, ,

++

> > >

 
 
 
: : - 10,  - 4.80
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
#1

- C++

28.11.2009, 00:06. 1367. 28
( )

- - ... -
- (. N*N - N) - .. ...

- - - - - - ... ....
enter

( - )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>
 
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
double *fMatrix;    // -  =)
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void);  //  ()
int matrixMemmory(int iSize);   //     
int enter(int N);   //  
int gauss(int iSize);   // 
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int main()
{
    int iErr; // 
    printf("Hellow! It's a programm for Gauss SLAU method\n\n");
    
    //    
    iErr = enterMatrix();
    if(iErr != 0)
    {
        printf("Error - Main: enter mstrih - falled\n");
        _getch();
        exit(1);
    }
    return 0;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int matrixMemmory(int iSize)    //   N  N+1 
{                               //   
    fMatrix = new double[iSize, iSize + 1];
    if(!fMatrix)
    {
        printf("Error - Matrix Memmory: Error of allocation of memory\n");
        return(-1);
    }
    return(0);
}
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enter(int N)
{
    int i, j;
    char *pchTempBuf;   // 
 
    // m   
    pchTempBuf = (char *)calloc((N*N), sizeof(char));
    if(!pchTempBuf)
    {
        printf("Error - Enter: allocate memmory for TempBuf\n");
        _getch();
        exit(1);
    }
 
    //  
    for(j=0; j < N; j++)
    {
        fgets(pchTempBuf, N*N, stdin);  //      
 
        char *end, *start = pchTempBuf;
        end = start;
        //  ,    
        for(i=0; i < (N+1); i++)
        {
            fMatrix[j, i] = strtod(start, &end);
            start = end;
            //   
            while( !isdigit (*start) && *start) start++;
 
        }
        
    }
        
 
    return(0);
}
 
 
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void)
{
    int iSizeCount = 0;
    int iErr; // 
    
    printf("Enter size of your matrix \n (The quantity the equation should be equal to quantity of unknown persons)");
    printf("\n Size of Matrix: ");
    scanf("%i",&iSizeCount);
    printf("\n");
 
    //  
    iErr = matrixMemmory(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with memory allocation\n");
        _getch();
        exit(1);
    }
    
    //  
    printf("We start to enter values of factors of their equations - \n i.e. we set a matrix in a kind: \n\n");
    printf("Any your equation looks like: \n\n");
    printf("\t A11*X1 + A12*X2+...+A1n*Xn = B1\n");
    printf("\t A21*X1 + A22*X2+...+A2n*Xn = B2\n");
    printf("\t --------------------------------\n");
    printf("\t Am1*X1 + Am2*X2+...+Amn*Xn = Bm\n\n");
    printf("You enter only factors at X i.e. all A and free factors, i.e. all B\n\n");
 
    //   
    iErr = enter(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with return from simple input\n\n");
        _getch();
        exit(1);
    }
 
    // 
    printf("Your matrix: \n");
 
    for(int j=0; j < iSizeCount; j++)
    {
        for(int i=0; i < (iSizeCount+1); i++)
        {
            printf("%.2f ", fMatrix[j,i]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("Press ENTER to continue");
    _getch();
 
    return(0);
}
1 5
... , - ?=)
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
28.11.2009, 00:06
(C++):

( ). - C++
. ! , ., , , .. ...

- C++
++ :MA*X=B.

- C++
, , ....

- C++
, #include &quot;stdio.h&quot; #include &quot;conio.h&quot; #include...

- C++
, . ( = ...

- C++
. : 2.7x+3.3y+1.3z=2.1 3.5x-1.7y+2.8z=1.7 ...

28
Gravity
569 / 563 / 39
: 29.01.2009
: 1,274
28.11.2009, 02:56 #16
..

scanf ( std::cin).
0
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
28.11.2009, 03:08  [] #17
.. - - - .... - ..

=)

10
... - - scanf -
C++
1
scanf("%f", &matrix);
?

2 ?
0
Gravity
569 / 563 / 39
: 29.01.2009
: 1,274
28.11.2009, 03:12 #18
C
1
scanf("%lf", &matrix[i][j]);
0
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
28.11.2009, 03:15  [] #19
... .. ... - :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
for(j=0; j < N; j++)
    {
        printf("Enter elements of %i line\n", j+1);
 
        for(i=0; i < (N); i++)
        {
            printf("\tA[%i][%i]= ", j+1, i+1);
            scanf("%f", &fMatrix[j][i]);
 
        }
        printf("\tB[%i]= ", j+1);
        scanf("%f", &fMatrix[j][i]);
    }
+1 - ...

:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// 
    printf("Your matrix: \n");
 
    for(int j=0; j < iSizeCount; j++)
    {
        for(int i = 0; i < iSizeCount + 1; i++)
        {
            printf("%.2f  ", fMatrix[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
3,
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

...
0
Gravity
569 / 563 / 39
: 29.01.2009
: 1,274
28.11.2009, 03:21 #20
%f float, double %lf.
0
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
28.11.2009, 03:28  [] #21
, .... ....

4
.. =))))
0
valeriikozlov
 ++
4681 / 2507 / 322
: 18.08.2009
: 4,550
28.11.2009, 08:05 #22
, , :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
 
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
double **fMatrix;    //ì*ññèâ - ñ*ì* ì*òðèö* ê*ê áû=)
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void);  //ôó*êöèÿ ââîä* ì*òðèöû (èç**÷*ëü*îé)
int matrixMemmory(int iSize);   //ôó*êöèÿ âûäåëå*èÿ ï*ìÿòè ïîä ì*òðèöó äè**ìè÷åñêè èñõîäÿ èç ç*ïðîñ* þçåð*
int enter(int N);       //ôó*êöèÿ ââîä* ÷èñåë â ì*òðèöó
int gauss(int iSize);   //ôó*êöèÿ ìåòîä* ã*óññ*
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int main()
{
    int iErr; //ïåðåìå**ÿ îøèáêè
    printf("Hellow! It's a programm for Gauss SLAU method\n\n");
    
    //âûçîâ ïðîöåäóðû ââîä* ð*ñøèðå**îé ì*òðèöû ñ îáð*áîòêîé îøèáîê
    iErr = enterMatrix();
    if(iErr != 0)
    {
        printf("Error - Main: enter mstrih - falled\n");
        
        exit(1);
    }
    return 0;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int matrixMemmory(int iSize)    //âûäåëÿåì ïîä **øó ì*òðèöó äè**ìè÷åñêè ï*ìÿòü N ñòðîê è N+1 ñòîëáîâ 
{                                   //î** âåäü äîëæ** áûòü ð*ñøèðå**îé äëÿ ã*óññ*
    fMatrix = new double*[iSize];
    for(int i = 0; i < iSize; i++)
        fMatrix[i] = new double[iSize+1];
        
    if(!fMatrix)
    {
        printf("Error - Matrix Memmory: Error of allocation of memory\n");
        return(-1);
    }
    return(0);
}
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enter(int N)
{
    int i, j;
    char *pchTempBuf;       //âðåìå**ûé áóôåð
 
    //ñîçä*åì îä*îìåð*ûém ì*ññèâ ð*â*ûé äëè**å ñòðîêè ì*òðèöû
    pchTempBuf = (char *)calloc((N*N), sizeof(char));
    if(!pchTempBuf)
    {
        printf("Error - Enter: allocate memmory for TempBuf\n");
        
        exit(1);
    }
 
    //**÷è**åì ââîä êîýôôèöèå*òîâ â ì*òðèöó
   for(j=0; j < N; j++)
        {
                printf("Enter elements of %i line\n", j+1);
 
                for(i=0; i < (N); i++)
                {
                        printf("\tA[%i][%i]= ", j+1, i+1);
                        scanf("%lf", &fMatrix[j][i]);
 
                }
                printf("\tB[%i]= ", j+1);
                scanf("%lf", &fMatrix[j][i]);
        }
        
 
    return(0);
}
 
 
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void)
{
    int iSizeCount = 0;
    int iErr; //ïåðåìå**ÿ îøèáêè
    
    printf("Enter size of your matrix \n (The quantity the equation should be equal to quantity of unknown persons)");
    printf("\n Size of Matrix: ");
    scanf("%i",&iSizeCount);
    printf("\n");
 
    //âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ì*òðè÷êó
    iErr = matrixMemmory(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with memory allocation\n");
        
        exit(1);
    }
    
    //øï*ðã*ëê* ê*ê ââîäèòü ì*òðè÷êó
    printf("We start to enter values of factors of their equations - \n i.e. we set a matrix in a kind: \n\n");
    printf("Any your equation looks like: \n\n");
    printf("\t A11*X1 + A12*X2+...+A1n*Xn = B1\n");
    printf("\t A21*X1 + A22*X2+...+A2n*Xn = B2\n");
    printf("\t --------------------------------\n");
    printf("\t Am1*X1 + Am2*X2+...+Amn*Xn = Bm\n\n");
    printf("You enter only factors at X i.e. all A and free factors, i.e. all B\n\n");
 
    //ç*ïóñê*åì ôó*êöèþ ââîä* ç**÷å*èé â ì*òðèöó
    iErr = enter(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with return from simple input\n\n");
        
        exit(1);
    }
 
    //êî*òðîëü*ûé âûâîä ì*òðèöû
   printf("Your matrix: \n");
 
    for(int j=0; j < iSizeCount; j++)
    {
        for(int i = 0; i < iSizeCount + 1; i++)
        {
            printf("%.2lf  ", fMatrix[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
 
    return(0);
}
3,
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
, :
1.00 2.00 3.00 4.00
1.00 2.00 3.00 4.00
1.00 2.00 3.00 4.00
- . :
, ( , ), enter(int N) pchTempBuf, ( , , ), , .
1
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
28.11.2009, 09:31  [] #23
- ....
( ) - - - - ..
0
valeriikozlov
 ++
4681 / 2507 / 322
: 18.08.2009
: 4,550
28.11.2009, 12:06 #24
, : 132, 77 73. ,
1
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
02.12.2009, 14:33  [] #25
- . - , :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
// Gauss.cpp:   .
//
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
 
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
double **fMatrix;    // -  =)
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void);  //  ()
int matrixMemmory(int iSize);   //     
int enter(int N);       //  
int gauss(int iSize);   // 
float det(float **p, int n); // 
int printMatrix(int iSizeCount);
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int main()
{
    int iErr; // 
    int iSizeCount;
    printf("Hellow! It's a programm for Gauss SLAU method\n\n");
    
    //    
    iSizeCount = enterMatrix();
    if(iSizeCount < 0)
    {
        printf("Error - Main: enter mstrih - falled\n");
        
        exit(1);
    }
    iErr = gauss(iSizeCount);
    if(iErr != 0)
    {
        printf("Error - Main: gauss - falled\n");
        
        exit(1);
    }
    return 0;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int matrixMemmory(int iSize)    //   N  N+1 
{                                   //   
    fMatrix = new double*[iSize];
    for(int i = 0; i < iSize; i++)
        fMatrix[i] = new double[iSize+1];
        
    if(!fMatrix)
    {
        printf("Error - Matrix Memmory: Error of allocation of memory\n");
        return(-1);
    }
    return(0);
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
int printMatrix(int iSizeCount)
{
    printf("\nYour matrix: \n\n");
 
    for(int j=0; j < iSizeCount; j++)
    {
        for(int i = 0; i < iSizeCount + 1; i++)
        {
            printf("%.2lf  ", fMatrix[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
     printf("\nPress ENTER to continue\n\n");
    _getch();
 
    return (0);
}
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enter(int N)
{
    int i, j;
    char *pchTempBuf;       // 
 
    // m   
    pchTempBuf = (char *)calloc((N*N), sizeof(char));
    if(!pchTempBuf)
    {
        printf("Error - Enter: allocate memmory for TempBuf\n");
        
        exit(1);
    }
 
  /*char *pchTempBuf;       // 
     // m   
    pchTempBuf = (char *)calloc((N*N), sizeof(char));
    if(!pchTempBuf)
    {
        printf("Error - Enter: allocate memmory for TempBuf\n");
        
        exit(1);
    }
     //  
    for(j=0; j < N; j++)
    {
        fgets(pchTempBuf, N*N, stdin);  //      
 
        char *end, *start = pchTempBuf;
        end = start;
        //  ,    
        for(i=0; i < (N+1); i++)
        {
            fMatrix[j][i] = strtod(start, &end);
            start = end;
            //   
            while( !isdigit (*start) && *start) start++;
         }
        
    }*/
 
    //  
   for(j=0; j < N; j++)
        {
                printf("Enter elements of %i line\n", j+1);
 
                for(i=0; i < (N); i++)
                {
                        printf("\tA[%i][%i]= ", j+1, i+1);
                        scanf("%lf", &fMatrix[j][i]);
 
                }
                printf("\tB[%i]= ", j+1);
                scanf("%lf", &fMatrix[j][i]);
        }
        
 
    return(0);
}
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void)
{
    int iSizeCount = 0;
    int iErr; // 
    
    printf("Enter size of your matrix \n (The quantity the equation should be equal to quantity of unknown persons)");
    printf("\n Size of Matrix: ");
    scanf("%i",&iSizeCount);
    printf("\n");
 
    //  
    iErr = matrixMemmory(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with memory allocation\n");
        
        exit(1);
    }
    
 
    //  -    
    printf("We start to enter values of factors of their equations - \n i.e. we set a matrix in a kind: \n\n");
    printf("Any your equation looks like: \n\n");
    printf("\t A11*X1 + A12*X2+...+A1n*Xn = B1\n");
    printf("\t A21*X1 + A22*X2+...+A2n*Xn = B2\n");
    printf("\t --------------------------------\n");
    printf("\t Am1*X1 + Am2*X2+...+Amn*Xn = Bm\n\n");
    printf("You enter only factors at X i.e. all A and free factors, i.e. all B\n\n");
 
    //   
    iErr = enter(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with return from simple input\n\n");
        
        exit(1);
    }
 
    // 
   /*printf("Your matrix: \n\n");
 
    for(int j=0; j < iSizeCount; j++)
    {
        for(int i = 0; i < iSizeCount + 1; i++)
        {
            printf("%.2lf  ", fMatrix[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
     printf("\nPress ENTER to continue\n\n");
    _getch();*/
    iErr = printMatrix(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Can't print matrix\n\n");
        
        exit(1);
    }
 
     
    return(iSizeCount);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
int gauss(int iSize)
{
    double fTemp;
    int i, j, c;
    
    printf("\n Gauss method... \n");
 
    for(j=0; j < iSize; j++)
    {
        if(fMatrix[j][0] != 0) //   
            break;      
    }
    if(j != 0) //       
    {
        for(i=0; i < (iSize+1); i++)
        {
            fTemp = fMatrix[0][i];
            fMatrix[0][i] = fMatrix[j][i];
            fMatrix[i][j] = fTemp;
 
        }
 
    }
    printf("\nChange lines of matrix: \n");
    printMatrix(iSize);
    
    //    -  .   :
    double dk = 0;  // -    
    int ik = 0; //      i
    printf("\nGauss method ON\n\n");
    for(c = 0; c < iSize; c++)//   
    {
        for(j = ik + 1; j < iSize; j++)
        {
            dk = fMatrix[j][ik] / fMatrix[ik][ik]; //  = 21/11 
 
            for(i = ik; i < (iSize+1); i++)
            {
                fMatrix[j][i] = fMatrix[j][i] - dk * fMatrix[ik][i] ;//  
            
            }
        }
        //printMatrix(iSize);// 
        ik++;
    }
    printMatrix(iSize);
 
    //  , .
    k = iSize;
    printf("\nGauss method BACK\n\n");
    for(c = iSize-1; c >= 0; c--)
    {
        for(j = ik - 2; j >= 0; j--)
        {
            if(fMatrix[j][ik] != 0)
            {
                dk = fMatrix[j+1][ik] / fMatrix[j][ik];
            
                for(i = ik+1; i >= 0; i--)
                {
                    if(fMatrix[j][i] != 0) 
                        fMatrix[j][i] = dk * fMatrix[j][i] - fMatrix[j+1][i];
                    
                }
            }
            else
                break;
 
        }
        printMatrix(iSize);
        ik--;
    }
             printMatrix(iSize);
 
    
 
    
 
 
    return (0);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f/*loat det(float **p, int n)
{
        int i,h,x,y;
        if(n==1)
                return **p;
  
        float d=0;
        for(i=0; i<n; ++i)
        {
                float **add = new float*[n-1];
                for(h=0; h<n-1; ++h)
                        add[h] = new float[n-1];
    
                for(y=1; y<n; y++)
                        for(x=0; x<n; x++)
                        {
                                if(x==i) continue;
                                if(x<i)
                                    add[x][y-1] = p[x][y];
                                else
                                        add[x-1][y-1] = p[x][y];
                        }
 
                if(i%2) p[i][0] = -p[i][0];
            d += p[i][0]*det(add, n-1);
 
            for(h=0; h<n-1; ++h)
                    delete[] add[h];
                delete[] add;
        }
 
        return d;
}*/
-

51
gauss :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
//  , .
        k = iSize;
        printf("\nGauss method BACK\n\n");
        for(c = iSize-1; c >= 0; c--)
        {
                for(j = ik - 2; j >= 0; j--)
                {
                        if(fMatrix[j][ik] != 0)
                        {
                                dk = fMatrix[j+1][ik] / fMatrix[j][ik];
                        
                                for(i = ik+1; i >= 0; i--)
                                {
                                        if(fMatrix[j][i] != 0) 
                                                fMatrix[j][i] = dk * fMatrix[j][i] - fMatrix[j+1][i];
                                        
                                }
                        }
                        else
                                break;
 
                }
                printMatrix(iSize);
                ik--;
        }
             printMatrix(iSize);
( - ( ) - . - - ,

.. - , - -
0
valeriikozlov
 ++
4681 / 2507 / 322
: 18.08.2009
: 4,550
02.12.2009, 16:32 #26
,
. :
2x+3y-6z=5
4x-5y+1z=2
3x+2y-2z=4
:
4x+5y-1z=5
-2y+3z=-4
-2z=-4
?, :
x+12-10=5
y+12=-4
z=8
( ), ?
( , )
0
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
02.12.2009, 21:53  [] #27
, - , - , ( ) -
0
valeriikozlov
 ++
4681 / 2507 / 322
: 18.08.2009
: 4,550
03.12.2009, 05:35 #28
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
#include "stdafx.h"
#include <iostream.h>
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
 
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
double **fMatrix;    //ì*ññèâ - ñ*ì* ì*òðèö* ê*ê áû=)
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void);  //ôó*êöèÿ ââîä* ì*òðèöû (èç**÷*ëü*îé)
int matrixMemmory(int iSize);   //ôó*êöèÿ âûäåëå*èÿ ï*ìÿòè ïîä ì*òðèöó äè**ìè÷åñêè èñõîäÿ èç ç*ïðîñ* þçåð*
int enter(int N);       //ôó*êöèÿ ââîä* ÷èñåë â ì*òðèöó
int gauss(int iSize);   //ôó*êöèÿ ìåòîä* ã*óññ*
float det(float **p, int n); //ôó*êöèÿ âû÷èñëå*èÿ îïðåäåëèòåëÿ
int printMatrix(int iSizeCount);
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int main()
{
    int iErr; //ïåðåìå**ÿ îøèáêè
        int iSizeCount;
    printf("Hellow! It's a programm for Gauss SLAU method\n\n");
    
    //âûçîâ ïðîöåäóðû ââîä* ð*ñøèðå**îé ì*òðèöû ñ îáð*áîòêîé îøèáîê
    iSizeCount = enterMatrix();
    if(iSizeCount < 0)
    {
        printf("Error - Main: enter mstrih - falled\n");
        
        exit(1);
    }
        iErr = gauss(iSizeCount);
    if(iErr != 0)
    {
        printf("Error - Main: gauss - falled\n");
        
        exit(1);
    }
    return 0;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int matrixMemmory(int iSize)    //âûäåëÿåì ïîä **øó ì*òðèöó äè**ìè÷åñêè ï*ìÿòü N ñòðîê è N+1 ñòîëáîâ 
{                                   //î** âåäü äîëæ** áûòü ð*ñøèðå**îé äëÿ ã*óññ*
    fMatrix = new double*[iSize];
    for(int i = 0; i < iSize; i++)
        fMatrix[i] = new double[iSize+1];
        
    if(!fMatrix)
    {
        printf("Error - Matrix Memmory: Error of allocation of memory\n");
        return(-1);
    }
    return(0);
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
int printMatrix(int iSizeCount)
{
        printf("\nYour matrix: \n\n");
 
    for(int j=0; j < iSizeCount; j++)
    {
        for(int i = 0; i < iSizeCount + 1; i++)
        {
            printf("%.2lf  ", fMatrix[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
         printf("\nPress ENTER to continue\n\n");
    _getch();
 
        return (0);
}
 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enter(int N)
{
    int i, j;
    char *pchTempBuf;       //âðåìå**ûé áóôåð
 
    //ñîçä*åì îä*îìåð*ûém ì*ññèâ ð*â*ûé äëè**å ñòðîêè ì*òðèöû
    pchTempBuf = (char *)calloc((N*N), sizeof(char));
    if(!pchTempBuf)
    {
        printf("Error - Enter: allocate memmory for TempBuf\n");
        
        exit(1);
    }
 
  /*char *pchTempBuf;       //âðåìå**ûé áóôåð
     //ñîçä*åì îä*îìåð*ûém ì*ññèâ ð*â*ûé äëè**å ñòðîêè ì*òðèöû
    pchTempBuf = (char *)calloc((N*N), sizeof(char));
    if(!pchTempBuf)
    {
        printf("Error - Enter: allocate memmory for TempBuf\n");
        
        exit(1);
    }
     //**÷è**åì ââîä êîýôôèöèå*òîâ â ì*òðèöó
    for(j=0; j < N; j++)
    {
        fgets(pchTempBuf, N*N, stdin);  //÷èò*åì ñ êë*âè*òóðû âî âðåìå*ûé áóôåð ñòðîêó ÷òîá ïîòîì èç *åå âûäð*òü êîýôèöèå*òû
 
        char *end, *start = pchTempBuf;
        end = start;
        //âûáèð*åì èç áóôåð* ÷èñë*, ïðåîáð*çóåì â ôëî*ò è ç*ïèñûâ*åì â ì*òðèöó
        for(i=0; i < (N+1); i++)
        {
            fMatrix[j][i] = strtod(start, &end);
            start = end;
            //ïðîïóñê*åì ñèìâîëû *å âõîäÿùèå â ÷èñë*
            while( !isdigit (*start) && *start) start++;
         }
        
    }*/
 
    //**÷è**åì ââîä êîýôôèöèå*òîâ â ì*òðèöó
   for(j=0; j < N; j++)
        {
                printf("Enter elements of %i line\n", j+1);
 
                for(i=0; i < (N); i++)
                {
                        printf("\tA[%i][%i]= ", j+1, i+1);
                        scanf("%lf", &fMatrix[j][i]);
 
                }
                printf("\tB[%i]= ", j+1);
                scanf("%lf", &fMatrix[j][i]);
        }
        
 
    return(0);
}
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
int enterMatrix(void)
{
    int iSizeCount = 0;
    int iErr; //ïåðåìå**ÿ îøèáêè
    
    printf("Enter size of your matrix \n (The quantity the equation should be equal to quantity of unknown persons)");
    printf("\n Size of Matrix: ");
    scanf("%i",&iSizeCount);
    printf("\n");
 
    //âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ì*òðè÷êó
    iErr = matrixMemmory(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with memory allocation\n");
        
        exit(1);
    }
    
 
        //øï*ðã*ëê* ê*ê ââîäèòü ì*òðè÷êó - ýòî åñëè ìû ñîáèð*åìñÿ âáèâ*ò üì*òðèöó âðó÷*óþ
    printf("We start to enter values of factors of their equations - \n i.e. we set a matrix in a kind: \n\n");
    printf("Any your equation looks like: \n\n");
    printf("\t A11*X1 + A12*X2+...+A1n*Xn = B1\n");
    printf("\t A21*X1 + A22*X2+...+A2n*Xn = B2\n");
    printf("\t --------------------------------\n");
    printf("\t Am1*X1 + Am2*X2+...+Amn*Xn = Bm\n\n");
    printf("You enter only factors at X i.e. all A and free factors, i.e. all B\n\n");
 
    //ç*ïóñê*åì ôó*êöèþ ââîä* ç**÷å*èé â ì*òðèöó
    iErr = enter(iSizeCount);
    if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Something with return from simple input\n\n");
        
        exit(1);
    }
 
    //êî*òðîëü*ûé âûâîä ì*òðèöû
   /*printf("Your matrix: \n\n");
 
    for(int j=0; j < iSizeCount; j++)
    {
        for(int i = 0; i < iSizeCount + 1; i++)
        {
            printf("%.2lf  ", fMatrix[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
         printf("\nPress ENTER to continue\n\n");
    _getch();*/
        iErr = printMatrix(iSizeCount);
        if (iErr != 0)
    {
        printf("Error - Enter Matrix: Can't print matrix\n\n");
        
        exit(1);
    }
 
         
    return(iSizeCount);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
int gauss(int iSize)
{
        double fTemp;
        int i, j, c;
        
        printf("\n Gauss method... \n");
 
        for(j=0; j < iSize; j++)
        {
                if(fMatrix[j][0] != 0) //ñðåäè ýëåìå*òîâ ïåðâîãî ñòîëáö* ì*òðèöû âûáèð*åì *å*óëåâîé
                        break;          
        }
        if(j != 0) //åñëè î* *å â ïåðâîé ñòðîêå ïåðåìåù*åì åãî ** êð*é*åå âåðõ*åå ïîëîæå*èå ïåðåñò**îâêîé ñòðîê
        {
                for(i=0; i < (iSize+1); i++)
                {
                        fTemp = fMatrix[0][i];
                        fMatrix[0][i] = fMatrix[j][i];
                        fMatrix[i][j] = fTemp;
 
                }
 
        }
        printf("\nChange lines of matrix: \n");
        printMatrix(iSize);
        
        //òåïåðü ó **ñ ïåðâûé ýëåìå*ò ïåðâîé ñòðîêè - òî÷*î *å *óëåâîé. **÷è**åì ïðÿìîé õîä ìåòîä* ã*óññ*:
        double dk = 0;  //êîýôôèöèå*ò - òî ** ÷òî áóäåì äîì*îæ*òü ýëåìå*òû ñòðîê
        int ik = 0;     //äîïîë*èòåëü*ûé è*äåêñ äëÿ êîýôôèöèå*ò* ÷òîáû òîò *å ç*âèñåë îò öèêë* ïî i
        printf("\nGauss method ON\n\n");
        for(c = 0; c < iSize; c++)//êîëè÷åñòâî ïðîõîäîâ âñåãî *ëãîðèòì* ïî ãë*â*îé äè*ãî**ëè
        {
                for(j = ik + 1; j < iSize; j++)
                {
                        dk = fMatrix[j][ik] / fMatrix[ik][ik]; //âû÷èñëÿåì êîýôôèöèå*ò ê*ê = À21/À11 **ïðèìåð
 
                        for(i = ik; i < (iSize+1); i++)
                        {
                                fMatrix[j][i] = fMatrix[j][i] - dk * fMatrix[ik][i] ;//ïðåîáð*çóåì ì*òðèöó â âåðõ*åòðåóãîëü*óþ
                        
                        }
                }
                //printMatrix(iSize);//âûâîä äëÿ îòë*äêè
                ik++;
        }
        printMatrix(iSize);
 
        //ç*êî*÷èëè ïðÿìîé õîä ìåòîä* ã*óññ*, **÷è**åì îáð*ò*ûé.
        ik = iSize;
        printf("\nGauss method BACK\n\n");
        for(c = iSize-1; c >= 0; c--)
        {
                for(j=iSize-1; j>c; j--)
                {
                    fMatrix[c][j]*=fMatrix[j][iSize];
                }
                for(j=iSize-1; j>c; j--)
                {
                    fMatrix[c][iSize]-=fMatrix[c][j];
                    fMatrix[c][j]=0;
                }
                if(fMatrix[c][c]!=0)
                {
                    fMatrix[c][iSize]/=fMatrix[c][c];
                    fMatrix[c][c]=1;
                }
        }
 
            printMatrix(iSize);
 
        return (0);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/*float det(float **p, int n)
{
        int i,h,x,y;
        if(n==1)
                return **p;
  
        float d=0;
        for(i=0; i<n; ++i)
        {
                float **add = new float*[n-1];
                for(h=0; h<n-1; ++h)
                        add[h] = new float[n-1];
    
                for(y=1; y<n; y++)
                        for(x=0; x<n; x++)
                        {
                                if(x==i) continue;
                                if(x<i)
                                    add[x][y-1] = p[x][y];
                                else
                                        add[x-1][y-1] = p[x][y];
                        }
 
                if(i%2) p[i][0] = -p[i][0];
            d += p[i][0]*det(add, n-1);
 
            for(h=0; h<n-1; ++h)
                    delete[] add[h];
                delete[] add;
        }
 
        return d;
}*/
/*
#include <iostream.h>
#include <string.h>
 
class Window
{
public:
    Window(){ULx=ULy=DRx=DRy=0; color=0;};
    ~Window(){};
    Print();
private:
    int ULx;
    int ULy;
    int DRx;
    int DRy;
    String *color;
};
 
Window::Print()
{
    cout<<"Window: "<<endl;
    cout<<"Up Left x="<<ULx<<endl;
    cout<<"Up Left y="<<ULy<<endl;
    cout<<"Down Right x="<<DRx<<endl;
    cout<<"Down Righ y="<<DRy<<endl;
    cout<<"Color: "<<*color<<endl;
}
 
class WindowMenu: public Window
{
public:
    WindowMenu(){};
    WindowMenu(int x1, int y1, int x2, int y2);
    WindowMenu(String str);
    ~WindowMenu(){};
    Print();
    ResetColor();
    ResetMenu();
 
private: 
    String menu;
 
 
}
WindowMenu::Window(int x1, int y1, int x2, int y2)
{   
    ULx=x1;
    ULy=y1;
    DRx=x2;
    DRy=y2;
}
WindowMenu(String str)
{
    menu=str;
}
 
WindowMenu::Print()
{
    Window::Print();
    cout<<"Menu: "<<menu<<endl;
}
WindowMenu::ResetColor()
{
    cout<<"Enter color: ";
    cin>>*color;
}
WindowMenu::ResetMenu()
{
    cout<<"Enter menu: ";
    cin>>menu;
}*/
( ):
:
2x+3y-6z=5
4x-5y+1z=2
3x+2y-2z=4
:
4x+5y-1z=5
0-2y+3z=-4
0 + 0-2z=-4
, :
x + 0 + 0 =12
0 + y + 0 =-5
0 + 0 + z =18
.. fMatrix[i][iSize] x y z
1
45 / 45 / 6
: 10.05.2009
: 295
06.12.2009, 16:54  [] #29
=) =) - !
.. -
0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
06.12.2009, 16:54
! :

- C++
, , .

- C++
, . , . 4

++ - C++
please, , C++??? . #include&lt;io.h&gt; ...

- C++
. , : #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;stdlib.h&gt; #include &lt;math.h&gt;...
:
29

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru