,  CyberForum.ru

++


 
 
: : - 16,  - 5.00
kuziashagrath
1 / 1 / 0
: 30.07.2012
: 50
#1

- C++

30.07.2012, 22:39. 1993. 20
( )

, , , =)
,
1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
1946 12 31 0 -528 0 -499 0 9999 9 0 2 0
1947 1 1 0 -477 0 -383 0 -366 0 1 0 0
1947 1 2 0 -406 0 -356 0 -335 0 5 0 0
1947 1 3 0 -481 0 -408 0 -373 0 0 2 0
4 (1- , --3- 8-). 8 9999, . , .. 47 , 48 .. , ?
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
30.07.2012, 22:39    
:

- C++
data.txt: 200 185 170 160 76 54.9 39 27 7.5 10.7 12.9 15.9 6.5 7.9 12 12 ...

- C++
! : key.txt( 1234) ...

- C++
char TextForKey="text text1 text2";// "text text1 text2" ???

- C++
, , -

- C++
( ). . , , . >> , ...

- C++
! ? 0 1. char **table; ...

- C++
, ...

.
HomeR_J_SimpsoN
59 / 59 / 2
: 15.10.2010
: 356
30.07.2012, 23:08     #2
, . ( ) n.
n . .
, .
C++
1
2
3
4
5
6
struct S {
  int year;
  int month;
  int year;
  int t;
};
( n % 8 == 0). . - .

.
Neon-z
46 / 41 / 1
: 06.09.2010
: 419
30.07.2012, 23:10     #3
.
.
, . - , +1 - .
9999 , - . .
kuziashagrath
1 / 1 / 0
: 30.07.2012
: 50
31.07.2012, 01:27  []     #4
, . ( ) n.
n . .
, .
C++
1
2
3
4
5
6
struct S {
  int year;
  int month;
  int year;
  int t;
};
( n % 8 == 0). . - ..
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
#define MAXLEN 1024
 
int main(void)
{
    FILE *ifp;
   FILE *fout
    int i, maxline = 8;
    char **lines, **p, buf[MAXLEN];
 
    if( (ifp = fopen("U24763", "r")) == NULL) {
        perror("fopen");
        return 1;
    }
    if(fout = fopen("results"),"w"){
 
    }
 
    if( (lines = (char **) malloc(sizeof(char *) * maxline)) == NULL) {
        perror("malloc");
        return 1;
    }
    for(i = 0; ; i++) {
        if(i >= maxline) {
            maxline *= 2;
            if( (p = (char **) realloc(lines, sizeof(char *) * maxline)) == NULL) {
                perror("realloc");
                return 1;
            }
            lines = p;
        }
        if( (lines[i] = (char *) malloc(MAXLEN)) == NULL) {
            perror("malloc");
            return 1;
        }
        if(fgets(buf, sizeof(buf), ifp) == NULL)
            break;
        strcpy(lines[i], buf);
    }
    fclose(ifp);
    maxline = i + 1;
    for(i = 0; i < maxline; i++)
        printf("%s", lines[i]);
    fwrite("%s", lines[i]);
   fclose(fout);
    return 0;
}
. ?
HomeR_J_SimpsoN
59 / 59 / 2
: 15.10.2010
: 356
31.07.2012, 01:51     #5
kuziashagrath
for(i = 0; i < maxline; i++)
printf("%s", lines[i]);
fwrite("%s", lines[i]);
.
i - .
.

[ CPP ] [ / CPP ]

. . . .

10
-?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
#define MAXLEN 1024
 
int main(void)
{
    FILE *ifp;
    FILE *fout
    int i, maxline = 8;
    char **lines, **p, buf[MAXLEN];
 
    if( (ifp = fopen("U24763", "r")) == NULL) {
        perror("fopen");
        return 1;
    }
    if(fout = fopen("results"),"w"){
 
    }
 
    if( (lines = (char **) malloc(sizeof(char *) * maxline)) == NULL) {
        perror("malloc");
        return 1;
    }
    for(i = 0; ; i++) {
        if(i >= maxline) {
            maxline *= 2;
            if( (p = (char **) realloc(lines, sizeof(char *) * maxline)) == NULL) {
                perror("realloc");
                return 1;
            }
        lines = p;
        }
        if( (lines[i] = (char *) malloc(MAXLEN)) == NULL) {
            perror("malloc");
            return 1;
        }
        if(fgets(buf, sizeof(buf), ifp) == NULL)
            break;
        strcpy(lines[i], buf);
    }
    fclose(ifp);
    maxline = i + 1;
    for(i = 0; i < maxline; i++)
        printf("%s", lines[i]);
    fwrite("%s", lines[i]);
    fclose(fout);
    return 0;
}
8
C++
1
fwrite("%s", lines[i]);
, 1 , : fread() fwrite(). . :

C++
1
2
size_t fread(void *, size_t _, size_t , FILE *);
size_t fwrite(const void *, size_t _, size_t , FILE *);
fprintf();

...
C++
1
maxline = i + 1;
i- , i - . , maxline = i + 1; - i maxline. - .
fwrite.

, . .

1
. .
-==-
FAQ
31.07.2012, 10:42     #6
HomeR_J_SimpsoN, - , fread . fscanf ifstream >>
Dr.Urban
63 / 58 / 7
: 14.12.2011
: 193
31.07.2012, 10:54     #7
C++
1
if(fout = fopen("results"),"w"){
, ..

C++
1
int sscanf ( const char * str, const char * format, ...);
.
-==-
FAQ
31.07.2012, 11:08     #8
,
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
typedef struct
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int param9;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int t;
}FILE_DATA;
 
int main()
{
    int i;//Ñ÷¸ò÷èê
    int n = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ñèò***ûõ ñòðîê
    FILE_DATA * pList = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ì*ññèâ ñòðóêòóð FILE_DATA
    FILE * file = fopen("input.txt","rb");//È*èöè*ëèçèðóåì ïîòîê ÷òå*èÿ
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ïåðâóþ ñòðóêòóðó ì*ññèâ*
        pList = (FILE_DATA *)malloc(sizeof(FILE_DATA));
        for(n = 0; !feof(file); )
        {
            //Ì*ëî êòî ç**åò *î fscanf âîçâð*ù*åò
            //÷èñëî ñ÷èò***ûõ ï*ð*ìåòðîâ
            if
            (13 == //Ê*ê ð*ç ïðîâåðÿåì âñå ëè 13 ï*ð*ìåòðîâ ñ÷èò*ëè
                fscanf
                (
                    file,
                    "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    &pList[n].year,
                    &pList[n].month,
                    &pList[n].day,
                    &pList[n].param4,
                    &pList[n].param5,
                    &pList[n].param6,
                    &pList[n].param7,
                    &pList[n].param8,
                    &pList[n].param9,
                    &pList[n].param10,
                    &pList[n].param11,
                    &pList[n].param12,
                    &pList[n].t
                )
            )
            {
                //Åñëè ÷òå*èå óñïåø*î ïå÷*ò*åò n-óþ ñòðóêòóðó
                printf
                (
                    "%04d %02d %02d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].param4,
                    pList[n].param5,
                    pList[n].param6,
                    pList[n].param7,
                    pList[n].param8,
                    pList[n].param9,
                    pList[n].param10,
                    pList[n].param11,
                    pList[n].param12,
                    pList[n].t
                );
                n = n + 1;//óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðóêòóð
                pList = (FILE_DATA *)
                    realloc//Óâåëè÷èâ*åì ï*ìÿòü ïîä ì*ññèâ ñòðóêòóð
                    (
                        (void *)pList, 
                        (1 + n)*sizeof(FILE_DATA)//îä*îâðåìå**î 
                    );
                
            }
        }
        fclose(file);
        if(n == 0)
            printf("File input.txt not contain correct data\n");
        else
        {
            printf("Totlal count of read structures %d\n", n);
            //çäåñü ó **ñ ì*ññèâ ñòðóêòóð èç n ýëåìå*òîâ
            //ä*ëåå äåë*ì ñ *èì ÷òî äóøå óãîä*î
        }
    }
    printf("Enter any key for exit\n");
    getchar();
    return 0;
}
input.txt
1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
1946 12 31 0 -528 0 -499 0 9999 9 0 2 0
1947 1 1 0 -477 0 -383 0 -366 0 1 0 0
1947 1 2 0 -406 0 -356 0 -335 0 5 0 0
1947 1 3 0 -481 0 -408 0 -373 0 0 2 0
http://codepad.org/BAbYwLLY

:

PS:Dr.Urban, - (.. ), scanf- .

  
-==-
FAQ
31.07.2012, 11:26     #9
( )
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
 
//Íåáîëüøîé âåëîñèïåäèê ïî äè**ìè÷åñêîìó *ëëîêó â ïëþñ*õ
template <class T>
T * cpp_realloc(T * ptr, int size)
{
    T * mem = new T[size];
    if(ptr)
    {
        mem = new T[size];
        memcpy((void *)mem,(void *)ptr,size);
        delete [] ptr;
    }
    return ptr = mem;
}
 
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
struct FILE_DATA
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int param9;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int t;
};
 
int main()
{
    int i;//Ñ÷¸ò÷èê
    int n = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ñèò***ûõ ñòðîê
    FILE_DATA * pList = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ì*ññèâ ñòðóêòóð FILE_DATA
    ifstream file("input.txt");//È*èöè*ëèçèðóåì ïîòîê ÷òå*èÿ
    if(!file.is_open())
        cout<<"Error open input.txt\n";
    else
    {
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ïåðâóþ ñòðóêòóðó ì*ññèâ*
        pList = new FILE_DATA[1];
        for(n = 0; !file.eof(); )
        {
            //Â ïëþñ*õ **êè*óâ if òîæå ìîæ*î ïðîâåðèòü 
            //êîððåêò*îñòü ÷òå*èÿ ï*ð*ìåòðîâ
            if
            (file>>pList[n].year
                >>pList[n].month
                >>pList[n].day
                >>pList[n].param4
                >>pList[n].param5
                >>pList[n].param6
                >>pList[n].param7
                >>pList[n].param8
                >>pList[n].param9
                >>pList[n].param10
                >>pList[n].param11
                >>pList[n].param12
                >>pList[n].t
            )
            {
                //Åñëè ÷òå*èå óñïåø*î ïå÷*ò*åò n-óþ ñòðóêòóðó
                cout<<setw(4)<<pList[n].year<<" "
                    <<setw(2)<<pList[n].month<<" "
                    <<setw(2)<<pList[n].day<<" "
                    <<pList[n].param4<<" "
                    <<pList[n].param5<<" "
                    <<pList[n].param6<<" "
                    <<pList[n].param7<<" "
                    <<pList[n].param8<<" "
                    <<pList[n].param9<<" "
                    <<pList[n].param10<<" "
                    <<pList[n].param11<<" "
                    <<pList[n].param12<<" "
                    <<pList[n].t<<endl;
                n = n + 1;//óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðóêòóð
                pList = (FILE_DATA *)
                    cpp_realloc//Óâåëè÷èâ*åì ï*ìÿòü ïîä ì*ññèâ ñòðóêòóð
                    (
                        pList, 
                        (1 + n)
                    );
                
            }
        }
        file.close();
        if(n == 0)
            cout<<"File input.txt not contain correct data"<<endl;
        else
        {
            cout<<"Totlal count of read structures "<<n<<endl;
            //çäåñü ó **ñ ì*ññèâ ñòðóêòóð èç n ýëåìå*òîâ
            //ä*ëåå äåë*ì ñ *èì ÷òî äóøå óãîä*î
        }
    }
    cout<<"Enter any key for exit"<<endl;
    getchar();
    return 0;
}
http://codepad.org/k438viRn
  
xADMIRALx
67 / 61 / 1
: 09.06.2012
: 291
31.07.2012, 11:54     #10
-==-,

:

- ,

-==-
FAQ
31.07.2012, 11:55     #11

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#include <map>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
 
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
struct FILE_DATA
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int param9;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int t;
};
 
int main()
{
    int n;
    FILE_DATA pDATA = {0};//Òåïåðü **ì *óæ** âñåãî 1-** ñòðóêòóð*
    //Ç*ìå*èì **ø óê*ù*òåëü ** ì*ññèâ ** ê*ðòó (ì*ïó)
    map<int, FILE_DATA> mymap;
    map<int, FILE_DATA>::iterator it;//èòåð*òîð (òèï* ñ÷¸ò÷èê*)
    ifstream file("input.txt");//È*èöè*ëèçèðóåì ïîòîê ÷òå*èÿ
    if(!file.is_open())
        cout<<"Error open input.txt\n";
    else
    {
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ïåðâóþ ñòðóêòóðó ì*ññèâ*
        for(n = 0;!file.eof(); )
        {
            //Â ïëþñ*õ **êè*óâ if òîæå ìîæ*î ïðîâåðèòü 
            //êîððåêò*îñòü ÷òå*èÿ ï*ð*ìåòðîâ
            if
            (file>>pDATA.year
                >>pDATA.month
                >>pDATA.day
                >>pDATA.param4
                >>pDATA.param5
                >>pDATA.param6
                >>pDATA.param7
                >>pDATA.param8
                >>pDATA.param9
                >>pDATA.param10
                >>pDATA.param11
                >>pDATA.param12
                >>pDATA.t
            )
            {
                //âîò ò*ê äîá*âëåì â ê*ðòó ýëåìå*ò
                //è *å äóì*åì î äè**ìè÷åñêîì âûäåëå*èè ï*ìÿòè
                mymap.insert(make_pair(n,pDATA));
                n = n + 1;//óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðóêòóð
            }
        }
        file.close();
        if(n == 0)
            cout<<"File input.txt not contain correct data"<<endl;
        else
        {
            cout<<"Totlal count of read structures "<<n<<endl;
            //çäåñü ó **ñ ì*ññèâ ñòðóêòóð èç n ýëåìå*òîâ
            //ä*ëåå äåë*ì ñ *èì ÷òî äóøå óãîä*î
            //Ïîê*çûâ*þ ê*ê ÷èò*òü ê*ðòó
            for(it = mymap.begin(); it != mymap.end(); it++)
            {
                pDATA = (*it).second;
                cout<<setw(4)<<pDATA.year<<" "
                    <<setw(2)<<pDATA.month<<" "
                    <<setw(2)<<pDATA.day<<" "
                    <<pDATA.param4<<" "
                    <<pDATA.param5<<" "
                    <<pDATA.param6<<" "
                    <<pDATA.param7<<" "
                    <<pDATA.param8<<" "
                    <<pDATA.param9<<" "
                    <<pDATA.param10<<" "
                    <<pDATA.param11<<" "
                    <<pDATA.param12<<" "
                    <<pDATA.t<<endl;
            }
        }
    }
    cout<<"Enter any key for exit"<<endl;
    getchar();
    return 0;
}
  
-==-
FAQ
31.07.2012, 12:06     #12
( )
http://codepad.org/q5b4MSQy
kuziashagrath
1 / 1 / 0
: 30.07.2012
: 50
31.07.2012, 13:42  []     #13
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
typedef struct
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int param9;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int t;
}FILE_DATA;
 
int main()
{
    int i;//
    int n = 0;//  
    FILE_DATA * pList = NULL;//  FILE_DATA
    FILE * file = fopen("U24763","rb");// 
    FILE * file2 = fopen("input2.txt","w");
 
 
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //   
        pList = (FILE_DATA *)malloc(sizeof(FILE_DATA));
        for(n = 0; !feof(file); )
        {
            //  fscanf 
            // 
            if
            (13 == //   13 
                fscanf
                (
                    file,
                    "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    &pList[n].year,
                    &pList[n].month,
                    &pList[n].day,
                    &pList[n].param4,
                    &pList[n].param5,
                    &pList[n].param6,
                    &pList[n].param7,
                    &pList[n].param8,
                    &pList[n].param9,
                    &pList[n].param10,
                    &pList[n].param11,
                    &pList[n].param12,
                    &pList[n].t
                )
            )
 
 
                if( &pList[n].param9 ! == 9999
 
                    {
                //  n- 
                printf
                (
                    "%04d %02d %02d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].param4,
                    pList[n].param5,
                    pList[n].param6,
                    pList[n].param7,
                    pList[n].param8,
                    pList[n].param9,
                    pList[n].param10,
                    pList[n].param11,
                    pList[n].param12,
                    pList[n].t
                );
 
                fprintf
                (file2,
                    "%04d %02d %02d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].param4,
                    pList[n].param5,
                    pList[n].param6,
                    pList[n].param7,
                    pList[n].param8,
                    pList[n].param9,
                    pList[n].param10,
                    pList[n].param11,
                    pList[n].param12,
                    pList[n].t
                );
                );
 
 
                n = n + 1;// 
                pList = (FILE_DATA *)
                    realloc//  
                    (
                        (void *)pList,
                        (1 + n)*sizeof(FILE_DATA)//
                    );
 
            }
        }
        fclose(file);
        fclose(file2);
        if(n == 0)
            printf("File input.txt not contain correct data\n");
        else
        {
            printf("Totlal count of read structures %d\n", n);
            //   n 
            //   
        }
    }
    printf("Enter any key for exit\n");
    getchar();
    return 0;
}
, ! , , ! . , 9 9999.
C++
1
  if( &pList[n].param9 ! == 9999);
?
-==-
FAQ
31.07.2012, 14:19     #14
kuziashagrath
if( &pList[n].param9 ! == 9999);
-
C
1
2
3
4
if( pList[n].param9 ! = 9999)
{
     //
}
kuziashagrath
1 / 1 / 0
: 30.07.2012
: 50
31.07.2012, 17:34  []     #15
,! , - =))
PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
typedef struct
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int t;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int param13;
}FILE_DATA;
int l=0;
int sum=0;
int arifmet;
int main()
{
    int i;//
    int n = 0;//  
    FILE_DATA * pList = NULL;//  FILE_DATA
    FILE * file = fopen("U24763","rb");// 
    FILE * file2 = fopen("input2.txt","w");
 
 
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //   
        pList = (FILE_DATA *)malloc(sizeof(FILE_DATA));
        for(n = 0; !feof(file); )
        {
            //  fscanf 
            // 
            if
            (13 == //   13 
                fscanf
 
 
                    (
                    file,
                    "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    &pList[n].year,
                    &pList[n].month,
                    &pList[n].day,
                    &pList[n].param4,
                    &pList[n].param5,
                    &pList[n].param6,
                    &pList[n].param7,
                    &pList[n].param8,
                    &pList[n].t,
                    &pList[n].param10,
                    &pList[n].param11,
                    &pList[n].param12,
                    &pList[n].param13
                )
            )
 
 
 
                    {
                //  n- 
                printf
                (
                    "%04d %02d %02d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].param4,
                    pList[n].param5,
                    pList[n].param6,
                    pList[n].param7,
                    pList[n].param8,
                    pList[n].t,
                    pList[n].param10,
                    pList[n].param11,
                    pList[n].param12,
                    pList[n].param13
                   );
                if (pList[n].t!=9999){
 
 
 
 
                fprintf
                (file2,
                    "%04d %02d %02d %d %d %d \n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].t,
                     l,
                    sum);
 
//                );
 
                }
                sum=sum+pList[n].t;
                 l+=1;
 
                n = n + 1;// 
                pList = (FILE_DATA *)
                    realloc//  
                    (
                        (void *)pList,
                        (1 + n)*sizeof(FILE_DATA)//
                    );
 
 
           }
 
        }
//          arifmet=sum/l;
          fprintf(file2,"%d",sum/l);
        fclose(file);
        fclose(file2);
        if(n == 0)
            printf("File input.txt not contain correct data\n");
        else
        {
            printf("Totlal count of read structures %d\n", n);
            //   n 
            //   
        }
    }
    printf("Enter any key for exit\n");
    getchar();
    return 0;
}
- . ? - ? ?
PHP
1
          fprintf(file2,"%d",sum/l);
-==-
FAQ
31.07.2012, 17:42     #16
kuziashagrath, , . , ,
kuziashagrath
1 / 1 / 0
: 30.07.2012
: 50
01.08.2012, 11:43  []     #17
, , , , =)) 13 , , 9999, , .. 1958 , 59 .. =)) , , - . +1 ?=)) - - 13 n+1 = n , , , ( ). .
PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
typedef struct
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int t;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int param13;
}FILE_DATA;
int l=0;
int sum=0;
int arifmet;
int main()
{
    int i;//
    int n = 0;//  
    FILE_DATA * pList = NULL;//  FILE_DATA
    FILE * file = fopen("U24763","rb");// 
    FILE * file2 = fopen("input2.txt","w");
 
 
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //   
        pList = (FILE_DATA *)malloc(sizeof(FILE_DATA));
        for(n = 0; !feof(file); )
        {
            //  fscanf 
            // 
            if
            (13 == //   13 
                fscanf
 
 
                    (
                    file,
                    "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    &pList[n].year,
                    &pList[n].month,
                    &pList[n].day,
                    &pList[n].param4,
                    &pList[n].param5,
                    &pList[n].param6,
                    &pList[n].param7,
                    &pList[n].param8,
                    &pList[n].t,
                    &pList[n].param10,
                    &pList[n].param11,
                    &pList[n].param12,
                    &pList[n].param13
                )
            )
 
 
 
                    {
                //  n- 
                printf
                (
                    "%04d %02d %02d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].param4,
                    pList[n].param5,
                    pList[n].param6,
                    pList[n].param7,
                    pList[n].param8,
                    pList[n].t,
                    pList[n].param10,
                    pList[n].param11,
                    pList[n].param12,
                    pList[n].param13
                   );
                if (pList[n].t!=9999){
 
                    if (pList[n+1].year==pList[n].year){
                        sum=sum+pList[n].t;
                         l++;}
                     else   {
                             fprintf
                              (file2,
                                "%04d \n",
                                  pList[n].year,
                                  sum/(l+1));
                                  sum=0;
                                    l=0;
                                }
 
 
                                        }
 
                n = n + 1;// 
                pList = (FILE_DATA *)
                    realloc//  
                    (
                        (void *)pList,
                        (1 + n)*sizeof(FILE_DATA)//
                    );
 
 
           }
 
        }
//          fwrite(file2,arifmet);
        fclose(file);
        fclose(file2);
        if(n == 0)
            printf("File input.txt not contain correct data\n");
        else
        {
            printf("Totlal count of read structures %d\n", n);
            //   n 
            //   
        }
    }
    printf("Enter any key for exit\n");
    getchar();
    return 0;
}
PHP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
                    if (pList[n+1].year==pList[n].year){
                        sum=sum+pList[n].t;
                         l++;}
                     else   {
                             fprintf
                              (file2,
                                "%04d \n",
                                  pList[n].year,
                                  sum/(l+1));
                                  sum=0;
                                    l=0;
                                }
 
 
                                        }
=)) . , . - - !=))1966 3 18 0 -343 0 -240 0 -148 0 0 2 0
1966 3 19 0 -348 0 -234 0 -146 0 0 2 0
1967 3 20 0 -240 0 -174 0 -110 0 0 2 0
1967 3 21 0 -158 0 -132 0 -109 0 16 0 0
1968 3 22 0 -164 0 -103 0 -44 0 16 0 0
1968 3 23 0 -130 0 -116 0 -63 0 0 2 0
1968 3 24 0 -184 0 -139 0 -90 0 0 2 0
1969 3 25 0 -154 0 -133 0 -91 0 0 2 0
1969 3 26 0 -245 0 -166 0 -72 0 2 0 0
1969 3 27 0 -293 0 -175 0 -54 0 0 2 0
1970 3 28 0 -262 0 -158 0 -54 0 0 2 0
1970 3 29 0 -194 0 -95 0 -2 0 4 0 0
1970 3 30 0 -104 0 -53 0 0 0 0 2 0
-==-
FAQ
01.08.2012, 12:57     #18
kuziashagrath, ( ). , 59- 46-47,66-70 ( ).
( 9- 9999), 7- . ( == 0 ).
7- ( 9999 9- )
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
typedef struct
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int param9;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int t;
}FILE_DATA;
 
int main()
{
    int i;//Ñ÷¸ò÷èê
    int n = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ñèò***ûõ ñòðîê
    double middle = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ñðåä*å ç**÷å*èå 7-ãî ñòîëáö*
    //**äî áóäåò äðóãîé ïðîñòî â êîäå óñëîâèå(âåð*åé è*äåêñ ïîìå*ÿåì)
    int m = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ç*ïèñåé *óæ*îãî ãîä* â êîòîðûõ 9-é ñòîëáåö *å 9999
    int year = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ç**÷å*èå ãîä* äëÿ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ð*ñ÷¸ò
    FILE_DATA * pList = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ì*ññèâ ñòðóêòóð FILE_DATA
    FILE * file = fopen("input.txt","rb");//È*èöè*ëèçèðóåì ïîòîê ÷òå*èÿ
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ïåðâóþ ñòðóêòóðó ì*ññèâ*
        pList = (FILE_DATA *)malloc(sizeof(FILE_DATA));
        for(n = 0; !feof(file); )
        {
            //Ì*ëî êòî ç**åò *î fscanf âîçâð*ù*åò
            //÷èñëî ñ÷èò***ûõ ï*ð*ìåòðîâ
            if
            (13 == //Ê*ê ð*ç ïðîâåðÿåì âñå ëè 13 ï*ð*ìåòðîâ ñ÷èò*ëè
                fscanf
                (
                    file,
                    "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    &pList[n].year,
                    &pList[n].month,
                    &pList[n].day,
                    &pList[n].param4,
                    &pList[n].param5,
                    &pList[n].param6,
                    &pList[n].param7,
                    &pList[n].param8,
                    &pList[n].param9,
                    &pList[n].param10,
                    &pList[n].param11,
                    &pList[n].param12,
                    &pList[n].t
                )
            )
            {
                //Åñëè ÷òå*èå óñïåø*î ïå÷*ò*åò n-óþ ñòðóêòóðó
                printf
                (
                    "%04d %02d %02d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].param4,
                    pList[n].param5,
                    pList[n].param6,
                    pList[n].param7,
                    pList[n].param8,
                    pList[n].param9,
                    pList[n].param10,
                    pList[n].param11,
                    pList[n].param12,
                    pList[n].t
                );
                n = n + 1;//óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðóêòóð
                pList = (FILE_DATA *)
                    realloc//Óâåëè÷èâ*åì ï*ìÿòü ïîä ì*ññèâ ñòðóêòóð
                    (
                        (void *)pList, 
                        (1 + n)*sizeof(FILE_DATA)//îä*îâðåìå**î 
                    );
                
            }
        }
        fclose(file);
        if(n == 0)
            printf("File input.txt not contain correct data\n");
        else
        {
            printf("Totlal count of read structures %d\n", n);
            //çäåñü ó **ñ ì*ññèâ ñòðóêòóð èç n ýëåìå*òîâ
            //ä*ëåå äåë*ì ñ *èì ÷òî äóøå óãîä*î
 
            //ß ò*ê ïî*ÿë ìû â ô*éë äîëæ*û *óæ*ûé ãîä ïåðå*åñòè
            //*ó ò*ê èñïîëüçóåì òîò æå óê*ç*òåëü
            file = fopen("output.txt","wt");
            if(file == NULL)
                printf("Error open output.txt\n");
            else
            {
                printf("Enter year : ");
                scanf("%d",&year);//Ââîäèì è*òåðåñóþùèé **ñ ãîä
                getchar();//Óáèð*åì \n îò ââîä* Enter
                for(i = 0; i < n; i = i + 1)
                {
                    //Ïðîâåðê* ÷òî ãîä òîò ÷òî ìû èùåì
                    if(pList[i].year == year)
                    //Ïðîâåðê* 9-é ñòîëáåö != 9999
                    if(pList[i].param9 != 9999)
                    {
                        //ß ïëþñóþ 7-é ñòîëáåö * ò*ì óæå ïëþñóé ê*êîé òåáå **äî
                        middle = middle + pList[i].param7;
                        m = m + 1;//Óâåëè÷èâåì ñ÷¸ò÷èê ç*ïèñåé
                        //óäîâëåòâîðÿþùèõ **øåìó êðèòåðèþ 
                        //ãîä + 9 ñòîëáåö!=9998
                        //Ïèøåì â ô*éëèê
                        fprintf
                        (
                            file,
                            "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                            pList[i].year,
                            pList[i].month,
                            pList[i].day,
                            pList[i].param4,
                            pList[i].param5,
                            pList[i].param6,
                            pList[i].param7,
                            pList[i].param8,
                            pList[i].param9,
                            pList[i].param10,
                            pList[i].param11,
                            pList[i].param12,
                            pList[i].t
                        );
                    }
                }
                fclose(file);
                if(m == 0)
                    printf("input.txt not contain neccessary data\n");
                else
                {
                    printf
                    (
                        "middle value of 7-th column : %.3f\n",//Í*ïîìè**þ äëÿ âåùåñòâå**îãî ò*êîé ñïåöèôèê*òîð
                        (middle / m)//Äåëèì **øó ñóììó ** ÷èñëî â*ëèä*ûõ ñòðîê
                    );
                }
            }
        }
    }
    printf("Enter any key for exit\n");
    getchar();
    return 0;
}
output.txt
1968 3 22 0 -164 0 -103 0 -44 0 16 0 0
1968 3 23 0 -130 0 -116 0 -63 0 0 2 0
  
-==-
FAQ
01.08.2012, 13:03     #19

kuziashagrath
if (pList[n].t!=9999){
- , 9-
kuziashagrath
8 9999, .
- 9- 8-

kuziashagrath
if (pList[n+1].year==pList[n].year){
* * * * * * * * * * * * sum=sum+pList[n].t;
* * * * * * * * * * * * *l++;}
* * * * * * * * * * *else * {
* * * * * * * * * * * * * * *fprintf
* * * * * * * * * * * * * * * (file2,
* * * * * * * * * * * * * * * * "%04d \n",
* * * * * * * * * * * * * * * * * pList[n].year,
* * * * * * * * * * * * * * * * * sum/(l+1));
* * * * * * * * * * * * * * * * * sum=0;
* * * * * * * * * * * * * * * * * * l=0;
* * * * * * * * * * * * * * * * }
- , , ( 59 1- 78 - ?)

kuziashagrath
"%04d \n",
* * * * * * * * * * * * * * * * * pList[n].year,
* * * * * * * * * * * * * * * * * sum/(l+1));
-
17 + 4 + 5 ? 26/3 ~ 8.67 8 26 3.
...
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
02.08.2012, 16:10    
:

- C++
int main(int argc, char* argv) { setlocale(LC_ALL, &quot;RUS&quot;); char c = 0; int n = 0, j = 0; int *a; ifstream...

- C++
//test.cpp #include &lt;iostream&gt; #include &lt;fstream&gt; using namespace std; void main() { ifstream input(&quot;input.txt&quot;); ...

- C++
, : . , , ...

- C++
, ASCII &quot;.&quot;, - - &quot;%&quot;,...

++ - C++
, , &quot;0&quot; &quot;9&quot; (, ), ...
:
kuziashagrath
1 / 1 / 0
: 30.07.2012
: 50
02.08.2012, 16:10  []     #20
, , . , . , , , . , , =)))
Yandex
02.08.2012, 16:10    

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru