,   CyberForum.ru

++


 
Dino3aBr
0 / 0 / 0
: 11.04.2012
: 29
#1

- C++

12.04.2012, 15:57. 192. 0
( )

!
:

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
 using namespace std;
 
  int matriza(int n) 
   {                                                        //Îáúÿâëÿåì ïåðåìå**ûå
int ar[50][50], s[50];                                        
int i, j, k;                                          
int m;
int temp;
 
 printf("input size of array MxN \n");               //Ð*çìåð ì*ñèâ*
    scanf("%d %d", &m, &n);
 
    printf ("\n");
 
    for(i=1; i<=m; i++) {                              //Ç*ïèñûâ*åì â îñ*îâ*îé ì*ññèâ ïñåâäî ñëó÷*é*ûå ÷èñë*
        for(j=1; j<=n; j++)
        ar[i][j]=rand()%10;
    }
    for(i=1; i<=m; i++) {                              //Ð*ñïå÷*òûâ*åì èõ
        for(j=1; j<=n; j++)
                printf(" %2d ", ar[i][j]);
 
            printf ("\n");
 
    }
 
    for(i=1; i<=m; i++) {                              //Í*õîäèì ñóììó ñòðîê
        for(j=1; j<=n; j++)
        s[i]=s[i]+ar[i][j];
 
    }
    printf ("\n");
 
        for(i=1; i<=m; i++)                                //Ð*ñïå÷*òûâ*åì ñóììû äëÿ ïðîâåðêè ÷òî âñå èäåò ïð*âèëü*î
         printf(" %2d ", s[i]);
 
    printf ("\n");
    temp=0;
    for(i=1; i<=m; i++){
        if(i+1<=m) {
        for(k=1; k<=m; k++){
            if(s[k+1]>s[k]) {                 //Ñîðòèðóåì ì*ññèâ S ïî *å âîçðîñò**èþ
               temp=s[k];
               s[k]=s[k+1];
               s[k+1]=temp;
               for(j=1; j<=n; j++) {         //Ñîðòèðóåì ñòðîêè â îñ*îâ*îì ì*ñèâå
                   temp=ar[i][j];
                   ar[i][j]=ar[i+1][j]; 
                   ar[i+1][j]=temp;
 
                }                        //Â îáîèõ ñëó÷*ÿõ ìû èñïîëüçîâ*ëè ñîðòèðîâêó Ïóçûðüê*
            }
                 }
            }
    }
 
    printf ("\n");
 
    for( i=1; i <=m; i++ ){                         //Ð*ñïå÷*òûâ*åì ïîëó÷èâøèéñÿ îñ*îâ*îé ì*ññèâ
        for( j=1; j<=n; j++)
            printf("% 2d ", ar[i][j]);
 
        printf("\n");
    }
    printf("\n");                                     //Äëÿ ïðîâåðêè ð*ñïå÷*òûâ*åì ì*ññèâ S
    for(i=1; i<=m; i++)
        printf(" %2d ", s[i]);
        return 0;}
 
int main() 
{int ar;    
 matriza (ar);
 getch();
 }
.?
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
12.04.2012, 15:57    
:

C++
C++
C++
C++
C++
. C++
C++
C++
C++
C++ . ++
C++
C++:
.

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru