,   CyberForum.ru

++


 
prostreet
0 / 0 / 0
: 20.11.2011
: 71
#1

. - C++

25.01.2012, 16:09. 308. 0
( )

(F1 1- ,F2- 2- ,F3-). F7: 2 219.

2 1
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <vcl.h>
void main()
{   char ch;
int k=0;
textbackground(1); // äåìî*ñòð*öèÿ îêî* ** ÷åð*îì ôî*å
gotoxy(20, 24);  // êóðñîð â ïîçèöèþ ýêð*** õ=20, y=24
cprintf("Â îê** ìîæ*î ââîäèòü ñèìâîëû ñ êë*âè*òóðû.");
gotoxy(20, 25);  // ñëåäóþù*ÿ ñòðîê*:
cprintf("Âûõîä èç ïðîãð*ììû: êë _F4 èëè êë_Esc");
clrscr();
window(1, 1, 15, 11);  // îê*î ìå*þ â âåðõ*åì ëåâîì óãëó ýêð***
textbackground(LIGHTGRAY); // öâåò ôî** îê** ìå*þ
textcolor(YELLOW); // óñò**îâê* öâåò* ñèìâîëîâ äëÿ âñåõ îêî*
clrscr(); // óñò**îâê* ç*ä***ûõ âûøå *òðèáóòîâ îê** ìå*þ
// Âûâîä **äïèñåé ïó*êòîâ ìå*þ â îê*å ìå*þ:
gotoxy(2, 3); cprintf(" F1 - okno_1");
gotoxy(2, 5); cprintf(" F2 - okno_2");
gotoxy(2, 7); cprintf(" F7 - deystvie");
gotoxy(2, 9); cprintf(" F3 - vyhod");
_setcursortype(_NOCURSOR); // óáð*òü êóðñîð èç îê** ìå*þ
do
    { ch = getch();
      if (ch == '\0')   // ..., òî êîä ð*ñøèðå**ûé
        { ch = getch(); // è ñ÷èòûâ*åòñÿ âòîðîé ñèìâîë ð*ñøèðå**îãî êîä*
    // Â ýòîò áëîê ïîï*ä*åì ïðè **æ*òèè
          switch (int(ch))  // îä*îé èç ÷åòûð¸õ êë*âèø: F1,F2,F3 èëè F4 !
          {
        case 59: // F1 - èçîáð*æå*èå îê**_1:
            { window(22, 1, 32, 10); textbackground(2);
            _setcursortype(_NORMALCURSOR); // Óñò**îâèòü êóðñîð
            clrscr(); break; }
        case 60: // F2 - èçîáð*æå*èå îê** _2:
            { window(34, 1, 44, 15); textbackground(RED);
              clrscr(); break; }
        case 65: // F7 - äåéñòâèå:
            {
              clrscr();
                        //  break;
                           }
        case 61: ch = 27;  // Âûõîä èç ïðîãð*ììû ïî êë_Esc
          } // êî*åö switch
        }   // êî*åö if â ÷*ñòè  < then >
        else {if (ch==' ') {cprintf("(%d)",k); k=0;} else k++;  putch(ch);} // âûâîä ñèìâîëîâ â âûáð***îå îê*î
    }
    while ( int(ch) != 27 ); // êîä êë_Esc
}
28
F7
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
25.01.2012, 16:09     .
:

C++ (windows.h)
C++ - C++
C++ ?
C++ ?
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++:
.

: 22:45. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru