& u1, float& u2)
{
 
    int tt; float tX1, tX2, ta1,ta2,tu1,tu2;//÷èò*åìîå
    static int errcount=0;
    Fizm>>tt>>tX1>>tX2>>ta1>>ta2>>tu1>>tu2;
 
    if(Fizm.eof())//*îðì*ëü*ûé êî*åö ô*éë*
    {
        Fizm.clear();
        return 9;
    }
    else if(Fizm.bad())//*åèñïð*âèì*ÿ îøèáê*
        return 2;
    else if(Fizm.fail())//ïîïûòê* ïðîäîëæèòü
    {
        Fizm.clear();
        errcount++;
        Fizm.ignore(1024,'\n');
        if(errcount>4)//ì*îãî îøèáîê ïîäðÿä
            return 2;
 
        else
        {
            
            return 1;
        }
    }
}
errcount=0;
//ïåðåä*òü âûõîä*ûå ï*ð*ìåòðû
t=tt; X1=tX1; X2=tX2; a1=ta1;a2=ta2;u1=tu1;u2=tu2;
return 0;
 
}
//============================================================
//=============ìîäóëü ô*éë* ïîëîæå*èé, pol====================
#include<fstream>
#include<iomanip>
using namespace std;
char FilePolName[]="pol.txt";
ofstream Fpol;
 
//ôó*êöèÿ ç*ïèñè ïîëîæå*èÿ â îòêðûòûé ïîòîê Fpol
//ïîëîæå*èå ïåðåä*åòñÿ ÷åðåç ï*ð*ìåòðû
//âîçâð*ù*åò ðåçóëüò*ò ç*ïèñè
//0-*îðì*, 10-*åèñïð*â**ÿ îøèáê*
int WritePologenie(float x, float y, float ng, float vg,int h, int m, int s)
{
    static int polcount=0;
    Fpol.exceptions(ios::fail);
try
{
    polcount++;
        if(polcount==1)
        {
            Fpol<<left<<showpos<<fixed<<setprecision(3);
            Fpol<<setw(10)<<"Øèðîò*"
            <<setw(10)<<"Äîëãîò*"
            <<setw(10)<<"Íèæ*ÿÿ ãð**èö*"
            <<setw(10)<<"Âåðõ*ÿÿ ãð**èö*"
            <<"Âðåìÿ"
            <<endl;
            Fpol<<setw(10)<<"ãð*äóñû"
            <<setw(10)<<"ãð*äóñû"
            <<setw(10)<<"ìåòðû"
            <<setw(10)<<"ìåòðû"
            <<setw(10)<<"÷÷:ìì:ññ"
            <<endl<<endl;
 
     Fpol<<setw(10)<<x;
     Fpol<<setw(10)<<y;
     Fpol<<setw(10)<<ng;
     Fpol<<setw(10)<<vg;
     cout<<right<<setfill('0');
     Fpol<<h;
     Fpol<<":"<<m;
     Fpol<<":"<<s;
              Fpol<<endl;
}
catch(...)
{
    if (Fizm.fail())
        return 1;
    else
        return 9;
}
return 0;
}
//========================================================================
//=====================ìîäóëü è*èöè*ëèç*öèè ini===========================
#include<iostream>
using namespace std;
#include "Raschet.h"
#include <string.h>
//ôó*êöèÿ è*èöè*ëèç*öèè ï*ð*ìåòðîâ
//ôîðìèðóåò èìÿ ô*éë* .ini èç ïîë*îé ñïåöèôèê*öèè ïðîãð*ììû s
// ÷èò*åò ï*ð*ìåòðû âî â*åø*èå èìå**
//ïèøåò ï*ð*ìåòðû âî â*åø*èå èìå**
//ç*âåðø*åò ïðîãð*ììó ïðè îøèáê*õ
void InitializeParametrs(char s[])
{
    //èìÿ ô*éë* è*è
    char FileIniName[512]="";
    ifstream Fini;
    //s ñïåöèôèê*öèÿ ô*éë* exe ïðîãð*ììû
    char *pn=1+strrchr(s,'\\');//óê*ç*òåëü ** **÷*ëî èìå*è
    int k=strlen(pn)-4;//äëè** èìå*è áåç òèï*
    strncpy(FileIniName,pn,k); //èìÿ áåç òèï*
    strcat(FileIniName,".ini");//èìÿ +òèï .ini
 
    Fini.open(FileIniName);
    if(!Fini)
    {
        clog<<endl<<"Ô*éë è*èöè*ëèç*öèè *å îòêðûâ*åòñÿ."
            <<"Ïðîãð*ìì* áóäåò ç*êðûò*."<<endl;
        clog<<"Í*æìèòå ENTER"; cin.get();
        exit(1);
    }
    Fini.exceptions(ios::failbit);//âêëþ÷èòü èñêëþ÷å*èÿ ô*éë*
    try
    {
        cout<<"Ï * ð * ì å ò ð û   ñ õ å ì û   è ç ì å ð å * è é"<<endl;
        Fini>>ShirPel1; Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Øèðîò* ïåëå*ã*òîð*1 â ãð*äóñ*õ    "<<ShirPel1<<endl;
        Fini>>ShirPel2; Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Øèðîò* ïåëå*ã*òîð*2 â ãð*äóñ*õ    "<<ShirPel2<<endl;
        Fini>>DolgPel1;  Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 1 â ãð*äóñ*õ   "<<DolgPel1<<endl;
        Fini>>DolgPel2;  Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 2 â ãð*äóñ*õ   "<<DolgPel2<<endl;
        Fini>>OshAzim1;  Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Îøèáê* *çèìóò* 1 â ãð*äóñ*õ   "<<OshAzim1<<endl;
        Fini>>OshAzim2;  Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Îøèáê* *çèìóò* 2 â ãð*äóñ*õ   "<<OshAzim2<<endl;
        Fini>>OshUglP1;  Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Îøèáê* óãë* ìåñò* 1 â ãð*äóñ*õ   "<<OshUglP1<<endl;
        Fini>>OshUglP2;  Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Îøèáê* óãë* ìåñò* 2 â ãð*äóñ*õ   "<<OshUglP2<<endl;
        Fini>>debug; Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Ôë*ã îòë*äêè            "<<debug<<endl;
        Fini>>FileIzmName;  Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Èìÿ ô*éë* èçìåðå*èé   "<<FileIzmName<<endl;
        Fini>>FilePolName; Fini.ignore(1024,'\n');
        cout<<"Èìÿ ô*éë* ïîëîæå*èé      "<<FilePolName<<endl;
        cout<<endl;
    }
    catch(...)
    {
        clog<<endl<<"Îøèáê* ÷òå*èÿ ô*éë* è*èöè*ëèç*öèè."
            <<"Ïðîãð*ìì* áóäåò ç*êðûò*."<<endl;
        clog<<"Í*æìèòå ENTER"; cin.get();
        exit(1);
    }
    Fini.close();
}
//=========================================================
 
//=====================ìîäóëü ïðîòîêîë*====================
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
 
//øèðè** ãð*ô ïðîòîêîë* â ñèìâîë*õ
int wt=10; //ãð*ôû èçìåðå*èÿ
int wx=10,wy=10,wg=10,whh=5,wmm=5,wss=5;// ãð*ôû ïîëîæå*èÿ
int prec=5;  
void PrintHead()
{
    cout<<left<<setprecision(prec)<<fixed;
    
    cout<<endl
        <<setw(wt)<<"Âðåìÿ"
        <<setw(wt)<<"Êîîðäè**òû x1"
        <<setw(wt)<<"Êîîðäè**òû y1"
        <<setw(wt)<<"Êîîðäè**òû x2"
        <<setw(wt)<<"Êîîðäè**òû y2"
        <<setw(wt)<<"Àçèìóò1"
        <<setw(wt)<<"Àçèìóò2"
        <<setw(wt)<<"Óãîë ìåñò*1"
        <<setw(wt)<<"Óãîë ìåñò*2"
        <<setw(wy)<<"Øèðîò*"
        <<setw(wx)<<"Äîëãîò*"
        <<setw(wg)<<"Íèæ*ÿÿ ãð**èö*"
        <<setw(wg)<<"Âåðõ*ÿÿ ãð**èö*"
        <<setw(whh)<<""
        <<setw(wmm)<<"Âðåìÿ"
        <<setw(wss)<<""
        <<endl;
    //âòîð*ÿ ñòðîê* ø*ïêè
    cout
        <<setw(wt)<<"ñåê"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wt)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wy)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wx)<<"ãð*äóñû"
        <<setw(wg)<<"ìåòðû"
        <<setw(wg)<<"ìåòðû"
        <<setw(whh)<<"÷*ñû"
        <<setw(wmm)<<"ìè*óòû"
        <<setw(wss)<<"ñåêó*äû"
        <<endl
        <<endl;//äîïîë*èòåëü**ÿ ñòðîê* ïîñëå ø*ïêè
}
//ïå÷*òü èçìåðå*èÿ â òåêóùåé ñòðîêå
void PrintIzmerenie(int t, float X1, float X2, float Y1, float Y2,float a1, float a2, float u1, float u2)
{
    cout
        <<setw(wt)<<t
        <<setw(wt)<<X1
        <<setw(wt)<<Y1
        <<setw(wt)<<X2
        <<setw(wt)<<Y2
        <<setw(wt)<<a1
        <<setw(wt)<<a2
        <<setw(wt)<<u1
        <<setw(wt)<<u2;
}
//ïå÷*òü ïîëîæå*èÿ â òåêóùåé ñòðîêå è ïåðåâîä ñòðîêè
void PrintPologenie(float x, float y, float ng, float vg,int h, int m, int s)
{
    cout
        <<setw(wy)<<y
        <<setw(wx)<<x
        <<setw(wg)<<ng
        <<setw(wg)<<vg
        cout<<right<<setfill('0');
        <<setw(whh)<<h<<":"
        <<setw(wmm)<<m<<":"
        <<setw(wss)<<s
        <<endl;
}
//===================================================================
 
//==================ãë*â*ûé ìîäóëü=================================
#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
 
#include<windows.h>
int main(int argc, char* arg[])
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
 
    cout<<" Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À   Ð À Ñ × Å Ò À   "
        "   Ï Î Ë Î Æ Å Í È ß    Â Ñ "<<endl<<endl;
 
    //è*èöè*ëèç*öèÿ ï*ð*ìåòðîâ
    InitializeParameters(arg[0]);
    //îòêðûòü ô*éë èçìåðå*èé
    Fizm.open(FileIzmName);
    if(!Fizm)
    {
        clog<<"Ô*éë èçìåðå*èé *å îòêðûâ*åòñÿ"
            <<"Ïðîãð*ìì* áóäåò ç*êðûò*"<<endl;
        cin.get();
        return 1;
    }
 
    //îòêðûòü ô*éë ïîëîæå*èé
    Fpol.open(FilePolName);
    if(!Fpol)
    {
        cerr<<"Ô*éë ïîëîæå*èé *å îòêðûâ*åòñÿ."
            <<"Ïðîãð*ìì*  áóäåò ç*êðûò*."<<endl;
         cin.get();
        return 2;
    }
 
 
 
 
//ð*áî÷èå ïåðåìå**ûå
    int t=0; float  X1=0,  X2=0, Y1=0, Y2=0, a1=0,  a2=0,  u1=0,  u2=0)
    int rez=0; //êîä ðåç-ò*
    float x=0, y=0,vg=0, ng=0;  
    int hh=0,mm=0,ss=0;//ïîëîæå*èå
 
    PrintHead();//ø*ïê* ò*áëèöû ïðîòîêîë*
 
    //öèêë äî êî*ö* ô*éë* ïî ðåçóëüò*òó ÷òå*èÿ èçìåðå*ìÿ
    while(1)
    {
        //÷òå*èå
        rez=ReadIzmerenie(t,X1,Y1,X2,Y2,a1,a2,u1,u2);
        //êî*òðîëü ÷ò*å*èÿ
        if(rez==9)//êî*åö ô*éë*, *åò èçìåðå*èé
        {
            cout<<endl<<"Êî*åö ô*éë* èçìåðå*èé"
                <<"Ïðîãð*ìì* ç*âåðøå** óñïåø*î"<<endl;
            break;
        }
        else if(rez==10)//*åèñïð*âèì*ÿ îøèáê*
        {
            cout<<endl<<"Íåèñïð*âèì*ÿ îøèáê* ÷òå*èÿ èçìåðå*èÿ"
                <<"Ïðîãð*ìì* áóäåò ç*êðûò* äîñðî÷*î"<<endl;
            cerr<<"Í*æìèòå ENTER"; cin.get();
            return 3;
        }
else if(rez==8)//âû÷èñëèòåëü**ÿ îøèáê* â èçìåðå*èè
        {
            cout<<endl<<"Âû÷èñëèòåëü**ÿ îøèáê* *îìåð "<<rez<<" ïðè ÷òå*èè ô*éë* èçìåðå*èÿ"
                <<"Ïðîãð*ìì*  ïðîïóñê*åò ð*ñ÷åò ïîëîæå*èÿ."<<endl;
            continue;
        }
else if(0<rez && rez<8)//îøèáê* ÷òå*èÿ èçìåðå*èÿ
        {
            cout<<endl<<"Îøèáê* ââîä* â ÷èñëå *îìåð "<<rez<<" ïðè ÷òå*èè èçìåðå*èÿ"
                <<"Ïðîãð*ìì*  ïðîïóñê*åò ð*ñ÷åò ïîëîæå*èÿ."<<endl;
            continue;
        }
//âûâîä èçìåðå*èÿ
PrintIzmerenie(t,X1,  X2,  a1,  a2,  u1,  u2);
 
rez=Raschet(t,X1,Y1,X2,Y2,a1,a2,u1,u2,x,y,ng,vg,hh,mm,ss);
if(rez!=0)
{
    cout<<"Îøèáê* ð*ñ÷åò* ¹"<<rez
        <<"  Ïðîãð*ìì* ïðîïóñê*åò ð*ñ÷åò ïîëîæå*èÿ"<<endl;
    continue;
}
//ð*ñ÷åò
 
//âûâîä ïîëîæå*èÿ
PrintPologenie(x,y,ng,vg,h,m,s);
 
//ç*ïèñü ïîëîæå*èÿ
rez=WritePologenie(x,y,ng,vg,h,m,s);
if(rez==9)//âû÷èñëèòåëü**ÿ îøèáê*
{
    cout<<endl<<"Âû÷èñëèòåëü**ÿ îøèáê* ïðè ç*ïèñè ïîëîæå*èÿ"
        <<" Ïðîãð*ìì* áóäåò ç*êðûò*"<<endl;
    clog<<" Í*æìèòå ENTER"; cin.get();
    return 1;
}
/*else if(rez!=0)//*åèñïð*âèì*ÿ îøèáê*
{
    cout<<endl<<"Îøèáê* ç*ïèñè â ÷èñëå *îìåð "<<rez<<"ïðè ç*ïèñè ïîëîæå*èÿ"
        <<" Ïðîãð*ìì* áóäåò ç*êðûò*"<<endl;
    clog<<" Í*æìèòå ENTER"; cin.get();
    return 5;
}*/
}
    Fizm.close();
    Fpol.close();
    clog<<"Í*æìèòå ENTER"; cin.get();
 
    }
Raschet.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
///////////////////Ô*éë rashet.h//////////////////////
//ìîäóëü ð*ñ÷åò* - è*òåðôåéñ 23.10.2011
#ifndef RASCHET_H
#define RASCHET_H
 
typedef double REAL;
 
        //ï*ð*ìåòðû ñõåìû ð*ñ÷åò* 
extern float ShirPel1;//øèðîò* ïåëå*ã*òîð* 1
extern float DolgPel1;//äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 1
extern float ShirPel2;//øèðîò* ïåëå*ã*òîð* 2
extern float DolgPel2;//äîëãîò* ïåëå*ã*òîð* 2
extern float OshAzim1;//îøèáê* *çèìóò* 1
extern float OshAzim2;//îøèáê* *çèìóò* 2
extern float OshUglP1;//îøèáê* óãë* ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 1
extern float OshUglP2;//îøèáê* óãë* ìåñò* ïåëå*ã*òîð* 2
extern int debug;//óïð*âëå*èå îòë*äî÷*ûì âûâäîì
                    //0-*åò, 1-èç main, 2-èç ôó*êöèé
 
 
//////ôó*êöèÿ ð*ñ÷åò* ïîëîæå*èÿ////////
int Rashet(int tsec,float Azim1, float Azim2, float UglP1, float UglP2, 
           float& Xgrad, float& Ygrad, float& NizGr, float& VerhGr, int& hh, int& mm, int& ss );
#endif
:
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\include\excpt.h(36) : error C2598: linkage specification must be at global scope
C:\Users\123\Desktop\fjh\Raschet.cpp(70) : error C2106: '=' : left operand must be l-value
c:\program files\microsoft visual studio\vc98\include\winnt.h(561) : error C2601: 'Int64ShrlMod32' : local function definitions are illegal
,

1 42
,
error C2664: 'void __thiscall std::ios_base::exceptions(int)' : cannot convert parameter 1 from 'bool (__thiscall std::ios_base::*)(void) const' to 'int'
Conversion is a valid standard conversion, which can be performed implicitly or by use of static_cast, C-style cast or function-style cast

error C2317: 'try' block starting on line '68' has no catch handlers
error C2106: '=' : left operand must be l-value

17
Rashet.cpp:
C:\Users\123\Desktop\fjh\Raschet.cpp(71) : error C2106: '=' : left operand must be l-value
main:
C:\Users\123\Desktop\fjh\main.cpp(66) : error C2664: 'void __thiscall std::ios_base::exceptions(int)' : cannot convert parameter 1 from 'bool (__thiscall std::ios_base::*)(void) const' to 'int'
Conversion is a valid standard conversion, which can be performed implicitly or by use of static_cast, C-style cast or function-style cast
C:\Users\123\Desktop\fjh\main.cpp(337) : error C2065: 'Raschet' : undeclared identifier
C:\Users\123\Desktop\fjh\main.cpp(347) : error C2065: 'h' : undeclared identifier
C:\Users\123\Desktop\fjh\main.cpp(347) : error C2065: 'm' : undeclared identifier
C:\Users\123\Desktop\fjh\main.cpp(347) : error C2065: 's' : undeclared identifier
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
27.11.2011, 15:33
:


#include &lt;iostream&gt; using namespace std; double F(double X){ return...

MVS C++
: #include &lt;iostream&gt; #include &lt;string&gt; #include &lt;fstream&gt; ...

CMake -
. MineTest . ...


. . F5 #include...


#include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;math.h&gt; int main(){ ...

0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
27.11.2011, 15:33

,
#include &lt;iostream&gt; #include &lt;cstdlib&gt; // using...

,
&lt; /&gt; , ...

illegal use of floating point
! , , ....
:
1

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru