, ,

++

> > >

 
 
chelogrek
16 / 16 / 1
: 21.09.2012
: 86
: 2
#1

char - C++

10.01.2013, 16:33. 357. 6
( )

, ,
.
,
0 9 char a j ( 10 ),
- - , ,
?


.
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
10.01.2013, 16:33
char (C++):

char - C++
#include<iostream> #include <stdio.h> using namespace std; int main () { setlocale(LC_CTYPE,"Russian"); char...

char if - C++
, c++ : char "friend_sex" ...

char - C++
C++. , . , . , ...

? char - C++
, . . , , ...

char. - C++
. , C ++ .. ....

char - C++
, . char, ...

6
Agent Smith
40 / 40 / 9
: 24.11.2012
: 200
10.01.2013, 16:38 #2
/ " "-" ( )"?
1
chelogrek
16 / 16 / 1
: 21.09.2012
: 86
: 2
10.01.2013, 16:44  [] #3
, . 1 , 26. . .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include <iostream>
#include <windows.h>
 
using namespace std;
 
 
 
 
 
int seek (int*,int,int);
char *rus(char *);
 
 
int main () 
{
    int n,k=0,t=0;
    cout<<rus("Ââåäèòå *îìåð äîá*âêè: E");
    cin>>n;
    cout<<endl;
    int ochop[4]={123,510,513,527};
    int op[28]={102,110,120,124,127,129,155,180,201,220,222,223,224,228,233,242,400,401,402,403,404,405,501,502,503,620,636,637};
    int canc[19]={131,142,153,210,212,213,214,215,216,219,230,240,249,280,281,282,283,310,954};
    int rzh[11]={338,339,340,341,343,450,461,462,463,465,466};
    int kozh[11]={151,160,231,232,239,311,312,320,907,951,1105};
    int kish[11]={154,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635};
    int dav[3]={154,250,252};
    int det[1]={270};
    int zapr[11]={103,105,111,121,123,125,126,130,152,211,952};
    int podozr[7]={104,122,141,171,173,241,477};
    k=seek (ochop,4,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (op,28,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÎÏÀÑÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (canc,19,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÊÀÍÖÅÐÎÃÅÍÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (rzh,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÆÅËÓÄÊÀ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (kozh,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÊÎÆÍÛÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß")<<endl;
    t++;}
    k=seek (kish,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (dav,3,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÀÄ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (det,1,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÎÏÀÑÍÛÕ ÄËß ÄÅÒÅÉ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (zapr,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (podozr,7,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    
 
    if (t==0) cout<<rus("Ýò* äîá*âê* *å âõîäèò *è â îä*ó èç ê*òåãîðèé, ñêîðåå âñåãî, î** áåçîï*ñ** äëÿ Â*øåãî çäîðîâüÿ")<<endl;
    
        
        
        system("pause");
    return 0;
}
 
char *rus(char *text)
{
   static char buf[1024];
   CharToOem(text, buf);
   return buf;
}
 
int seek (int* mas,int raz,int n)
{
    int k=0;
    for (int i=0;i<raz;i++)
    if (mas[i]==n) k=1; 
    return k;
}
(, )

- a-j - , ?

3
?
0
Agent Smith
40 / 40 / 9
: 24.11.2012
: 200
10.01.2013, 16:50 #4
- (3- ) " - " ( >1 ). .
1
FlaYnoSt
0 / 0 / 0
: 10.01.2013
: 18
10.01.2013, 16:52 #5
,
0
chelogrek
16 / 16 / 1
: 21.09.2012
: 86
: 2
10.01.2013, 17:11  [] #6
Agent Smith
( >1 )

, : , - (), (-)? (.. )

37
FlaYnoSt
,
,
0
FreeMinder
36 / 36 / 2
: 29.08.2012
: 59
10.01.2013, 18:02 #7
,
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
#include <iostream>
#include <windows.h>
 
using namespace std;
 
 
 struct addition
 {   
     int* nums;
     int size;
 };
 
 
bool seek (int*,int,int);
char *rus(char *);
 
 
int main () 
{
    int n=0;
    bool flag = false;
 
    cout<<rus("  E: ");
    cin>>n;
    cout<<endl;     
 
    int ochop   [4]     =   {123,510,513,527};
    int op      [28]    =   {102,110,120,124,127,129,155,180,201,220,222,223,224,228,233,242,400,401,402,403,404,405,501,502,503,620,636,637};
    int canc    [19]    =   {131,142,153,210,212,213,214,215,216,219,230,240,249,280,281,282,283,310,954};
    int rzh     [11]    =   {338,339,340,341,343,450,461,462,463,465,466};
    int kozh    [11]    =   {151,160,231,232,239,311,312,320,907,951,1105};
    int kish    [11]    =   {154,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635};
    int dav     [3]     =   {154,250,252};
    int det     [1]     =   {270};
    int zapr    [11]    =   {103,105,111,121,123,125,126,130,152,211,952};
    int podozr  [7]     =   {104,122,141,171,173,241,477};
 
    addition* add = new addition[10];
 
    add[0].nums = ochop;    add[0].size = 4;
    add[1].nums = op;       add[1].size = 28;
    add[2].nums = canc;     add[2].size = 19;
    add[3].nums = rzh;      add[3].size = 11;
    add[4].nums = kozh;     add[4].size = 11;
    add[5].nums = kish;     add[5].size = 11;
    add[6].nums = dav;      add[6].size = 3;
    add[7].nums = det;      add[7].size = 1;
    add[8].nums = zapr;     add[8].size = 11;
    add[9].nums = podozr;   add[9].size = 7;
 
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        if( seek(add[i].nums,add[i].size,n) )
        {
            flag = true;
            switch(i)
            {
                case 0: cout<<rus("   ")                    <<endl;     break;
                case 1: cout<<rus("   ")                          <<endl;     break;
                case 2: cout<<rus("   ")                    <<endl;     break;
                case 3: cout<<rus("    ")  <<endl;     break;
                case 4: cout<<rus("    ")    <<endl;     break;
                case 5: cout<<rus("    ")<<endl;     break;
                case 6: cout<<rus("    ")          <<endl;     break;
                case 7: cout<<rus("    ")                <<endl;     break;
                case 8: cout<<rus("   ")                      <<endl;     break;
                case 9: cout<<rus("   ")                   <<endl;     break;
            }
        }
    }
    if (!flag) 
        cout<<rus("    , ,   ")<<endl;
    system("pause >> void");
    delete[] add;
    return 0;
}
 
char *rus(char *text)
{
   static char buf[1024];
   CharToOemA(text, buf);
   return buf;
}
 
bool seek (int* mas,int raz,int n)
{    
    for (int i=0; i < raz;i++)
        if(mas[i]==n) 
            return true; 
    return false;
}
2
10.01.2013, 18:02
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
10.01.2013, 18:02
! :

2- char - C++
. 2 char . , , . ...

Char - C++
. , (sportsmens.Sport==&quot;swimming&quot;); sportsmens.Sport - char

char - C++
. : char, - ...

char - C++
. int main() { _getch(); char *arrptrs = {&quot;g&quot;,&quot;e&quot;, ...
:
7

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru