,   CyberForum.ru

++


 
Sk8erBoi
1 / 1 / 0
: 15.12.2010
: 39
#1

- C++

24.05.2012, 21:48. 525. 6
( )

, Bool . "+" , "*" "^" , , "==" "!=" . , , int. ( , , ).
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
24.05.2012, 21:48    
:

C++
C++ .
C++
++ C++
C++
C++
C++
.
DoktorRaim
1 / 1 / 0
: 24.05.2012
: 15
24.05.2012, 21:52     #2
) , , -

1
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
#include "class_complex.h"
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
//óì*îæå*èå êîìïëåêñ*îãî ** êîìïëåêñ*îå
CComplex CComplex::operator *(const CComplex &rhs)const
         {
         return CComplex((m_re*rhs.m_re-m_im*rhs.m_im),(m_re*rhs.m_im+m_im*rhs.m_re));
         }
//óì*îæå*èå êîìïëåêñ*îãî ** êî*ñò**òó
CComplex CComplex::operator *(const float_t rhs)const
         {
         return CComplex(rhs*m_re,rhs*m_im);
         }
//óì*îæå*èå êî*ñò**òû ** êîìïëåêñ*îå
CComplex operator * (const float_t lhs,const CComplex &rhs)
         {
         float_t re=lhs*rhs.get_re();
         float_t im=lhs*rhs.get_im();         
         return CComplex(re,im);
         }
//äåëå*èå êîìïëåêñ*îãî ** êîìïëåêñ*îå
CComplex CComplex::operator / (const CComplex &rhs)const
         {
          CComplex c;
          float_t a=m_re,b=m_im,a1=rhs.m_re,b1=rhs.m_im;
          c.m_re=(a*a1+b*b1)/(a1*a1+b1*b1);
          c.m_im=(a1*b-b1*a)/(a1*a1+b1*b1);
          return c;
         }
//äåëå*èå êîìïëåêñ*îãî ** êî*ñò**òó
CComplex CComplex::operator / (const float_t rhs)const
         {
          CComplex c;
          c.m_re=m_re/rhs;
          c.m_im=m_im/rhs;
          return c;
         }  
         
CComplex operator / (const float_t lhs, const CComplex &rhs)
         {
          float_t a=lhs,b=0.0,a1=rhs.get_re(),b1=rhs.get_im(),re,im;
          re=(a*a1+b*b1)/(a1*a1+b1*b1);
          im=(a1*b-b1*a)/(a1*a1+b1*b1);
          return CComplex(re,im);
         }
//void info_operation()
//{
//std::cout<<"Âñå îïåð*òîðû ïåðåãðóæå*û. Âîçìîæ*î óì*îæå*èå ê*ê êîìïëåêñ*îãî ÷èñë* ** êî*ñò**òó, ò*ê è **îáîðîò, âû÷èò**èå êðîìå âñåãî èìååò è ó**ð*ûé ìè*óñ!"<<endl;
//}
 
CComplex func (CComplex z,const float_t &EPS)
    {
        CComplex sum(1,-1), t(1,-1), zi=z*(CComplex(0,1));
        CComplex m=t;
        int k=0;//ñ÷åò÷èê
        while (m.abs()>EPS) //EPS=0.001 ïî óìîë÷**èþ
        {
              m=m*zi*t;
              m=m/(2*k+1);
              sum=sum+m;
              k+=1; 
        }
        return sum;
    }
    
//ò*áëèö*
void print_table(const float_t &EPS)
{
     std::cout<<"Ò*áëèö* ç**÷å*èé ïî ôîðìóëå ñóììû ñ EPS = "<<EPS<<endl;
     print(CComplex(0,0),EPS);
     print(CComplex(1,0),EPS);
     print(CComplex(-1,0),EPS);
     print(CComplex(0,-1),EPS);
     print(CComplex(-1,-1),EPS);
     print(CComplex(1,1),EPS);
     print(CComplex(1,-1),EPS);
     print(CComplex(-1,1),EPS);
     print(CComplex(0,1),EPS);
}
Sk8erBoi
1 / 1 / 0
: 15.12.2010
: 39
24.05.2012, 21:52  []     #3
, .
DoktorRaim
1 / 1 / 0
: 24.05.2012
: 15
24.05.2012, 21:53     #4
Sk8erBoi
1 / 1 / 0
: 15.12.2010
: 39
24.05.2012, 21:55  []     #5
xD
DoktorRaim
1 / 1 / 0
: 24.05.2012
: 15
24.05.2012, 22:01     #6
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
#ifndef CLSS_CMPLX_H
#define CLSS_CMPLX_H
#include <iostream>
#include <math.h>
 
typedef float float_t;
 
 
class CComplex
{
      private:
              float_t m_re,m_im;
      public:
             
             CComplex():m_re(0.0),m_im(0.0){}
             explicit CComplex(float_t re):m_re(re),m_im(0.0){}
             CComplex(float_t re, float_t im):m_re(re),m_im(im){}
             
             float_t get_re()const{return m_re;}
             
             void set_re(float_t re){m_re=re;}
             
             float_t get_im()const{return m_im;} 
             
             void set_im(float_t im){m_re=im;}
            
             //êî*úþ*êöèÿ
             void conj(){m_im=-m_im;}//ïîëó÷å*èå êîìïëåêñ*î-ñîïðÿæå**îãî ÷èñë*
             //ó**ð*ûé ìè*óñ
             CComplex operator-()const{return CComplex(-m_re,-m_im);}
             //ìîäóëü
             float_t abs(){return sqrt(m_re*m_re+m_im*m_im);}
             //êîìïëåêñ*î-ñîïðÿæå**îå ÷èñëî
             CComplex operator!()const{return CComplex(m_re,-m_im);}
             
             bool operator ==(const CComplex &t)const
             {
              return ((m_re==t.m_re)&&(m_im==t.m_im));//ñð*â*å*èå
             }
             CComplex operator * (const CComplex &rhs)const;//óì*îæå*èå êîìïëåêñ*îãî ** êîìïëåêñ*îå
             CComplex operator * (const float_t rhs)const;//óì*îæå*èå êîìïëåêñ*îãî ** êî*ñò**òó
           
             CComplex operator / (const CComplex &rhs)const;
             CComplex operator / (const float_t rhs)const;
             friend std::istream&operator>>(std::istream &in, CComplex &c)
             {
              in>>c.m_re>>c.m_im;
              return in;
             }//äåëå*èå
            
             friend std::ostream & operator<<(std::ostream&out,const CComplex &c)
             {
              return out<<'('<<c.m_re<<", "<<c.m_im<<')';
             }//ïåðåãðóçî÷ê*
};
//êîìïëåêñ*îå - êîìïëåêñ*îå
inline CComplex operator-(const CComplex &lhs,const CComplex &rhs)
{
       return CComplex(lhs.get_re()-rhs.get_re(),lhs.get_im()-rhs.get_im());
}
//êî*ñò**ò* - êîìïëåêñ*îå
inline CComplex operator-(const float_t a,const CComplex &rhs)
{
       return CComplex((a-rhs.get_re()),(-rhs.get_im())); 
}
//subtraction CComplex-const
inline CComplex operator-(const CComplex &lhs,float_t rhs)
{
       return CComplex(lhs.get_re()-rhs,lhs.get_im());
}
//êîìïëåêñ*îå + êîìïëåêñ*îå
inline CComplex operator + (const CComplex &lhs,const CComplex &rhs)
{
         return CComplex(lhs.get_re()+rhs.get_re(),lhs.get_im()+rhs.get_im());
}
//êî*ñò**ò* + êîìïëåêñ*îå
inline CComplex operator + (const float_t lhs,const CComplex &rhs)
{
         return CComplex(lhs+rhs.get_re(),rhs.get_im());
}
//êîìïëåêñ*îå + êî*ñò**ò*
inline CComplex operator + (const CComplex &lhs,const float_t rhs)
{
         return CComplex(lhs.get_re()+rhs,lhs.get_im()); 
}
 
CComplex operator * (const float_t rhs, const CComplex &rhs);
 
CComplex operator / (const float_t lhs, const CComplex &rhs);
void info_operations();
CComplex func (CComplex z,const float_t &EPS);
void print_table(const float_t &EPS);
inline void print(CComplex a,const float_t &EPS)
{
       std::cout<<a<<"   \n"<<func(a,EPS)<<'\n';
}
#endif
3
, )
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
24.05.2012, 22:03    
:

C++
C++
C++
C++
C++:
Sk8erBoi
1 / 1 / 0
: 15.12.2010
: 39
24.05.2012, 22:03  []     #7
Yandex
24.05.2012, 22:03    

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru