,  ,

++

> > >

 
 
BESTMASTER
0 / 0 / 0
: 25.04.2012
: 3
#1

. - C++

25.04.2012, 09:41. 804. 4
( )

. . .
CSS
1
2
3
if(aDist>=65||bDist>=65||cDist>=65)//ïðîâåðê* óñëîâèÿ: åñëè õîòÿ áû îä*î èç ñãå*åðèðîâ***ûõ ÷èñåë >=65 òî ïîëó÷*åòñÿ ÷òî îä** èç öèôð ïðîøë* âñþ äèñò**öèþ, î** îáúÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì.          {      
finish=true;                                                   
break;
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
25.04.2012, 09:41
. (C++):

- C++
s2 s1 . // . . #include<iostream> ...

. 79 . - C++
#include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> using namespace std; int chisla(int a,int b) { ...

: visual studio - C++
#include <math.h> #include <conio.h> #include <iostream> using namespace std; int main() { double x, E, ypred, y, S; ...

. - C++
, ...

Visual Studio , ? - C++
Visual Studio , ?

( ) - C++
. , , . ) #include...

4
panicwassano
594 / 562 / 20
: 07.11.2010
: 2,004
25.04.2012, 09:44 #2
BESTMASTER
. . .
, , aDist, bDist, cDist?
,
0
BESTMASTER
0 / 0 / 0
: 25.04.2012
: 3
25.04.2012, 09:44  [] #3
) .
C++ (Qt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
#include <iostream>  //
#include <ctime> // áèáëèîòåê* äëÿ ïîäêëþ÷å*èÿ ãå*.ñëó÷.÷èñåë
#include <windows.h>//Sleep // áèáë.äëÿ ç*äåðæêè ýêð***
#include<conio.h>//getch// áèáëèîòåê* äëÿ ðå*êöèè ** **æ*òèå ëþáîé êë*âèøè
using namespace std;//
int main()// **÷*ëî ïðîãè
{
int myHorse; // ïåðåìå***ÿ äëÿ âûáîð* ïîáåäèòåëÿ
int a=1,b=2,c=3; // 3 ïåðåìå**ûå ó÷*ñòâóþùèå â ç*áåãå
int aDist=0,bDist=0,cDist=0; // ïåðåìå**ûå ñâÿç***ûå ñ äèñò**öèåé è ñêîðîñòüþ ãå*åðèðóåìîé ð**äîìîì
srand(time(NULL)); // ïîäêëþ÷å*èå ãå*åð*òîð* ñëó÷*é*ûõ ÷èñåë
cout<<"Vvedite nomer loshadi (1,2 ili3):\n"; 
cin>>myHorse; // ââîä ÷èñë* ïîòå*öè*ëü*îãî ïîáåäèòåëÿ
cout<<"Nazhmite lubuyu knopku dlya starta gonok";
_getch();// ç*ïóñê èãðû ñ ïîìîùüþ ëþáîé êë*âèøè
system("cls"); 
bool finish=false;
while(finish==false){
aDist+=2+rand() %4; //ïðèñâ*èâ**èå ñëó÷*é*îãî ç**÷å*èÿ ïåðåìå**îé 
bDist+=2+rand() %4;
cDist+=2+rand() %4;
for(int i=0;i<65;i++) //ç*ïóñê öèêë*. Äèñò**öèÿ èìååò 65 ïîçèöèé.Åñëè ñ÷åò÷èê ñîâï*äåò ñ ãå*åðèðîâ***ûì ÷èñëîì aDist òî âûâåñòè ** ýêð** ÷èñëî *                                               {cout<<' ';
if(i==aDist)cout<<a;               }
if(aDist>=65)cout<<" |";else
cout<<'|';
if(aDist>=65)           {
for(int i=0;i<aDist-65;i++)cout<<' ';cout<<a;
                                  }
cout<<endl;
for(int i=0;i<65;i++)//ç*ïóñê öèêë*. Äèñò**öèÿ èìååò 65 ïîçèöèé.Åñëè ñ÷åò÷èê ñîâï*äåò ñ ãå*åðèðîâ***ûì ÷èñëîì bDist òî âûâåñòè ** ýêð** ÷èñëî b                         
{cout<<' ';
if(i==bDist)cout<<b;
                                      }
if(bDist>=65)cout<<" |";else
cout<<'|';
if(bDist>=65)                  {
for(int i=0;i<bDist-65;i++)cout<<' ';cout<<b;
                                         }
cout<<endl;
for(int i=0;i<65;i++) //ç*ïóñê öèêë*. Äèñò**öèÿ èìååò 65 ïîçèöèé.Åñëè ñ÷åò÷èê ñîâï*äåò ñ ãå*åðèðîâ***ûì ÷èñëîì cDist òî âûâåñòè ** ýêð** ÷èñëî c                                          
{cout<<' ';
if(i==cDist)cout<<c;           }
if(cDist>=65)cout<<" |";else
cout<<'|';
if(cDist>=65)                         {
for(int i=0;i<cDist-65;i++)cout<<' ';cout<<c;
                                                }
cout<<endl;
if(aDist>=65||bDist>=65||cDist>=65)//ïðîâåðê* óñëîâèÿ: åñëè õîòÿ áû îä*î èç ñãå*åðèðîâ***ûõ ÷èñåë >=65 òî ïîëó÷*åòñÿ ÷òî îä** èç öèôð ïðîøë* âñþ äèñò**öèþ, î** îáúÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì.          {      
finish=true;                                                   
break;                                                        }
 
else                                                           {
Sleep(200);
system("cls");                                                 }
                             }
cout<<endl;
int max=-10000;
if(aDist>max)max=aDist;
if(bDist>max)max=bDist; //ïðèñâ*èâ**èå ì*êñèìóì* îä*îé èç òðåõ ïåðåìå**ûõ
if(cDist>max)max=cDist;
if((aDist==max&&a==myHorse)||(bDist==max&&b==myHorse)||(cDist==max&&c==myHorse))//åñëè ïîáåäèâøåå ÷èñëî ñîâï*ä*åò ñ ÷èñëîì, ââåäå**ûì ïîëüçîâ*òåëåì ** ýêð** âûâîäèòñÿ ñîîáùå*èå "âû âûèãð*ëè".  ïðîòèâ*îì ñëó÷*å ** ýêð** âûâîäèòñÿ "âû ïðîèãð*ëè"   {
cout<<"You win!!!\n";
getch();// îæèä**èå **æ*òèÿ ëþáîé êë*âèøè
                                                                              }
else                            {
cout<<"You lost.";
getch();                      }
//cout<<aDist<<' '<<bDist<<' '<<cDist<<' '<<max;
break;
0
panicwassano
594 / 562 / 20
: 07.11.2010
: 2,004
25.04.2012, 09:53 #4
, - , break .
1
BESTMASTER
0 / 0 / 0
: 25.04.2012
: 3
25.04.2012, 10:08  [] #5
, ? .
0
25.04.2012, 10:08
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
25.04.2012, 10:08
! :

- C++
: #include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() ...

- C++
error: reference to dec is ambiguous class dec { public: void entire(int enter) { while(false)

- C++
Unresolved external '_Form1' referenced from D:\PROJECTS\PROJECT1.OBJ. . ...

- C++
scanf! #include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;iostream&gt; #include &lt;math.h&gt; void main() { ...
:
5

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru