,  ,

++

> > >

 
 
l_cho
3 / 3 / 0
: 02.04.2012
: 31
#1

- C++

17.04.2012, 11:23. 514. 3
( )

. , , , ...

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
#include <windows.h>  //ïîäêëþ÷*åì áèáëèîòêåêó windows.h
 
LRESULT CALLBACK HelloWorldWndProc(HWND,UINT,UINT,LONG);//îáúÿâëå*èå îêî**îé ïðîöåäóðû 
 
 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance
,LPSTR lpszCmdPartam,int nCmdShow)//ôó*êöèÿ WinMain (*å îáõîäèòüñÿ *å îä** ïðîãðð*ìì* äëÿ Windows (âñåãä* áóäåò èìåòü ïîäîá*ûé âèä)) ïåðåìå**ûå (hInstance(ñîîáù*åò ïðîãð*ììå (HANDLE îïðåäåëå* ê*ê void(ïðèñâ*èâ*åòüñÿ äëÿ ð*çëè÷èÿ ïðîãð*ìì*))ýêçåìïëÿð*), hPrevInstance(ÌÍÎÃÎÇÀÄÀ×ÍÎÑÒÜ)) 
// nCmdShow âèä îê** 
{
    HWND hWnd; //õå*äë îê**
    WNDCLASS WndClass;// ñîçä*åì ýêçåìïëÿð êë*ññ* 
    MSG Msg;// ïðîâåðèòü!!!
    
    char szClassName[]="HelloWorld";
    //Ðåãèñòðèðóåì ñîçä*â*åìûé êë*ññ
    //Ç*ï*ë*ÿåì ñòðóêòóðó òèï* WNDCLASS
    //////////////////////////////////////////////////////////////ÎÊÍÎ
    WndClass.style=CS_SAVEBITS|CS_NOCLOSE;//ñòèëü îê**
    WndClass.lpfnWndProc=HelloWorldWndProc;//òóò ñîçä*åòüñÿ óê*ç*òåëü ** îêî**óá ïðîöåäóðó(îáð*á*òûâ*åò âñå ñîîáùå*èÿ ïîðëó÷å**ûå â îê*î)
    WndClass.cbClsExtra=0;//âûäåëÿåì*ÿ ï*ìÿòü (ê*ê âûä*î îáîøëîñü èç áåç ýòîãî îïðåäåëå*èÿ)
    WndClass.cbWndExtra=0;//âûäåëÿåì*ÿ ï*ìÿòü (ê*ê âûä*î îáîøëîñü èç áåç ýòîãî îïðåäåëå*èÿ)
    WndClass.hInstance=hInstance;//õå*äë îëê**
    WndClass.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_HAND);//õå*äë èêî*êè ä***îãî îê**
    WndClass.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);//îïðåäåëÿåì êóðñîð
    WndClass.hbrBackground=(HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);//îïðåäåëÿåì êèñòü êîòîð*ÿ áóäåò ç*êð*øèâ*òü ôî*
    WndClass.lpszMenuName=NULL;//óê*ç*òåëü ** ñòðîêó , ìå*þ ó ** *åò ïî ýòîìó ð*â*î *óëþ
    WndClass.lpszClassName=szClassName;//óê*ç*òåëü ** ñòðîêó ñîçäîâ*åìîãî îê**, ËÎÃÈ×ÅÑÊÀß òî÷ê* â ôîðìèðîâ**èå ñòðóêòóðû
    ///////////////////////////////////////////////////////////////ÎÊÍÎ
    if(!RegisterClass(&WndClass))// Ñ âûçîâîì ýòîé ôó*êöèè ä***ûå î ñîçä*â*åìîì îê*å ïåðåä*þòüñÿ Windows ,áåç ýòîãî ð*áîò*ü *å áóäåò!!!
    {
                                 MessageBox(NULL,"Cannot register class","Error",MB_OK);//Ïðè âûïîë*å*èå óñëîâèÿ âûä*åò ÁÎÊÑ ñ îøèáêîé
                                 return 0;
                                                   //////////////////óê*ç*òåëü ñ èìå*åì êë*ññ* ** òåêñ ñîäåðæ*ùèéñÿ â ç*ãîëîâêå
                                 }
                                 hWnd=CreateWindow(szClassName,"HELLO_WORLD",
                                                    WS_BORDER,
                                                    CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
                                                    CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
                                                    NULL,NULL,
                                                    hInstance,NULL);
                                                    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (!hWnd)
{
           MessageBox(NULL,"Cannot create WINDOWS","EROR",MB_OK);
           return 0;
           }
ShowWindow(hWnd,nCmdShow);
UpdateWindow(hWnd);
 
while(GetMessage(&Msg,NULL,0,0))
{
                                TranslateMessage(&Msg);
                                DispatchMessage(&Msg);
}
return Msg.wParam;
}
 
LRESULT CALLBACK HelloWorldWndProc(HWND hWnd,UINT Message,
                                   UINT wParam,LONG lParam)
                                   {
                                        HDC hDC;
                                        PAINTSTRUCT PaintStruct;
                                        RECT Rect;
                                        switch(Message)
                                        {
                                                       case WM_PAINT:
                                                       hDC=BeginPaint(hWnd,&PaintStruct);
                                                       GetClientRect(hWnd,&Rect);
                                                       DrawText(hDC,"Hello_World!",-1,&Rect,DT_SINGLELINE|DT_CENTER|DT_VCENTER);
                                                       EndPaint(hWnd,&PaintStruct);
                                                       return 0;
                                                       
                                                       case WM_DESTROY:
                                                       PostQuitMessage(0);
                                                       return 0;
                                                       }
                                                       return DefWindowProc(hWnd,Message,wParam,lParam);
                                    }
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
17.04.2012, 11:23
(C++):

gets - C++
gets -, , setlocale(0,&quot;&quot;) -, ...

- C++
. ,...

C++ - C++
?= ?=. , ? ...

WxString(4 ) - C++
MAC ( ), wxStaticText ,...

"float". - C++
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;clocale&gt; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;stdlib.h&gt; #include &lt;iostream&gt; ...

( ): - C++
, , , . ( ...

3
HighPredator
5637 / 1953 / 370
: 10.12.2010
: 5,663
: 3
17.04.2012, 12:49 #2
WS_BORDER . WS_VISIBLE. : WS_BORDER . , , . - .
1
l_cho
3 / 3 / 0
: 02.04.2012
: 31
17.04.2012, 13:33  [] #3

C++
1
WndClass.style=CS_SAVEBITS|CS_NOCLOSE;// 
0
castaway
 ++
4924 / 3032 / 372
: 10.11.2010
: 11,085
: 10
: 1
17.04.2012, 13:34 #4
l_cho
WndClass.style=CS_SAVEBITS|CS_NOCLOSE;//
.
l_cho
WS_BORDER,
. WS_OVERLAPPEDWINDOW
1
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
17.04.2012, 13:34
! :

? - C++
++ , ...

Handle , ControlId - C++

- C++
, . ...

- C++
(; b) , , ...
:
4

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru