,   CyberForum.ru

- C++

 
prettynetty
2 / 2 / 1
: 09.07.2012
: 14
16.07.2012, 11:48     #1
c++ visual
: . .
, " " "", " ".
Pos, , . ? .
.:

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#include<stdio.h>
#include<windows.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>
 
 
int main()
{
    SetConsoleOutputCP(1251);
    char text[256], text2[256], str[64];
    int i, j;
    printf(" :\n");
    fflush(stdin);
    gets(text);
    OemToChar(text, text);
    printf(" :\n");
    fflush(stdin);
    gets(str);
    OemToChar(str, str);
    if(strstr(text, str)!=NULL){
    for(i = 0; i < text.Pos(str); i++)
        text2[i]=text[i];
    for(i = text.Pos(str), j=0; j < strlen(str); i++, j++)
        text2[i]=str[j];
    for(i = text.Pos(str)+strlen(str), j=text.Pos(str); j < strlen(text); i++, j++)
        text2[i]=text[j];
    }
    printf(":%s\n", text);
    system("pause");
    return 0;}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
16.07.2012, 11:48    
:

C++
s t C++
S C++
S1 , S2 S3. C++
S1 , S2 S3 C++
.
defer
秘密
   defer
555 / 235 / 3
: 29.11.2010
: 783
16.07.2012, 12:13     #2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <iostream>
#include<string>
 
using namespace std;
 
int main()
{
    string text,str;
    cout<<" ⥪:\n";
    getline(cin,text);
    cout<<" ப:\n";
    getline(cin,str);
    size_t n=text.find(str);
    if(n!=string::npos)
    {
         text.insert(n,str);
         cout<<"१*:%s\n"<<text;
    }
    else
        cout<<" * ப\n";
    system("pause");
    return 0;
}
}
Leomana
58 / 58 / 5
: 29.06.2012
: 188
16.07.2012, 12:18     #3
Pos ?
Pos - strstr
Catstail
   Catstail
21436 / 10221 / 1666
: 12.02.2012
: 17,096
16.07.2012, 12:21     #4
"" ( ) :

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
#include <iostream.h>
#include <string.h>
 
char * DupWord(char *stri, char *word)
{
    int i,j,k,n,l;
    char *curr;
 
    n=strlen(stri);
    l=strlen(word);
    
    char *wd=new char[l+1];
    char *Res=new char[n*2+1];
 
    for (i=0; i<n*2+1; i++) Res[i]=0;
 
    i=0;
    k=0;
    curr=stri;
 
    while(1)
    {
        // áåðåì l ñèìâîëîâ ñ i-é ïîçèöèè
        for (j=0; j<l; j++) wd[j]=stri[i+j];
        wd[l]=0;
        // ïðîâåðÿåì, *å **øëè ëè ñëîâî?
        if (strcmp(wd,word) == 0)
        {
            // êðîïèðóåì â âûõ. ñòðîêó äâ*æäû
            for (j=0; j<l; j++) Res[k++]=word[j];
            for (j=0; j<l; j++) Res[k++]=word[j];
            i=i+l-1;
        }
        else
        {   // êîïèðóåì îäè* ñèìâîë
            Res[k++]=stri[i];
        }
        i++;
        if ((n-i) < l)
        {   // êîïèðóåì îñò*òîê äî êî*ö* ñòðîêè
            for (j=0; j<n-i; j++) Res[k++]=stri[j];
            Res[k++]=0;
            break;
        }
    }
 
    delete [] wd;
    return Res;
 
}
 
int main(int argc, char* argv[])
{
        char *S="To be or not to be";
        char *R=DupWord(S,"be");
 
        cout << R << endl;
 
        delete [] R;
 
        return 0;
}
-==-
FAQ
16.07.2012, 14:24     #5
prettynetty, Pos . Pos
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
 
//Ôó*êöèÿ âîçâð*ù*åò ïîçèöèþ 1-ãî âõîæäå*èÿ sub â str
//Åñëè sub îòñóòñâóåò â str âîçâð*ù*åìîå ç**÷å*èå -1
int Pos(char * str, char * sub); 
 
//"ì*ì* ìûë* ð*ìó ð*ìó ìûë* ì*ì*"
int main()
{
    int pos = -1;//Áóäåò ñîäåðæ*òü â ñåáå ïîçèöèþ ïîäñòðîêè â òåêñòå
    system("chcp 1251");//ðóññèôèê*öèÿ
    char text[1024] = {0};//áóäåò ñîäåðæ*òü â ñåáå ââîäèìûé òåêñò
    char buf [1024] = {0};//áóôôåð äëÿ èñõîä*îãî òåêñò*
    char str [64]   = {0};
    printf("Enter text (less than 1024 chars) : ");
    scanf("%[^\n]",text);getchar();//Ââîäèì òåêñò
    printf("Enter string (less than 64 chars) : ");
    scanf("%[^\n]",str);getchar();//Ââîäèì ñòðîêó
    int sLen = strlen(str);//Óç**¸ì äëè**ó ïïîäñòðîêè 
    pos = Pos(text, str);//Èùåì ïîäñòðîêó â òåêñòå
    while(-1 < pos)
    {
        //Êîïèðóåì â áóôåð ÷*ñòü ñòðîêè ïîñëå str
        strcpy(buf, text + pos + sLen);
        text[pos + sLen] = '\0';//Îòáð*ñûâ*åì îñò*âøóþñÿ ÷*ñòü òåêñò*
        strcat(text, str);//Äîá*âëÿåì ê ñòðîêå str (äóáèëèðóåì å¸)
        strcat(text, buf);//Äîá*âëÿåì ê ñòðîêå îòáðîøå**óþ ÷*ñòü
        //Èùåì ñëåäóþùåå ç* pos âõîæäå*èå str â òåêñò
        pos = pos + 2*sLen;
        if(-1 < Pos(&text[pos], str))
            pos = pos + Pos(&text[pos], str);
        else
            pos = -1;
    }
    printf("Text after doubling : %s\n", text);
    system("pause");
    return 0;
}
 
int Pos(char * str, char * sub)
{
    int pos = -1;
    char * buf = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ñòðîêó
    if(str != NULL && sub != NULL)
    {
        buf = strstr(str,sub);
        if(buf != NULL)
            pos = strlen(str) - strlen(buf);
    }
    return pos;
}
       
prettynetty
2 / 2 / 1
: 09.07.2012
: 14
16.07.2012, 16:21  []     #6
-==-, .

44
defer,
Catstail,
Yandex
16.07.2012, 16:21    

: 22:02. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru