,   CyberForum.ru
CyberForum.ru - > > >
 
Rustam
   Rustam
11 / 11 / 3
: 05.09.2009
: 421
19.09.2009, 22:30     !!!!! #1
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int s, S1, S2, S3, S4, S5, S_total, x, x1, x2, x3, x4;
    s = 0;
    printf ("Òåñò ïî è*ôîðì*òèêå ïî òåìå: Óñòðîéñòâî ÏÊ\n");
    printf ("Ìî*èòîð - ýòî óñòðîéñòâî ... è*ôîðì*öèè?\n");
    printf ("1 - Ââîä*\n");
    printf ("2 - Âûâîä*\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x);
    if (x == 2)
    S1 = s + 1;
    else
    S1 = s + 0;
    printf ("\n");
    printf ("Ê*ê*ÿ ï*ìÿòü áûâ*åò â êîìïüþòåðå?\n" );
    printf ("1 - Ìåäëå***ÿ\n");
    printf ("2 - Îïåð*òèâ**ÿ\n");
    printf ("3 - Áûñòð*ÿ\n");
    printf ("4 - Êîìïüþòåð**ÿ\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x1);
    if (x1 == 2)
    S2 = s + 1;
    else
    S2 = s + 0;
    printf ("\n");
    printf ("Ïðè*òåð - ýòî óñòðîéñòâî ... è*ôîðì*öèè?\n");
    printf ("1 - Ââîä*\n");
    printf ("2 - Âûâîä*\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x2);
    if (x2 == 2)
    S3 = s + 1;
    else
    S3 = s + 0;
    printf ("\n")
    printf ("Ê*ê **çûâ*åòñÿ CD-Disk, êîòîðûé ìîæ*î ïåðåç*ïèñ*òü?\n");
    printf ("1 - CD-R\n");
    printf ("2 - CD-ROM\n");
    printf ("3 - CD-RW\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x3);
    if (x3 == 2)
    S4 = s + 1;
    else
    S4 = s + 0;
    printf ("\n");
    printf ("×åì îòëè÷*åòñÿ CD-R oò CD-RW?\n");
    printf ("1 - Ð*çìåðîì\n");
    printf ("2 - Âîçìîæ*îñòüþ ïåðåç*ïèñè\n");
    printf ("3 - Ê*÷åñòâîì ç*ïèñè\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x4)
    if (x4 == 2)
    S5 = s + 1;
    else
    S5 = s + 0;
    S_total = S1 + S2 + S3 + S4 + S5;
    printf ("\n");
    if (S_total == 4 || S_total == 5)
    printf ("Ïîçäð*âëÿåì Â*ñ!!! :) Â*ø* îöå*ê* = %d", S_total); 
    else
    printf ("Âû *å ñìîãëè ñä*òü ýêç*ìå*!!! Â*ø* îöå*ê* = %d", S_total);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
19.09.2009, 22:30     !!!!!
:

C++ ++ !
, !!! C++
C++ , !!!
C++ . . ()
C++
.
M128K145
C++
   M128K145
8267 / 3486 / 141
: 03.07.2009
: 10,707
19.09.2009, 22:33     !!!!! #2
42 59 ";"
Rustam
   Rustam
11 / 11 / 3
: 05.09.2009
: 421
19.09.2009, 22:35  []     !!!!! #3
!!!!!!!!!!!!!!!!!
kravam
   kravam
1501 / 861 / 40
: 04.06.2008
: 5,191
20.09.2009, 02:50     !!!!! #4
, .
M128K145, .
Yandex
20.09.2009, 02:50     !!!!!

: 16:30. GMT +3.
- , ,
- -
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru