, ,

++

> > >

 
 
max_oops
0 / 0 / 0
: 14.07.2012
: 28
#1

? - C++

16.07.2012, 18:49. 388. 5
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159265
using namespace std;
int main ()
{      setlocale(LC_ALL,"Russian");
      cout << "Ä*****ÿ ïðîãð*ìì* îïðåäåëèò \n" 
           <<"ìîæ*î ëè ïîñòðîèòü òåðåóãîëü*èê ïî ïðÿìûì,\n"
           <<"ââåä¸**ûì ñ êë*âè*òóðû,\n"
           <<"è åñëè ìîæ*î îïðåäåëèò åãî òèï \n";
int bolsh;
int mel1;
int mel2;
         
do {     //îïèñûâ*åì òðè ñòîðî*û è ââîäèì èõ ñ êë*âè*òóðû
            float storonaA;
              cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå ïåðâîé ïðÿìîé ";
              cin >> storonaA;
              float storonaB;
              cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå âòîðîé ïðÿìîé ";
              cin >> storonaB;
              float storonaC;
              cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå òðåòüåé ïðÿìîé ";
              cin >> storonaC;
                  //**÷è**åì *ëãîðèòì ïðîâåðêè
if ( storonaA<0 ||  storonaB<0 ||  storonaC<0)
   { cout <<"ÎØÈÁÊÀ!!! ÏÐßÌÛÅ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÎÒÐÈÖÖÀÒÅËÜÍÛÌÈ!!! ";}
else {               
                  //ñ**÷*ë* îïðåäåëèì ìîæ*î ëè ïîñòðîèòü òðåóãîëü*èê âîîáùå
                   if ( storonaA+storonaB<storonaC ||
                        storonaA+storonaC<storonaB ||                         
                        storonaC+storonaB<storonaA)
                       {cout <<"\nÈç ä***ûõ ïðÿìûõ ÍÅËÜÇß ïîñòðîèòü òðåóãîëü*èê  ";}
else  {
       cout <<"\nÈç ä***ûõ ïðÿìûõ ÌÎÆÍÎ ïîñòðîèòü òðåóãîëü*èê\n ";
// ïðîâåðèì òðåóãîëü*èê ** îä*îñòîðî**îñòü
       if (storonaA==storonaB && storonaA==storonaC)
          { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê ðîâ*îñòîðî**èé\n";}
      else{   
              if (storonaA==storonaB ||  storonaA==storonaC || storonaB==storonaC)
                 { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê ð*â*îáåäðå**ûé\n";}}
 //ïðîâåðèì ä***ûé òðåóãîëü*èê ** òèï ïî óãë*ì
 // **éä¸ì áîëüøóþ ñòîðî*ó
                                            if (storonaA>=storonaB && storonaA>=storonaC)
                                                {bolsh=storonaA;
                                                 mel1=storonaB;
                                                 mel2=storonaC;}
                                           else{        if(storonaB>=storonaA &&  storonaB>=storonaC)
                                                           { bolsh=storonaB;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaC;}
                                                        else{bolsh=storonaC;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaB;}}  
//èñïîëüçóåì ïð*âèëî
//Åñëè êâ*äð*ò áîëüøåé ñòîðî*û áîëüøå, ÷åì ñóìì* êâ*äð*òîâ äâóõ îñò*ëü*ûõ ñòîðî*, òî òðåóãîëü*èê òóïîóãîëü*ûé.
//åñëè êâ*äð*ò áîëüøåé ñòîðî*û ìå*üøå ñóììû êâ*äð*òîâ äâóõ äðóãèõ ñòîðî*, òî òðåóãîëü*èê îñòðîóãîëü*ûé.                                                            
 if( bolsh*bolsh<mel1*mel1+mel2*mel2)
       { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê îñòðîóãîëü*ûé\n";}
 else  { if (bolsh*bolsh>mel1*mel1+mel2*mel2)
            { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê òóïîóãîëü*ûé\n";}
         else{ cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê ïðÿìîóãîëü*ûé\n";}}
          
 }    
};
int otvet
cout << "Õîòèòå ïîïðîáûâ*òü åù¸???\n"
     << "1. Ä*\n"
     << "2. Íåò\n ";
cin >> otvet;
}
while(otvet==1)
      
getch(); 
return 0;              
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
16.07.2012, 18:49
? (C++):

Stack around the voriable 'text' was corrupted. - C++
Stack around the voriable 'text' was corrupted. . #include &lt;iostream&gt; #include...

? - C++
//#include &lt;stdafx.h&gt; #include &lt;iostream&gt; #include &lt;conio.h&gt; using namespace std; } int sum(int*A,int B) {int s, i,j; s=0;...

3 - C++
15 ZNAK, : -,; - ; - ...

- C++
5 15 : * ,...

? - C++
#include &lt;iostream.h&gt; #include &lt;fstream.h&gt; #include &lt;climits.h&gt; #include &lt;cstring.h&gt; unsigned arr, larr; bool...

? - C++
! :( ... n, . : ...

5
Vaiz
104 / 98 / 30
: 01.07.2012
: 277
: 1
16.07.2012, 19:46 #2
C++ (Qt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159265
using namespace std;
int main ()
{      setlocale(LC_ALL,"Russian");
      cout << "  \n" 
           <<"   ,\n"
           <<" ,\n"
           <<"   \n";
int bolsh;
int mel1;
int mel2;
int otvet;
 
         
do {     //    
            float storonaA;
              cout << "  ";
              cin >> storonaA;
              float storonaB;
              cout << "  ";
              cin >> storonaB;
              float storonaC;
              cout << "  ";
              cin >> storonaC;
                  // 
if ( storonaA<0 ||  storonaB<0 ||  storonaC<0)
   { cout <<"!!!   !!! ";}
else {               
                  //   
                   if ( storonaA+storonaB<storonaC ||
                        storonaA+storonaC<storonaB ||                         
                        storonaC+storonaB<storonaA)
                       {cout <<"\n    ";}
else  {
       cout <<"\n   \n ";
//  
       if (storonaA==storonaB && storonaA==storonaC)
          { cout <<"\n \n";}
      else{   
              if (storonaA==storonaB ||  storonaA==storonaC || storonaB==storonaC)
                 { cout <<"\n \n";}}
 //   
 //  
                                            if (storonaA>=storonaB && storonaA>=storonaC)
                                                {bolsh=storonaA;
                                                 mel1=storonaB;
                                                 mel2=storonaC;}
                                           else{        if(storonaB>=storonaA &&  storonaB>=storonaC)
                                                           { bolsh=storonaB;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaC;}
                                                        else{bolsh=storonaC;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaB;}}  
// 
//  ,   ,  .
//     ,  .                                                            
 if( bolsh*bolsh<mel1*mel1+mel2*mel2)
       { cout <<"\n \n";}
 else  { if (bolsh*bolsh>mel1*mel1+mel2*mel2)
            { cout <<"\n \n";}
         else{ cout <<"\n \n";}}
          
 }    
};
cout << " ???\n"
     << "1. \n"
     << "2. \n ";
cin >> otvet;
}
while(otvet==1);
      
//getch(); 
return 0;              
}
, otvet

35
1
max_oops
0 / 0 / 0
: 14.07.2012
: 28
16.07.2012, 20:18  [] #3

{bolsh=storonaA
0
KostyaKulakov
16.07.2012, 20:24 #4
.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159265
using namespace std;
int main ()
{      setlocale(LC_ALL,"Russian");
      cout << "  \n" 
           <<"   ,\n"
           <<" ,\n"
           <<"   \n";
int bolsh;
int mel1;
int mel2;
int otvet;
 
         
do {     //    
            float storonaA;
              cout << "  ";
              cin >> storonaA;
              float storonaB;
              cout << "  ";
              cin >> storonaB;
              float storonaC;
              cout << "  ";
              cin >> storonaC;
                  // 
if ( storonaA<0 ||  storonaB<0 ||  storonaC<0)
   { cout <<"!!!   !!! ";}
else {               
                  //   
                   if ( storonaA+storonaB<storonaC ||
                        storonaA+storonaC<storonaB ||                         
                        storonaC+storonaB<storonaA)
                       {cout <<"\n    ";}
else  {
       cout <<"\n   \n ";
//  
       if (storonaA==storonaB && storonaA==storonaC)
          { cout <<"\n \n";}
      else{   
              if (storonaA==storonaB ||  storonaA==storonaC || storonaB==storonaC)
                 { cout <<"\n \n";}}
 //   
 //  
                                            if (storonaA>=storonaB && storonaA>=storonaC)
                                                {bolsh=storonaA;
                                                 mel1=storonaB;
                                                 mel2=storonaC;}
                                           else{        if(storonaB>=storonaA &&  storonaB>=storonaC)
                                                           { bolsh=storonaB;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaC;}
                                                        else{bolsh=storonaC;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaB;}}  
// 
//  ,   ,  .
//     ,  .                                                            
 if( bolsh*bolsh<mel1*mel1+mel2*mel2)
       { cout <<"\n \n";}
 else  { if (bolsh*bolsh>mel1*mel1+mel2*mel2)
            { cout <<"\n \n";}
         else{ cout <<"\n \n";}}
          
 }    
};
cout << " ???\n"
     << "1. \n"
     << "2. \n ";
cin >> otvet;
}
while(otvet==1);
      
//getch(); 
return 0;              
}
1
max_oops
0 / 0 / 0
: 14.07.2012
: 28
16.07.2012, 20:27  [] #5
....

............ ???
0
KostyaKulakov
16.07.2012, 20:37 #6
otvet
int otvet;

3
max_oops
....

............ ???
.
1
16.07.2012, 20:37
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
16.07.2012, 20:37
! :

- C++
void load_file (queue *q) { char path; int count=0; system(&quot;cls&quot;); printf (&quot;\nVvedite put', imja i rashirenie...

? - C++
#include &lt;std_lib_facilities.h&gt; int func1(int a) { int chisla; for (int i=0; i&lt;10; i++) { cin &gt;&gt; chisla; if (chisla &gt;...

? - C++
, . .#include &quot;stdafx.h&quot; #include &quot;cstdlib&quot; ...

? - C++
, ... 2, &quot; ...&quot;. - if (o == 2) ...
:
6

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru