,  , ++
> > C++ > ++

 
 
 
 4.50/6:  :  - 6,   - 4.50
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
1

15.11.2012, 16:15. 998. 20
( )

.
:

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
#include <iostream>
#define MAX 15
 
using namespace std;
 
char *stack[MAX]; // Ì*ññèâ äëÿ ñòåê*
int tos=0; // Äëÿ âåðøè*û ñòåê*
 
void push(char *i) // Ôó*êöèÿ äîá*âëå*èÿ ýëåìåò* â ñòýê
{
    if(tos >= MAX) // Ïðîâåðê* ** ç*ïîë*å**îñòü ñòåê*
    {
        printf("Steck polon\n");
        return;
    }
    strcpy(stack[tos],i); // Ç*ïèñûâ*åì ñòðîêó â ñòýê
    tos = tos + 1; // Óâåëè÷èâ*åì âåðøè*ó ñòýê*
}
 
int size() // Äëÿ îïðåäåëå*èÿ ð*çìåð* ñòåê*
{
    if (tos >= 0) return tos;// Åñëè áîëüøå *óëÿ, òî âîçâð*ù*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û ñòýê*
    else return 0; // è**÷å âîçâð*ù*åì *îëü
}
 
char *pop(void) // Ôó*êöèÿ âûò*ñêèâ**èÿ ýëåìå*ò* èç ãîëîâû
{
    char *str = new char[30]; // Áóôôåð
    tos = tos - 1; // Ñäâèã*åìñÿ îò ãîëîâû â*èç
    if(tos < 0) // Åñëè âåðøè** ìå*üøå *óëÿ, òî ñòýê ïóñòîé
    {
        printf("Steck pust\n");
        return 0;
    }
    str = stack[tos]; //è**÷å â áóôôåð ïîìåø*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û
    return str; // âåçâð*ù*åì ýòî ç**÷å*èå
}
 
void delet(char *element) // Ôó*êöèÿ óä*ëå*èÿ
{
    int razmer = size(); // Ïîëó÷*åì ð*çìåð*îñòü ñòåê*
    char *buf[MAX]; // Äëÿ áóôôåð*, èñ÷ïîëüçóåòñÿ ïðè óä*ëå*èè
    for(int i = 0;i<MAX;i++) // ÂÛäåëå*èå ï*ìÿòè
    {
        buf[i] = new char[30];
    }
    int c = 0; // Ñ÷åò÷èêè
    int ravn = 0;
    for(int i = 0;i<=size();i++) // Öèêë äëÿ óä*ëå*èÿ
    {
        /*Ïðîâåðÿåì,åñëè *å ð*â*û ýëåìå*ò èç
        ñòåê* è ýëåìå*ò ââåäåä*ûé ñ êë*âè*òóðû,
        òî êîïèðóåì â áóôôåð
        óâåëè÷èâ*åì ñ÷åò÷èê
        è óä*ëÿåì ïîë*îñòüþ ä***óþ ÿ÷åêó èç ñòåê**/
        if (strcmp(element,stack[i])!=0)
        {
            strcpy(buf[c],stack[i]);
            c = c + 1;
            delete stack[i];
        }
        else //è**÷å ïðîñòî óä*ëÿåì ïîë*óñòüþ ÿ÷åéêó èç ñòåê*
        {
            delete stack[i];
            ravn = ravn + 1;
        }
    }
    tos=0;
    /*Âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ ñòåê*, ò*ê ê*ê î** áûë*
    óä*ëå**
    è êë*äåì â ñòåê ç**÷å*èÿ*/
    for (int i=0;i<=(razmer-ravn);i++)
    {
        stack[i] = new char[30];
        push(buf[i]);
    }
}
 
int main() // Îc*îâ*îå òåëî ïðîãð*ììû
{
    system("chcp 1251");
    setlocale(0, "rus");
    
    for (int i = 0;i<MAX;i++) // Âûäåëå*èå ïï*ìÿòè äëÿ ýëåìå*òîâ ñòýê
    {
        stack[i] = new char[30];
    }
    int NumberOfElements = 0; // ×èñëî ýëåìå*òîâ ñòåê*
    char *Element = new char[30]; // Äëÿ ââîä* ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    cout << "Ñêîëüêî ýëåìå*òîâ äîá*âèòü: "; // Ââîä êîëè÷åñòâ* ýëåìå*òîâ ñòåê*
    cin >> NumberOfElements;
    cout << "Ââåäèòå ýëåìå*òû" << endl;
    
    for (int i = 0;i < NumberOfElements; i++) // Ââîä ýëåìå*òîâ
    {
        cout << "Ýëåìå*ò " << i << ": ";
        cin >> Element;
        push(Element);
    }
    cout << "Âåðõ*èé ýëåìå*ò: " << pop() << endl; // Ââîä ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    cout << "Ê*êîé ýëåìå*ò óä*ëèòü: ";
    char *ItemToDelete = new char[30];
    cin >> ItemToDelete;
    delet(ItemToDelete); // Óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
    cout <<"Âåðõ*èé ýëåìå*ò: " << pop() << endl << endl; // Ïå÷*òü òåêóùåé âåðøè*û ñòåê*
    system("PAUSE");
}
5 13
...
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
15.11.2012, 16:15
:

[2], + 12
, , - (,...


. C++ Atmel Studio. , ...

getline()
, ! , ,...

?
, ? ,...

, VS
. . VS 2010 Win8 ...

20
Kuzia domovenok
2322 / 2070 / 481
: 25.03.2012
: 7,378
: 1
15.11.2012, 16:21 2
SuLLeN
C++
1
2
3
4
char *pop(void) //      {
char *str = new char[30];
//...
 str = stack[tos];
C++
1
strcpy(str, stack[tos])
1
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
15.11.2012, 16:48  [] 3
....
0
Kuzia domovenok
2322 / 2070 / 481
: 25.03.2012
: 7,378
: 1
15.11.2012, 17:11 4
. , .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
#include <iostream>
#define MAX 15
 
using namespace std;
 
char *stack[MAX]; // Ì*ññèâ äëÿ ñòåê*
int tos=0; // Äëÿ âåðøè*û ñòåê*
 
void push(char *i) // Ôó*êöèÿ äîá*âëå*èÿ ýëåìåò* â ñòýê
{
    if(tos >= MAX) // Ïðîâåðê* ** ç*ïîë*å**îñòü ñòåê*
    {
        printf("Steck polon\n");
        return;
    }
    strcpy(stack[tos],i); // Ç*ïèñûâ*åì ñòðîêó â ñòýê
    tos = tos + 1; // Óâåëè÷èâ*åì âåðøè*ó ñòýê*
}
 
int size() // Äëÿ îïðåäåëå*èÿ ð*çìåð* ñòåê*
{
    if (tos >= 0) return tos;// Åñëè áîëüøå *óëÿ, òî âîçâð*ù*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û ñòýê*
    else return 0; // è**÷å âîçâð*ù*åì *îëü
}
 
char *pop(void) // Ôó*êöèÿ âûò*ñêèâ**èÿ ýëåìå*ò* èç ãîëîâû
{
    char *str = new char[30]; // Áóôôåð
    tos = tos - 1; // Ñäâèã*åìñÿ îò ãîëîâû â*èç
    if(tos < 0) // Åñëè âåðøè** ìå*üøå *óëÿ, òî ñòýê ïóñòîé
    {
        printf("Steck pust\n");
        return 0;
    }
    strcpy(str, stack[tos]); //è**÷å â áóôôåð ïîìåø*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û
    return str; // âåçâð*ù*åì ýòî ç**÷å*èå
}
 
void delet(char *element) // Ôó*êöèÿ óä*ëå*èÿ
{
    int razmer = size(); // Ïîëó÷*åì ð*çìåð*îñòü ñòåê*
    char *buf[MAX]; // Äëÿ áóôôåð*, èñ÷ïîëüçóåòñÿ ïðè óä*ëå*èè
    for(int i = 0;i<MAX;i++) // ÂÛäåëå*èå ï*ìÿòè
    {
        buf[i] = new char[30];
    }
    int c = 0; // Ñ÷åò÷èêè
    int ravn = 0;
    for(int i = 0;i<=size();i++) // Öèêë äëÿ óä*ëå*èÿ
    {
        /*Ïðîâåðÿåì,åñëè *å ð*â*û ýëåìå*ò èç
        ñòåê* è ýëåìå*ò ââåäåä*ûé ñ êë*âè*òóðû,
        òî êîïèðóåì â áóôôåð
        óâåëè÷èâ*åì ñ÷åò÷èê
        è óä*ëÿåì ïîë*îñòüþ ä***óþ ÿ÷åêó èç ñòåê**/
        if (strcmp(element,stack[i])!=0)
        {
            strcpy(buf[c],stack[i]);
            c = c + 1;
            delete stack[i];
        }
        else //è**÷å ïðîñòî óä*ëÿåì ïîë*óñòüþ ÿ÷åéêó èç ñòåê*
        {
            delete stack[i];
            ravn = ravn + 1;
        }
    }
    tos=0;
    /*Âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ ñòåê*, ò*ê ê*ê î** áûë*
    óä*ëå**
    è êë*äåì â ñòåê ç**÷å*èÿ*/
    for (int i=0;i<=(razmer-ravn);i++)
    {
        stack[i] = new char[30];
        push(buf[i]);
    }
}
 
int main() // Îc*îâ*îå òåëî ïðîãð*ììû
{
    system("chcp 1251");
    setlocale(0, "rus");
    
    for (int i = 0;i<MAX;i++) // Âûäåëå*èå ïï*ìÿòè äëÿ ýëåìå*òîâ ñòýê
    {
        stack[i] = new char[30];
    }
    int NumberOfElements = 0; // ×èñëî ýëåìå*òîâ ñòåê*
    char *Element = new char[30]; // Äëÿ ââîä* ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    cout << "How many elems to add?: "; // Ââîä êîëè÷åñòâ* ýëåìå*òîâ ñòåê*
    cin >> NumberOfElements;
    cout << "Input elems" << endl;
    
    for (int i = 0;i < NumberOfElements; i++) // Ââîä ýëåìå*òîâ
    {
        cout << "el " << i << ": ";
        cin >> Element;
        push(Element);
    }
    cout << "top elem: " << pop() << endl; // Ââîä ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    cout << "what elem to delete(input str): ";
    char *ItemToDelete = new char[30];
    cin >> ItemToDelete;
    delet(ItemToDelete); // Óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
    cout <<"Top elem: " << pop() << endl << endl; // Ïå÷*òü òåêóùåé âåðøè*û ñòåê*
        cout << "what elem to delete(input str): ";
    cin >> ItemToDelete;
    delet(ItemToDelete); // Óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
    cout <<"Top elem: " << pop() << endl << endl; // Ïå÷*òü òåêóùåé âåðøè*û ñòåê*
        cout << "what elem to delete(input str): ";
    cin >> ItemToDelete;
    delet(ItemToDelete); // Óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
    cout <<"Top elem: " << pop() << endl << endl; // Ïå÷*òü òåêóùåé âåðøè*û ñòåê*
    system("PAUSE");
}
1
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
16.11.2012, 04:11  [] 5
, ...
0
Kuzia domovenok
2322 / 2070 / 481
: 25.03.2012
: 7,378
: 1
16.11.2012, 04:25 6
1
    
Kuzia domovenok
2322 / 2070 / 481
: 25.03.2012
: 7,378
: 1
16.11.2012, 04:49 7
?
0
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
17.11.2012, 12:25  [] 8
... ... .
0
Kuzia domovenok
2322 / 2070 / 481
: 25.03.2012
: 7,378
: 1
17.11.2012, 12:32 9
SuLLeN
... ... .
, , void delet(char *element) char *element, .
0
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
17.11.2012, 17:58  [] 10
?

1

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
struct sport
{
    string fio;
    string vid;
    string fak;
    string spc;
    string lvl;
};
.

5 13
, :

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
#include <iostream>
#define MAX 15
 
using namespace std;
 
char *stack[MAX]; // Ì*ññèâ äëÿ ñòåê*
int tos=0; // Äëÿ âåðøè*û ñòåê*
 
void push(char *i) // Ôó*êöèÿ äîá*âëå*èÿ ýëåìåò* â ñòýê
{
    if(tos >= MAX) // Ïðîâåðê* ** ç*ïîë*å**îñòü ñòåê*
    {
        cout << "Ñòåê ïîëî*!" << endl;
        return;
    }
    strcpy(stack[tos],i); // Ç*ïèñûâ*åì ñòðîêó â ñòýê
    tos = tos + 1; // Óâåëè÷èâ*åì âåðøè*ó ñòýê*
}
 
int size() // Äëÿ îïðåäåëå*èÿ ð*çìåð* ñòåê*
{
    if (tos >= 0) return tos;// Åñëè áîëüøå *óëÿ, òî âîçâð*ù*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û ñòýê*
    else return 0; // è**÷å âîçâð*ù*åì *îëü
}
 
char *pop(void) // Ôó*êöèÿ âûò*ñêèâ**èÿ ýëåìå*ò* èç ãîëîâû
{
    char *str = new char[30]; // Áóôôåð
    tos = tos - 1; // Ñäâèã*åìñÿ îò ãîëîâû â*èç
    if(tos < 0) // Åñëè âåðøè** ìå*üøå *óëÿ, òî ñòýê ïóñòîé
    {
        cout << "Ñòåê ïóñò!" << endl;
        return 0;
    }
    strcpy(str, stack[tos]); //è**÷å â áóôôåð ïîìåø*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û
    return str; // âåçâð*ù*åì ýòî ç**÷å*èå
}
 
void delet(char *element) // Ôó*êöèÿ óä*ëå*èÿ
{
    int razmer = size(); // Ïîëó÷*åì ð*çìåð*îñòü ñòåê*
    char *buf[MAX]; // Äëÿ áóôôåð*, èñ÷ïîëüçóåòñÿ ïðè óä*ëå*èè
    for(int i = 0;i<MAX;i++) // ÂÛäåëå*èå ï*ìÿòè
    {
        buf[i] = new char[30];
    }
    int c = 0; // Ñ÷åò÷èêè
    int ravn = 0;
    for(int i = 0;i<=size();i++) // Öèêë äëÿ óä*ëå*èÿ
    {
        /*Ïðîâåðÿåì,åñëè *å ð*â*û ýëåìå*ò èç
        ñòåê* è ýëåìå*ò ââåäåä*ûé ñ êë*âè*òóðû,
        òî êîïèðóåì â áóôôåð
        óâåëè÷èâ*åì ñ÷åò÷èê
        è óä*ëÿåì ïîë*îñòüþ ä***óþ ÿ÷åêó èç ñòåê**/
        if (strcmp(element,stack[i])!=0)
        {
            strcpy(buf[c],stack[i]);
            c = c + 1;
            delete stack[i];
        }
        else //è**÷å ïðîñòî óä*ëÿåì ïîë*óñòüþ ÿ÷åéêó èç ñòåê*
        {
            delete stack[i];
            ravn = ravn + 1;
        }
    }
    tos=0;
    /*Âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ ñòåê*, ò*ê ê*ê î** áûë*
    óä*ëå**
    è êë*äåì â ñòåê ç**÷å*èÿ*/
    for (int i=0;i<=(razmer-ravn);i++)
    {
        stack[i] = new char[30];
        push(buf[i]);
    }
}
 
struct sport
{
    string fio;
    string vid;
    string fak;
    string spc;
    string lvl;
};
 
void word(sport * obj, int n = 6)
{
     for (int i=0; i < n; i++)
     {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, obj[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, obj[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, obj[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, obj[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> obj[i].lvl;
        cout << endl;
     } 
}
 
int main() // Îc*îâ*îå òåëî ïðîãð*ììû
{
    system("chcp 1251");
    setlocale(0, "rus");
    
    int n;
    
    for (int i = 0;i<MAX;i++) // Âûäåëå*èå ïï*ìÿòè äëÿ ýëåìå*òîâ ñòýê
    {
        stack[i] = new char[30];
    }
    
    char *Element = new char[6]; // Äëÿ ââîä* ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    
    word(Element,n);
    
    cout << "Âåðøè** ñòåê*: " << pop() << endl;
    cout << "Ê*êîé ýëåìå*ò óä*ëèòü? (âïèøèòå åãî): "; // Ââîä ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    char *ItemToDelete = new char[30];
    cin >> ItemToDelete;
    delet(ItemToDelete); // Óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
    
    cout <<"Âåðøè** ñòåê*: " << pop() << endl << endl; // Ïå÷*òü òåêóùåé âåðøè*û ñòåê*
    
    system("PAUSE");
}
C++
1
121 C:\Users\SulleN\Desktop\stek.cpp cannot convert `char*' to `sport*' for argument `1' to `void word(sport*, int)'
0
Croessmah
++Ͻ
14610 / 8364 / 1576
: 27.09.2012
: 20,561
: 2
: 1
17.11.2012, 18:03 11

C++
1
#include <string>

C++
1
word();
sport*, char*
0
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
17.11.2012, 18:22  [] 12
:
C++
1
sport* Element=new sport[n];
9
, push ?

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
#include <iostream>
#define MAX 15
 
using namespace std;
 
char *stack[MAX]; // Ì*ññèâ äëÿ ñòåê*
int tos=0; // Äëÿ âåðøè*û ñòåê*
 
void push(char *i) // Ôó*êöèÿ äîá*âëå*èÿ ýëåìåò* â ñòýê
{
    if(tos >= MAX) // Ïðîâåðê* ** ç*ïîë*å**îñòü ñòåê*
    {
        cout << "Ñòåê ïîëî*!" << endl;
        return;
    }
    strcpy(stack[tos],i); // Ç*ïèñûâ*åì ñòðîêó â ñòýê
    tos = tos + 1; // Óâåëè÷èâ*åì âåðøè*ó ñòýê*
}
 
int size() // Äëÿ îïðåäåëå*èÿ ð*çìåð* ñòåê*
{
    if (tos >= 0) return tos;// Åñëè áîëüøå *óëÿ, òî âîçâð*ù*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û ñòýê*
    else return 0; // è**÷å âîçâð*ù*åì *îëü
}
 
char *pop(void) // Ôó*êöèÿ âûò*ñêèâ**èÿ ýëåìå*ò* èç ãîëîâû
{
    char *str = new char[30]; // Áóôôåð
    tos = tos - 1; // Ñäâèã*åìñÿ îò ãîëîâû â*èç
    if(tos < 0) // Åñëè âåðøè** ìå*üøå *óëÿ, òî ñòýê ïóñòîé
    {
        cout << "Ñòåê ïóñò!" << endl;
        return 0;
    }
    strcpy(str, stack[tos]); //è**÷å â áóôôåð ïîìåø*åì òåêóùåå ç**÷å*èå âåðøè*û
    return str; // âåçâð*ù*åì ýòî ç**÷å*èå
}
 
void delet(char *element) // Ôó*êöèÿ óä*ëå*èÿ
{
    int razmer = size(); // Ïîëó÷*åì ð*çìåð*îñòü ñòåê*
    char *buf[MAX]; // Äëÿ áóôôåð*, èñ÷ïîëüçóåòñÿ ïðè óä*ëå*èè
    for(int i = 0;i<MAX;i++) // ÂÛäåëå*èå ï*ìÿòè
    {
        buf[i] = new char[30];
    }
    int c = 0; // Ñ÷åò÷èêè
    int ravn = 0;
    for(int i = 0;i<=size();i++) // Öèêë äëÿ óä*ëå*èÿ
    {
        /*Ïðîâåðÿåì,åñëè *å ð*â*û ýëåìå*ò èç
        ñòåê* è ýëåìå*ò ââåäåä*ûé ñ êë*âè*òóðû,
        òî êîïèðóåì â áóôôåð
        óâåëè÷èâ*åì ñ÷åò÷èê
        è óä*ëÿåì ïîë*îñòüþ ä***óþ ÿ÷åêó èç ñòåê**/
        if (strcmp(element,stack[i])!=0)
        {
            strcpy(buf[c],stack[i]);
            c = c + 1;
            delete stack[i];
        }
        else //è**÷å ïðîñòî óä*ëÿåì ïîë*óñòüþ ÿ÷åéêó èç ñòåê*
        {
            delete stack[i];
            ravn = ravn + 1;
        }
    }
    tos=0;
    /*Âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ ñòåê*, ò*ê ê*ê î** áûë*
    óä*ëå**
    è êë*äåì â ñòåê ç**÷å*èÿ*/
    for (int i=0;i<=(razmer-ravn);i++)
    {
        stack[i] = new char[30];
        push(buf[i]);
    }
}
 
struct sport
{
    string fio;
    string vid;
    string fak;
    string spc;
    string lvl;
};
 
void addelement(sport * obj, int n = 1)
{
     for (int i=0; i < n; i++)
     {
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, obj[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, obj[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, obj[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, obj[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> obj[i].lvl;
        cout << endl;
     } 
}
 
int main() // Îc*îâ*îå òåëî ïðîãð*ììû
{
    system("chcp 1251");
    setlocale(0, "rus");
    
    int n = 1;
    
    for (int i = 0;i<MAX;i++) // Âûäåëå*èå ïï*ìÿòè äëÿ ýëåìå*òîâ ñòýê
    {
        stack[i] = new char[30];
    }
    
    sport* Element=new sport[n]; // Äëÿ ââîä* ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    
    addelement(Element,n);
    
    cout << "Âåðøè** ñòåê*: " << pop() << endl;
    cout << "Ê*êîé ýëåìå*ò óä*ëèòü? (âïèøèòå åãî): "; // Ââîä ýëåìå*ò* äëÿ óä*ëå*èÿ
    char *ItemToDelete = new char[30];
    cin >> ItemToDelete;
    delet(ItemToDelete); // Óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
    
    cout <<"Âåðøè** ñòåê*: " << pop() << endl << endl; // Ïå÷*òü òåêóùåé âåðøè*û ñòåê*
    
    system("PAUSE");
}
30
... ...
0
Kuzia domovenok
2322 / 2070 / 481
: 25.03.2012
: 7,378
: 1
17.11.2012, 18:25 13
SuLLeN
, push ?
. .
- - push() pop() delete() char *stack[MAX];
sport* stack[MAX];
1
Croessmah
++Ͻ
14610 / 8364 / 1576
: 27.09.2012
: 20,561
: 2
: 1
17.11.2012, 18:27 14
, - .
2
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
17.11.2012, 19:42  [] 15
, ?

24
.

35
, !
0
Croessmah
++Ͻ
14610 / 8364 / 1576
: 27.09.2012
: 20,561
: 2
: 1
17.11.2012, 20:10 16
SuLLeN
, !
, .
0
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
17.11.2012, 20:19  [] 17
... , LIFO (. last in first out, ). : , .
0
Croessmah
++Ͻ
14610 / 8364 / 1576
: 27.09.2012
: 20,561
: 2
: 1
17.11.2012, 20:22 18
SuLLeN
... , LIFO (. last in first out, ). : , .
, . , .
0
SuLLeN
23 / 23 / 12
: 27.12.2011
: 810
17.11.2012, 20:37  [] 19
... ...

2
, 1 , 1 .
. ?
0
Croessmah
++Ͻ
14610 / 8364 / 1576
: 27.09.2012
: 20,561
: 2
: 1
17.11.2012, 20:40 20
SuLLeN
... ...
, . - .
? , , ( ):
0
17.11.2012, 20:40
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
17.11.2012, 20:40

getche()
MVS 2015 - getche() ( 52) ...


: #include &lt;stdio.h&gt;...


? #include...
:
20

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru