,  ,

++

> > >

 
 
:  :  - 13,   - 4.69
Ish-ma
0 / 0 / 0
: 21.12.2011
: 15
#1

- C++

19.06.2012, 16:41. 2533. 11
( )

? strcmp
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
19.06.2012, 16:41
(C++):

- C++
, x-, y- while(x!=0) { ...

... - C++
. . : . , ...

- C++
. . - , ...

- C++
? . { case 1: { cout << "...

- C++
! ( ). , , ,...

- C++
, 10 . , . , ...

11
i_SamSky
6 / 6 / 0
: 13.04.2012
: 57
19.06.2012, 17:11 #2
? /?
0
Ish-ma
0 / 0 / 0
: 21.12.2011
: 15
19.06.2012, 17:13  [] #3
0
gray_fox
What a waste!
1550 / 1255 / 73
: 21.04.2012
: 2,633
: 3
19.06.2012, 17:18 #4
Ish-ma
C++
1
2
3
if (std::strcmp(cStr1, cStr2) == 0) {
   //  
}
std::string:
C++
1
2
3
if (str1 == str2) {
   // ...
}
0
i_SamSky
6 / 6 / 0
: 13.04.2012
: 57
19.06.2012, 17:28 #5
strcmp():
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using std::cin;
using std::cout;
 
int main()
{
    char *a = new char[100]; char *b = new char [100];
    cout << "Vvedite a-slovo: "; cin >> a;
    cout << "Vvedite b-slovo: "; cin >> b;
 
    if (strcmp(a, b) == 0)
    cout << "stroki ravni";
    else cout << "ne ravni";
    return 0;
}
0
Ish-ma
0 / 0 / 0
: 21.12.2011
: 15
19.06.2012, 17:31  [] #6
0
MrGluck
 C ++
7728 / 4764 / 732
: 29.11.2010
: 13,021
19.06.2012, 17:34 #7
i_SamSky
strcmp():
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <iostream>
#include <string.h>
 
using std::cin;
using std::cout;
 
int main()
{
    char *a = new char[100]; char *b = new char [100];
    cout << "Vvedite a-slovo: "; cin >> a;
    cout << "Vvedite b-slovo: "; cin >> b;
 
    if (strcmp(a, b) == 0)
    cout << "stroki ravni";
    else cout << "ne ravni";
    return 0;
}

C++
1
2
delete []a;
delete []b;
2
C++
1
2
3
 if (strcmp(a, b) == 0)
    cout << "stroki ravni";
    else cout << "ne ravni";
C++
1
 cout<< !strcmp(a, b) ? "stroki ravni" : "ne ravni";
1
Ish-ma
0 / 0 / 0
: 21.12.2011
: 15
19.06.2012, 22:36  [] #8
if(strcmp(rb[j].get_cex(),ceh)==0)
ceh , ,
0
i_SamSky
6 / 6 / 0
: 13.04.2012
: 57
19.06.2012, 22:42 #9
?
0
Ish-ma
0 / 0 / 0
: 21.12.2011
: 15
19.06.2012, 22:46  [] #10
i_SamSky, , . .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
 
using namespace std;
 
int i=0;
int j=0;
const int n=3;//êîëè÷åñòâî ð*áî÷èõ
 
class rabota{
char fio[25];
char cex[25];
int A;
int B;
int C;
public:
   void set_fio(char* a) {strcpy(fio, a);}
   char* get_fio(){return fio;}
   void set_cex(char* a) {strcpy(cex,a);}
   char* get_cex() {return cex;}
   void set_A(int a) {A=a;}
   int get_A() {return A;}
   void set_B(int a) {B=a;}
   int get_B() {return B;}
   void set_C(int a) {C=a;}
   int get_C() {return C;}
 
friend ostream &operator <<(ostream &red, rabota &rb);//ïåðåãðóçê* ô*éëîâîãî ââîäû
friend istream &operator >>(istream &white, rabota &rb);//ïåðåãðóçê* ô*éëîâîãî âûâîä*
};
ostream &operator <<(ostream &abc, rabota &rb)//îïèñ**èå ïåðåãðóçêè ââîä*
{
    abc<<rb.fio<<" ";
    abc<<rb.cex<<" ";
    abc<<rb.A<<" ";
    abc<<rb.B<<" ";
    abc<<rb.C<<" ";
    return abc;
}
istream &operator >>(istream &cba, rabota &rb)//îïèñ**èå ïåðåãðóçêè âûâîä*
{
 
    cba>>rb.fio;
    cba>>rb.cex;
    cba>>rb.A;
    cba>>rb.B;
    cba>>rb.C;
    return cba;
}
void vvod()//ôó*êöèÿ ââîä* ä***èõ
{
     ofstream ra1("rabotniki.txt",ios::out);//îòêðûòèå ô*éë* äëÿ ç*ïèñè ä***ûõ
     if(!ra1){cout<<"Fail ne nayden\n";exit(1);}
     rabota *rb;//äè**ìè÷åñêèé ì*ññèâ êë*ññ*
     rb=new rabota[n];
     char fio[25], cex[25]; int A,B,C; //ïåðåìå**ûå
     for(i=0;i<n;i++){
     cout<<"Vvedite familiu "; cin>>fio; rb[i].set_fio(fio);
     cout<<"Vvedite nomer ceha "; cin>>cex; rb[i].set_cex(cex);
     cout<<"Vvedite skol'ko izdelii A sobral rabochii "; cin>>A; rb[i].set_A(A);
     cout<<"Vvedite skol'ko izdelii B sobral rabochii "; cin>>B; rb[i].set_B(B);
     cout<<"Vvedite skol'ko izdelii C sobral rabochii "; cin>>C; rb[i].set_C(C);}
     for(i=0;i<n;i++){if(i<n-1){ra1<<rb[i]<<"\n";}else ra1<<rb[i];}//ç*ïèñü â ô*éë
     ra1.close();//ç*êðûòèå ô*éë*
     delete []rb;//óä*ëå*èå äè*. ì*ññèâ*
}
 
 
void plys()//ô-èÿ äëÿ äîá*âëå*èÿ ñòðîêè
{   i=0;
    fstream ra1("rabotniki.txt", ios::out| ios::app);//îòêðûòèå ô*éë* äëÿ äîá*âëå*èÿ â êî*åö
    if(!ra1){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";}
    rabota rb[n];//ì*ññèâ êë*ññ*
    cin>>rb[i];//ââîä ä**èõ
    ra1<<"\n"<<rb[i];//ç*ïèñü â ô*éë
    ra1.close();//ç*êðûòèå ô*éë*
 
}
 
void minys()//ô-èÿ óä*ëå*èÿ
{
 
    int j;char fio[25];
    i=0;
    fstream ra1("rabotniki.txt",ios::in);//îòêðûòèå ô*éë* äëÿ ñ÷èòûâ**èÿ ä***èõ
     if(!ra1){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";exit(1);}
    rabota *rb;// äè**ìè÷åñê*ÿ ïåðåìå***ÿ
    rb=new rabota[100];
    while(!ra1.eof())//ïîê* *å áóäåò êî*ö* ô*éë*
    {
        ra1>>rb[i];//ñ÷èòûâ**èå èç ô*éë*
        i++;
    }
    ra1.close();//ç*êðûòèå ô*éë*
    fstream ra2("rabotniki.txt",ios::trunc| ios::out);//îòêðûòèå ô*éë* äëÿ ïåðåïèñ**èÿ ä***ûõ
    if(!ra2){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";exit(1);}
    cout<<"\nFamilie studenta: ";
    cin>>fio;
    for(j=0;j<i-1;j++)
    {
        if(strcmp(rb[j].get_fio(),fio)!=0)//ñð*â*å*èå i-îé è ô*ìèëèè fio
{if((j+2)!=i){ra2<<rb[j]<<"\n";}else {ra2<<rb[j]; } }//ç*ïèñü â ô*éë
 }
    ra2.close();//ç*êðûòèå
    delete []rb;//óä*ëå*èå
 
}
 
void centr(){//ôó*êöèÿ îñ*îâ*îé ïðîãð*ììû
    i=0;
    int konec=0;//òðåáóåòñÿ äëÿ ïîäñ÷åò* êîëè÷åñòâ* ñòðîê
    ifstream ra1("rabotniki.txt", ios::in);
    if(!ra1){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";exit(1);}
    rabota *rb;
    rb=new rabota[1000];//äè**ì. ì*ññèâ
    while(!ra1.eof())
    {
        ra1>>rb[i];//÷òå*èå èç ô*éë*
        i++;
    }
    i--;/*â ô*éë ç*ïèñûâ*åòñÿ â ô-èè vvod() ñ ïåðå*îñîì ** äðóãóþ ñòðîêó, è ïîýòîìó åñëè 3 ç*ïèñè, òî ñòðîê 4, ïîñëåä*ÿÿ ïðîñòî ïóñò*ÿ, äëÿ ýòîãî ìû è âû÷èò*åì 1*/
    int a,b,c,k=0,sum; char ceh[25];//ïåðåìå**ûå
    for(i=0;i<konec;i++){cout<<"\n"<<rb[i];}
    ra1.close();
    fstream ra2("rabotniki2.txt",ios::trunc| ios::out);//îòêðûòèå äëÿ ç*ïèñè
    if(!ra2){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";exit(1);}
    cout<<"Vvedite cenu za izdelie A "; cin>>a;
    cout<<"Vvedite cenu za izdelie B "; cin>>b;
    cout<<"Vvedite cenu za izdelie C "; cin>>c;
    cout<<"Vvedite nazvanie cexa kotorii hotite posmotret' "; cin>>ceh;
    for(j=0;j<i;j++)
    {if(strcmp(rb[j].get_cex(),ceh)==0)
    {cout<<"\nRabochii "<<rb[j].get_fio()<<" sobral v obschem "<<rb[j].get_A()+rb[j].get_B()+rb[j].get_C()<<"detalei";
     cout<<"\nego zarplata "<<rb[j].get_A()*a+rb[j].get_B()*b+rb[j].get_C()*c<<endl;
     ra2<<"\nRabochii "<<rb[j].get_fio()<<" sobral v obschem "<<rb[j].get_A()+rb[j].get_B()+rb[j].get_C()<<"detalei";
     ra2<<"ego zarplata "<<rb[j].get_A()*a+rb[j].get_B()*b+rb[j].get_C()*c<<endl;
      sum=sum+rb[i].get_A()*a+rb[i].get_B()*b+rb[i].get_C()*c;
      k=k+1;}}
      if ((k=0)||(sum=0))
      exit(1);
     cout<<"\nSrednia zarplata rabochih po cehu "<<ceh<<" ravna "<<sum/k;
     ra2<<"\nSrednia zarplata rabochih po cehu "<<ceh<<" ravna "<<sum/k;
     cout<<"\ndannie soxraneni v  'rabotniki2.txt'\n";
    ra2.close();//ç*êðûòèå
    delete []rb;//óä*ëå*èå
}
 
void sortirovka(){//ôó*êöèÿ ñîðòèðîâêè
    i=0; int j,ott,k,A,B,C;
     char fio[25],ceh[25];
    ifstream ra1("rabotniki.txt", ios::in);//îòêðûòèå ô*éë* äëÿ ÷òå*èÿ
    if(!ra1){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";exit(1);}
    rabota *rb;//ì*ññèâ äè**ìè÷åñêèé
    rb=new rabota[100];//îïðåäåëå*èå ð*çìåð*îñòè
    while(!ra1.eof())
    {
        ra1>>rb[i];//÷òå*èå ñ ô*éë*
        i++;
    } cout<<"\n"<<i<<"\n";i=i-1;
    for(j=0;j<i;j++){cout<<"\n"<<rb[j];}
    ra1.close();//ç*êðûòèå ô*éë*
    fstream ra2("rabotniki.txt",ios::trunc| ios::out);//îòêðûòèå ô*éë* äëÿ ç*ïèñè
    if(!ra2){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";exit(1);}
    cout<<"\n\nVibirite punkt sortirovki\n";
    cout<<"1-Po familii rabochego\n2-Po nazvaniu ceha \n3-Po kolichestvu sobranyh detalei A\n4-Po kolichestvu sobranyh detalei B\n5-Po kolichestvu sobranyh detalei C\n";
    cin>>ott;
switch(ott){
case 1:
    for(j=0;j<i;j++){for(k=0;k<i;k++){
    if(strcmp(rb[j].get_fio(),rb[k].get_fio())<0){
    strcpy(fio,rb[k].get_fio());
    strcpy(ceh,rb[k].get_cex());
    A=rb[k].get_A();
    B=rb[k].get_B();
    C=rb[k].get_C();
    rb[k].set_fio(rb[j].get_fio());
    rb[k].set_cex(rb[j].get_cex());
    rb[k].set_A(rb[j].get_A());
    rb[k].set_B(rb[j].get_B());
    rb[k].set_C(rb[j].get_C());
    rb[j].set_fio(fio);
    rb[j].set_cex(ceh);
    rb[j].set_A(A);
    rb[j].set_B(B);
    rb[j].set_C(C);
     }
     }
    }
    for(j=0;j<i;j++){if(j<i-1){ra2<<rb[j]<<"\n";}else ra2<<rb[j];}//ç*ïèñü â ô*éë
break;
case 2:
    for(j=0;j<i;j++){for(k=0;k<i;k++){
    if(strcmp(rb[j].get_cex(),rb[k].get_cex())<0){
    strcpy(fio,rb[k].get_fio());
    strcpy(ceh,rb[k].get_cex());
    A=rb[k].get_A();
    B=rb[k].get_B();
    C=rb[k].get_C();
    rb[k].set_fio(rb[j].get_fio());
    rb[k].set_cex(rb[j].get_cex());
    rb[k].set_A(rb[j].get_A());
    rb[k].set_B(rb[j].get_B());
    rb[k].set_C(rb[j].get_C());
    rb[j].set_fio(fio);
    rb[j].set_cex(ceh);
    rb[j].set_A(A);
    rb[j].set_B(B);
    rb[j].set_C(C);
     }
     }
    }
    for(j=0;j<i;j++){if(j<i-1){ra2<<rb[j]<<"\n";}else ra2<<rb[j];}//ç*ïèñü â ô*éë
break;
case 3:
    for(j=0;j<i;j++){for(k=0;k<i;k++){
    if(rb[j].get_A()<rb[k].get_A()){/*ñð*â*èâ*åòñÿ êîëè÷åñòâî èçäåëèé A ð*áî÷åãî j  è ð*áî÷åãî k  */
    strcpy(fio,rb[k].get_fio());
    strcpy(ceh,rb[k].get_cex());
    A=rb[k].get_A();
    B=rb[k].get_B();
    C=rb[k].get_C();
    rb[k].set_fio(rb[j].get_fio());
    rb[k].set_cex(rb[j].get_cex());
    rb[k].set_A(rb[j].get_A());
    rb[k].set_B(rb[j].get_B());
    rb[k].set_C(rb[j].get_C());
    rb[j].set_fio(fio);
    rb[j].set_cex(ceh);
    rb[j].set_A(A);
    rb[j].set_B(B);
    rb[j].set_C(C);
     }
     }
    }
    for(j=0;j<i;j++){if(j<i-1){ra2<<rb[j]<<"\n";}else ra2<<rb[j];}//ç*ïèñü â ô*éë
break;
case 4:
    for(j=0;j<i;j++){for(k=0;k<i;k++){
    if(rb[j].get_B()<rb[k].get_B()){/*ñð*â*èâ*åòñÿ êîëè÷åñòâî èçäåëèé A ð*áî÷åãî j  è ð*áî÷åãî k  */
    strcpy(fio,rb[k].get_fio());
    strcpy(ceh,rb[k].get_cex());
    A=rb[k].get_A();
    B=rb[k].get_B();
    C=rb[k].get_C();
    rb[k].set_fio(rb[j].get_fio());
    rb[k].set_cex(rb[j].get_cex());
    rb[k].set_A(rb[j].get_A());
    rb[k].set_B(rb[j].get_B());
    rb[k].set_C(rb[j].get_C());
    rb[j].set_fio(fio);
    rb[j].set_cex(ceh);
    rb[j].set_A(A);
    rb[j].set_B(B);
    rb[j].set_C(C);
     }
     }
    }
    for(j=0;j<i;j++){if(j<i-1){ra2<<rb[j]<<"\n";}else ra2<<rb[j];}//ç*ïèñü â ô*éë
break;
case 5:
    for(j=0;j<i;j++){for(k=0;k<i;k++){
    if(rb[j].get_C()<rb[k].get_C()){/*ñð*â*èâ*åòñÿ êîëè÷åñòâî èçäåëèé A ð*áî÷åãî j  è ð*áî÷åãî k  */
    strcpy(fio,rb[k].get_fio());
    strcpy(ceh,rb[k].get_cex());
    A=rb[k].get_A();
    B=rb[k].get_B();
    C=rb[k].get_C();
    rb[k].set_fio(rb[j].get_fio());
    rb[k].set_cex(rb[j].get_cex());
    rb[k].set_A(rb[j].get_A());
    rb[k].set_B(rb[j].get_B());
    rb[k].set_C(rb[j].get_C());
    rb[j].set_fio(fio);
    rb[j].set_cex(ceh);
    rb[j].set_A(A);
    rb[j].set_B(B);
    rb[j].set_C(C);
     }
     }
    }
    for(j=0;j<i;j++){if(j<i-1){ra2<<rb[j]<<"\n";}else ra2<<rb[j];}//ç*ïèñü â ô*éë
break;
}
ra2.close();//ç*êðûòèå ô*éë*
delete []rb;//óä*ëå*èå ì*ññèâ*
 
 
}
 
void spisok()//ô-èÿ îñ*îâ*îãî ñïèñê*
{
    i=0;int konec=0;
    ifstream ra1("rabotniki.txt", ios::in);//îòêðûòèå äëÿ ÷òå*èÿ èç ô*éë*
    if(!ra1){cout<<"Ne mogu nayti fail\n";exit(1);}
    rabota *rb;
    rb=new rabota[100];
    while(!ra1.eof())//ñ÷èòûâ*åò äî êî*ö* ñïèñê*
    {
        ra1>>rb[i];//ñ÷èòûâ*åò ä***èå
        i++;konec++;
    } konec--;
    for(i=0;i<konec;i++){cout<<"\n"<<rb[i];}
    ra1.close();//ç*êðûòèå ô*éë*
    delete []rb;//óä*ëå*èå ì*ññèâ*
}
 
int main(){
    int schet=0;//äëÿ îïðåäåëå*èÿ ââîäèòü èëè *åò ç**îâî ä***ûå
    ifstream sttut("rabotniki.txt", ios::in);
    if(!sttut){//åñëè ô*éë *å **éäå*, òî âûâîäèòñÿ ñîîáùå*èå, è ç*ïð*øèâ*åò
   cout<<"fayla net ili dannix net v fayle\nVvedite dannie\n"; vvod();
   schet++;}/*schet ð*âå* *óëþ ñ**÷*ë*, *î åñëè ô*éë* *å ñóùåñòâóåò, ïðîãð*ìì*
    ç*ïð*øèâ*åò  ââîä ä***ûõ, è ê schet ïðèá*âëÿåòñÿ 1 */
    char otvet;
    if(schet==0){/*åñëè ô*éë ñóùåñòâîâ*ë òî schet ð*âå* 0 è ç*ïð*øèâ*åòñÿ, î ââîäå ä***ûõ ç**îâî, *î åñëè *å ñóùåñòâîâ*ë òî schet óæå áóäåò ð*âå* 1, è ä***îå ñîîáùå*èå *å âûâåäåòñÿ */
    cout<<"Schitat dannie s fayla?(d-da,n-net)\n";cin>>otvet;
    if(otvet=='n'){/*åñëè îòâåòèòå ä* òî ä***ûå áóäóò ñ÷èòûâ*òüñÿ ñ ô*éë*, åñëè *åò, òî ïðèäåòñÿ ââîäèòü ç**îâî*/
    vvod();}}
    cout<<"\n1 - Spisok\n2 - Sortirovka spiska\n3 - dobavlenie stroki\n4 - udalenie stroki\n";
    cout<<"5 - Vivod osnovnoy programmi\n6 - EXIT\n";
    int k;
    cout<<" Osnovnoy spisok programmi\n";
    spisok();//îñ*îâ*îé ñïèñîê ð*áî÷èõ
    cout<<"\n\nVvedite deistvie: ";
    cin>>k;
    cout<<"\n";
   while(k!=6){
      switch(k)//ïî âîäó k îïðåäåëÿåòñÿ ÷òî áóäåò äåë*òü ïðîãð*ìì*
      {
          case 1:spisok();cout<<"\nVvedite deistvie: ";
    cout<<"\n1 - Spisok\n2 - Sortirovka spiska\n3 - dobavlenie stroki\n4 - udalenie stroki\n";
    cout<<"5 - Vivod osnovnoy programmi\n6 - EXIT\n";cin>>k;break;
          case 2:sortirovka();
    cout<<"Vivesti rezultat?(d-da,n-net)";cin>>otvet; if(otvet=='d'){spisok();}
    cout<<"\nVvedite deistvie: ";
    cout<<"\n1 - Spisok\n2 - Sortirovka spiska\n3 - dobavlenie stroki\n4 - udalenie stroki\n";
    cout<<"5 - Vivod osnovnoy programmi\n6 - EXIT\n";cin>>k; break;
          case 3:plys();
    cout<<"Vivesti rezultat?(d-da,n-net)";cin>>otvet; if(otvet=='d'){spisok();}
    cout<<"\nVvedite deistvie: ";
    cout<<"\n1 - Spisok\n2 - Sortirovka spiska\n3 - dobavlenie stroki\n4 - udalenie stroki\n";
    cout<<"5 - Vivod osnovnoy programmi\n6 - EXIT\n";cin>>k;break;
          case 4:minys();
    cout<<"Vivesti rezultat?(d-da,n-net)";cin>>otvet; if(otvet=='d'){spisok();}
    cout<<"\nVvedite deistvie: ";
    cout<<"\n1 - Spisok\n2 - Sortirovka spiska\n3 - dobavlenie stroki\n4 - udalenie stroki\n";
    cout<<"5 - Vivod osnovnoy programmi\n6 - EXIT\n";cin>>k;break;
          case 5:centr();
    cout<<"\nVvedite deistvie: ";
    cout<<"\n1 - Spisok\n2 - Sortirovka spiska\n3 - dobavlenie stroki\n4 - udalenie stroki\n";
    cout<<"5 - Vivod osnovnoy programmi\n6 - EXIT\n";cin>>k;break;
 
      }
    }
    return 0;
}
0
i_SamSky
6 / 6 / 0
: 13.04.2012
: 57
19.06.2012, 23:03 #11
:
0
Ish-ma
0 / 0 / 0
: 21.12.2011
: 15
19.06.2012, 23:10  [] #12
i_SamSky, : , - , , , . : , , ( ), . a, b, c . : , , . , , .
0
19.06.2012, 23:10
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
19.06.2012, 23:10
! :

- C++
. 4- , ...

- C++
a, b, c, d if (&quot;dd&quot; &lt; &quot;cc&quot;) cout &lt;&lt; &quot;cc &gt; dd&quot; &lt;&lt;'\n'; if (&quot;aa&quot; &lt; &quot;bb&quot;) cout &lt;&lt; &quot;bb &gt; aa&quot; &lt;&lt;'\n'; ...

++.... ... - C++
: , . . ...

++ - C++
2 , . , ,...
:
12

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru