,  ,

++

> > >

 
 
:  :  - 11,   - 4.82
CMLDA
0 / 0 / 0
: 02.07.2012
: 6
#1

- C++

02.11.2012, 18:55. 1484. 0
( )

.
().
, - . . . q . - ?
: 33 22
|123 2 365 |
| 1 369 256 |
|745 3 4 |
.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
//---------------------------------------------------------------------------
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma argsused
void main(void)
{
system("TITLE Matrix");
double mas[2][2],det,mas1[3][3];
char vub;
for (;;) {
 do {
cout <<"\nÌi*³-ôó*êöiî**ëü*èé ê*ëüêóëÿòîð ì*òðèöü. Äëÿ âèõîäó ç ïðîãð*ìè **òèñ*iòü q.";
cout <<"\n1 Ïîð*õóâ*òè ì*òðèöþ 2õ2";
cout <<"\n2 Ïîð*õóâ*òè ì*òðèöþ 3õ3";
cout <<"\n3 Òð**ñïî*îâ*** ì*òðèöÿ 3õ3";
cout <<"\n4 ̳*îðè ì*òðèö³ 3õ3";
cout <<"\n5 Ì*îæå**ÿ ÷èñë* ** ì*òðèöþ 2õ2";
cout <<"\n6 Ì*îæå**ÿ ÷èñë* ** ì*òðèöþ 3õ3";
cout <<"\n7 Äîä*â***ÿ ì*òðèöü 2õ2";
cout <<"\n8 Äîä*â***ÿ ì*òðèöü 3õ3";
cout <<"\n9 Ïðî ïðîãð*ìó";
cin >> vub;
}
while ( vub < '1' || vub > '9' && vub != 'q');
if (vub == 'q') break;
    switch (vub)
    {
       case '1':
            mas==0;
            det==0;
            cout<<"Ïåðøèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas[0][0];
            cout<<"Äðóãèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas[0][1];
            cout<<"Òðåò³é åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas[1][0];
            cout<<"×åòâåðòèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas[1][1];
            det=(((mas[0][0])*(mas[1][1]))-((mas[1][0])*(mas[0][1])));
            cout<<"det="<<"("<<mas[0][0]<<"*"<<mas[1][1]<<")"<<"-"<<"("<<mas[1][0]<<"*"<<mas[0][1]<<")"<<"="<<det;
       break;
       case '2':
            mas1==0;
            det==0;
            cout<<"Ïåðøèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[0][0];
            cout<<"Äðóãèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[0][1];
            cout<<"Òðåò³é åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[0][2];
            cout<<"×åòâåðòèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[1][0];
            cout<<"Ï'ÿòèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[1][1];
            cout<<"Øîñòèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[1][2];
            cout<<"Ñüîìèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[2][0];
            cout<<"Âîñüìèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[2][1];
            cout<<"Äåâ'ÿòèé åëåìå*ò ì*òðèö³--->";
            cin>>mas1[2][2];
            det=(((((mas[0][0])*(mas1[1][1])*(mas1[2][2]))+((mas1[0][1])*(mas1[1][2])*(mas1[2][0]))+((mas1[0][2])*(mas1[1][0])*(mas1[2][1])))-(((mas1[0][2])*(mas1[1][1])*(mas1[2][0]))-((mas1[0][1])*(mas1[1][0])*(mas1[2][2]))-((mas1[0][0])*(mas1[1][2])*(mas1[2][1])))));
            cout<<"det="<<det;
            break;
       case '3':
            break;
       case '4':
            break;
       case '5':
            break;
       case '6':
            break;
       case '7':
            break;
       case '8':
            break;
       case '9':
            break;
       default:
            cout <<"\nÄÿêóºìî ç**âèêîðèñò***ÿ **øî¿ ïðîãð*ìè";
}
        }
        getch();
}
 
//---------------------------------------------------------------------------
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
02.11.2012, 18:55
(C++):

- C++
, , .. , ! ...

- C++
, - , . ...

- C++
, C++ . , . ...

- C++
. . ...

. - C++
: C=ATBTB; A=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix} B=\begin{bmatrix}1 &amp; 2 &amp; 0 \\ 0 &amp; 1 &amp; 2\end{bmatrix} ...

, , - C++
, , : . ...

0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
02.11.2012, 18:55
! :

( ) - C++
, ,...

( ) - C++
. . ...

- C++
x 0 10

- C++
. //--------------------------------------------------------------------------- #include &lt;iostream&gt; ...
:
1

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru