,   CyberForum.ru

++


 
:  :  - 53,   - 4.98
as
36 / 22 / 3
: 14.02.2009
: 355
#1

- C++

17.12.2009, 20:25. 6646. 8
( )

!
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
template <class Item, class Key>
class ST
{
private:
struct node
{ Item item; node *l, *r;
node(Item x)
{ item = x; l = 0; r = 0; }
};
typedef node *link;
link head ;
Item nullItem;
Item searchR (link h, Key v)
{ if (h == 0) return nullItem;
Key t = h->item.key() ;
if (v == t) return h->item;
if (v < t) return searchR (h->l, v) ;
else return searchR(h->r, v) ;
}
void insertR (link h, Item x)
{ if (h == 0) { h = new node(x) ; return; }
if (x.key() < h->item.key())
insertR(h->l, x) ;
else insertR(h->r, x) ;
}
public:
ST(int maxN)
{ head = 0; }
Item search (Key v)
{ return searchR(head, v); }
void insert(Item x)
{ insertR(head, x); }
};
 
int main()
{
ST<int,int>MYQ(10);
 
return 0;
}
main , , -?

48
- head , - ???
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
17.12.2009, 20:25    
:

C++ . (, )
C++
C++
C++
C++
C++ ( )
C++
.
Aye Aye
367 / 281 / 36
: 17.12.2009
: 567
17.12.2009, 20:35     #2
, , :
// - .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
#include<iostream>
using namespace std;
 
template <class T,class I> class node
{
      private:
              T x; //
              I info;//
              node* LL; //left link
              node* RL; //right link
      public:
             node(){x=0;LL=0;RL=0;};
             ~node()
             {
                  if (LL) LL->~node();
                  if (RL) RL->~node();
                  if (LL) {delete LL; LL=0;}
                  if (RL) {delete RL; RL=0;}
             }
             void putx(T new_x,I new_info){this -> x=new_x;this -> info=new_info;}
             void null_leftlink(){this -> LL=0;}
             void null_rightlink(){this -> RL=0;}
             void add(T new_x, I new_info)
             {
                  if (LL&&(new_x < x)) LL->add(new_x,new_info);
                  if (RL&&(new_x > x)) RL->add(new_x,new_info);
                  
                  if (!LL&&(new_x < x))
                  {
                          node* N=new node;
                          N->x=new_x;
                          N->info=new_info;
                          N->LL=0;
                          N->RL=0;
                          LL=N;
                  }
                  if (!RL&&(new_x > x))
                  {
                          node* N=new node;
                          N->x=new_x;
                          N->info=new_info;
                          N->LL=0;
                          N->RL=0;
                          RL=N;
                  }
             }
             void print(int tab)
             {
                  if (RL) RL-> print(tab + 1);
                     for(int i=1;i!=tab;i++)cout << "  "; cout <<this->x << "-"<< this->info << endl;
                  if(LL) LL->print(tab + 1);      
             }
             void del_all()
             {
                  if (LL) LL->del_all();
                  if (RL) RL->del_all();
                  if (LL) {delete LL; LL=0;}
                  if (RL) {delete RL; RL=0;}
             }
             void del(T x_to_del)
             {
                  if (LL) LL->del();
                  if (RL) RL->del();
                  //  .
             }
             I get(T getx)
             {
                  if (getx==x) return info;
                  if (LL&&(getx < x)) return LL->get(getx);
                  if (RL&&(getx > x)) return RL->get(getx);
             }
};
 
template <class T,class I> class tree
{
      private:
              node <T,I>* link;
      public:
             tree(){link=0;};
             ~tree(){if (link)link->~node<T,I>();delete link; link=0;};
             void add(T new_x,I new_info)
             {
                  if (link) link->add(new_x,new_info);
                  else
                  {
                      node<T,I>* N=new node<T,I>;
                      N->putx(new_x,new_info);
                      N->null_leftlink();
                      N->null_rightlink();
                      link=N;
                  }
             };
             void print(){if(link)link->print(1);else cout << "No tree existing\n";}
             void del_all(){if(link) link->del_all(); delete link; link=0;}
             void del(int x){if (link)link->del(x);};
             I get(T x){if (link) return link->get(x);else cout << "No elements existing\n";}
};
 
int main()
{
    system("cls");//clear screen
    tree <int,char> *T=new tree <int,char>; //  
    //menu
    int choos=0;
    const int exit=6;
    while (choos!=exit)
    {
          cout << "Hello! This is a 'tree' example\n"
                  "There is a menu for you to choos:\n"
                  "  1-add;\n"
                  "  2-use destructor;\n"
                  "  3-print;\n"
                  "  4-delete all;\n"
                  "  5-get element;\n"
                  "  6-exit;\n"
                  "enter-> "; cin >> choos; system("cls");
          switch (choos){
                 case 1: {
                         int key; //.
                         char val; //
                         cout << "enter key: "; cin >> key;
                         cout << "enter int value: "; cin >> val; 
                         T->add(key,val); 
                         break;
                 }
                 case 2: T->~tree(); break;
                 case 3: T->print(); break;
                 case 4: T->del_all(); break;
                 case 5:{
                      cout << "what is key of element? "; 
                      int key=0;
                      cin >> key;
                      cout << "there it is: " << T->get(key) << endl;
                      break;}
                 default: if (choos!=exit)cout << "wrong int value " << choos << endl;
          }
    }
    delete T; // ,  .
}
(DEV-C++ 4.9.9.2), main() .
Sekt
156 / 155 / 10
: 29.04.2009
: 637
17.12.2009, 20:36     #3
C++
1
MYQ.insert(1);
utwo
3 / 3 / 0
: 10.10.2009
: 108
07.01.2010, 16:24     #4
Aye Aye,
template, ? ?
eddilou
3 / 3 / 0
: 21.11.2010
: 194
19.06.2012, 11:13     #5
Aye Aye
, , :
// - .
, , , 83
MrGluck
 C ++
6675 / 3856 / 510
: 29.11.2010
: 10,216
19.06.2012, 15:37     #6
eddilou, , , .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <fstream>
using namespace std;
 
struct  bin_tree
{
   int value;
   bin_tree *left, *right;
}*pHead = NULL; // óê*ç*òåëü ** âåðøè*ó ð*âå* *óëþ
 
// äîá*âëå*èå êî*êðåò*îãî óçë* äåðåâ*
void add_node(bin_tree*, int); 
// ïðîâåðê* ** "ïóñòîòó" äåðåâ*, åñëè óê*ç*òåëü ** âåðøè*ó ð*âå* *óëþ, ñîçä*åò óçåë
void add_bin_tree(int);
// îáõîä
void print(bin_tree*);
void traversal(bin_tree*, ofstream&);
int h_tree(bin_tree *);
 
int main()
{
    setlocale (LC_ALL, "Russian");
    int choose, el;
    cout<< "1. Ç*ãðóçèòü ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü ñ ô*éë*\n"
        << "2. Ââåñòè ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü âðó÷*óþ\n\n"
        << "Â*ø âûáîð: ";
    do{ cin>> choose;} while(choose != 1 && choose != 2);
    if (choose == 1)
    {        
        ifstream iz("bin.txt");
        if (iz.bad()) return 1;
        while(!iz.eof() && iz>> el)
            add_bin_tree (el);     
        iz.close();
    }
    
    if (choose == 2)
    {
        cout<< "È*ôîðì*öèî**ûå ïîëÿ âåðøè* äåðåâ*:\n";
        while(cin>> el)
            add_bin_tree (el);
    }
    ofstream o("bin.txt");
    print (pHead);
    traversal (pHead, o);
    getch();
    o.close();
    return 0;
}
 
void add_node(bin_tree* tree, int value) // äîá*âëå*èå êî*êðåò*îãî óçë* äåðåâ*
{
    if(value < tree->value)
    { 
        if(tree->left != NULL) // åñëè ç**÷å*èå ìå*üøå, äâèã*åìñÿ ïî "ëåâîé âåòêå"
            add_node(tree->left, value);
        else
        {  
            tree->left = new bin_tree;
            tree->left->value = value;
            tree->left->left = NULL;
            tree->left->right = NULL;
        }
    }
 
    if(value > tree->value) // è**÷å äâèã*åìñÿ ïî ïð*âîé 
    { 
        if(tree->right != NULL)
            add_node(tree->right, value);
        else
        {
            tree->right = new bin_tree;
            tree->right->value = value;
            tree->right->left=NULL;
            tree->right->right=NULL;
        }
    }
 
    if(value == tree->value)                
        cout<< value<< " is already in tree"<< endl;
}
 
void add_bin_tree(int value)
{
    if(pHead == NULL) // åñëè äåðåâî ïóñòîå - ñîçä*äèì ïåðâûé óçåë
    {
       pHead = new bin_tree;
       pHead->value = value;
       pHead->left = NULL;
       pHead->right = NULL;
    }
    else
        add_node(pHead, value); // åñëè â âåðøè*å óæå ÷òî-òî åñòü - äîá*âëÿåì ñëåâ* èëè ñïð*â* 
}
 
void traversal(bin_tree* tree, ofstream &o)
{     
    if (tree != NULL)
    { 
        traversal(tree->left, o);
        o<< tree->value<< " ";
        traversal(tree->right, o);
    }
}
 
void print(bin_tree* tree)
{     
    if (tree != NULL)
    { 
        print(tree->left);
        cout<< tree->value<< " ";
        print(tree->right);
    }
}
 
int h_tree(bin_tree* tree)
{
     int h = 1, m = 0, s;
     if (tree == NULL)
        return 0;
     s = h_tree(tree->left);
     if (s > m)
         m = s;
     s = h_tree(tree->right);
     if (s > m)
         m = s;
     return h + m;
}
53
, ,
eddilou
3 / 3 / 0
: 21.11.2010
: 194
19.06.2012, 16:56     #7
MrGluck
, ,
, ((

-
?

,
..

19
MrGluck
 C ++
6675 / 3856 / 510
: 29.11.2010
: 10,216
19.06.2012, 17:04     #8


-
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <conio.h>
#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;
 
struct node
{
    int Key;
    int bal;
    node *Left, *Right;
};
 
class TREE
{
  private:
    // h - ôë*ã, ñèã**ëèçèðóþùèé îá óâåëè÷å*èè âûñîòû ïîääåðåâ*:
    // true - âûñîò* ïîääåðåâ* óâåëè÷èë*ñü,
    // false - âûñîò* ïîääåðåâ* *å óâåëè÷èë*ñü.
    bool h;
    node *Tree;
  public:
    TREE() {Tree = NULL; h = false;}
    void Search (int, node **);
    void Print (node **, int);
    void Traversal (node **, ofstream&);
    node** GetTree() {return &Tree;}
};
 
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    TREE A;
    int choose, el;
    cout<< "1. Ç*ãðóçèòü ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü ñ ô*éë*\n"
        << "2. Ââåñòè ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü âðó÷*óþ\n\n"
        << "Â*ø âûáîð: ";
    do{ cin>> choose;} while(choose != 1 && choose != 2);
    vector <int> v;
    vector <int>::iterator cur;
    if (choose == 1)
    {
        ifstream iz("bin.txt");
        if (iz.bad()) return 1;
        while(!iz.eof() && iz>> el)
            v.push_back(el);
        iz.close();
    }
    
    if (choose == 2)
    {
        cout<< "È*ôîðì*öèî**ûå ïîëÿ âåðøè* äåðåâ*:\n";
        while(cin>> el)
            v.push_back(el);
    }
    
    sort (v.begin(), v.end());
    for (cur = v.begin(); cur < v.end(); cur++)
            A.Search (*cur, A.GetTree());
    // Ã.Ì.Àäåëüñî*-Âåëüñêèé è Å.Ì.Ë**äèñ
    cout<< "\nÀÂË-äåðåâî:\n\n";
    A.Print (A.GetTree(), 0);
    ofstream o("bin.txt");
    A.Traversal (A.GetTree(), o);
    getch();
    o.close();
    return 0;
}
 
void TREE::Search (int x, node **p)
// x - êëþ÷ âåðøè*û, ïîìåù*åìîé â ÀÂË-äåðåâî.
// *p - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü ÀÂË-äåðåâ*.
// h - ôë*ã, ñèã**ëèçèðóþùèé îá óâåëè÷å*èè âûñîòû ïîääåðåâ*:
// true - âûñîò* ïîääåðåâ* óâåëè÷èë*ñü,
// false - âûñîò* ïîääåðåâ* *å óâåëè÷èë*ñü.
// Ïðè ïåðâîì îáð*ùå*èè ê ôó*êöèè Search() h=false.
{
    node *p1, *p2;
    h = false;
    if (*p == NULL) // åñëè óê*ç*òåëü ** äåðåâî ð*âå* 0
    {
        *p = new(node);
        h = true;
        (**p).Key = x;
        (**p).Left = (**p).Right = NULL;
        (**p).bal = 0;
    }
    else
    if (x <= (**p).Key)
    {
        Search (x, &((**p).Left));
        if (h == true)
            switch ((**p).bal)
            {
                case 1 :  (**p).bal = 0; h = false; break;
                case 0 : (**p).bal = -1; break;
                case -1:
                          p1 = (**p).Left;
                          if ((*p1).bal==-1)
                          {
                              (**p).Left = (*p1).Right;
                              (*p1).Right = *p;
                              (**p).bal = 0;
                              *p = p1;
                          }
                          else
                          {
                              p2 = (*p1).Right;
                              (*p1).Right = (*p2).Left;
                              (*p2).Left = p1;
                              (**p).Left = (*p2).Right;
                              (*p2).Right = *p;
                              if ((*p2).bal == -1)
                                  (**p).bal = 1;
                              else
                                  (**p).bal = 0;
                              if ((*p2).bal == 1)
                                  (*p1).bal = -1;
                              else
                                  (*p1).bal = 0;
                              *p = p2;
                          }
                          (**p).bal = 0;
                          h = false;
                          break;
            } // switch ((**p).bal)
    } // if (x <= (**p).Key)
    if (x > (**p).Key)
    {
        Search (x, &((**p).Right));
        if (h == true)
            switch ((**p).bal)
            {
                case -1: (**p).bal = 0; h = false; break;
                case  0: (**p).bal = 1; break;
                case  1:
                          p1 = (**p).Right;
                          if ((*p1).bal == 1)
                          {
                              (**p).Right = (*p1).Left;
                              (*p1).Left = *p;
                              (**p).bal = 0;
                              *p = p1;
                          }
                          else
                          {
                               p2 = (*p1).Left;
                               (*p1).Left = (*p2).Right;
                               (*p2).Right = p1;
                               (**p).Right = (*p2).Left;
                               (*p2).Left = *p;
                               if ((*p2).bal == 1)
                                   (**p).bal = -1;
                               else
                                   (**p).bal = 0;
                               if ((*p2).bal == -1)
                                   (*p1).bal = 1;
                               else
                                   (*p1).bal = 0;
                               *p = p2;
                          }
                          (**p).bal = 0;
                          h = false;
                          break;
             } //switch ((**p).bal)
    } //if (x > (**p).Key)
} // void TREE::Search (int x, node **p)
 
void TREE::Print (node **w, int lvl)
//Èçîáð*æå*èå äåðåâ* w ** ýêð**å äèñïëåÿ
//         (ðåêóðñèâ*ûé *ëãîðèòì).
//*w - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü äåðåâ*.
{
    if  (*w != NULL)
    {
        Print (&((**w).Right), lvl + 1);
        for (int i = 0; i < lvl; i++)
            cout<< "   ";
        cout<< (**w).Key<< endl;
        Print (&((**w).Left), lvl + 1);
    }
}
 
void TREE::Traversal (node **w, ofstream& o)
//*w - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü äåðåâ*.
{
    if  (*w != NULL)
    {
        Traversal (&((**w).Left), o);
        o<< (**w).Key<< " ";
        Traversal (&((**w).Right), o);
    }
}
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
19.06.2012, 18:03    
:

C++
C++
C++
C++
C++:
eddilou
3 / 3 / 0
: 21.11.2010
: 194
19.06.2012, 18:03     #9
MrGluck
?
?

void Traversal (node **, ofstream&);
node** GetTree() {return &Tree;}
Yandex
19.06.2012, 18:03    

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru