,  ,

++

> > >

 
 
:  :  - 17,   - 4.94
TopLoader
42 / 42 / 4
: 10.12.2011
: 128
#1

- C++

10.08.2012, 12:13. 3130. 5
( )

. .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
// Ðå*ëèç*öèÿ êë*ññ* ì*îæåñòâ*
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
 
const int MaxSize = 100;
 
class Set {
        int len;                        // ÷èñëî ÷ëå*îâ
        char members[MaxSize];          // ì*ññèâ, ñîäåðæ*ùèé ì*îæåñòâî
        
        /* Ôó*êöèÿ find() ç*êðûò*, ïîòîìó ÷òî î**
           *å èñïîëüçóåòñÿ â*å êë*ññ* Set. */
        int find(char ch);              // **éòè ýëåìå*ò
        
    public:
        // Êî*ñòðóèðóåì ïóñòîå ì*îæåñòâî
        Set() { len = 0; }
        
        // Âîçâð*ù*åò ÷èñëî ýëåìå*òîâ ì*îæåñòâ*
        int getLength() { return len; }
        
        void showset();                 // âûâîäèò ì*îæåñòâî ** ýêð**
        
        bool isMember(char ch);         // ïðîâåðÿåò, ÿâëÿåòñÿ ëè óê*ç***ûé
                                        // ýëåìå*ò ÷ëå*îì ì*îæåñòâ*
        
        Set operator+(char ch);         // äîá*âëÿåò ýëåìå*ò
        Set operator-(char ch);         // óä*ëÿåò ýëåìå*ò
        
        Set operator+(Set ob2);         // îáð*çóåò îáúåäè*å*èå
        Set operator-(Set ob2);         // îáð*çóåò ð*ç*îñòü
};
 
/* Âîçâð*ù*åò è*äåêñ ýëåìå*ò*, ç*ä*â*åìîãî
   ï*ð*ìåòðîì ch, èëè -1, åñëè ýëåìå*ò *å **éäå*. */
int Set::Set::find(char ch) {
    int i;
    
    for(i=0; i<len; i++)
        if(members[i]==ch)
            return i;
    
    return -1;
}
 
// Âûâåñòè ì*îæåñòâî ** ýêð**
void Set::showset() {
    cout << "{ ";
    for(int i=0; i<len; i++)
        cout << members[i] << " ";
    cout << "}\n";
}
 
// Âîçâð*ù*åò true, åñëè ch -- ÷ëå* ì*îæåñòâ*.
bool Set::isMember(char ch) {
    if(find(ch)!=-1)
        return true;
    return false;
}
 
// Äîá*âëå*èå ó*èê*ëü*îãî ýëåìå*ò* â ì*îæåñòâî.
Set Set::operator+(char ch) {
    Set newset;
    
    if(len==MaxSize) {
        cout << "Ì*îæåñòâî ïîë*î.\n";
        return *this;                   // âåð*óòü ñóùåñòâóþùåå ì*îæåñòâî
    }
    
    newset = *this;                     // äóáëèðóåì ñóùåñòâóþùåå ì*îæåñòâî
    
    // ñìîòðèì, *å ñóùåñòâóåò ëè óæå ýòîò ýëåìå*ò
    if(find(ch)==-1) {
        // ýëåìå*ò *å **éäå*, ìîæ*î åãî äîá*âëÿòü:
        newset.members[newset.len] = ch;
        newset.len++;
    }
    
    return newset;                      // âîçâð*ù*åì îá*îâëå**îå ì*îæåñòâî
}
 
// Óä*ëÿåò ýëåìå*ò èç ì*îæåñòâ*.
Set Set::operator-(char ch) {
    Set newset;
    int i = find(ch);                   // i áóäåò ð*â*î -1, åñëè ýëåìå*ò *å **éäå*
    
    // êîïèðîâ**èå è óïëîò*å*èå îñò*âøèõñÿ ýëåìå*òîâ
    for(int j=0; j<len; j++)
        if(j!=i)
            newset = newset + members[i];
            /* ^^^ Âñå ýëåìå*òû ñóùåñòâóþùåãî ì*îæåñòâ*,
               êðîìå ch äîá*âëÿþòñÿ ê *îâîìó ì*îæåñòâó. */
    
    return newset;
}
 
// Îáúåäè*å*èå ì*îæåñòâ.
Set Set::operator+(Set ob2) {
    Set newset = *this;                 // êîïèðóåì ïåðâîå ì*îæåñòâî
    
    // Äîá*âëÿåì ó*èê*ëü*ûå ýëåìå*òû èç âòîðîãî ì*îæåñòâ*
    for(int i=0; i<ob2.len; i++)
        newset = newset + ob2.members[i];
    
    return newset;
}
 
// Ð*ç*îñòü ì*îæåñòâ.
Set Set::operator-(Set ob2) {
    Set newset = *this;                 // êîïèðóåì ïåðâîå ì*îæåñòâî
    
    // Âû÷èò*åì ýëåìå*òû âòîðîãî ì*îæåñòâ*.
    for(int i=0; i<ob2.len; i++)
        newset = newset - ob2.members[i];
    
    return newset;
}
 
 
int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
 
    // Ñêî*ñòðóèðóåì ïóñòûå ì*îæåñòâ*
    Set s1;
    Set s2;
    Set s3;
    
    s1 = s1 + 'A';
    s1 = s1 + 'B';
    s1 = s1 + 'C';
    
    cout << "s1 ïîñëå äîá*âëå*èÿ A B C: ";
    s1.showset();
    cout << "\n";
    
    cout << "Ïðîâåðÿåì ** ÷ëå*ñòâî, èñïîëüçóÿ isMember().\n";
    if(s1.isMember('B'))
        cout << "B ÿâëÿåòñÿ ÷ëå*îì s1.\n";
    else
        cout << "B *å ÿâëÿåòñÿ ÷ëå*îì s1.\n";
    cout << "\n";
    
    if(s1.isMember('T'))
        cout << "T ÿâëÿåòñÿ ÷ëå*îì s1.\n";
    else
        cout << "T *å ÿâëÿåòñÿ ÷ëå*îì s1.\n";
    cout << "\n";
    
    s1 = s1 - 'B';
    cout<< "s1 ïîñëå s1 = s1 - 'B': ";
    s1.showset();
    cout << "\n";
    
    s1 = s1 - 'A';
    cout<< "s1 ïîñëå s1 = s1 - 'A': ";
    s1.showset();
    cout << "\n";
    
    s1 = s1 - 'C';
    cout<< "s1 ïîñëå s1 = s1 - 'C': ";
    s1.showset();
    cout << "\n";
    
    s1 = s1 + 'A';
    s1 = s1 + 'B';
    s1 = s1 + 'C';
    
    cout << "s1 ïîñëå äîá*âëå*èÿ A B C: ";
    s1.showset();
    cout << "\n";
    
    s2 = s2 + 'A';
    s2 = s2 + 'X';
    s2 = s2 + 'W';
    
    cout << "s2 ïîñëå äîá*âëå*èÿ A X W: ";
    s2.showset();
    cout << "\n";
    
    s3 = s1 + s2;
    
    cout << "s3 ïîñëå s3 = s1 + s2: ";
    s3.showset();
    cout << "\n";
    
    s3 = s3 - s1;
    
    cout << "s3 ïîñëå s3 = s3 - s1: ";
    s3.showset();
    cout << "\n";
    
    s2 = s2 - s2;       // î÷èñòê* s2
    
    cout << "s2 ïîñëå s2 = s2 - s2: ";
    s2.showset();
    cout << "\n";
    
    s2 = s2 + 'C';
    s2 = s2 + 'B';
    s2 = s2 + 'A';
    
    cout << "s2 ïîñëå äîá*âëå*èÿ C B A: ";
    s2.showset();
    cout << "\n";
 
    return 0;
}

,
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
// Óä*ëÿåò ýëåìå*ò èç ì*îæåñòâ*.
Set Set::operator-(char ch) {
    Set newset;
    int i = find(ch);                   // i áóäåò ð*â*î -1, åñëè ýëåìå*ò *å **éäå*
    
    // êîïèðîâ**èå è óïëîò*å*èå îñò*âøèõñÿ ýëåìå*òîâ
    for(int j=0; j<len; j++)
        if(j!=i)
            newset = newset + members[i];
            /* ^^^ Âñå ýëåìå*òû ñóùåñòâóþùåãî ì*îæåñòâ*,
               êðîìå ch äîá*âëÿþòñÿ ê *îâîìó ì*îæåñòâó. */
    
    return newset;
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
10.08.2012, 12:13
(C++):

Stack !! - C++
!!! stack , : 1 - ...

- C++
: &quot;&quot; (, , ). : ? class films { string...

- C++
BigInt, , . ...

- C++
. : #include &quot;stdafx.h&quot; #include &lt;iostream&gt; #include &quot;GradeBook.h&quot; using namespace...

- C++
++, : : IntArray. ...

Directory - C++
: , , , &quot; &quot;, &quot;&quot;,...

5
John Prick
831 / 764 / 154
: 27.07.2012
: 2,176
: 3
10.08.2012, 15:03 #2
?
0
TopLoader
42 / 42 / 4
: 10.12.2011
: 128
10.08.2012, 15:48  [] #3
John Prick,
:
s1 = { A B C }
B: s1 = s1 - 'B';
{ A C }, - { B }
, .

:
0
   
panicwassano
594 / 562 / 20
: 07.11.2010
: 2,004
10.08.2012, 16:22 #4
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Set Set::operator-(char ch) {
    Set newset;
    int i = find(ch);              
    
 
    for(int j=0; j<len; j++)
        if(j!=i)
            newset = newset + members[i];//   members[j]
            
    
    return newset;
}
. , , { B }
1
TopLoader
42 / 42 / 4
: 10.12.2011
: 128
10.08.2012, 16:27  [] #5
panicwassano, , .

. =\
0
Triathlet
0 / 0 / 0
: 17.09.2012
: 67
27.10.2012, 17:09 #6
0
27.10.2012, 17:09
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
27.10.2012, 17:09
! :

- C++
! : , : class Object { private: int itsVal1; int...

- C++
. true false .

++ () - C++
. : , . ...

proxy - C++
, , proxy, ( ) ...
:
6

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru