, ,

++

> > >

 
 
 
: : - 32,  - 4.91
62 / 2 / 3
: 10.04.2011
: 126
#1

- C++

09.02.2012, 16:03. 5031. 27
( )

?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
 #include 
      #pragma hdrstop
      #include "windows.h"
      #include "Unit1.h"
      #pragma package(smart_init)
      #pragma resource "*.dfm"
      TForm1 *Form1;
      int x0=0,y0=0,start=0,xtmp,ytmp,xmet=-4,ymet=-2,metka=0; // 
       
 
      int tx,ty,xm,xr,xl,j,c,meta; // 
      TColor kraska=clRed,bcolor=clBlue,nomy,my;
      struct pointt {
        unsigned int x;
        unsigned int y;
      };
 
      static pointt pont[500][500]; // 
      int raz;
 
      cel()
      {
      Form1->PaintBox1->Canvas->Pen->Color = bcolor;
      Form1->PaintBox1->Canvas->Brush->Color=RGB(255,255,255);
      Form1->PaintBox1->Canvas->Rectangle(10,10,210,110);
      }
  
      __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
              : TForm(Owner)
      {
      kraska=RGB(255,0,0);bcolor=RGB(0,0,255);
 
      cel();
 
      Edit1->Text="<-- - -->";
      }
 
      Zakras()
      {
            xm=tx;
            while(Form1->PaintBox1->Canvas->Pixels[tx][ty]!=bcolor)
            {
                  Form1->PaintBox1->Canvas->Pixels[tx][ty]=kraska;
                  tx=tx+1;
                      if (tx<=0) break;
                      if (ty<=0) break;
                      if (tx>420) break;
                      if (ty>420) break;
            }
 
              if(Form1->PaintBox1->Canvas->Pixels[tx][ty]==bcolor) xr=tx-1;
 
            tx=xm;
                      while(Form1->PaintBox1->Canvas-
      >Pixels[tx][ty]!=bcolor)
                      {
                  Form1->PaintBox1->Canvas->Pixels[tx][ty]=kraska;
                  tx=tx-1;
                      if (tx<=0) break;
                      if (ty<=0) break;
                      if (tx>420) break;
                      if (ty>420) break;
                      }
 
                      tx=tx+1;
            if(Form1->PaintBox1->Canvas->Pixels[tx-1][ty]==bcolor) xl=tx;
 
      }
 
      Stack()
      {
 
              tx=xl;
                             ty=ty+j;
                      while(tx<=xr)
                      {
                              c=0;
                              while((Form1->PaintBox1->Canvas-
      >Pixels[tx][ty]!=bcolor)&&
                              (Form1->PaintBox1->Canvas-
      >Pixels[tx][ty]!=kraska)&&(txPaintBox1->Canvas-
      >Pixels[tx][ty]==bcolor)||
                                         (Form1->PaintBox1->Canvas-
      >Pixels[tx][ty]==kraska)) tx--;
                                             pont[raz]->x=tx;
                                      pont[raz]->y=ty;
                                }
                       tx=tx+1;
                       while(((Form1->PaintBox1->Canvas-
      >Pixels[tx][ty]==bcolor)||
                       (Form1->PaintBox1->Canvas-
      >Pixels[tx][ty]==kraska))&&(txxl))
                         {tx=tx+1;}
                      }
 
 
      }
 
 
      Zaliv()
      {
              raz=1;
              pont[raz]->x=x0;
              pont[raz]->y=y0;
              while(raz>0)
              {
                    tx=pont[raz]->x;
                  ty=pont[raz]->y;
                    raz=raz-1;
                      Form1->PaintBox1->Canvas->Pixels[tx][ty]=kraska;
                      Zakras();
                       j=1;
                      Stack();
                       j=-2;
                      Stack();
              }
              Form1->Edit1->Text=" ";
      }
 
 
      void __fastcall TForm1::drawing(TObject *Sender, TMouseButton Button,
            TShiftState Shift, int X, int Y)
      {
         if(start==5) {x0=X;y0=Y;Canvas->Pixels[X][Y]=kraska;
      Zaliv();
      }
 
          if((Button==mbLeft)&&(start!=5))
                  {
                   Canvas->Pen->Color = bcolor; //  
      //        Brush->Color = clYellow; //  
              if(metka==1) Canvas->LineTo(X,Y);
              metka=1;
               // 
              xtmp=X;
              ytmp=Y;
              Canvas->MoveTo(X,Y);
              if(start==0) {x0=X,y0=Y;start=1;}
            // randomize();
      //Canvas->Brush->Color = (Graphics::TColor) $(00FF0000);
 
              }
 
              if (Button==mbRight)
              {
              Canvas->Pen->Color = bcolor;
              Canvas->LineTo(x0,y0);
              metka=0;
              start=0;
              }
              }
 
      void __fastcall TForm1::movexy(TObject *Sender, TShiftState Shift, int
      X,
            int Y)
      {
         Label2->Caption=X;
         Label4->Caption=Y;
       //  xtmp=X;ytmp=Y;
           //Label6->Caption=Canvas->Pixels[x0][y0];
         //Zaliv();
 
      }
 -
      void __fastcall TForm1::vpered(TObject *Sender, TMouseButton Button,
            TShiftState Shift, int X, int Y)
      {
 
          Edit1->Text="  ";
      start=5;
      }
  
      void __fastcall TForm1::reset_key(TObject *Sender, TMouseButton
      Button,
            TShiftState Shift, int X, int Y)
      {
      start=0;
 
        PaintBox1->Visible=false;
      PaintBox1->Visible=true;
 
      start=0;
 
      Edit1->Text="<-- - -->";
      }
31
?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
#include <stdio.h>
#include <graphics.h>
 
#define MAXARR 300  /* Ì*êñ êîë-âî âåðøè* ì*îãîóãîëü*èê*  */
#define MAXLST 300  /* Ì*êñ ð*çìåð ñïèñê* *êòèâ*ûõ ðåáåð  */
 
 
/*---------------------------------------------------- FILSTR
 * Ç*ëèâ*åò ñòðîêó iy îò ixn äî ixk
 *
 * void FILSTR (int kod, int iy, int ixn, int ixk)
 */
void FILSTR (kod, iy, ixn, ixk)
int kod, iy, ixn, ixk;
{
   while (ixn <= ixk) putpixel (ixn++, iy, kod);
}  /* FILSTR */
 
 
 
/*--------------- Ãëîá*ëû ïðîöåäóðû ç*êð*ñêè ---------------*/
 
static int   KOD, NWER; /* Êîä ç*ëèâêè è êîë-âî âåðøè*      */
static float *pt_X;     /* Ì*ññèâû âõîä*ûõ êîîðäè**ò âåðøè* */
static float *pt_Y;
 
static int   IBGIND;        /* Íîìåð ñëåä âåðøè*û â ñïèñêå */
static int   IEDG[MAXARR];  /* Y-êîîðä âåðøè* ïî âîçð*ñò** */
static int   INOM[MAXARR];  /* è èõ *îìåð* â èñõ ì*ññ Py   */
 
/* Ñïèñîê *êòèâ*ûõ ðåáåð */
static int   IDLSPI;        /* Äëè** ñïèñê* *êòèâ*ûõ ðåáåð */
static int   IYREB[MAXLST]; /* Ì*êñ Y-êîîðä *êòèâ*ûõ ðåáåð */
static float RXREB[MAXLST]; /* Òåê  X-êîîðä *êòèâ*ûõ ðåáåð */
static float RPRIR[MAXLST]; /* Õ-ïðèð*ùå*èå ** 1 ø*ã ïî Y  */
static float RYSL[MAXLST];  /* Dy ìåæäó òåê è ñîñåä* âåðø  */
                            /* Dy <= 0.0 - îáû÷**ÿ âåðøè** */
                            /*     > 0.0 - ëîê*ë ýêñòðåìóì */
 
 
/*---------------------------------------------------- FORSPI
 * int  FORSPI (int IYBEG)
 *
 *  1) Ôîðìèðóåò ýëåìå*òû ñïèñê* äëÿ ðåáåð,
 *     **÷è**þùèõñÿ â IYBEG;
 *  2) Âû÷ècëÿeò IBGIND - è*äeêc *a÷aëa ñëåäóþùåé
 *     âepøè*û â cïècêe âepøè*;
 *  3) Âîçâð*ù*åò IYSLED - Y êoopäè*aòy áëèæaéøeé
 *     âepøè*û, äo êoòopoé ìoæ*o çaëèâaòü áeç
 *     ïepecòpoéêè cïècêa.
 *
 *  Ãëoáaëü*ûe âeëè÷è*û :
 *
 *  KOD    - êîä ç*ëèâêè
 *  NWER   - êoë-âo âepøè* â ècxoä*oì ì*oãoyãoëü*èêe,
 *  *pt_X  - X-êoopäè*aòû ècxoä*oão ì*oãoyãoëü*èê*,
 *  *pt_Y  - Y-êoopäè*aòû ècxoä*oão ì*oãoyãoëü*èê*,
 *  IEDG   - yïopÿäo÷e**ûé ïo âoçpacòa*èþ ìaccèâ
 *           Y êoopäè*aò âepøè* ècxoä*oão ì*oãoyãoëü*
 *  INOM   - INOM[i] çaäaeò *oìep âepøè*û â ècxoä*oì
 *           ì*oãoyãoëü*èêe äëÿ IEDG[i],
 *  IBGIND - è*äeêc ìaccèâoâ IEDG, INOM
 *           oïpeäeëÿeò ãäe ìoæeò *a÷aòücÿ ðåápo,
 *  IDLSPI - äëè*a ïocòpoe**oão cïècêa aêòèâ*ûx ðåáep,
 *           cocòoÿùeão èç :
 *           IYREB  - ìaêc êoopäè*aòû ðåáep,
 *           RXREB  - â*a÷aëe ìè*, çaòeì òeêyùaÿ X-êoopäè*aòa,
 *           RPRIR  - ïpèpaùe*èe ê X-êoopäè*aòe *a 1 øaã ïo Y,
 *           RYSL   - ïpèç*aê òoão ÷òo ça âepøè*a :
 *                    <= 0 - oáû÷*aÿ,
 *                     > 0 - ëoêaëü*ûé ýêcòpeìyì
 *                     ïepece÷e*èe còpoêè çaêpacêè
 *                     c ýêcòpeìyìoì c÷èòaeòcÿ ça 2 òo÷êè,
 *                     c oáû÷*oé - ça 1;
 */
 
static int  FORSPI (IYBEG)
int  IYBEG;
{
 
   int   i,ikledg,intek,intabs,isd;
   int   iyt,ixt,nrebra,inc,inpred,inposl;
   float xt, xc, yt, yc, dy;
 
/* ikledg = êoë-âo âepøè* c äa**ûì IYBEG */
 
   ikledg= 0;
   for (i=IBGIND; i<=NWER; ++i)
      if (IEDG[i] != IYBEG) break; else ++ikledg;
 
/* Öèêë ïocòpoe*èÿ cïècêa aêòèâ*ûx ðåáep
   è çaêpaøèâa*èe ãopèçî*ò*ëü*ûõ ðåáep
 */
 
   for (i=1; i<=ikledg; ++i) {
/* Bû÷èñë *îìåð* òåêóùåé âåðøè*û */
      intek= INOM[IBGIND+i-1];
      intabs= abs (intek);
      xt= pt_X[intabs];
      yt= pt_Y[intabs];
 
/*  Bû÷èñë *îìåðîâ ïðåäûä è ïîñëåä âåðøè* */
      if ((inpred= intabs - 1) < 1) inpred= NWER;
      if ((inposl= intabs + 1) > NWER) inposl= 1;
 
/*
 * Ïî ç*ä***ûì :
 *    NWER   - êîë-âî âåðøè*,
 *    intek  - *îìåð òåêóùåé âåðøè*û,
 *    isd = 0/1 - ïð*âèëó âûáîð* ñîñåä*åé âåðøè*û -
 *                ïðåäûäóù*ÿ/ïîñëåäóþù*ÿ
 *    âû÷ècëÿeò dy,
 *    Åcëè dy <  0 òo âepøè*a yæe oápaáoòa*a,
 *    Åcëè dy == 0 òo âepøè*û *a oä*îì Y
 *                 Ïpè ýòoì còpoèòcÿ ãopèço*òaëü*ûé oòpeçoê.
 *                 Ôaêò çaêpacêè ãopèço*òaëü*oão ðåápa
 *                 oòìe÷aeòcÿ oòpèöaòeëü*ûì ç*a÷e*èeì
 *                 cooòâeòcòâyþùeão ç*a÷e*èÿ INOM.
 *    Åcëè dy >  0 òo ôopìèpyeòcÿ *oâûé ýëeìå*ò cïècêa
 *                 aêòèâ*ûx ðåáep
 */
 
      for (isd=0;  isd<=1; ++isd) {
         if (!isd) nrebra= inc= inpred; else {
            inc= inposl;  nrebra= intabs;
         }
         yc= pt_Y[inc];
         dy= yc - yt;
         if (dy < 0.0) continue;
         xc= pt_X[inc];
         if (dy != 0.0) goto DYNE0;
            if ((inc= INOM[nrebra]) < 0) continue;
            INOM[nrebra]= -inc;
            iyt= yt;
            inc= xc;
            ixt= xt;
            FILSTR (KOD, iyt, inc, ixt);
            continue;
DYNE0:   ++IDLSPI;
         IYREB[IDLSPI]= yc;
         RXREB[IDLSPI]= xt;
         RPRIR[IDLSPI]= (xc - xt) / dy;
         inc= (!isd) ? inposl : inpred;
         RYSL[IDLSPI]=  pt_Y[inc] - yt;
      }   /* öèêë* ïî isd */
   }  /* ïîñòðîå*èÿ ñïèñê* *êòèâ*ûõ ðåáåð */
 
/*  Bû÷èñëå*èå Y áëèæ*éøåé âåðøè*û */
   if ((i= (IBGIND += ikledg)) > NWER) i= NWER;
   return (IEDG[i]);
} /* Ïðîöåäóðû FORSPI */
 
 
 
/*-----------------------------------------------------  V_FP1
 * Îä*îòî**î ç*ëèâ*åò ì*îãîóãîëü*èê,
 * ç*ä***ûé êîîðäè**ò*ìè âåðøè*
 *
 * void V_FP1 (int pixel, int kol, float *Px, float *Py)
 *
 */
void V_FP1 (pixel, kol, Px, Py)
int  pixel, kol;  float *Px, *Py;
{
int  i,j,k,l;
int  iytek;    /* Y òåêóùåé ñòðîêè ñê**èðîâ**èÿ        */
int  iymin;    /* Y-ìè* ïðè ñîðòèðîâêå ì*ññèâ* Y-êîîðä */
int  iybeg;    /* Ìè* Y-êîîðäè**ò* ç*ëèâêè  */
int  iymak;    /* Max Y-êîîðäè**ò* ç*ëèâêè  */
int  iysled;   /* Y êoopä áëèæaéøeé âepøè*û, äo êoòopoé */
               /* ìîæ*î çaëèâaòü áeç ïepecòpoéêè cïècêa */
int  newysl;
int  ixmin;    /* X-ìè* ïðè ñîðòèðîâêå äëÿ òåê ñòðîêè */
int  ixtek;    /* X-òåê ïðè ñîðòèðîâêå äëÿ òåê ñòðîêè */
int  irabx[MAXLST]; /* X-êîîðä ïåðåñå÷å*èé â ñòðîêå ñê**èð */
 
   KOD= pixel;    /* Ï*ð*ìåòðû â ãëîá*ëû */
   NWER= kol;
   pt_X= Px;
   pt_Y= Py;
 
/*  Ïîñòðîå*èå ì*ññèâîâ Y è èõ *îìåðîâ */
   for (i= 1; i<=NWER; ++i) {IEDG[i]= Py[i];  INOM[i]= i; }
 
/*  Cîâìåñò**ÿ ñîðòèðîâê* ì*ññèâîâ IEDG, IHOM */
   for (i= 1; i<=NWER; ++i) {
      iymin= IEDG[i];
      k= 0;
      for (j=i+1; j<=NWER; ++j)
         if ((l= IEDG[j]) < iymin) {iymin= l; k= j; }
      if (k) {
         IEDG[k]= IEDG[i]; IEDG[i]= iymin;
         iymin= INOM[k];
         INOM[k]= INOM[i]; INOM[i]= iymin;
      }
   }
 
/* H*÷*ëü*ûå ïðèñâîå*èÿ */
   IDLSPI= 0;
   IBGIND= 1;
   iybeg= IEDG[1];
   iymak= IEDG[NWER];
 
/* Ôîðìèðîâ**èå **÷*ëü*îãî ñïèñê* *êò ðåáåð */
 
   iysled= FORSPI (iybeg);
   if (!IDLSPI) goto KOHGFA;
 
/* Ãîðèçî*ò*ëü**ÿ ð*ñêð*ñê* ïî ñïèñêó */
 
ZALIWKA:
 
   for (iytek=iybeg; iytek<=iysled; ++iytek) {
      if (iytek == iysled) {    /* Y-êîîðäè**ò* ïåðåñòðîéêè */
         newysl= FORSPI (iytek);
         if (!IDLSPI) goto KOHGFA;
      }
 
/* Bûáîðê* è ñîðòèðîâê* X-îâ èç ñïèñê* ðåáåð */
      l= 0;
      for (i=1; i<=IDLSPI; ++i)
         if (RYSL[i] > 0.0) irabx[++l]= RXREB[i];
         else RYSL[i]= 1.0;
 
      for (i=1;  i<=l; ++i) {
         ixmin= irabx[i];
         k= 0;
         for (j=i+1;  j<=l; ++j) {
            ixtek= irabx[j];
            if (ixtek < ixmin) {k= j; ixmin= ixtek; }
         }
         if (k) {irabx[k]= irabx[i];  irabx[i]= ixmin; }
      }  /* öèêë* ñîðòèðîâêè */
 
/*  Cîáñòâå**î ç*ëèâê* */
 
      for (j=1;  j<=l-1;  j+= 2)
         FILSTR (KOD,iytek,irabx[j],irabx[j+1]);
 
      for (j=1;  j<=IDLSPI; ++j)        /*  Ïðèð*ùå*èÿ X-îâ */
         RXREB[j]= RXREB[j] + RPRIR[j];
   }  /* öèêë* ãîðèçî*ò*ëü*îé ð*ñêð*ñêè */
 
   if (iysled == iymak) goto KOHGFA;
 
/*  Bûáð*ñûâ**èå èç ñïèñê* âñåõ ðåáåð ñ YMAK ðåáð* == YSLED */
 
   i= 0;
M1:++i;
M2:if (i > IDLSPI) goto WYBROSILI;
      if (IYREB[i] != iysled) goto M1;
         --IDLSPI;
         for (j=i;  j<=IDLSPI; ++j) {
            IYREB[j]= IYREB[k= j+1];
            RXREB[j]= RXREB[k];
            RPRIR[j]= RPRIR[k];
         }
         goto M2;
WYBROSILI:
   iybeg= iysled + 1;
   iysled= newysl;
   goto ZALIWKA;
 
KOHGFA:;
}  /* V_FP1 */
1
.

17 54
?
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
09.02.2012, 16:03
(C++):

- C++
, . - , ...

- C++
! - . &quot;&quot; . , ,...

- C++
22 1 2 4 3 33

RGBA - C++
, ++, . RGBA 0 255. ...

, - C++
. , . ...

- C++
data =data+&quot;\r\n&quot;; std::cmatch m; std::sregex_iterator next(data.begin(), data.end(), rgx); std::sregex_iterator finish; ...

27
panicwassano
594 / 562 / 20
: 07.11.2010
: 2,004
09.02.2012, 17:15 #2
, , ""
1
62 / 2 / 3
: 10.04.2011
: 126
10.02.2012, 11:36  [] #3
http://algolist.manual.ru/graphics/fill.phpө
.

18 9
??
0
-==-
 FAQ
10.02.2012, 14:03 #4
??
- : , -

?
,

( ) MFC
1
Paporotnik
383 / 227 / 7
: 06.07.2011
: 512
10.02.2012, 15:23 #5
, - . .
, . . " " .
1
62 / 2 / 3
: 10.04.2011
: 126
10.02.2012, 15:25  [] #6
-==-, " "?
p.s. .

54
Paporotnik,
Paporotnik
0
-==-
 FAQ
10.02.2012, 16:01 #7
" "?
- ,

2
#include <graphics.h>
- , ,
1
62 / 2 / 3
: 10.04.2011
: 126
10.02.2012, 21:33  [] #8
-==-
,
.

3 16
))
0
ValeryS
6963 / 5300 / 522
: 14.02.2011
: 17,883
10.02.2012, 21:53 #9
.

2,2

( )1
Paporotnik
383 / 227 / 7
: 06.07.2011
: 512
10.02.2012, 22:07 #10
, . , , .
1
62 / 2 / 3
: 10.04.2011
: 126
10.02.2012, 22:16  [] #11
ValeryS, Paporotnik, .
0
ValeryS
6963 / 5300 / 522
: 14.02.2011
: 17,883
10.02.2012, 22:36 #12
Paporotnik
,2

( )


16

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
fncFill(int x,int y,char * pole,char colorFill, char colorMask)
{
   pole[x][y]=colorFill;
  if(pole[x+1][y]==colorMask)
     fncFill(x+1,y,pole,colorFill,colorMask);
 
   if(pole[x][y+1]==colorMask)
     fncFill(x,y+1,pole,colorFill,colorMask);
 
if(pole[x-1][y]==colorMask)
     fncFill(x-1,y,pole,colorFill,colorMask);
 
   if(pole[x][y-1]==colorMask)
     fncFill(x,y-1,pole,colorFill,colorMask);
 
}

( )Paporotnik
.
1
Paporotnik
383 / 227 / 7
: 06.07.2011
: 512
10.02.2012, 22:43 #13
http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_fill
. scanline fill
2
62 / 2 / 3
: 10.04.2011
: 126
11.02.2012, 22:31  [] #14
ValeryS,Paporotnik, !
ValeryS

( )
.( )
ValeryS
ValeryS
.
?
)

20 19
)

3 18
&&&&&&&&&&&&&&
0
diagon
Higher
1936 / 1202 / 49
: 02.05.2010
: 2,925
: 2
12.02.2012, 08:07 #15
, :
C++
1
2
3
4
enum cell { empty, visited, unvisited };
 
typedef std::vector< cell > T_row;
typedef std::vector< T_row > T_matr;
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
void paint_ridge(T_matr &matrix, int y, int x )
{
    const int n = matrix.size();
    const int m = matrix[0].size();
    
    std::stack< std::pair< int, int > > stack;
    
    stack.push( std::make_pair( y, x ) );
    
    while ( !stack.empty() )
    {
        std::pair< int, int > temp = stack.top();
        stack.pop();
        
        int i = temp.first;
        int j = temp.second;
        
        if ( matrix[i][j] != unvisited )
            continue;
            
        matrix[i][j] = visited;
        
        #define check(a, b) \
        if ( (a) >= 0 && (a) < n && (b) >= 0 && (b) < m && matrix[a][b] == unvisited ) \
        { \
            stack.push( std::make_pair(a, b) ); \
        } 
        
        check(i - 1, j)
        check(i + 1, j)
        check(i, j - 1)
        check(i, j + 1)
    }
    
}
1
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
12.02.2012, 08:07
! :

- C++
, . , . ...

A , - C++
, , A . . ...

- Delphi
? unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,...

.NET 4.x - C#
C#. ...
:
15

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru