,  CyberForum.ru

++


 
1 / 1 / 0
: 14.04.2012
: 42
#1

- C++

01.06.2012, 13:36. 367. 3
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
//  
 
#include "stdio.h"
#include "StdAfx.h"
#include "conio.h"
#include<locale.h> 2 1
 
#include "math.h"
int kvadur(float a, float b, float c,   // - 
            float *x1, float *x2) // 
 
//  -  
 
// -1,  
 
{
    
    float d; // 
    if (a == 0) return(-1);
    d=b*b-4*a*c;
    if (d < 0)
    return(0); //  
    *x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a);
 
    *x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a);
    if (*x1 != *x2)
 
        return(2);
 
    else return(1);
 
}
//  
 
void main()
{
    setlocale(LC_ALL,"RUS");
    float a,b,c; // 
    float x1,x2; // 
 
    int n; // - 
    puts("\n ");
    puts("    <Enter>");
    printf("->");
    scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
    switch (kvadur(a,b,c,&x1,&x2))
    {
        case -1: puts(" .");
                 break;    
 
        case 0: puts("  .");
                break;
 
        case 1: printf(" : x=%3.2f", x1);
                break;
 
        case 2: printf("x1=%3.2fx2=%3.2f", x1, x2);
 
    }
    puts("\n  <Enter>");
    getch();
 
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
01.06.2012, 13:36    
:

- C++
, , , #include &lt;cmath&gt; ...

- C++
#include &lt;iostream&gt; #include &lt;string&gt; using namespace std; void sort(int* m, int n); struct Notebook { int ram; ...

- C++
typedef struct{ char name; citizen_t **childs; int childs_cnt; }citizen_t citizen_t citizens; ...

- C++
#include &lt;iostream.h&gt; #include &lt;conio.h&gt; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;iomanip.h&gt; #include &lt;stdlib.h&gt; int main() { int...

- C++
#include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;stdlib.h&gt; typedef unsigned short int word; typedef unsigned int dword; ...

- C++
#include &quot;stdafx.h&quot; #include&lt;iostream&gt; #include&lt;math.h&gt; #include &lt;stdlib.h&gt; using namespace std; int main() { double eps,...

.
cactus09
69 / 69 / 4
: 15.02.2012
: 475
01.06.2012, 14:32     #2
C++ (Qt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#include "stdio.h"
#include "StdAfx.h"
#include "conio.h" //äëÿ getch()
#include<locale.h> 2 1
 
#include "math.h" //äëÿ sqrt()
int kvadur(float a, float b, float c,   // êîýô-òû óð*â*å*èÿ
            float *x1, float *x2) // êîð*è óð*â*å*èÿ
 
// ç**÷å*èå ôó*êöèè - êîëè÷åñòâî êîð*åé 
 
// èëè -1, åñëè *åâåð*ûå èñõîä*ûå ä***ûå
 
{
    
    float d; // äèñêðèìè***ò
    if (a == 0) return(-1);//åñëè * = 0 òî *å äåë*åì îñò*ëü*îé êîä ôó*êöèè, * âîçð*ø*åì -1
    d=b*b-4*a*c; //ïîäøèòîâ*åì äåñêðèìå**ò ïî ôîðìóëå
    if (d < 0) //åñëè äåñêðåìå**ò*ò ìå*üøå 0 òî
    return(0); // óð*â*å*èå *å èìååò ðåøå*èÿ
    *x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a); // ïîäñ÷èò*â*åì õ1, sqrt - èçâëåê*åò êîðå*ü
                              //òóò *x1 è *x2 ïîòîìó÷òî èñïîëüçóþòñÿ óê*ç*òåëè (âñåãî îáüåñ*ÿòü *å áóäó, ê*èãè òåáå â ïîìîù)
    *x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a); //
    if (*x1 != *x2) //åñëè ïîëó÷èëîñü ÷òî x1 = x2 
 
        return(2); //òî âîçð*ù*åì 2
 
    else return(1); //åñëè *åò òî âîçð*ù*åì 1
 
}
// ïðîâåðê* ð*áîòîñïîñîá*îñòè ôó*êöèè
 
void main()
{
    setlocale(LC_ALL,"RUS"); //ýòî ÷òîáû ïîääåðæèâ*ëñÿ â êî*ñîëè ðóññêèé ÿçûê
    float a,b,c; // êîýôôèöèå*òû óð*â*å*èÿ
    float x1,x2; // êîð*è óð*â*å*èÿ
 
    int n; // êîë-âî êîð*åé
    puts("\nÐåøå*èå êâ*äð*ò*îãî óð*â*å*èÿ");
    puts("Ââåäèòå â îä*îé ñòðîêå êîýôôèöèå*òû è **æìèòå <Enter>");
    printf("->");
    scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
    switch (kvadur(a,b,c,&x1,&x2)) //ç*ïóñê*åì ôó*êöèþ è èñõîäÿ èç ðåçóëüò*ò* êîòîðîé î** âåð*óë* ÷òîòî äåë*åì 
    {
        case -1: puts("Îøèáê* èñõîä*ûõ ä***ûõ."); //åñëè âåð*óëñÿ -1 òî ïèøåì "Îøèáê* èñõîä*ûõ ä***ûõ."
                 break;    
 
        case 0: puts("Óð*â*å*èå *å èìååò ðåøå*èÿ.");//åñëè âåð*óëñÿ 0 òî ïèøåì "Óð*â*å*èå *å èìååò ðåøå*èÿ."
                break;
 
        case 1: printf("Êîð*è îäè**êîâûå: x=%3.2f", x1); //åñëè âåð*óëñÿ 0 òî ïèøåì "Êîð*è îäè**êîâûå: x=" è ïå÷*ò*åì x
                break;
 
        case 2: printf("x1=%3.2fx2=%3.2f", x1, x2); //åñëè âåð*óëñÿ 0 òî ïèøåì ÷åìó ð*âå* x1 è x2
 
    }
    puts("\nÄëÿ ç*âåðøå*èÿ ð*áîòû **æìèòå <Enter>"); // ïå÷*ò*åì "Äëÿ ç*âåðøå*èÿ ð*áîòû **æìèòå <Enter>"
    getch(); //îæèä**èÿ **æ*òèÿ ëþáîé êë*âèøè
 
}
1 / 1 / 0
: 14.04.2012
: 42
01.06.2012, 14:41  []     #3
cactus09
case
?

31
cactus09
puts
?

3
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#include "stdio.h"
#include "StdAfx.h"
#include "conio.h" // getch()
#include<locale.h> 2 1
 
#include "math.h" // sqrt()
int kvadur(float a, float b, float c,   // - 
            float *x1, float *x2) // 
 
//  -  
 
// -1,  
 
{
    
    float d; // 
    if (a == 0) return(-1);// = 0   ,  -1
    d=b*b-4*a*c; //  
    if (d < 0) //  0 
    return(0); //  
    *x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a); // 1, sqrt - 
                              // *x1 *x2  (  ,  )
    *x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a); //
    if (*x1 != *x2) //  x1 = x2 
 
        return(2); // 2
 
    else return(1); //  1
 
}
//  
 
void main()
{
    setlocale(LC_ALL,"RUS"); //   
    float a,b,c; // 
    float x1,x2; // 
 
    int n; // - 
    puts("\n ");
    puts("    <Enter>");
    printf("->");
    scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
    switch (kvadur(a,b,c,&x1,&x2)) //      
    {
        case -1: puts(" ."); // -1  " ."
                 break;    
 
        case 0: puts("  .");// 0  "  ."
                break;
 
        case 1: printf(" : x=%3.2f", x1); // 0  " : x="  x
                break;
 
        case 2: printf("x1=%3.2fx2=%3.2f", x1, x2); // 0   x1 x2
 
    }
    puts("\n  <Enter>"); // "  <Enter>"
    getch(); //  
 
}
?
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
01.06.2012, 15:41    
:

- C++
? #include &lt;QDebug&gt; int main() { int mass; mass = 1; mass = 2;

- C++
, . . . int dwsp(double* x, double* y); int...

- C++
int k =-1; #include &quot;iostream&quot; #include &quot;math.h&quot; using namespace std; int main () { const int n =...

- C++
, &quot;&quot; void v(double*a, int &amp;n , int l,double d) // int...
:
cactus09
69 / 69 / 4
: 15.02.2012
: 475
01.06.2012, 15:41     #4
puts
?

string -
stdout,
('') ('n').
- , - std::cout<< printf.

10
switch case - . switch(n) n (1 2) case 1: {...} case 2: {...}
  
Yandex
01.06.2012, 15:41    

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru