,   CyberForum.ru

++


 
airesjke
0 / 0 / 0
: 30.10.2011
: 20
#1

string.h - C++

24.01.2012, 05:42. 884. 8
( )

11.1. . .

11.2. N , M . , .

11.3. , , . , .

Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
24.01.2012, 05:42     string.h
:

C++ <string.h>
string String C++
string = define + string ; C++
string C++
string C++
C++ string
C++ string and !=
.
-==-
FAQ
24.01.2012, 11:31     string.h #2
airesjke
11.1. . .
- .. ,
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
 
int main()
{
    char text[1024] = {0};//Í*ø* ñòðîê* ñèìâîëîâ
    printf("Enter text (less than 1024 chars):\n");
    scanf("%[^\n]",text);//Ìîæ*î áûëî èñïîëüçîâ*òü è gets(text)
    long imax  = -1;//È*äåêñ **÷*ë* ñåðèè ñ ì*êñ ÷èñëîì * (ïîê* *å ç**åì ê*êîâ î*)
    long lpos  = -1;//Ïîçèöèÿ **÷*ë* î÷åðåä*îé ñåðèè
    long nmax  = 0;//×èñëî * â ñåðèè  ñ ì*êñ ÷èñëîì *
    long count = 0;//×èñëî * â ñåðèè
    char * str = strchr(text,'a');
    if(!str)
        printf("Input string not contain symbol 'a'\n");
    else
    {
        while(str)
        {
            if(imax == -1)//Ýòî äëÿ ñ*ìîãî ïåðâîãî ð*ç* êîãä* * **øëè
                imax = strlen(text) - strlen(str);//ç*ïîì*èëè ïîçèöèþ **÷*ë* ñåðèè
            lpos = strlen(text) - strlen(str);
            count= 0;
            while
            (
                str[count] != '\0' 
                && 
                str[count] == 'a'
            )
                count++;
            if(nmax < count)
            {
                imax = lpos;
                nmax = count;
            }
            str = strchr(str + count + 1,'a');//Èùåì *îâóþ ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü
        }
        printf("Length of sequence with max a count : %u\n",nmax);
        printf("This sequence start in text from pos: %u\n",imax);
    }
    system("pause");
    return 0;
}
  string.h  
-==-
24.01.2012, 11:34
  #3

:

PS:airesjke, /++, std::string. - ...

airesjke
0 / 0 / 0
: 30.10.2011
: 20
27.01.2012, 09:33  []     string.h #4
-==-

:

PS:airesjke, /++, std::string. - ...

Visual C++
-==-
FAQ
27.01.2012, 12:08     string.h #5
airesjke
11.3. , , . , .
airesjke
C++
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
 
int main()
{ 
    system("chcp 1251");
    int i, pos;
    string line, text;
    string rusUpper = "ÀÁÂÃÄŨÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß";
    string rusLower = "*áâãäå¸æçèéêëì*îïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ";
    ifstream ifs("text.txt");
    if(!ifs)
        cout<<"Îøèáê* îòêðûòèÿ text.txt\n";
    else
    {
        while(getline(ifs,line))
            text += line;
        ifs.close();
        cout<<"Âõîä*îé òåêñò\n"<<text.c_str()<<endl;
        for(i = 0; i < text.length(); i++)
        {
            //Ýòî äëÿ ë*òè*èöû
            if(isupper(text[i]))
                text[i] = tolower(text[i]);
            else
                text[i] = toupper(text[i]);
            //Ýòî äëÿ êèðèëèöû
            if((pos = rusUpper.find(text[i],0)) != string::npos)
                text[i] = rusLower[pos];
            if((pos = rusLower.find(text[i],0)) != string::npos)
                text[i] = rusUpper[pos];
        }
        cout<<"Òåêñò ïîñëå ïðåîáð*çîâ**èé\n"<<text.c_str()<<endl;
    }
    system("pause");
    return 0;
}
  string.h  
-==-
FAQ
27.01.2012, 12:12     string.h #6
-==-
system("chcp 1251");
- ( )
-==-
FAQ
27.01.2012, 12:44     string.h #7
airesjke
11.2. N , M . , .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
 
struct student
{
    char fam[16];
    char sio[4];
    int e1;
    int e2;
    int e3;
    int e4;
    int e5;
};
 
void seeStruct(student pst)
{
    cout<<setw(16)<<pst.fam<<" "
        <<setw(4)<<pst.sio<<" "
        <<pst.e1<<" "
        <<pst.e2<<" "
        <<pst.e3<<" "
        <<pst.e4<<" "
        <<pst.e5<<" "
        <<endl;
}
 
int main()
{ 
    system("chcp 1251");
    int i, n, m = 0;
    student * list = NULL;
    string line;
    ifstream ifs("otmetki.txt");
    if(!ifs)
        cout<<"Îøèáê* îòêðûòèÿ otmetki.txt\n";
    else
    {
        cout<<"Âõîä*ûå ä***ûå\n";
        n = 0;//×èñëî ñòóäå*òîâ
        while(getline(ifs,line))
            n++;
        i = 0;
        ifs.clear();
        ifs.seekg(0,ios::beg);
        list = new student[n];
        while(!ifs.eof() || !ifs.bad() && i < n)
        {
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].fam;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].sio;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e1;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e2;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e3;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e4;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e5;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
            {
                if(
                    list[i].e1 == list[i].e2 &&
                    list[i].e2 == list[i].e3 &&
                    list[i].e3 == list[i].e4 &&
                    list[i].e4 == list[i].e5 &&
                    list[i].e5 == 5)
                    m++;
                seeStruct(list[i]);
                i++;
            }
        }   
        ifs.close();
        if(m == 0)
            cout<<"Íåò ñòóäå*òîâ ñä*âøèõ ** îòëè÷*î âñå ýêç*ìå*û\n";
        else
            cout<<"×èñëî ñòóäå*òîâ ñä*âøèõ ýêç*ìå*û ** îòëè÷*î : "<<m<<endl;
        delete [] list;
    }
    system("pause");
    return 0;
}
otmetki.txt
. 5 4 3 5 4
. 5 4 3 3 3
. 4 5 4 5 5
. 5 5 5 5 5
- . 3 3 3 3 3
  string.h  
airesjke
0 / 0 / 0
: 30.10.2011
: 20
03.02.2012, 17:19  []     string.h #8
-==-
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
 
struct student
{
    char fam[16];
    char sio[4];
    int e1;
    int e2;
    int e3;
    int e4;
    int e5;
};
 
void seeStruct(student pst)
{
    cout<<setw(16)<<pst.fam<<" "
        <<setw(4)<<pst.sio<<" "
        <<pst.e1<<" "
        <<pst.e2<<" "
        <<pst.e3<<" "
        <<pst.e4<<" "
        <<pst.e5<<" "
        <<endl;
}
 
int main()
{ 
    system("chcp 1251");
    int i, n, m = 0;
    student * list = NULL;
    string line;
    ifstream ifs("otmetki.txt");
    if(!ifs)
        cout<<"Îøèáê* îòêðûòèÿ otmetki.txt\n";
    else
    {
        cout<<"Âõîä*ûå ä***ûå\n";
        n = 0;//×èñëî ñòóäå*òîâ
        while(getline(ifs,line))
            n++;
        i = 0;
        ifs.clear();
        ifs.seekg(0,ios::beg);
        list = new student[n];
        while(!ifs.eof() || !ifs.bad() && i < n)
        {
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].fam;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].sio;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e1;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e2;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e3;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e4;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
                ifs>>list[i].e5;
            if(!ifs.eof() || !ifs.bad())
            {
                if(
                    list[i].e1 == list[i].e2 &&
                    list[i].e2 == list[i].e3 &&
                    list[i].e3 == list[i].e4 &&
                    list[i].e4 == list[i].e5 &&
                    list[i].e5 == 5)
                    m++;
                seeStruct(list[i]);
                i++;
            }
        }   
        ifs.close();
        if(m == 0)
            cout<<"Íåò ñòóäå*òîâ ñä*âøèõ ** îòëè÷*î âñå ýêç*ìå*û\n";
        else
            cout<<"×èñëî ñòóäå*òîâ ñä*âøèõ ýêç*ìå*û ** îòëè÷*î : "<<m<<endl;
        delete [] list;
    }
    system("pause");
    return 0;
}
otmetki.txt
. 5 4 3 5 4
. 5 4 3 3 3
. 4 5 4 5 5
. 5 5 5 5 5
- . 3 3 3 3 3
visual c++ 2008 - 2010?
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
03.02.2012, 17:55     string.h
:

C++ string
String C++
string: " "string" " C++
string* string C++
C++ String IF:
-==-
FAQ
03.02.2012, 17:55     string.h #9
airesjke
visual c++ 2008 - 2010?
- setlocale(LC_ALL, "Russian");
airesjke
system("chcp 1251");
#include <locale>

PS: 6- 9-
Yandex
03.02.2012, 17:55     string.h

: 02:48. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru