,   CyberForum.ru

++


 
Masham
0 / 0 / 0
: 25.04.2012
: 15
#1

. - C++

12.07.2012, 03:04. 1097. 2
( )

,
, , . , .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 float a,b,e,c,x;
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{ a=1;                     //ïðèñâ*èâ**èå ïåðâî*î÷*ëü*ûõ ç**÷å*èé êîìïî*å*ò*ì Edit
  b=2;
  c=3;
  Edit1->Text="1";        
  Edit2->Text="2";
  Edit3->Text="3";
}
 
//---------------------------------------------------------------------------
  #include <iostream>
   #include <conio.h>
#include <math.h>
  using namespace std;
  double f(float x) {       //îáúÿâëå*èå ôó*êèè f(x)=sin(x)+x-1
 
    return   (sin(x))+x-1;}
      int main() {
        // êîðå*ü óð*â*å*èÿ
       float x;
       // ëåâ*ÿ ãð**èö* îòðåçê*
       float a;
       // ïð*â*ÿ ãð**èö* îòðåçê*
       float b;
       // òî÷ê* ïîñåðåäè*å îòðåçê*
       float c;
       // òî÷*îñòü
       float e;
          }
 
 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
        a=StrToFloat(Edit1->Text);   // ïåðåâîä ä***ûõ ñòðîêîâîãî òèï* â äåéñòâèòåëü*ûå ÷èñë*
        b=StrToFloat(Edit2->Text);
        e=StrToFloat(Edit3->Text);
        while  (abs(f(a)-f(b))>e)    {    //îïåð*òîð öèêë* while, **êë*äûâ*þùèé óñëîâèå, ÷òîáû ìîäóëü ð*ç*îñòè ôó*êöèè ñ ç**÷å*èÿìè * è b áûë ìå*üøå òî÷*îñòè
          c=(a+b)/2;                   // îïðåäåëå*èå òî÷êè, äåëÿùåé îòðåçîê ïîï*ë*ì
           if (f(a)*f(c)<0)           //îïåð*òîð öèêë* if, **êë*äûâ*þùèé óñëîâèå, ÷òîáû ïðîèçâåäåèå ôó*êöèè ñ ç**÷å*èÿìè * è ñ áûëî ìå*üøå *óëÿ
                  b=c;               //ïðèñâ*èâ**èå ïð*âîé ãð**èöû îòðåçê* òî÷êè ñ
                else                // êëþ÷åâîå ñëîâî else, ïåðåä*þùåå óïð*âëå*èå ñëåäóþùåìó ïîñëå *åãî îïåð*òîðó
                  a=c;}             // ïðèñâ*èâ**èå ëåâîé ãð**èöû îòðåçê* òî÷êè ñ
            x=c;                    //ïðèñâ*èâ**èå ç**÷å*èþ êîð*ÿ òî÷êè ñ
            Edit4->Text=FloatToStr(x);     //ïîä*÷* ç**÷å*èÿ êîð*ÿ ** ôîðìó
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
12.07.2012, 03:04     .
:

. C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++:
.
salam
157 / 138 / 11
: 10.07.2012
: 709
12.07.2012, 05:40     . #2
"" ?
Masham
0 / 0 / 0
: 25.04.2012
: 15
12.07.2012, 08:19  []     . #3
, 0,5
Yandex
12.07.2012, 08:19     .

: 14:22. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru