,  CyberForum.ru

++


 
Ruspect
0 / 0 / 0
: 08.12.2012
: 7
#1

while/do while - C++

08.12.2012, 18:51. 334. 2
( )

! , 1( goto 1), , - . while/do while, , , !)
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
# include <stdafx.h>
# include <iostream.h> // -
# include <math.h> //  
# include <windows.h> //   Windows-
# include <conio.h> //    
# include <stdlib.h> //  
int menu();
menu()
{
    int L;
    char fm0[]="    ";
    AnsiToOem(fm0,fm0);
    cout<<fm0<<endl<<endl;
    char fm1[]=" 1.    ( 1)    ,  ";
    AnsiToOem(fm1,fm1);
    cout<<fm1<<endl<<endl;
    char fm2[]=" 2.   ";
    AnsiToOem(fm2,fm2);
    cout<<fm2<<endl<<endl;
    getch(); //
    cin>>L;
    system("cls"); // 
    return L;
}// 
 
 
int main()
{
const int a=40;
int j; //
float B[a]; //  
 
M1: int L=menu();//  
    if (L==1) // 
    {
        char tx1[]="  B[0]:";
        AnsiToOem(tx1,tx1);
        cout<<tx1<<endl;
        cin>>B[0];
        char tx2[]="  B[1]:";
        AnsiToOem(tx2,tx2);
        cout<<tx2<<endl;
        cin>>B[1];
        for (j=2; j<a; j++)
        {
            B[j]=2*(B[j-1]+B[j-2])/B[j-1];
        }
        char tx18[]=" :";
        AnsiToOem(tx18,tx18);
        cout<<tx18<<endl;
        for (j=0; j<a; j++)
        {
            cout<<"B["<<j<<"]="<<B[j]<<endl;
        }
        char tx3[]="   ";
        AnsiToOem(tx3,tx3);
        cout<<tx3<<endl;
        getch();
        system("cls"); 
        goto M1;
    }
    if (L==2) //   
    {
        float min=B[0];
        int nummin=0;
        for (j=0; j<a; j++)
        {
            if (B[j]<=min)
            {
                min=B[j];
                nummin=j;
            }
        }
        char tx18[]=" :";
        AnsiToOem(tx18,tx18);
        cout<<tx18<<endl;
        for (j=0; j<a; j++)
        {
            cout<<"B["<<j<<"]="<<B[j]<<endl;
        }
        char tx4[]=":";
        AnsiToOem(tx4,tx4);
        cout<<tx4<<" B["<<nummin<<"]="<<min<<endl;
        char tx3[]="   ";
        AnsiToOem(tx3,tx3);
        cout<<tx3<<endl;
        getch();
        system("cls");
        goto M1;
    }
 
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
08.12.2012, 18:51     while/do while
:

- C++
: 20 . . //C++ C#

- C++
1. - , 6 150. 2.

WHILE - C++
: WHILE =10-4 a(c ...

for - C++
: n, b1,b2,...bn. bk b1, b2,...,...

: - C++
, :( ( while): S = X/2! + x^3/4! + x^5/6! ...

- C++
:

while, do...while - C++
, while, do...while ? #include &lt;iostream&gt; using namespace std; bool...

- C++
, . : ) ; ) ...

. - C++
! 1. . .

- C++
F={-e^x, cosx&lt;0; X, cosx&gt;=0
:
.
BumerangSP
4286 / 1408 / 121
: 16.12.2010
: 2,941
: 3
08.12.2012, 19:28     while/do while #2
, - 8 .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
# include <stdafx.h>
# include <iostream> // Áèáëèîòåê* ââîä*-âûâîä*
# include <math.h> // Áèáëèîòåê* ì*òåì*òè÷åñêèõ ôó*êöèé
# include <windows.h> // Ãë*â*ûé ç*ãîëîâî÷*ûé ô*éë äëÿ Windows-ïðèëîæå*èé
# include <conio.h> // Áèáëèîòåê* äëÿ ð*áîòû ñ êî*ñîëüþ â òåêñòîâîì ðåæèìå
# include <stdlib.h> // Áèáëèîòåê* ñïåöè*ëü*ûõ ôó*êöèé
using namespace std;
int menu();
int menu()
{
    int L;
    char fm0[]=" Ôó*êöèî**ëü*îå ìå*þ äëÿ ç*ä*÷ îáð*áîòêè îä*îìåð*ûõ ì*ññèâîâ";
    AnsiToOem(fm0,fm0);
    cout<<fm0<<endl<<endl;
    char fm1[]="Ç*ä*÷* 1.Âû÷èñëèòü è ç*ïîì*èòü â ñòðóêòóðå îä*îìåð*îãî ì*ññèâ* (ò*áëèö* 1) ôèêñèðîâ***îå  êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ ÷èñëîâîé ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè, ç*ä***îé ðåêóððå*ò*ûì âûð*æå*èåì";
    AnsiToOem(fm1,fm1);
    cout<<fm1<<endl<<endl;
    char fm2[]="Ç*ä*÷* 2.Í*éòè ìè*èì*ëü*ûé ýëåìå*ò ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè è åãî *îìåð";
    AnsiToOem(fm2,fm2);
    cout<<fm2<<endl<<endl;
    getch(); //ç*äåðæê*
    cin>>L;
    system("cls"); //ñòèð**èå 
    return L;
}// Êî*åöìå*þ
 
 
int main()
{
const int a=40;
int j; //öåëîå
float B[a]; // ** ñëó÷*é äðîá*ûõ ÷èñåë
while (1)
{ 
 int L=menu();//ê*îïê* îòâå÷*þù*ÿ ç* ìå*þ
    if (L==1) //Ñîñò*âëå*èå îä*îìåð*îãî ì*ññèâ*
    {
        char tx1[]="Ââåäèòå ïåðâûé ýëåìå*ò B[0]:";
        AnsiToOem(tx1,tx1);
        cout<<tx1<<endl;
        cin>>B[0];
        char tx2[]="Ââåäèòå âòîðîé ýëåìå*ò B[1]:";
        AnsiToOem(tx2,tx2);
        cout<<tx2<<endl;
        cin>>B[1];
        for (j=2; j<a; j++)
        {
            B[j]=2*(B[j-1]+B[j-2])/B[j-1];
        }
        char tx18[]="Ýëåìå*òû èñõîä*îé ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè:";
        AnsiToOem(tx18,tx18);
        cout<<tx18<<endl;
        for (j=0; j<a; j++)
        {
            cout<<"B["<<j<<"]="<<B[j]<<endl;
        }
        char tx3[]="Äëÿ âîçâð*ò* â ìå*þ **æìèòå ëþáóþ êë*âèøó";
        AnsiToOem(tx3,tx3);
        cout<<tx3<<endl;
        getch();
        system("cls"); 
    }
    if (L==2) //Í*õîæäå*èå ìè*èì*ëü*îãî ýëåìå*ò* è åãî *îìåð
    {
        float min=B[0];
        int nummin=0;
        for (j=0; j<a; j++)
        {
            if (B[j]<=min)
            {
                min=B[j];
                nummin=j;
            }
        }
        char tx18[]="Ýëåìå*òû èñõîä*îé ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè:";
        AnsiToOem(tx18,tx18);
        cout<<tx18<<endl;
        for (j=0; j<a; j++)
        {
            cout<<"B["<<j<<"]="<<B[j]<<endl;
        }
        char tx4[]="Ìè*èì*ëü*ûéýëåìå*ò:";
        AnsiToOem(tx4,tx4);
        cout<<tx4<<" B["<<nummin<<"]="<<min<<endl;
        char tx3[]="Äëÿ âîçâð*ò* â ìå*þ **æìèòå ëþáóþ êë*âèøó";
        AnsiToOem(tx3,tx3);
        cout<<tx3<<endl;
        getch();
        system("cls");
        }
    }
 
}
Ruspect
0 / 0 / 0
: 08.12.2012
: 7
08.12.2012, 20:03  []     while/do while #3
, !)

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru