,  ,

++

> > >

 
 
Malina95
1 / 1 / 0
: 27.01.2012
: 22
#1

- C++

01.02.2012, 03:36. 540. 5
( )C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
#include <iostream> 
#include <cmath>
#include <cstdlib>
 
using namespace std;
 
int main (){
    const int N=10;
    double a[N];
    int i;
    for (i=0; i<N; i++)
        a[i]=rand()%20;
    for (i=0;i<N;i++)
        cout<<a[i]<<endl;
    for (i=0;i<N;i++){
        a[0]=a[N];
        
        cout<<a[i]<<endl;}
    
    return 0;
}
 
   
 
#include <iostream> 
#include <cmath>
#include <cstdlib>
 
using namespace std;
 
int main (){
    const int N=20;
    int i;
    double a[N];
    for (i=0;i<N;i++){
        a[i]=rand()%10;
    }
    double max=a[0];
    for (i=0; i<N; i++){
        if (a[i]>max)
            max=a[i];}
    for(i=0;i<N;i=i+2){
        cout<<a[i]*a[i+2]<<endl;
    }
    return 0;
}
 
 
    
 
#include <iostream> 
#include <cmath>
#include <cstdlib>
 
using namespace std;
 
int main (){
    const int N=10;
    int i;
    double a[N];
    for (i=0;i<N;i++){
        cout<<"vvedite a["<<i+1<<"]";
        cin>>a[i];
    }
    double max=a[0];
    for (i=0; i<N; i++){
        if (a[i]>max)
            max=a[i];}
    for (i=0; i<N; i++) {
        if (a[i]!=max);
        a[i]=0;
        
    }
    for (i=0; i<N; i++) {
        if (a[i]==max);{
            a[i]=1;
        cout<<a[i]<<endl;
        }}
    return 0;
}
   
!


, ,
0
     

? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
01.02.2012, 03:36
(C++):

- C++
( ), ! , ...

- C++
! , , ) , ...

- C++
#include&lt;iostream&gt; using namespace std; class empty { setlocale(LC_ALL,&quot;rus_rus.1251&quot;); char*obj_name; public: ...

C++ - C++
=) #include &lt;iostream&gt; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;math.h&gt; #include &lt;conio.h&gt; #include &lt;time.h&gt; using...

- C++
. a b 1. ...

- C++
#include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;iostream&gt; #include &lt;conio.h&gt; using namespace std; int _tmain(int...

5
valeriikozlov
 ++
4680 / 2506 / 322
: 18.08.2009
: 4,550
01.02.2012, 07:59 #2
3-:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include <cmath>
#include <cstdlib>
 
using namespace std;
 
int main (){
        const int N=10;
        int i;
        double a[N];
        for (i=0;i<N;i++){
                cout<<"vvedite a["<<i+1<<"]";
                cin>>a[i];
        }
        double tmp;
        int i_min=0, i_max=0;
        for (i=1; i<N; i++){
                if (a[i_min]>a[i])
                        i_min=i;
                if (a[i_max]<a[i])
                        i_max=i;
        }
        tmp=a[i_min]; a[i_min]=a[i_max]; a[i_max]=tmp;
       for (i=0;i<N;i++)
           cout<<a[i]<<" ";
       cout<<endl;
        return 0;
}
0
go
 ++
3587 / 1367 / 130
: 16.04.2009
: 4,527
01.02.2012, 11:43 #3
2.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>
#include <algorithm>
 
int main()
{
   std::srand(time(0));
   std::vector<int> v(100);
   std::vector<int> res;
   std::generate(std::begin(v), std::end(v), [] () { return std::rand() % 100; });
   std::copy(std::begin(v), std::end(v), std::ostream_iterator<int> (std::cout, " "));
   std::for_each
      (
         std::begin(v), std::end(v), 
            [&] (int val) 
            { 
               if ( val != *std::max_element(std::begin(v), std::end(v)) )
                  res.push_back(val);
            }
      );         
   std::cout << std::endl;
   std::copy(std::begin(res), std::end(res), std::ostream_iterator<int> (std::cout, " "));  
   std::cout << std::endl;
   return 0;
}
http://liveworkspace.org/code/c2aaabb3e4641498f8b4c4e0c8ff4f85
0
-==-
 FAQ
03.02.2012, 11:00 #4
Malina95, 1- . 1-
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
 
int main()
{
    int a[30] = {0};
    //Ïîì*èì ÷òî è*äåêñû â ì*ññèâ*õ èäóò ñ *óëÿ
    a[0] = 1;//a1 = 1
    a[1] = 1;//a2 = 1
    cout<<"Array\n";
    cout<<a[0]<<" "<<a[1]<<" ";
    for(int i = 2; i < 30; i++)
    {
        a[i] = a[(i - 1)/2] + a[i - 2];
        cout<<a[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}
0
 
-==-
 FAQ
03.02.2012, 11:11 #5
Malina95, 2- ( ). 2-
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cmath>
using namespace std;
 
#define N 99
 
int main()
{
    int i;
    int a[N] = {0};//Îá*óëèëè ýëåìå*òû
    int max;//Áóäåò ñîäåðæ*òü â ñåáå ç**÷å*èå ì*ê ýëåìå*ò*
    time_t t;
    srand(time(&t));
    cout<<"Array\n";
    //Ïîì*èì ÷òî è*äåêñû â ì*ññèâ*õ èäóò ñ *óëÿ!
    a[0] = rand()%10 - 5;
    max  = a[0];//Ïðèññâ*åâ*åì max ç**÷å*èå 1-ãî ýëåìå*ò*
    cout<<a[0]<<" ";
    for(i = 1; i < N; i++)
    {
        a[i] = rand()%10 - 5;//Áóäóò ê*ê ïîëîæèò ò*ê è îòðèö ÷èñë*
        cout<<a[i]<<" ";
        if(max < a[i])//Ï*ð*ëëåëü*î ñ ãå*åð*öèåé ì*ññèâ* èùåì ì*ê ýëåìå*ò
            max = a[i];
    }
    cout<<"\nValue of max element : "<<max<<endl;
    cout<<"Array after moving max\n";
    for(i = 0; i < N; i++)
    {
        //Âûâîäèì ** ýêð** âñå ýëåìå*òû êðîìå òåõ êîòîðûå ð*â*û max
        if(max != a[i])
            cout<<a[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}
0
 
-==-
 FAQ
03.02.2012, 11:27 #6
Malina95, 3- . 20
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cmath>
using namespace std;
 
#define N 20
 
int main()
{
    int i;
    int a[N] = {0};//Îá*óëèëè ýëåìå*òû
    int imax = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü â ñåáå è*äåêñ ì*ê ýëåìå*ò*
    int imin = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü â ñåáå è*äåêñ ìè* ýëåìå*ò*
 
    //Íå õî÷ó ââîäèòü ðóê*ìè îñò*âèë ãå*åð*öèþ ñëó÷ ÷èñåë
    time_t t;
    srand(time(&t));
 
    cout<<"Array\n";
    //Ïîì*èì ÷òî è*äåêñû â ì*ññèâ*õ èäóò ñ *óëÿ!
    for(i = 0; i < N; i++)
    {
        a[i] = rand()%10 - 5;//Áóäóò ê*ê ïîëîæèò ò*ê è îòðèö ÷èñë*
        cout<<a[i]<<" ";
        //Ï*ð*ëëåëü*î ñ ãå*åð*öèåé ì*ññèâ* èùåì 
        if(a[imax] < a[i])//ì*ê ýëåìå*ò
            imax = i;//Ïðîñòî ç*ïîìè**åì è*äåêñ
        if(a[i] < a[imin])//ìè* ýëåìå*ò
            imin = i;//Ïðîñòî ç*ïîìè**åì è*äåêñ
    }
    cout<<"\nValue of max element : "<<a[imax];
    cout<<"\nIndex of max element : "<<imax;
    cout<<"\nValue of min element : "<<a[imin];
    cout<<"\nIndex of min element : "<<imin;
    
    //Ìå*ÿåì ç**÷å*èÿ ýëåìå*òîâ
    int buf = a[imax];//Áóôåð**ÿ ïåðåìå***ÿ
    a[imax] = a[imin];
    a[imin] = buf;
 
    //Íó ÷òîá ïî âñåì ê**î**ì ìå*ÿåì è ç**÷å*èÿ è*äåêñîâ(ìîæ*î è *å äåë*òü)
    buf   = imax;//Áóôåð**ÿ ïåðåìå***ÿ
    imax  = imin;
    imin = buf;
    cout<<"\nSwaping max and nmin elements\n";
    for(i = 0; i < N; i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    cout<<"\nValue of max element : "<<a[imax];
    cout<<"\nIndex of max element : "<<imax;
    cout<<"\nValue of min element : "<<a[imin];
    cout<<"\nIndex of min element : "<<imin<<endl;
    system("pause");
    return 0;
}

:

PS:Malina95, , , - ..!

0
 
03.02.2012, 11:27
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
03.02.2012, 11:27
! :

- C++
#include &lt;iostream&gt; using std::cout; using std::cin; using std::endl; int Len(char *s) { char *p; int i; for(i=0,...

- C++
6- ( ), . ...

- C++
: 1: Error 2 error LNK2019: unresolved external symbol &quot;void __cdecl Task_5(struct...

++ - C++
++. , , . .
:
6

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru