,  CyberForum.ru

++


 
: : - 25,  - 4.80
ThomasMoron
0 / 0 / 0
: 21.04.2012
: 5
#1

, , - C++

16.07.2012, 15:17. 3216. 5
( )

, , .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
16.07.2012, 15:17     , ,
:

, , C++
, , C++
, , . C++
, C++
C++ , , .
C++ , , .
, , C++
, , C++
C++ , , ,
C++ , ,
, C++
, , C++:
.
317 / 267 / 38
: 24.05.2012
: 629
17.07.2012, 08:36     , , #2
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#include <stdio.h>
 
int main() {
    FILE* in = fopen("input.txt", "r");
    char s[100], b = 1, i = 0;
    short c;
    do {
        c = getc(in);
        if (c >= '0' && c <= '9') {
            if ((b = !b) && /*
            */ (c = getc(in)) == ' ' || c == '\t' || c == '\r' || c == '\n' || c == EOF) {
                while (c != '\n' && c != EOF)
                    c = getc(in);
                i = 0;
            }
        } else if (c == '\n') {
            for (b = 0; b < i; b++)
                putchar(s[b]);
            putchar(c);
            putchar('\n');
            i = 0;
            b = 1;
        } else {
            s[i++] = c;
            b = 1;
        }
    } while (c != EOF);
    fclose(in);
}
-==-
FAQ
17.07.2012, 10:12     , , #3
ThomasMoron
, , .
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#include <stdio.h> //i/o
#include <string.h>//strpbrk
#include <stdlib.h>//malloc free
 
// ñëó÷*å åñëè â ñòðîêå åñòü äâóç**÷*ûå ÷èñë*
//âîçâð*ù*åìîå ç**÷å*èå 1 è**÷å 0
int isStrHas2DigitValues(char * str);
 
int main()
{
    int ncount  = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ñòðîê áåç äâóç**÷* ÷èñåë
    int length  = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü äëè**ó ô*éë*
    char delim[]= "\n";//Ñèìâîë ïåðåâîä* ñòðîêè äëÿ strtok
    char * text = NULL;//Áóôôåð äëÿ òåêñò* â ô*éëå
    char * line = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ñòðîêó
    FILE * file = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ô*éëîâûé ïîòîê
    file = fopen("input.txt","rb");//Ïðîáóåì îòêðûòü ô*éë äëÿ ÷òå*èÿ
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //Óç**¸ì äëè**ó ô*éë*
        fseek(file,0,SEEK_END);
        length = ftell(file);
        fseek(file,0,SEEK_SET);
 
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ñîæåðæèìîå ô*éë*
        text = (char *)malloc((1 + length)*sizeof(char));
        if(text == NULL)
            printf("Allocation memory error\n");
        else
        {
            if(!fread(text,1,length,file))
                printf("Error read input.txt\n");
            else
                text[length] = '\0';//Óáèð*åì ìóñîð âêî*öå ñòðêîè
            //Âûäåëÿåì èç òåêñò* ô*éë* ñòðîêè
            for
            (
                line = strtok(text,delim); 
                line != NULL; 
                line = strtok(NULL,delim)
            )
            {
                //Ïðîâåðê* *å ñîäåðæèò ëè ñòðîê* 2-*ûõ
                if(!isStrHas2DigitValues(line))
                {
                    printf("%s\n", line);//Ïå÷*ò*åì ñòðîêó
                    ncount = ncount + 1;//Óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðîê
                }
            }
            printf("Text contain %d lines with absent 2dig values\n",ncount);
        }
        fclose(file);
    }
    printf("Press any key to continue\n");
    getchar();
    return 0;
}
 
int isStrHas2DigitValues(char * str)
{
    int flag     = 0;
    int value    = 0;//Áóäåò ñîåð*æòü ÷èñëî
    int length   = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü äëè**ó str
    char delim[] = "0123456789";
    char * pch   = NULL;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî
    char * buf   = NULL;//áóôôåð äëÿ str
    if(str != NULL)
    {
        length = strlen(str);
        //âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ áóôôåð* ñòðîêè
        buf = (char *)malloc((1 + length)*sizeof(char));
        if(buf == NULL)
            printf("Allocation memory error\n");
        else
            strcpy(buf,str);//Êîïèðóåì str â buf
        if(buf != NULL)
        {
            for
            (
                pch = strpbrk(buf,delim); 
                pch != NULL && flag == 0; 
                pch = strpbrk(pch + 1,delim)
            )
            {
                //Ïîëó÷*åì ÷èñëî èç ñòðêîè
                sscanf(pch,"%d",&value);
                //Ïðîâåðê* äâóç**÷*îå ëè ÷èñëî
                if(9 < value && value < 100)
                    flag = 1;
            }
        }
    }
    return flag;
}
text.txt
fgdh215hdfdg1j5g1ghfg23
fdhg21gj
jg1j15fjgjfg561j
4j5f4jfjf5jfgjfg
g5j45f
fgjfkyt8kyt8ksdghf5
http://codepad.org/4QHzOBw8
 ,      ,   
-==-
FAQ
17.07.2012, 10:38     , , #4

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
#include <stdio.h> //i/o
#include <ctype.h> //isdigit
#include <string.h>
 
// ñëó÷*å åñëè â ñòðîêå åñòü äâóç**÷*ûå ÷èñë*
//âîçâð*ù*åìîå ç**÷å*èå 1 è**÷å 0
int isStrHas2DigitValues(char * str);
 
int main()
{
    int ncount  = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ñòðîê áåç äâóç**÷* ÷èñåë
    //Ïðåäïîë*ã*åì ÷òî â ñòðîêå *å áîëåå 256 ñèìâîëîâ
    char line[256] = {0};//Óê*ç*òåëü ** ñòðîêó
    FILE * file = NULL;  //Óê*ç*òåëü ** ô*éëîâûé ïîòîê
    file = fopen("input.txt","rb");//Ïðîáóåì îòêðûòü ô*éë äëÿ ÷òå*èÿ
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        while(!feof(file))
        {
            if(!fgets(line,256,file))
                printf("Error read input.txt\n");
            else
            //Ïðîâåðê* *å ñîäåðæèò ëè ñòðîê* 2-*ûõ
            if(!isStrHas2DigitValues(line))
            {
                printf("%s\n", line);//Ïå÷*ò*åì ñòðîêó
                ncount = ncount + 1;//Óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðîê
            }
        }
        fclose(file);
        printf("Text contain %d lines with absent 2dig values\n",ncount);
    }
    printf("Press any key to continue\n");
    getchar();
    return 0;
}
 
int isStrHas2DigitValues(char * str)
{
    int i;//Ñ÷¸ò÷èê
    int flag   = 0;
    int value  = 0;//Áóäåò ñîåð*æòü ÷èñëî
    int length = 0;//Äëè*** ñòðîêè
    if(str != NULL)
    {
        length = strlen(str);
        for(i = 0; i < length && flag == 0; i = i + 1)
        {
            if(isdigit(str[i]))//Åñëè âñòðåòèëè ÷èñëî
            {
                sscanf(str + i, "%d", &value);
                //Ïðîïóñê*åì ÷èñëî
                while(isdigit(str[i]) && str[i] != '\0')
                    i = i + 1;
                if(9 < value && value < 100)
                    flag = 1;
            }
        }
    }
    return flag;
}
 ,      ,   
317 / 267 / 38
: 24.05.2012
: 629
17.07.2012, 13:35     , , #5
if ((b = !b) && /*
*/ (c = getc(in)) == ' ' || c == '\t' || c == '\r' || c == '\n' || c == EOF)
. .
C
1
2
if ((b = !b) && /*
 */ ((c = getc(in)) == ' ' || c == '\t' || c == '\r' || c == '\n' || c == EOF))
ThomasMoron
0 / 0 / 0
: 21.04.2012
: 5
17.07.2012, 14:30  []     , , #6
if ((b = !b) && /*
*/ ((c = getc(in)) == ' ' || c == '\t' || c == '\r' || c == '\n' || c == EOF))
-
Yandex
17.07.2012, 14:30     , ,

: 16:17. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru