, ,

++

> > >

 
 
: : - 12,  - 4.58
danwich
0 / 0 / 0
: 24.07.2012
: 4
#1

- C++

24.07.2012, 14:32. 1820. 8
( )

.
C++.
. , : .
, , , .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#include<windows.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    SetConsoleOutputCP(1251);
    char text[1000],p,r[]=" ,._-!?\"';:()";
    char T[][33] = 
 {
 {'','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''},
 {'','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''}
 };
    int i,q,j;
    char d,sLen;
    cout<<" :"<<endl;
    /*gets(s);
    d=strlen(s);
    p=s[1];
    for(i=2;i<d;i++)
        if(strrchr(s[i],p)==0)
            p=s[i]+p;*/
    while(gets(text)!=NULL)
 {
 sLen = strlen(text);
 for(i = 1; i < (sLen-1); i++){
 
 if(text[i-1]=='.'){
 for(i = 1; i < (sLen-1); i++){
 
{
for(j = 0; j < 33; j++) for(i = 0; i < 2; i++)
if(text[i] == T[i][j]) ;}}
 cout<<text<<endl;
 if(q==1) printf("%s\n", text);
 
    cout<<p<<endl;
    return 0;
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
24.07.2012, 14:32
! (C++):

- C++
, . . ...

- C++
, , . : ...

. - C++
Hello! , ))) : 1) .

- C++
23) , . ,...

. , , . - C++
. , , ....

- C++
, . 10 ...

8
-==-
 FAQ
24.07.2012, 15:23 #2

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#include <string>
#include <sstream>
#include <iostream>
using namespace std;
 
//Ôó*êöèÿ âîçâð*òèò ñëîâî ëèøü ñ 1-êð*ò*ûì âõîæäå*èåì áóêâ
char * getFirstAlphas(char * word);
 
int main()
{
    system("chcp 1251");//Ïðîñò*ÿ ðóññèôèê*öèÿ
    char text[1024] = {0};//Áóôôåð äëÿ ââîäèìîãî òåêñò*
    char word[32]   = {0};//Áóôôåð äëÿ ââîäèìîãî ñëîâ*
    stringstream ss;//Ñòðè*ãïîòîê (ò*êîé æå ïîòîê ââîä* ê*ê ifstream
    //òîëüê î÷åðï*åò î* ä***ûå *å èç ô*éë* * ñ **øåé ñòðîêè)
    cout<<"Ââåäèòå òåêñò :\n";
    cin.getline(text,1023);//Ââîäèì òåêñò ñ ïðîáåë*ìè
    ss.str(text);//Ç*ïèõèâ*åì **ø òåêñò â ïîòîê
    while(ss>>word)//×åðï*åì ïî ñëîâó èç ïîòîê*
        cout<<getFirstAlphas(word)<<" ";//è ïå÷*ò*åì óæå ïðåîáð*çîâ***ûå ñëîâ*
    cout<<endl;
    system("pause");//Ñòîï-òî÷ê*
    return 0;
}
 
char * getFirstAlphas(char * word)
{
    char * sub= NULL;//Óê*ç*òåëü ** ïîäñòðîêó 
    char symbol=0;
    for(int i = 0; word[i] != '\0'; i++)
    {
        //Èùåì 1-å âõîæäå*èå ñèìâîë* â ñëîâî
        sub = strchr(word, (symbol = word[i]));
        //Ïîèñê ïîñëåäóþùèõ âõîæäå*èé óê*ç***îãî ñèìâîë* â ñòðîêó
        while((sub = strchr(word + i + 1, symbol)))
        {
            //Åñëè ïîâîòð*ûå âõîæäå*èÿ åñòü
            //ïðîñòî âûòèð*åì èõ èç ñòðîêè 
 
            //Ïðîâåðÿåì *å áûë ëè ñèìâîë ïîñëåä*èì â ñòðîêå
            if(sub + 1)
                strcpy(&word[i], &word[i + 1]);
            else//Åñëè ñèìâîë âñ¸ æå áûë ïîñëåä*èì
            //îáðåç*åì ñòðîêó
                word[i] = '\0';
        }
    }
    return word;//Âîçâð*ù*åì ïðåîáð*çîâ***îå ñëîâî
}
0
    
danwich
0 / 0 / 0
: 24.07.2012
: 4
24.07.2012, 15:35  [] #3
-==-

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#include <string>
#include <sstream>
#include <iostream>
using namespace std;
 
//Ôó*êöèÿ âîçâð*òèò ñëîâî ëèøü ñ 1-êð*ò*ûì âõîæäå*èåì áóêâ
char * getFirstAlphas(char * word);
 
int main()
{
    system("chcp 1251");//Ïðîñò*ÿ ðóññèôèê*öèÿ
    char text[1024] = {0};//Áóôôåð äëÿ ââîäèìîãî òåêñò*
    char word[32]   = {0};//Áóôôåð äëÿ ââîäèìîãî ñëîâ*
    stringstream ss;//Ñòðè*ãïîòîê (ò*êîé æå ïîòîê ââîä* ê*ê ifstream
    //òîëüê î÷åðï*åò î* ä***ûå *å èç ô*éë* * ñ **øåé ñòðîêè)
    cout<<"Ââåäèòå òåêñò :\n";
    cin.getline(text,1023);//Ââîäèì òåêñò ñ ïðîáåë*ìè
    ss.str(text);//Ç*ïèõèâ*åì **ø òåêñò â ïîòîê
    while(ss>>word)//×åðï*åì ïî ñëîâó èç ïîòîê*
        cout<<getFirstAlphas(word)<<" ";//è ïå÷*ò*åì óæå ïðåîáð*çîâ***ûå ñëîâ*
    cout<<endl;
    system("pause");//Ñòîï-òî÷ê*
    return 0;
}
 
char * getFirstAlphas(char * word)
{
    char * sub= NULL;//Óê*ç*òåëü ** ïîäñòðîêó 
    char symbol=0;
    for(int i = 0; word[i] != '\0'; i++)
    {
        //Èùåì 1-å âõîæäå*èå ñèìâîë* â ñëîâî
        sub = strchr(word, (symbol = word[i]));
        //Ïîèñê ïîñëåäóþùèõ âõîæäå*èé óê*ç***îãî ñèìâîë* â ñòðîêó
        while((sub = strchr(word + i + 1, symbol)))
        {
            //Åñëè ïîâîòð*ûå âõîæäå*èÿ åñòü
            //ïðîñòî âûòèð*åì èõ èç ñòðîêè 
 
            //Ïðîâåðÿåì *å áûë ëè ñèìâîë ïîñëåä*èì â ñòðîêå
            if(sub + 1)
                strcpy(&word[i], &word[i + 1]);
            else//Åñëè ñèìâîë âñ¸ æå áûë ïîñëåä*èì
            //îáðåç*åì ñòðîêó
                word[i] = '\0';
        }
    }
    return word;//Âîçâð*ù*åì ïðåîáð*çîâ***îå ñëîâî
}
, . ,
0
    
-==-
 FAQ
24.07.2012, 15:39 #4
std::string.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#include <string>
#include <sstream>
#include <iostream>
using namespace std;
 
//Ôó*êöèÿ âîçâð*òèò ñëîâî ëèøü ñ 1-êð*ò*ûì âõîæäå*èåì áóêâ
string getFirstAlphas(string word);
 
int main()
{
    system("chcp 1251");//Ïðîñò*ÿ ðóññèôèê*öèÿ
    string text;//Áóôôåð äëÿ ââîäèìîãî òåêñò*
    string word;//Áóôôåð äëÿ ââîäèìîãî ñëîâ*
    stringstream ss;//Ñòðè*ãïîòîê (ò*êîé æå ïîòîê ââîä* ê*ê ifstream
    //òîëüê î÷åðï*åò î* ä***ûå *å èç ô*éë* * ñ **øåé ñòðîêè)
    cout<<"Ââåäèòå òåêñò :\n";
    getline(cin,text);//Ââîäèì òåêñò ñ ïðîáåë*ìè
    ss.str(text);//Ç*ïèõèâ*åì **ø òåêñò â ïîòîê
    while(ss>>word)//×åðï*åì ïî ñëîâó èç ïîòîê*
        cout<<getFirstAlphas(word)<<" ";//è ïå÷*ò*åì óæå ïðåîáð*çîâ***ûå ñëîâ*
    cout<<endl;
    system("pause");//Ñòîï-òî÷ê*
    return 0;
}
 
string getFirstAlphas(string word)
{
    int i, j;
    for(i = 0    ; i < word.length(); i++)
    {
        //Ïîèñê ïîñëåäóþùèõ âõîæäå*èé óê*ç***îãî ñèìâîë* â ñòðîêó
        for(j = i + 1; j < word.length(); j++)
        {
            //Åñëè ïîâîòð*ûå âõîæäå*èÿ åñòü
            //ïðîñòî âûòèð*åì èõ èç ñòðîêè 
            if(word[i] == word[j])
            {
                word.erase(j - 1, 1);
                j = j - 1;
            }
        }
    }
    return word;//Âîçâð*ù*åì ïðåîáð*çîâ***îå ñëîâî
}
0
    
-==-
 FAQ
24.07.2012, 15:44 #5
http://codepad.org/qtuC4h57
danwich
, . ,
- ...
1
danwich
0 / 0 / 0
: 24.07.2012
: 4
24.07.2012, 19:40  [] #6
- - . , , . , - "remember" , .

3 33
-==-, , ) , )
0
-==-
 FAQ
24.07.2012, 20:43 #7
danwich, 1- , - ( , - ) 2 - ( ) char * getFirstAlphas(char * word)
( =))
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#include <string>
#include <sstream>
#include <iostream>
using namespace std;
 
//   1- 
char * getFirstAlphas(char * word);
 
int main()
{
    system("chcp 1251");// 
    char text[1024] = {0};//  
    char word[32]   = {0};//  
    stringstream ss;// (   ifstream
    //     )
    cout<<" :\n";
    cin.getline(text,1023);//  
    ss.str(text);//  
    while(ss>>word)//  
        cout<<getFirstAlphas(word)<<" ";//  
    cout<<endl;
    system("pause");//-
    return 0;
}
 
char * getFirstAlphas(char * word)
{
    char * sub= NULL;//  
    char symbol=0;
    for(int i = 0; word[i] != '\0'; i++)
    {
        // 1-  
        sub = strchr(word, (symbol = word[i]));
        //   
        while((sub = strchr(sub + 1, symbol)))
        {
            //  
            //   
 
            //    
            if(sub + 1)
                strcpy(sub, sub + 1);
            else//   
            // 
                *sub = '\0';
        }
    }
    return word;// 
}
0
    
David Sylva
1291 / 953 / 51
: 17.05.2012
: 2,687
24.07.2012, 22:18 #8

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
#include <iostream> 
using namespace std;
int main() 
{ 
    char buffer[500]; 
    char* ptr;  
    char temp;
    unsigned int i, j; 
    int count = 0; // 
 
    cout << "Inter a string " << endl; 
    cin.getline(buffer, 500);  // 
 
    ptr = strtok(buffer," ,.-"); //  
 
    while(ptr) 
    {
        for ( i = 0; i < strlen(ptr); i++) 
        {  
            temp = ptr[i]; //  
 
            for ( j = 0; j < i; j++) //  
                 if(temp == ptr[j]) 
                    count++; //   
     
            if(count == 0) 
                cout << temp;  
 
            count = 0; //  0
        }  
        cout << " ";
        ptr = strtok(NULL, " ,.-"); 
    } 
}
1
danwich
0 / 0 / 0
: 24.07.2012
: 4
24.07.2012, 23:13  [] #9
David Sylva

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
#include <iostream> 
using namespace std;
int main() 
{ 
    char buffer[500]; 
    char* ptr;  
    char temp;
    unsigned int i, j; 
    int count = 0; // 
 
    cout << "Inter a string " << endl; 
    cin.getline(buffer, 500);  // 
 
    ptr = strtok(buffer," ,.-"); //  
 
    while(ptr) 
    {
        for ( i = 0; i < strlen(ptr); i++) 
        {  
            temp = ptr[i]; //  
 
            for ( j = 0; j < i; j++) //  
                 if(temp == ptr[j]) 
                    count++; //   
     
            if(count == 0) 
                cout << temp;  
 
            count = 0; //  0
        }  
        cout << " ";
        ptr = strtok(NULL, " ,.-"); 
    } 
}
David Sylva, , , .
0
24.07.2012, 23:13
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
24.07.2012, 23:13
! :

string - C++
, ! : ...

, - C++
: . , : . ...

, - C++
2. , . * , .

- C++
! : . ...
:
9

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru