,   CyberForum.ru

++


 
alehax
0 / 0 / 0
: 02.10.2012
: 6
#1

- C++

02.10.2012, 19:46. 356. 2
( )

!
++.
:
. : . .

. . ++ , .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
02.10.2012, 19:46    
:

C++
C++
. C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++
C++:
.
cactus09
   cactus09
69 / 69 / 4
: 15.02.2012
: 475
02.10.2012, 20:18     #2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#include <iostream> // Ñò**ä*ðò**ÿ áèáëèîòåê*, áåç êîòîðûõ *å áóäåò ð*áîò*òü cin è cout
 
using namespace std; // Ýò* ñòðî÷ê* *óæ** äëÿ ïðîñòð**ñòâ* èìå*(ñì. â GOOGLE) std
                     // Áåç *åå ïðèøëîñü áû ïèñ*òü std::cin è std::cout 
                     
                     
int main()    // Ýò* ñòðî÷ê* ñîçä*åò ôó*êöèþ main â êîòîðîé âûïîë*ÿþòñÿ âñå êîì*äû, ïðè÷åì âåñü êîä
{             // äîëæå* áûòü ç*ïèñ** â ò*êèõ {} ñêîáê*õ
  int a,r;  //Îáüÿâëÿåì öåëî÷èñëå**ûå ïåðåìå**ûå (ê*ê integer â pascal)
  const int p=3; // Ïðèáä*çèòåëü*î =)
  setlocale(LC_ALL, ""); // Ñòðî÷ê* *óæ** äëÿ ïîääåðæêè ðóññêîãî ÿçûê* â êî*ñîëå
  
  cout<<"Ââåäèòå ñòîðî*ó êâ*äð*ò*:"; //Âûâîäèì ñòðî÷êó "Ââåäèòå ñòîðî*ó êâ*äð*ò*:"
  cin>>a; //Ïðèñâ*åâ*åì ïåðåìå**îé ç**÷å*èå ââåäå*îå ïîëüçîâ*òåëåì
  
  cout<<"Ââåäèòå ð*äèóñ êðóã*:";
  cin>>r;
  
  if((a*a)>(p*r*r)){ // Ïî÷òè òîæå ñ*ìîå ÷òî è â ï*ñ*êëå òîê* óñëîâèå â () * ñ*ìî ÷òî âûïîë*ÿåòñÿ â {}
   cout<<"Êðóã ïîìåñòèòñÿ â êâ*äð*ò";}
   
  else { if((a*a)<(p*r*r)){ // Åñëè ç**÷å*èå *å âåð*î òî âûïîë*ÿåòñÿ êîä ñêîáîê else
         cout<<"Êâ*äð*ò ïîìåñòèòñÿ â êðóã";}
        
        else{cout<<"Êðóã ïî ïëîù*äè ð*âå* êâ*äð*òó è ïîýòîìó ÿ *å ç**þ =)";}
        }
 
  return 0; // Ç*âåðøå*èå ð*áîòû ïðîãð*ììû, ê*ê end.
}
alehax
0 / 0 / 0
: 02.10.2012
: 6
02.10.2012, 20:41  []     #3
cactus09 !
, :
2 : (skv) (skv).
. 1/2 , . .
2- : , , , .
Yandex
02.10.2012, 20:41    

: 15:02. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru