,  ,

++

> > >

 
 
 
:  :  - 11,   - 4.64
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
#1

- C++

25.10.2012, 18:05. 1623. 29
( )

!

, 3- -:

mod.h
C++
1
2
3
4
5
void ChangeNumber(sport * obj, int n);
 
void ChangeString(sport * obj, int n);
 
void word(sport * obj, int n);
mod.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include "mod.h"
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n) //Ôó*êöèÿ èçìå*å*èÿ ýëåìå*ò*
{
    int number;
    cout<<"Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    cin>>number;
    cin.get();
    cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(cin, obj[number].fio);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(cin, obj[number].vid);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(cin, obj[number].fak);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(cin, obj[number].spc);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    cin >> obj[number].lvl;
    cout << endl;
}
 
void ChangeString(sport * obj, int n) // Ôó*êöèÿ âûâîä* ä***ûõ
{
     for (int i = 0; i < n; i++)
     {
        cout << "Ô.È.Î.: " << obj[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << obj[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << obj[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << obj[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << obj[i].lvl << endl;
        cout << endl;
     }    
}
 
void word(sport * obj, int n)
{
     for (int i=0; i < n; i++) // Öèêë ââîä* ä***ûõ
     {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, obj[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, obj[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, obj[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, obj[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> obj[i].lvl;
        cout << endl;
     } 
}
.
0
  
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
25.10.2012, 18:05
! (C++):

++ - C++
. .. . ( ) . ...

- C++
. . &quot; &quot; . ...

. - C++
! , , - , ...

, - C++
C++. , , ...

( , ) - C++
_.h , _.cpp 3.cpp...

c++ - C++
. , , . ...

29
doctor_lecter
281 / 154 / 8
: 22.09.2012
: 283
27.10.2012, 16:58 #16
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
struct sport
{
**string fio;
**string vid;
**string fak;
**string spc;
**int lvl;
};
1. *? string*
2. std::string, using namespace std. 1 .
1
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
27.10.2012, 17:02  [] #17
lab_1.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#include "mod.h"
 
using namespace std;
 
int main ()
{
    system("chcp 1251");
 
    ofstream outfile("Student.db");
    ifstream infile;
    infile.open("Student.db");
    
    int i,n;
    char variant,bel = ' ';
    sport* mas_struct=new sport[n];
    
    cout << "Êîë-âî ñòóäå*òîâ: ";
    cin >> n;
    cout << endl;
    
    word(mas_struct,n);
    
    cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
    ChangeString(mas_struct,n);
    cout << endl;
    
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        outfile << mas_struct[i].fio << bel << mas_struct[i].vid << bel << mas_struct[i].fak << bel << mas_struct[i].spc << bel << mas_struct[i].lvl << endl;
    }
    
    cout << "Íóæ*î ëè èçìå*èòü ä***ûå? <Ä/Í> ";
    cin >> variant;
    
    switch (variant)
    {
           case 'Ä': ChangeNumber(mas_struct,n);
                     cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
                     ChangeString(mas_struct,n);
           case 'ä': ChangeNumber(mas_struct,n);
                     cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
                     ChangeString(mas_struct,n); break;
           case 'Í': break;
           case '*': break;
           default: cout << "Íå âåð**ÿ áóêâ*!";
    }
 
    system("pause");
    return 0;
}
mod.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include "mod.h"
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n)
{
    int number;
    cout<<"Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    cin>>number;
    cin.get();
    cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(cin, obj[number].fio);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(cin, obj[number].vid);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(cin, obj[number].fak);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(cin, obj[number].spc);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    cin >> obj[number].lvl;
    cout << endl;
};
 
void word(sport * obj, int n)
{
     for (int i=0; i < n; i++)
     {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, obj[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, obj[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, obj[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, obj[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> obj[i].lvl;
        cout << endl;
     } 
};
 
void ChangeString(sport * obj, int n)
{
     for (int i = 0; i < n; i++)
     {
        cout << "Ô.È.Î.: " << obj[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << obj[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << obj[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << obj[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << obj[i].lvl << endl;
        cout << endl;
     }    
};
mod.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
 
struct sport
{
 *string fio;
 *string vid;
 *string fak;
 *string spc;
 *int lvl;
};
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n);
 
void word(sport * obj, int n);
 
void ChangeString(sport * obj, int n);
2
doctor_lecter
*? string*
Kuzia domovenok .
0
Kuzia domovenok
2119 / 1949 / 192
: 25.03.2012
: 6,756
: 1
27.10.2012, 17:03 #18
doctor_lecter
1. *? string*
2. std::string, using namespace std. 1 .
. , .

54
SuLLeN
Kuzia domovenok .
! !!! !
1
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
27.10.2012, 17:03  [] #19
.
0
doctor_lecter
281 / 154 / 8
: 22.09.2012
: 283
27.10.2012, 17:05 #20
Kuzia domovenok
! !!! !

:

. 1SuLLeN, std::string ?
1
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
27.10.2012, 17:09  [] #21
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
 
struct sport
{
 std::stringstring fio;
 std::stringstring vid;
 std::stringstring fak;
 std::stringstring spc;
 int lvl;
};
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n);
 
void word(sport * obj, int n);
 
void ChangeString(sport * obj, int n);
7 N:\Devcpp\lab_1\mod.h using-declaration for non-member at class scope
7 N:\Devcpp\lab_1\mod.h expected `;' before "fio"

.

1
, .
0
Kuzia domovenok
2119 / 1949 / 192
: 25.03.2012
: 6,756
: 1
27.10.2012, 17:09 #22
stringstring?
1
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
27.10.2012, 17:13  [] #23
Kuzia domovenok, - ,
0
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
27.10.2012, 17:17  [] #24
....
mod.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include "mod.h"
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n)
{
    int number;
    std::cout<<"Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    std::cin>>number;
    std::cin.get();
    std::cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(std::cin, obj[number].fio);
    std::cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(std::cin, obj[number].vid);
    std::cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(std::cin, obj[number].fak);
    std::cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(std::cin, obj[number].spc);
    std::cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    std::cin >> obj[number].lvl;
    std::cout << std::endl;
};
 
void word(sport * obj, int n)
{
     for (int i=0; i < n; i++)
     {
        std::cin.get();
        std::cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(std::cin, obj[i].fio);
        std::cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(std::cin, obj[i].vid);
        std::cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(std::cin, obj[i].fak);
        std::cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(std::cin, obj[i].spc);
        std::cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        std::cin >> obj[i].lvl;
        std::cout << std::endl;
     } 
};
 
void ChangeString(sport * obj, int n)
{
     for (int i = 0; i < n; i++)
     {
        std::cout << "Ô.È.Î.: " << obj[i].fio << std::endl;
        std::cout << "Ñïîðò: " << obj[i].vid << std::endl;
        std::cout << "Ô*êóëüòåò: " << obj[i].fak << std::endl;
        std::cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << obj[i].spc << std::endl;
        std::cout << "Âîçð*ñò: " << obj[i].lvl << std::endl;
        std::cout << std::endl;
     }    
};
mod.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
 
struct sport
{
 std::string fio;
 std::string vid;
 std::string fak;
 std::string spc;
 int lvl;
};
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n);
 
void word(sport * obj, int n);
 
void ChangeString(sport * obj, int n);
lab_1.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#include "mod.h"
 
using namespace std;
 
int main ()
{
    system("chcp 1251");
 
    ofstream outfile("Student.db");
    ifstream infile;
    infile.open("Student.db");
    
    int i,n;
    char variant,bel = ' ';
    sport* mas_struct=new sport[n];
    
    cout << "Êîë-âî ñòóäå*òîâ: ";
    cin >> n;
    cout << endl;
    
    word(mas_struct,n);
    
    cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
    ChangeString(mas_struct,n);
    cout << endl;
    
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        outfile << mas_struct[i].fio << bel << mas_struct[i].vid << bel << mas_struct[i].fak << bel << mas_struct[i].spc << bel << mas_struct[i].lvl << endl;
    }
    
    cout << "Íóæ*î ëè èçìå*èòü ä***ûå? <Ä/Í> ";
    cin >> variant;
    
    switch (variant)
    {
           case 'Ä': ChangeNumber(mas_struct,n);
                     cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
                     ChangeString(mas_struct,n);
           case 'ä': ChangeNumber(mas_struct,n);
                     cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
                     ChangeString(mas_struct,n); break;
           case 'Í': break;
           case '*': break;
           default: cout << "Íå âåð**ÿ áóêâ*!";
    }
 
    system("pause");
    return 0;
}
:
0
  
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
27.10.2012, 17:20  [] #25
!!! !
0
Kuzia domovenok
2119 / 1949 / 192
: 25.03.2012
: 6,756
: 1
27.10.2012, 17:31 #26
STD:: ? , using namecepace
0
 C
17403 / 11436 / 1825
: 24.12.2010
: 22,653
27.10.2012, 18:08 #27
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#include <string>
 
typedef struct 
{
 *string fio;
 *string vid;
 *string fak;
 *string spc;
 *int lvl;
} sport;
0
doctor_lecter
281 / 154 / 8
: 22.09.2012
: 283
27.10.2012, 18:15 #28
Kuzia domovenok
STD:: ? , using namecepace
, .
0
SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807
27.10.2012, 18:19  [] #29
doctor_lecter, ?
0
doctor_lecter
281 / 154 / 8
: 22.09.2012
: 283
27.10.2012, 18:33 #30
namespace. , , .
, .
0
27.10.2012, 18:33
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
27.10.2012, 18:33
! :

- C++
, . , ...

++ () - C++
. : , ...

- C++
: int mod = 8; int a = 90412488; char b = 113; int modA, modB; modA = a &amp;...

+ - C++
inputMarki.h , ? main.cpp ...
:
30

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru