Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы

С++ для начинающих

Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
XaxoJI
5 / 5 / 1
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 43
#1

ошибка в считывание файла или записи - C++

04.02.2012, 22:19. Просмотров 317. Ответов 0
Метки нет (Все метки)

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <altconio.h>
#include <iomanip>
 
using namespace std;
 
struct br
{
    char fio[20];
    int zp;         //Г§Г*ðïëГ*ГІГ*
    int kcs;        //êîë-ГўГ® ÷ëåГ*îâ ñåìüè
    char mesto[20]; //ìåñòî Г°Г*áîòû
}a[15], d;
 
ifstream in;
ofstream out;
 
char imfile[40];
char ch;
int n;
 
void vvod(br &d, int i);
void zfile();
void readf(int &n, br *a);
void prosm();
void dob(int &n);
void kor();
void ud(int &n);
void obr1();
void obr2();
 
int main()
{
    int pm;
 
    cout << "Vvedite imya faila : ";
    cin >> imfile;
 
    do
    {
        system("cls");
        cout << endl;
        cout << "1. Zapis v file\n";
        cout << "2. Prosmotr\n";
        cout << "3. Dobavlenie\n";
        cout << "4. Korektirovka\n";
        cout << "5. Udalenie\n";
        cout << "6. Obrabotka 1\n";         //âûâîä ГґГ*Г¬. Г°Г*áî÷èõ, Гі êîòîðûõ Г*Г* 1-ГЈГ® ÷ëåГ*Г* ñåìüè ïðèõîäèòñÿ ìåГ*ГјГёГҐ ïðîæ. ìèГ*.
        cout << "7. Obrabotka 2\n";         //âûâîä ГґГ*Г¬. Г°Г*áî÷èõ, êîòîðûå èìåþò Г§Г*ðïëГ*ГІГі ìåГ*ГјГёГҐ ìèГ*. Г§Г*ðïëГ*ГІГ» ГЇГ® Г±ГІГ°Г*Г*ГҐ
        cout << "8. Vyhod\n";
        cout << "\nVedite punkt menu : ";
        cin >> pm;
        cout << endl;
 
        switch (pm)
        {
            case 1: zfile(); break;
            case 2: prosm(); break;
            case 3: dob(n); break;
            case 4: kor(); break;
            case 5: ud(n); break;
            case 6: obr1(); break;
            case 7: obr2(); break;
            case 8: exit(0); break;
        }
 
    }
    while (pm != 8);
 
    return 0;
}
 
void vvod (br &d, int  i)
{
    //setw(10);//Г§Г*Г¤Г*ГҐГІ øèðèГ*óïîëÿ âûâîäГ*
    system("cls");//î÷èñòêГ* ГЅГЄГ°Г*Г*Г*
    cout << "\nVvedire fio, kol-vo chlenov semiy, mesto raboty i zarplatu:\n";
    cout << " __________________________________________________________________________";
    cout << "\n| # |       fio       | kol-vo chlenov semiy |   mesto raboty   | zarplata |\n";
    cout << "|   |                 |                      |                  |          |\n";
    cout << "|___|_________________|______________________|__________________|__________|";
    gotoxy(2,gety()-1);
    cout <<(i++);
    gotoxy(10,gety());
    cin >> d.fio;
    gotoxy(34,gety()-1);
    cin >> d.kcs;
    gotoxy(50,gety()-1);
    cin >> d.mesto;
    gotoxy(68,gety()-1);
    cin >> d.zp;
 
 
}
 
void zfile()
{
    int i=0;
    out.open(imfile);
    do
    {
        i++;
        vvod(d,i);
        out << d.fio << endl << d.kcs << endl << d.mesto << endl << d.zp << endl;
        cout << "\nBudete eche vvodit? [Y/N] : ";
        cin >> ch;
    }
    while (toupper(ch) != 'N');
    out.close();
}
 
void readf(int &n, br *a)
{
    int j;
    in.open(imfile);
 
    n = -1;
 
    while (!in.eof())
    {
        n++;
        in >> a[n].fio >> a[n].kcs >> a[n].mesto >> a[n].zp;
 
    }
 
    in.close();
}
 
void prosm()
{
    system("cls");
    int i, j;
    readf(n, a);
    cout << " __________________________________________________________________________";
    cout << "\n| # |       fio       | kol-vo chlenov semiy |   mesto raboty   | zarplata |\n";
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "|   |                 |                      |                  |          |\n";
        gotoxy(2,gety()-1);
        cout <<(i + 1);
        gotoxy(7,gety());
        cout << a[i].fio;
        gotoxy(34,gety());
        cout << a[i].kcs;
        gotoxy(50,gety());
        cout << a[i].mesto;
        gotoxy(68,gety());
        cout << a[i].zp;
        cout << endl;
 
    }
    cout << "|___|_________________|______________________|__________________|__________|\nPress Enter";
    getchar();
    getchar();
}
 
void dob(int &n)
{
    int i=n, j;
    out.open(imfile, ios::app);
 
    do
    {
        i++;
        vvod(d,i);
        out << d.fio << endl << d.kcs << endl << d.mesto << endl << d.zp << endl;
        cout << "\nBudete eche dobavlyat? [Y/N] : ";
        cin >> ch;
        n++;
    }
    while (toupper(ch) != 'N');
 
    out.close();
}
 
void kor()
{
    int i, j, nkz, c;
 
    do
    {
 
        prosm();
        cout << "Vvedite nomer korektiuremoy zapisi : ";
        cin >> nkz;
        system("cls");//î÷èñòêГ* ГЅГЄГ°Г*Г*Г*
        cout << " __________________________________________________________________________";
        cout << "\n| # |       fio       | kol-vo chlenov semiy |   mesto raboty   | zarplata |\n";
        cout << "|   |                 |                      |                  |          |\n";
        gotoxy(2,gety()-1);
        cout <<(nkz);
        gotoxy(10,gety());
        cout << a[nkz-1].fio;
        gotoxy(34,gety());
        cout << a[nkz-1].kcs;
        gotoxy(50,gety());
        cout << a[nkz-1].mesto;
        gotoxy(68,gety());
        cout << a[nkz-1].zp;
        cout << "\n|___|_________________|______________________|__________________|__________|\n";
        cout << "1. Fio\n";
        cout << "2. Kol-vo chlenov semiy\n";
        cout << "3. Mesto raboty\n";
        cout << "4. Zarplata\n";
        cout << "5. Back\n";
        cout << "\nViberite nugniy punkt menu: ";
        cin >> c;
        i = getx();
        j = gety();
        switch (c)
        {
            case 1:{gotoxy(10,gety()-9); cin >> a[nkz-1].fio; break;}
            case 2:{gotoxy(34,gety()-9); cin >> a[nkz-1].kcs; break;}
            case 3:{gotoxy(50,gety()-9); cin >> a[nkz-1].mesto; break;}
            case 4:{gotoxy(68,gety()-9); cin >> a[nkz-1].zp; break;}
            case 5: continue; break;
        }
        gotoxy(i,j);
        cout << "\nBudete eche korrectirovat? [Y/N] : ";
        cin >> ch;
    }
    while (toupper(ch) != 'N');
 
    out.open(imfile, ios::trunc);
 
    for (i = 0; i < n; i++)
        {
            out << a[i].fio << endl << a[i].kcs << endl << a[i].mesto << endl << a[i].zp << endl;
 
        }
 
    out.close();
}
 
void ud(int &n)
{
    int i, j, nuz;
 
    do
    {
        prosm();
 
        cout << "Vvedite nomer udalaemoy zapisi : ";
        cin >> nuz;
 
        nuz -= 1;
 
        strcpy(a[nuz].fio, "***");
 
        out.open(imfile, ios::trunc);
 
        for (i = 0; i < n; i++)
        {
            if (!strcmp(a[i].fio, "***")) continue;
            else
                out << a[i].fio << endl << a[i].kcs << endl << a[i].mesto << endl << a[i].zp << endl;
        }
 
        cout << "\nBudete eche udalat? [Y/N] : ";
        cin >> ch;
    }
    while (toupper(ch) != 'N');
 
    n -= 1;
 
    out.close();
}
void obr1()
{
    int i, j, min, k;
    bool f = true;
    system("cls");
    readf(n, a);
    cout << "Vvedite prog. min - ";
    cin >> min;
    cout << endl;
    for (i = 0; i < n; i++)
        if ( (a[i].zp/a[i].kcs)<min )
         {
             f=false;
             cout << a[i].fio << "   " <<a[i].mesto<<endl;
         }
     if (f) cout<<"No data";
    getchar( );
    getchar( );
}
 
void obr2()
{
    bool f = true;
    int min, i=0;
    system("cls");
    cout << "Vvedite min. zarplatu po strane - ";
    cin >> min;
    for( ; i<n; i++)
        if( a[i].zp < min)
           cout << a[i].fio << "   " <<a[i].mesto<<endl;
    if (f) cout<<"No data";
    getchar();
    getchar();
}
помогите найти ошибку , просмотр файла не работает , счетчки в считывание файла не нарашиваються . По коду вроде все правильно. (функции обработки и коррекции не писал ).Запись файла вроде нормально проходит.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
04.02.2012, 22:19
Здравствуйте! Я подобрал для вас темы с ответами на вопрос ошибка в считывание файла или записи (C++):

Обычное уравнение или считывание из файла - C++
Доброй ночи уважаемые форумчане! Имеется следующее задание: В чём вопрос? А вот в чём) Как можно подставить в...

Структуры, считывание из файла, ошибка - C++
Необходимо написать программу, которая открывает текстовый файл, в текстовом файле информация: модель телефона;производитель;гарантия(в...

В считывание с файла возникает ошибка - C++
Так случилось, что я сменил версию visual studio и работающая программа перестала нормально работать (возникает точка остановки). ...

Считывание из файла комментариев и запись их в один файл (Ошибка в программе) - C++
По заданию мне нужно написать программу, которая бы из файла считывала комментарии и записывала их в один файл, а оставшийся текст - в...

Заменить считывание с клавиатуры на считывание из файла - C++
Помогите пожалуйста, ни разу не работал со считыванием из файла поэтому не понимаю как и что делать. Почитал в интернете, попробовал, не...

Ошибка доступа при записи файла - C++
#include &lt;Windows.h&gt; #include &lt;tchar.h&gt; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;conio.h&gt; int _tmain(int argc, _TCHAR* argv) { TCHAR...

0
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
04.02.2012, 22:19
Привет! Вот еще темы с ответами:

Ошибка : Попытка чтения или записи в защищенную память - C++
выходит ошибка после того как выполняется функция void poisk_cena(). Подскажите пожалуйста где ошибка. Ошибка: Необработанное...

Ошибка при записи или чтении в бинарный файл - C++
Есть такие вот типы данных: struct Nomer { int n, tsena1Deni; string klass; int kMest, kZaselenii; bool svoboden; Nomer...

Ошибка при чтении/записи из бинарного файла - C++
Сделал простую программу для работы с бинарными файлами, но когда запускаю ее вылетает ошибка. Сделать проще уже некуда, в чем проблема? ...

Считывание чисел из файла в массив и ошибка: "Invalid allocation size: 4294967295 byte" - C++
Всем привет. Есть два вопроса. 1. Нужно считать из txt файла числа в массив столбцов и строк. Код вроде правильный, но пишет...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
1
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru