,   CyberForum.ru

++


 
Գ
4 / 4 / 0
: 15.12.2011
: 28
#1

++ - C++

22.02.2012, 00:22. 399. 4
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
  time5.cpp  //   îïðåäåëå*èÿ Ôó*êöèé-÷ëå*îâ êë*ññ*  Time
  #include <iostream.h>
  #include"time5.h"
  //   Ôó*êöèÿ-êî*ñòðóêòîð äëÿ è*èöè*ëèç*öèè private-ä**èõ.
  //   ïî óìîë÷**èþ ç**÷å*èÿ=0 (ñì. îïèñ**èå êë*ññ*).
  Time::Time(int hr, int min, int sec)
  {
  setTime(hr, min, sec );
  }
  //Óñò**îâê*  ÷*ñ*  ìè*óò  ñåêó*ä
  void Time::setTime(int h, int m, int s)
  {
        setHour(h);
        setMinute(m);
        setSecond(s);
  }
  // Óñò**îâê* ç**÷å*èÿ ÷*ñ*
  void Time::setHour(int h)
  {hour=(h>=0&&h<24)?h;0;}
  //   Óñò**îâê* ç**÷å*èÿ ìè*óò
  Void Time::setMinute(int m)
  { minute=m>=0&&m<60)?m:0;}
  //   Óñò**îâê* ç**÷å*èÿ ñåêó*ä
  void Time::setSecond(int s)
  { second(s>=0 && s<60)?s:0;}
  //Ïîëó÷èòü ç**÷å*èÿ  ÷*ñ*
  int Time::getHour() const {return hour;}
  // Ïîëó÷èòü ç**÷å*èÿ ìè*óò
  int Time::getMinute() const {return minute:}
  //   Ïîëó÷èòü ç**÷å*èÿ ñåêó*ä
  int Time::getSecond() onst {return seond;}
  //  Îòîáð*æå*èÿ âðåìå*è â ôîðì*òåÍÍ:ÌÌ
  void Time::printMilitary() const
  {
  cout <<(hour<10?"0":"")<<hour<<":"<<(minute<10?"0":"")minute;
  }
  //  Îòîáð*æå*èå âðåìå*è â ñò**ä*ðò*îì ôîðì*òå ÍÍ:ÌÌ:SS ÀÌ (èëè ÐÌ)
  void Time::PrintStandard() // äîëæå* áûòü ïîñòîÿ*èì
  {
  cout<<((hour==12)?12:hour%12)<<""<<(minute<10?"0":"")<<minute<<""<<(second<10?"0":"")<<second<<(hour<12?"AM":"PM");
  }
 
  example 01.cpp
  //   Ïîïèòê* äîñòóï* ê êî*ñò**ò*îìó îáúåêòó ñ *åêî*ñò**ò*îé ôó*êöèåé-÷ëå*îì
  #include "time5.h"
  int main()
  {
  Time wakeUP(6,45,0): //        *åêî*ñò**ò*ûé îáúåêò
  const Time noon(12,0,0);  //    êî*ñò**ò*ûé îáúåêò
 
           wakeUp.setHour(18);
           noon.setHour(12);          // îøûáê*
           wakeUp.getHour();
           noon.getMinute();
           noon.printMilitary();
           noon.printStandard();      // îøáê*
           return 0;
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
22.02.2012, 00:22     ++
:

[C++] C++
C++ Dictionary
C++ ,
C++ ,
( ) C++
C++ ?
C++
C++ ++,
C++
, , C++
C++
fstream C++:
.
Jupiter
 ++
6549 / 3969 / 226
: 26.03.2010
: 9,273
: 1
: 2
22.02.2012, 00:23     ++ #2
?
Գ
4 / 4 / 0
: 15.12.2011
: 28
22.02.2012, 00:24  []     ++ #3

DU
1480 / 1056 / 45
: 05.12.2011
: 2,279
22.02.2012, 00:30     ++ #4
. :
?
Jupiter
22.02.2012, 00:32     ++
  #5
   
!
Yandex
22.02.2012, 00:32     ++

: 05:57. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru